Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Uwaga Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym na wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Uboczu

Przetargi | 01 grudnia 2009 11:47 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Zamawiający w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia omyłkowo podał błędną godzinę (10:15) otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:15.... więcej...

Dotyczy przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UBOCZU

Przetargi | 01 grudnia 2009 08:24 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Zamawiający poprawił błąd w opisie wyposażenia części 3 - wymiary lodówki.... więcej...

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 199875/2009.

Przetargi | 30 listopada 2009 11:40 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Nazwa zadania: wykonanie robót budowlanych - remont pokrycia dachu w budynku przedszkola przy Zespole Edukacyjnym w Bytnicy1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: „ADAMUS” Adam Jadczak ul. Łąkowa, Ciemnice 66-615 Dąbie Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zamawiającego Wy any wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UBOCZU

Przetargi | 30 listopada 2009 09:25 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

ZAPYTANIE OFERTOWE REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UBOCZU Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Województwa Dolnośląskiego. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania o wartości poniżej 14 tysięcy euro. Klasyfikacja dostaw według Wspólnego Słownika Zamówień – 30000000-9 maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały… ... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UBOCZU

Przetargi | 27 listopada 2009 17:23 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

ZAPYTANIE OFERTOWE WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UBOCZU Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Województwa Dolnośląskiego. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania o wartości poniżej 14 tysięcy euro. Klasyfikacja dostaw według Wspólnego Słownika Zamówień –37000000-8 instrumenty muzyczne, artykuły sportowe… ... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UBOCZU

Przetargi | 27 listopada 2009 17:21 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

ZAPYTANIE OFERTOWE WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UBOCZU Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Województwa Dolnośląskiego. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania o wartości poniżej 14 tysięcy euro. Klasyfikacja dostaw według Wspólnego Słownika Zamówień – 32000000-3 sprzęt radiowy, telewizyjny… ... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UBOCZU

Przetargi | 27 listopada 2009 16:24 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

ZAPYTANIE OFERTOWE WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UBOCZU Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Województwa Dolnośląskiego. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania o wartości poniżej 14 tysięcy euro. Klasyfikacja dostaw według Wspólnego Słownika Zamówień – 42000000-6 maszyny przemysłowe ... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Przebudowa drogi gminnej nr 106055L w miejscowości Pliszczyn – zamówienie uzupełniające

Przetargi | 27 listopada 2009 13:46 | Publikujący: Gmina Wólka

Wólka, dnia 27 listopada 2009 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 341/19/2009. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 106055L w miejscowości Pliszczyn – zamówienie uzupełniające. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącym zamówienia publicznego uzupełniającego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 106055L w miejscowości... więcej...

Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 6 000 000,00 zł

Przetargi | 27 listopada 2009 11:31 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

PL-Lwówek Śląski: Usługi udzielania kredytu 2009/S 229-329054 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, PL-59-600 Lwówek Śląski. Tel. +48 756477888. E-mail urzad@lwowekslaski.pl. Faks +48 756477889. Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.lwowekslaski.pl/. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, Do wiadomości... więcej...

DOSTAWA WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UBOCZU

Przetargi | 26 listopada 2009 22:29 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UBOCZU Gryfów Śląski: WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UBOCZU Numer ogłoszenia: 408898 - 2009; data zamieszczenia: 26.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ... więcej...