Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie wyników przetargu na usługę pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego długoterminowego na zadania inwestycyjne w Gminie Mirski".

Przetargi | 20 czerwca 2018 08:45 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadania inwestycyjne w Gminie Mirsk”, Komisja Przetargowa zaproponowała: Wybór oferty nr 3, złożonej przez Bank Spółdzielczy, Plac Bolesława Chro ego 4, 57-300 KŁODZKO licząc pełny koszt obsługi kredytu w wysokości... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) - Otwarta Strefa Aktywności w Strzegowie

Przetargi | 19 czerwca 2018 15:38 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: Otwarta Strefa Aktywności w Strzegowie INFORMACJE OGÓLNE : 1. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione w niniejszym zaproszeniu do składania ofert. 2. Od wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi | 19 czerwca 2018 15:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Numer sprawy: 07/18 Miejscowość, 2018-06-19 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 07/18. Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ) Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych oraz modernizacja strony WWW z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego

Przetargi | 19 czerwca 2018 14:05 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2018/06/19 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/06/29 Działając na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 06.07.2018 r. do godz. 9:00.... więcej...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Kredyt związany z deficytem budżetu, znak postępowania ZP.271.10.2018

Przetargi | 19 czerwca 2018 13:52 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Informacja w załączniku. UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub aku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe... więcej...

Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu niegraniczonego na zadanie pn. Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Giebułtowie [silne wiatry i intensywne opady deszczu- październik 2017]

Przetargi | 19 czerwca 2018 12:34 | Publikujący: Gmina Mirsk

Mirsk dnia 19.06.2018r. Nasz znak: IRI.271.3.2018.7 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Giebułtowie [silne wiatry i intensywne opady deszczu- październik 2017]”, komisja przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 1 złożonej przez Stol at sp. z o.o., Ubocze 306, 59-620 Gryfów... więcej...

Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego na zadanie pn. Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk ogłoszonego 30.05.2018 r.

Przetargi | 19 czerwca 2018 11:46 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk informuje, że w ogłoszonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 30.05 2018r. na wybór wykonawcy zadania pn. „Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk”, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, zg. z art.93 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ), przetarg zostaje unieważniony.... więcej...

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” , nr ref. RGM.271.9.2018

Przetargi | 19 czerwca 2018 11:16 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

RGM. 271.9.2018 Starogard Gdański, dn. 19.06.2018r. INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.9.2018, pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli”: Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć... więcej...

Ocena złożonych ofert - Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Przetargi | 19 czerwca 2018 09:49 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Szczegóły informacji w załączonym pliku.... więcej...