Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 14.09.2018 r.

Przetargi | 14 września 2018 12:19 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Numer sprawy: RG.271.6.In.o.RPO.2018 Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Rozbudowa istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości Qśrd = 360 m3/d w miejscowości Krzeszów"... więcej...

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 500.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Sierpc oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji obligacji

Przetargi | 14 września 2018 12:14 | Publikujący: Urząd Gminy w Sierpcu

Ogłoszenie nr 617291-N-2018 z dnia 2018-09-14 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną... więcej...

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu FIN.271.1.2018.ES na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 9.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Przetargi | 14 września 2018 11:43 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański, 14.09.2018 Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański FIN.271.1.2018.ES Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1579 z późn. zm. ) Wójt Gminy Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 9.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów: Otwarcie... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY BURSZTYNOWEJ W WIERUSZOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

Przetargi | 14 września 2018 11:05 | Publikujący: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane Zamieszczenie ogłoszenia: Zamieszczenie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie... więcej...

2018-09-13 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Jasnej 4 miasto Węgorzewo

Przetargi | 13 września 2018 15:40 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 poł. w Węgorzewie przy ul. Jasnej 4. Przedmiot przetargu: Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: Węgorzewo, ul. Jasna 4, lokal nr 5, Nr geod działki: 522, Powierzchnia działki: 392 m2 Nr księgi wieczystej: OL2G/00008662/6, Opis: Lokal mieszkalny o pow. 36,16 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c, poł. na I piętrze, wraz z przynależną piwnicą o pow. 9,90 m2 oraz udziałem 0,046 w elementach wspólnych budynku i takim samym udziałem w użytkowaniu wieczystym... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zamówienia pn. „ Remont cmentarza wojennego i przebudowa pomnika poległych w miejscowości Banachy”.

Przetargi | 13 września 2018 14:42 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Działając w oparciu o zapisy § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „ Remont cmentarza wojennego i przebudowa pomnika poległych w miejscowości Banachy”, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Usługi Transportowe Dariusz Siek Harasiuki 81 A, 37 – 413 Harasiuki Uzasadnienie wyboru: Wy ana oferta spełnia... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Dostawa ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla ochotniczej straży pożarnej

Przetargi | 13 września 2018 14:01 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo dn. 13.09.2018 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy. Zamawiający - Gmina Strzegowo ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: dostawę ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla ochotniczej straży pożarnej. Nazwa oraz adres zamawiającego. Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445... więcej...

Rewitalizacja miasta Wojcieszów współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3 - 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ

Przetargi | 13 września 2018 13:27 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 616834-N-2018 z dnia 2018-09-13 r. Gmina Wojcieszów: „Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3 - 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia... więcej...

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Budynek sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33a w Giżycku /termin składania ofert do 01 października 2018 r. do godz. 10:00/

Przetargi | 13 września 2018 13:07 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Termin składania ofert - 01.10.2018r. do godz. 10:00 Ogłoszenie nr 616598-N-2018 z dnia 2018-09-13 r. Gmina Miejska Giżycko:Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Budynek sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33a w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego... więcej...