Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski zadania pn. " Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk".

Przetargi | 13 września 2018 12:17 | Publikujący: Gmina Mirsk

ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego zadania pn: ” Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” . I. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi nadzoru budowlanego – kod: 71.52.00.00-9 2. Przedmiot zamówienia. Projektem objęte będzie 13 wpisanych do rejestru zabytków budynków wielorodzinnych mieszkalnych zlokalizowanych przy Pl. Wolności 13, 14, 21, 30, 32, ul. Kościelna 2, ul.... więcej...

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w post przetargowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy parkingów w ramach zadania „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów”

Przetargi | 13 września 2018 11:49 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 613262-N-2018 Data: 05.09.2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail starogardgd@ug.pl, faks (058) 562 46 41. Adres strony internetowej (url): www.ugstarogard.pl SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.13.2018. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 2.600.000,00 zł .

Przetargi | 13 września 2018 09:49 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.13.2018 Pniewy, 2018-09-12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.13.2018. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 2.600.000,00 zł . 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Bank Spółdzielczy w Tarczynie, ul. Stępkowskiego 4, 05-555... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"

Przetargi | 13 września 2018 09:14 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Nazwa zadania: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego" Nr sprawy: Z.271.12.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.09.2018 r. pod numerem 616321-N-2018. ... więcej...

Zapytanie ofertowe numer 3 na: Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń na lokale socjalne w Siedlimowie

Przetargi | 13 września 2018 07:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Jeziora Wielkie, dnia 13.09.2018 r. Gmina Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie 36 Tel./fax. 52 3187220 e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl Znak sprawy RGK 271.22.2.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Jeziora Wielkie zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń na lokale socjalne w Siedlimowie. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 grudnia 2018 r. Miejsce i termin złożenia oferty: a) Ofertę należy złożyć pisemnie na formularzu ofertowym w terminie do dnia 27 września 2018 r. do godziny: 11:00 pisemnie. b) Opakować w jednej kopercie... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE-DOSTAWA PIASKU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I CHODNIKÓW DLA MZK GIŻYCKO

Przetargi | 12 września 2018 21:19 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników dla MZK Giżycko”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP, prosimy o złożenie oferty na: Dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników dla MZK Giżycko... więcej...