Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

2018-07-30 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Węgorzewie

Przetargi | 31 lipca 2018 09:19 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch otwartych stref aktywności na terenie miasta Węgorzewa wyposażonych w rekreacyjne urządzenia siłowni zewnętrznej i strefy relaksu z małą architekturą oraz ogrodzenie placu zabaw. Przedmiot zamówienia polega na dostawie wraz z montażem elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznych, ławek, koszy, położenie nawierzchni bezpiecznej, wykonanie ogrodzenia. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż, zgodnie z instrukcją producenta wyposażenia placu zabaw/siłowni plenerowych/ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem... więcej...

Informacja z dnia otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków”

Przetargi | 30 lipca 2018 13:40 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.13.2018, pn. „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć... więcej...

Zapytanie ofertowe

Przetargi | 30 lipca 2018 13:17 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Zapytanie ofertowe

Przetargi | 30 lipca 2018 13:16 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Zapytanie ofertowe

Przetargi | 30 lipca 2018 13:16 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Informacja o sprostowaniu błędu pisarskiego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Przetargi | 30 lipca 2018 11:03 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Informuję, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" wystąpił błąd pisarski dotyczący numeru rachunku bankowego. Właściwy rachunek bankowy: Nadsański Bank Spółdzielczy F/Krzeszów 60943010455012414220000001... więcej...

Przebudowa odcinków dróg gminnych w gm. Biała Rawska poprzez wykonanie nawierzchni z betonu

Przetargi | 30 lipca 2018 08:57 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 596042-N-2018 z dnia 2018-07-30 r. Gmina Biała Rawska: Przebudowa odcinków dróg gminnych w gm. Biała Rawska poprzez wykonanie nawierzchni z betonu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,... więcej...