Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku

Przetargi | 30 lipca 2018 07:53 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Niniejszym informujemy, iż w wyniku postępowania: Zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku dotyczące dostawy i montażu sprzętów i pomocy dydaktycznych do Sali sensorycznej. Zamawiający jest wnioskodawcą Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 p.n. Kompleksowy program poprawy jakości edukacji na terenie gminy Biała Rawska działając zgodnie z zasadami powyższego zapytania ofertowego, dokonano wyboru oferenta: Numer NIP 6521127367 Numer... więcej...

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grodziec. IP. 271.1.10.2018

Przetargi | 27 lipca 2018 16:10 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Ogłoszenie nr 577106-N-2018 z dnia 2018-07-27 r. Gmina Grodziec: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grodziec” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko, Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”,... więcej...

2018-07-27 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Kal, gm. Węgorzewo

Przetargi | 27 lipca 2018 15:47 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Kal, gm. Węgorzewo. Oznaczenie wg ewidencji gm. Węgorzewo, o ęb geod. Kal, miejscowość Kal Nr geod. działki 51 Pow. działki 0,2800 ha Nr księgi wieczystej OL2G/00024212/5 Opis nieruchomości Niezabudowana działka gruntu, o płaskim ternie, porośnięta roślinnością śródpolną, poł. w miejscowości Kal, pomiędzy jez. Święcajty i jez. Mamry. przez teren działki przebiegają dwie sieci wodociągowe 110PCV, sieć kanalizacji sanitarnej 200 PCV oraz napowietrzna... więcej...

2018-07-27 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia (II przetarg)

Przetargi | 27 lipca 2018 15:41 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia. Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 30.05.2018 r. Oznaczenie wg ewidencji Węgorzewo, o ęb geod. 01 Nr geod. działki 454/1 Pow. działki 0,3252 ha Nr księgi wieczystej OL2G/00009362/0 Opis nieruchomości Niezabudowana działka gruntu o regularnym kształcie prostokąta, z lekkim nachyleniem w kierunku południowym, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej – ul. Ofiar Katynia. Grunt sklasyfikowany jako RIVa. Cena wywoławcza... więcej...

2018-07-27 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Węgorzewie, przy ul. Zesłańców Sybiru (II przetrg)

Przetargi | 27 lipca 2018 15:37 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Węgorzewie, przy ul. Zesłańców Sybiru. Pierwszy przetarg został przeprowadzony 07.05.2018 r. Nieruchomość nr 1: Nr ewidencyjny: 444 Powierzchnia: 0,1448 ha Numer księgi wieczystej: OL2G/00023337/0, Opis i przeznaczenie: Niezabudowana działka gruntu porośnięta roślinnością śródpolną, krzewami. Działka oznaczona jest w m.p.z.p symbolem MN.08 – teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Klasyfikacja gruntu RIIIb Cena wywoławcza netto: 50.000,-... więcej...

Ogłoszenie o IV przetargach ustnych nieograniczonych

Przetargi | 27 lipca 2018 14:50 | Publikujący: Gmina Ciasna

Wójt Gminy Ciasna ogłasza IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ciasnej, oznaczonych geodezyjnie jako działki: - Nr 1121/4 o powierzchni 0,4696 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1122/4 o powierzchni 0,4638 ha z k.m. 4 Ciasna. Nieruchomości zapisane są w KW CZ1L/00033992/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 08.11.2017r. Drugi przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 08.02.2018r. Trzeci... więcej...

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi | 27 lipca 2018 14:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 07/18. Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP II: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ) ZADANIE 2: ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA W REGIMINIE NA CELE SPORTOWO – REKREACYJNE (ETAP I: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO) UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA POWYŻSZE ZADANIA WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... więcej...

Przetarg pisemny, nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w Giżycku” (termin składania ofert - do 14.08.2018 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane” (http://www.pwikgizycko.pl/po anie.html) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2016, poz.... więcej...

Remont drogi powiatowej nr 2526D - ul.Rzeczna w Gryfowie Śląskim na dł. 0,27 km (w km 0+000-0+270)

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2526D - ul.Rzeczna w Gryfowie Śląskim na dł. 0,27 km ( w km 0+000-0+270). Droga została uszkodzona w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi w lipcu 2012 roku. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim przy ul.Szpitalnej 4 - I piętro pok. nr 2 (sekretariat ZDP), w terminie do dnia 14 sierpnia 2018r. godz. 8:45. Otwarcie ofert o godz. 9:00 (pok. nr 3).... więcej...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego.

Przetargi | 27 lipca 2018 12:08 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY. Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Tel. 87 73 24111, faks (87)428 52 41 Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt - pt. 7.30-15.30 NIP: 845-19-51-457 e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: michal.babiak@gizycko.pl znak postępowania: WPI.7013.15.1.2018.GW 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH PUBLICZNYCH - OŚWIATOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE... więcej...