Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo ul. Leśna"

Przetargi | 17 września 2018 11:20 | Publikujący: Gmina Kołaczkowo

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo ul. Leśna Ogłoszenie nr 617746-N-2018 z dnia 2018-09-17 ... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.12.2018. Nazwa zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+"

Przetargi | 17 września 2018 10:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.12.2018 Pniewy, 2018-09-13 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.12.2018. Nazwa zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie faktyczne: Wszystkie złożone oferty są niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia... więcej...

Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 kW na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żurawi”

Przetargi | 17 września 2018 10:34 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 616591-N-2018 z dnia 2018-09-17 r. Gmina Biała Rawska: Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 kW na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żurawi” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków" nr ref. RGM.271.16.2018

Przetargi | 17 września 2018 08:59 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

RGM. 271.16.2018 Starogard Gdański 2018-09-17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków" nr ref. RGM.271.16.2018 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 7, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje następujące informacje w sprawie: Wybór najkorzystniejszej oferty: Punktacja przyznana ofertom: Nr... więcej...

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości dz. 357/89, 357/91 Sztutowo ul. Zalewowa

Przetargi | 17 września 2018 08:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Sztutowie, Gmina Sztutowo Położenie ulica Numer działki Powierzchnia O ęb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza Netto w zł Wysokość wadium w zł Zalewowa 357/89 0,2933 ha Sztutowo GD2M/00045099/3 842.930,00 55.000 357/91 0,2536 ha Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1 w dniu 23 listopada 2018 r.... więcej...

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości dz. 357/56 Sztutowo ul. Zalewowa

Przetargi | 17 września 2018 08:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo Położenie ulica Numer działki Powierzchnia O ęb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza Netto w zł Wysokość wadium w zł Zalewowa 357/56 0,5505 ha Sztutowo GD2M/00045099/3 771.150,00 50.000 Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1 w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 1100 . Zgodnie z... więcej...

Zestawienie ofert dla: "Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A."

Przetargi | 17 września 2018 08:12 | Publikujący: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. „ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłowie ”

Przetargi | 14 września 2018 15:05 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 611894-N-2018 z dnia 2018-09-14 r. Gmina Starogard Gdański: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 12/18. NAZWA ZADANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi | 14 września 2018 14:48 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 12/18. Nazwa zadania: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO ORAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU „LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” ZADANIE 2: ZAKUP Z DOSTAWĄ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ NA POTRZEBY SZKÓŁ W... więcej...

Informacja(II uzupełniona )z otwarcia ofert w post. przetarg. na "„Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów” "

Przetargi | 14 września 2018 13:40 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.14.4a.2018 MF Starogard Gdański dnia 14.09.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 14.09.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 609 578-N-2018 z dnia 28.08.2018r. dla zadania pn. „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów” Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę... więcej...

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu Audytów Energetycznych i Audytów Efektywności Energetycznej powykonawczych dla budynkó w Mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Silesia 5 oraz ul. Silesia 6 w Wojcieszowie na rzecz projektu pn. pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie” współfinan-sowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 3 - 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3 -

Przetargi | 14 września 2018 13:27 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu Audytów Energetycznych i Audytów Efektywności Energetycznej powykonawczych dla budynkó1)w Mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Silesia 5 oraz ul. Silesia 6 w Wojcieszowie na rzecz projektu pn. pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 3 - 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3 - 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach... więcej...

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI W LEKOWIE

Przetargi | 14 września 2018 13:13 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Wójt Gminy Regimin ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości polożonej w Lekowie, zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.... więcej...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na "„Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów” "

Przetargi | 14 września 2018 12:26 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.14.4.2018 MF Starogard Gdański dnia 14.09.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 14.09.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 609 578-N-2018 z dnia 28.08.2018r. dla zadania pn. „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów” Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę... więcej...