Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

2007-07-31, Dostawa węgla kamiennego - ZUK Sp. z o.o.

Przetargi | 31 lipca 2007 09:20 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie: DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO DLA ZUK sp. z o.o. w WĘGORZEWIE nr sprawy: 547/2007 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o w Węgorzewie Sienkiewicza 24 11-600 Węgorzewo 2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wegorzewo.pl Na wniosek Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia można... więcej...

2007-07-31, Przetarg ustny nieograniczony na wynajem 1/2 garażu blaszaka

Przetargi | 31 lipca 2007 09:17 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa z siedzibą przy ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem 1/2 garażu blaszaka mieszczącego się przy ul. Teatralnej 6 w Węgorzewie. 1. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 10,23 m2. 2. Cena wywoławcza od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 1,40 zł miesięcznie i nie obejmuje obowiązującego podatku VAT. 3. Wielkość postąpienia wynosi 0,20 zł za 1 m2 4. W przypadku przystąpienia do przetargu tylko jednej osoby, musi ona zaproponować czynsz najmu odpowiadający co najmniej jednemu postąpieniu, aby przetarg... więcej...

2007-05-28, Budowa drogi w Kalu - IV etap zgodnie z Projektem Budowlanym

Przetargi | 25 lipca 2007 09:43 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Węgorzewo: Budowa drogi w Kalu - IV etap. Numer ogłoszenia: 239919 - 2007; data zamieszczenia: 04.12.2007 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane U Z U P E Ł N I A J Ą C E Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzewo, ul. Zamkowa, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4275424, fax 087 4275401. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja... więcej...

2007-07-24, Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci

Przetargi | 24 lipca 2007 09:25 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

AWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie informuje o wyniku postępowania przetargu w trybie nieograniczonym ogłoszonego dnia 24.07.2007 r. na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz.1163, nr 170 poz. 1217 i nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r., nr 64, poz. 427 i nr 82, poz.560) Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Zamawiający unieważnia postępowanie na zadanie "Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum... więcej...

2007-07-23, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

Przetargi | 23 lipca 2007 09:26 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonych w Węgorzewie przy ulicy Dębowej: Działka numer 1: 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: Węgorzewo, ul. Dębowa, obręb Nr 02 2. Numer działki: 1286/16 i 1287/9 3. Powierzchnia działki: 777 m2 4. Numer KW: 9382 i 8331 5. Opis nieruchomości: nieruchomość składająca się z dwóch działek. Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. 6. Cena wywoławcza: 17.500,- zł 7. Wysokość wadium: 2.500,- zł 8. Postąpienie minimum 1% ceny wywoławczej... więcej...

2007-07-09, Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych

Przetargi | 09 lipca 2007 09:36 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

OGŁOSZENIE Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 ze zm. ) oraz na podstawie pkt. 12 ogłoszenia nr G. II.7145-10/07 z dnia 02.07.2007 r., z uwagi na nie ukazanie się w prasie ogłoszenia o przetargu w wymaganym terminie Burmistrz Węgorzewa odwołuje przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych poł. w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 39/5 i ul. Teatralnej 24/15 ogłoszony w dniu 02.07.2007 r. - ogłoszenie nr G.II.7145-10/07 oraz jednocześnie ogłasza przetarg ustny nieograniczony... więcej...

2007-07-09, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Przetargi | 09 lipca 2007 09:35 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej składającej się z dwóch działek gruntu, położonej w Karłowie, gmina Węgorzewo, stanowiącej własność Gminy Węgorzewo, przeznaczonej do sprzedaży na własność 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: obręb Karłowo, gmina Węgorzewo 2. Numery geod. działek: 53 i 57 3. Powierzchnia działki: 5,1300 ha 4. Numer KW: 11364 5. Opis nieruchomości: Teren nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, grunty wykorzystywane... więcej...

2007-07-05, Wykaz z opisem działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży

Przetargi | 05 lipca 2007 09:37 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. ze zmianami) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 2 lipca 2007r., na okres 21 dni, zostały wywieszony wykaz z opisem działki gruntu nr geod. 491/2 o pow. 50 m2, poł. Węgorzewie przy ul. Zamkowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.... więcej...

2007-07-05, Wykaz z opisem nieruchomości - działki niezabudowane

Przetargi | 05 lipca 2007 09:37 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. ze zmianami) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 2 lipca 2007r., na okres 21 dni, zostały wywieszony wykaz z opisem niżej wymienionych nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży na własność: 1. Niezabudowaną działkę gruntu nr geod. 471/3 o pow. 1082 m2, poł. Węgorzewie przy ul. Reymonta, przeznaczoną pod zabudowę mieszkalno – usługową w zabudowie bliźniaczej. 2. Niezabudowaną... więcej...

2007-07-31, Przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczenia piwnicznego

Przetargi | 03 lipca 2007 09:18 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa z siedzibą przy ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczenia piwnicznego mieszczącego się w budynku przy ul. Kraszewskiego 40 w Węgorzewie. 1. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 18,90 m2. 2. Cena wywoławcza od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 1,40 zł miesięcznie i nie obejmuje obowiązującego podatku VAT. 3. Wielkość postąpienia wynosi 0,20 zł za 1 m2 4. W przypadku przystąpienia do przetargu tylko jednej osoby, musi ona zaproponować czynsz najmu odpowiadający co najmniej jednemu postąpieniu,... więcej...

2007-06-25, Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego

Przetargi | 25 czerwca 2007 09:38 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. ze zmianami) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 25 czerwca 2007r., na okres 21 dni, został wywieszony wykaz z opisem niezabudowanej działki gruntu nr geod. 598/6 o pow. 0,0021 ha położonej w Węgorzewie przy ul. Teatralnej, przeznaczonej pod budowę garażu - sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.... więcej...

2007-06-20, Wykaz z opisem nieruchomości

Przetargi | 20 czerwca 2007 09:39 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. ze zmianami) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 18 czerwca 2007r., na okres 21 dni, zostały wywieszone wykazy z opisem niżej wymienionych nieruchomości: 1. Niezabudowanej działki gruntu nr geod. 221/4 o pow. 397 m2, poł. w Węgorzewie przy ul. Marii Konopnickiej, przeznaczonej do sprzedaży na własność na uzupełnienie posiadanej nieruchomości. Teren nie ma opracowanego planu zagospodarowania... więcej...

2007-06-20, Wykaz z opisem działek przeznaczonych do sprzedaży na własność

Przetargi | 20 czerwca 2007 09:39 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. ze zmianami) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 18 czerwca 2007r., na okres 21 dni, zostały wywieszony wykaz z opisem niżej wymienionych działek, przeznaczonych do sprzedaży na własność: 1. Niezabudowana działka gruntu nr geod. 967/3 o pow. 1105 m2, stanowiąca teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej poł. w Węgorzewie przy ul. Wodociągowej. 2. Niezabudowana działka gruntu... więcej...

2007-06-15, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dziełek we wsi Kal

Przetargi | 15 czerwca 2007 09:40 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości, położonych we wsi Kal, gmina Węgorzewo: Nieruchomość nr 1. 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: obręb Kal, gm. Węgorzewo 2. Numer działki: 132/2 3. Powierzchnia działki: 6011 m2 4. Numer KW: 10658 5. Opis nieruchomości: niezabudowana działka gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem uzupełniającym w postaci usług nieuciążliwych. 6. Cena wywoławcza: 51.870,-zł 7. Wysokość wadium: 6.000,-zł 8. Postąpienie minimum... więcej...

2007-03-26, Przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 Euro - Zaprojektowanie i wybudowanie kotłowni

Przetargi | 13 czerwca 2007 12:08 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy PZP Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o zawarciu umowy do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 60 000 euro zgodnie z art. 39 - 46 ustawy PZP na: � Zaprojektowanie i wybudowanie kotłowni opalanej biomasą o mocy 0,40 MW, sieci ciepłowniczych oraz termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Węgorzewie z firmą: KONSORCJUM = HYDROMOS - PGK SYSTEM = Pełnomocnik Zenon Moskal z Węgorzewa, ul. Zacisze 2 B. Wyboru Wykonawcy dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP po spełnieniu wymaganych... więcej...