Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie nawierzchni placu z kostki betonowej wraz z odwodnieniem budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowice Wielkie

Przetargi | 06 października 2010 12:13 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowice Wielkie Numer ogłoszenia: 320894 - 2010; data zamieszczenia: 06.10.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 285130 - 2010r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:... więcej...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Ochrona osób i mienia na terenie Międzyszkolnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim”

Przetargi | 06 października 2010 10:39 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ochrona osób imienia na terenie Międzyszkolnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 wLwówku Śląskim” Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego jw. została uznana za najkorzystniejszą i uzyskała 100 punktów oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Usługowe Jarexs Sp. z o.o. ul. Okólna 1A 59 – 220 Legnica W niniejszym postępowaniu oferty złożyli: oferta nr 1: Spółdzielnia... więcej...

Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych

Przetargi | 05 października 2010 14:15 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Biała Rawska: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, faks 46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU... więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę 2 studni na ujęciu w Rywałdzie.

Przetargi | 05 października 2010 13:42 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański: Budowa 2 studni na ujęciu w Rywałdzie Numer ogłoszenia w BZP: 274565 - 2010; data zamieszczenia: 05.10.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 244011 - 2010r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard... więcej...

Przetarg nieograniczony na: Zmiana konstrukcji dachu w budynku Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego w Lisowicach przy ulicy Mickiewicza 22

Przetargi | 05 października 2010 13:26 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Pawonków: Zmiana konstrukcji dachu w budynku Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego w Lisowicach przy ulicy Mickiewicza 22 Numer ogłoszenia: 319202 - 2010; data zamieszczenia: 05.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków , ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, faks 0-34 3534105. Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawonkow.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA... więcej...

Pytanie i odpowiedź dotyczące przetargu na "Budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody ze zbiornikiem retencyjnym w Barchnowy"

Przetargi | 05 października 2010 12:58 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Uczestnicy postępowania przetargowego Gmina Starogard Gdański w informuje, iż wpłynęło zapytanie do postępowania przetargowego pn budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Barchnowy, o którym informujemy i udzielamy odpowiedzi. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiornika z kompozytu poliestrowo-szklanego o pojemności 80m3 i średnicy 3000mm , zamiast zbiornika stalowego o pojemności 80m3 i średnicy 3300mm? Odpowiedź Zamawiającego Projektant nie dopuszcza możliwości zastosowania zbiornika o innej objętości całkowitej i użytkowej niż podany w dokumentacji... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 251377-2010 na wykonanie zadania „Budowa ścieżki rowerowej Rokocin-Koteże – etap I”

Przetargi | 05 października 2010 10:50 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 113 z 2010 poz. 659 Zamawiający wy ał ofertę nr 2 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych „EKOBUD-STAROGARD” sp. z o.o. Ul. Traugutta 56 83-200 Starogard Gdański Oferta nr 2 została wy ana jako najkorzystniejsza, otrzymując najwyższą liczbę punktów. Zamawiający wykluczył... więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa świetlicy wiejskiej w Kotliskach

Przetargi | 05 października 2010 09:43 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Budowa świetlicy wiejskiej w Kotliskach. Numer ogłoszenia: 273689 - 2010; data zamieszczenia: 05.10.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 228831 - 2010r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski,... więcej...

Przetarg Nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 106115L, Nr106116L w miejscowości Świdnik Duży na odcinku od km 0+062 do km 1+839

Przetargi | 04 października 2010 16:04 | Publikujący: Gmina Wólka

Przetarg Nieograniczony Przebudowa drogi gminnej nr 106115L, Nr106116L w miejscowości Świdnik Duży na odcinku od km 0+062 do km 1+839 Numer ogłoszenia: 273117 - 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Projekt budowlano – wykonawczy dla budowy świetlicy wiejskiej w Gronówku.

Przetargi | 04 października 2010 15:28 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 04. 10. 2010r. pod nr 272817-2010 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) Nazwa i Adres : Gmina Złoczew, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie, telefon (43) 8202460, fax (43) 8202592, Adres strony internetowej: http://www.zloczew.pl/ 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa. SEKCJA II; PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) OPIS 1.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO; Projekt budowlano – wykonawczy dla budowy świetlicy wiejskiej w Gronówku. II. 1.2) Rodzaj zamówienia:... więcej...

Przetarg nieograniczony na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2010/2011”

Przetargi | 04 października 2010 14:57 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

PRZETARG PUBLIKUJĄCY: Gmina Herby GMINA: Herby POWIAT: http://www.bazagmin.pl/dane.php?id_klienta=1F0A0C WOJEWÓDZTWO: http://www.bazagmin.pl/dane.php?id_klienta=1F0AFA DATA PUBLIKACJI: 4 października 2010 PRZETARG PRZEDMIOT: Przetarg na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2010/2011” OPIS: ZP/PN/7/2010 Herby, dnia 2010.10.04 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym... więcej...

Wójt Gminy Pniewy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy Pniewy.

Przetargi | 04 października 2010 12:43 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. Nr 46 poz.543 z 2000r. / oraz §2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy / Dz.U. Nr 9 poz.30 z 1998r z późn, zmianami./ Wójt Gminy Pniewy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej... więcej...

2010-10-01, Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2

Przetargi | 01 października 2010 17:28 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Węgorzewo: Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 Numer ogłoszenia: 314288 - 2010; data zamieszczenia: 01.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzewo , ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4275424, faks 087 4275401. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegorzewo.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE... więcej...

2010-10-01, Informacja o wywieszonym wykazie z opisem działki gruntu we wsi Guja przeznaczonej do sprzedaży.

Przetargi | 01 października 2010 17:27 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 1 października 2010 r., na okres 21 dni został wywieszony wykaz z opisem działki gruntu nr geod. 203/2 o pow. 0,1828 ha, poł. we wsi Guja, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, ograniczonego do mieszkańców wsi Guja.... więcej...