Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania o nazwie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego".

Przetargi | 09 lutego 2018 09:51 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) dla zamówienia o nazwie: pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na udzielenie zamówienia na " Remont i modernizację Centrum Integracji Społecznej i Lokalnej w Kuślinie"

Przetargi | 09 lutego 2018 08:19 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3096/wiadomosci/410258/files/skmbt_c22018020909180.pdf" target="_blank">... więcej...

Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Karsinie

Przetargi | 09 lutego 2018 07:41 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Numer ogłoszenia: 515583-N-2018 Data ogłoszenia przetargu: 09.02.2018 r. Termin składania ofert: 02.03.2018 r. do godz. 1100... więcej...

Obwieszczenie nr 21/2018 - II przetarg nieruchomość niezabudowana ul. Sienkiewicza

Przetargi | 08 lutego 2018 14:58 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 21/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 1. Nieruchomość niezabudowana położona w Giżycku przy ul. Sienkiewicza oznaczona... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach w formule - zaprojektuj i wybuduj”.

Przetargi | 08 lutego 2018 14:03 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Gmina Harasiuki 37 – 413 Harasiuki zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach w formule - zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia, dotyczy przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wHarasiukach w formule – Zaprojektuj i wybuduj” w ramach... więcej...

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przetargi | 08 lutego 2018 12:15 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Do zapytania ofertowego na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ogłoszonego w dniu 1 lutego 2018r. dodaje się załącznik nr 4 dotyczący wykazu usług dla potrzeb potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Kierownik OPS /-/ Maria Kusz... więcej...