Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 4.707.100,00 ZŁOTYCH

Przetargi | 05 sierpnia 2008 08:35 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 7813185. Adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfow.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 4.707.100,00 ZŁOTYCH. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) zamówienie WE.3411-12/08 przedmiot zamówienia: Budowa boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Szkolnej w Sztutowie

Przetargi | 04 sierpnia 2008 15:09 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

WE.3411-12/08Sztutowo, dnia 04.08.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Przedmiot zamówienia: Budowa boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Szkolnejw Sztutowie 1. Nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo http://www.sztutowo.ug.gov.pl/">... więcej...

Dowóz dzieci

Przetargi | 04 sierpnia 2008 10:49 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dowóz młodzieży szkolnej 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r – Dz. U. Nr 19 z 9 lutego 2004r. , poz. 177) 3. Określenie sposobu uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia : Siwz można nabyć w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w Kowalach Oleckich , ul. Kościuszki 44 w godz. 800 – 1500... więcej...

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn. „WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO- WYKONAWCZEJ NA ADAPTACJE BUDYNKU DAWNEJ PRZYCHODNI DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W ZŁOCZEWIE

Przetargi | 04 sierpnia 2008 08:05 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Złoczew,dnia 2008 – 07 - 31 Znak: Zp – 341/12 - 1/2008 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn. „WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO- WYKONAWCZEJ NA ADAPTACJE BUDYNKU DAWNEJ PRZYCHODNI DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W ZŁOCZEWIE Poniżej podaję odpowiedzi na następujące pytanie: 1. Proszę o podanie adresu inwestycji 2. Proszę o określenie terminu i godzin w których można dokonać wizji lokalnej budynku przeznaczonego do przebudowy, 3. Czy teren objęty inwestycją posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego... więcej...

Budowa kompleksu boisk Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim

Przetargi | 01 sierpnia 2008 15:57 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Numer ogłoszenia UZP: 179395 - 2008; data zamieszczenia: 01.08.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, fax 075 6477889. Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu... więcej...

Przetarg nieograniczony- Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2224L w miejscowości Pliszczyn -odcinek 336,9m

Przetargi | 01 sierpnia 2008 15:19 | Publikujący: Gmina Wólka

Przetarg nieograniczony Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2224L w miejscowości Pliszczyn -odcinek 336,9m Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 178916 - 2008; data zamieszczenia: 01.08.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, fax 081 7465001. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.lubelskie.pl I.... więcej...

Przetarg nieograniczony - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2008-2009

Przetargi | 01 sierpnia 2008 14:25 | Publikujący: Gmina Wólka

Przetarg nieograniczony Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2008-2009 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 178081 - 2008; data zamieszczenia: 01.08.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, fax 081 7465001. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.lubelskie.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja... więcej...

Zawiadomienie (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci z terenu Gminy Sztutowo do Zespołu Szkół w Sztutowie oraz Przedszkola w Sztutowie w roku szkolnym 2008/2009

Przetargi | 31 lipca 2008 14:23 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

WE.3411-11/08Sztutowo, 2008-07-31 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci z terenu Gminy Sztutowo do Zespołu Szkół w Sztutowieoraz Przedszkola w Sztutowie w roku szkolnym 2008/2009 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zmianami) Wójt Gminy Sztutowo zawiadamia, że: Jako najkorzystniejszą wy ano: Ofertę nr 1 złożoną przez firmy Przedsiębiorstwo... więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty: "Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Gniewkowo w latach 2008/2009"

Przetargi | 31 lipca 2008 14:17 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Burmistrz Gniewkowa Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo Gniewkowo, dnia 31.07.2008r. Znak: 341-21/08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Burmistrz Gniewkowa na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) zawiadamia: że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Gniewkowo w latach 2008/2009” została wy ana najkorzystniejsza oferta spośród nie odrzuconych złożona przez: Przedsiębiorstwo... więcej...

2008-07-31, Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy istniejącego systemu wodociągowego

Przetargi | 31 lipca 2008 12:26 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

nr sprawy 540/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy istniejącego systemu wodociągowego m. Dą ówka Mała i Łęgwarowo wraz modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Dą ówka Mała gm. Węgorzewo.nr sprawy: 540/2008. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma)... więcej...

Sprostowanie do przetargu znak ZP/PN/16/08 na „Budowę Krytej Pływalni przy Zespole Placówek Oświatowych Herbach przy ul. Katowickiej 6 na działce nr 486/6”

Przetargi | 31 lipca 2008 12:21 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

Nr ZP/PN/16/12/08 Herby, dnia 31.07.2008 r. Sprostowanie do przetargu znak ZP/PN/16/08 Wykonawcy, którzy po ali SIWZ Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19 z 2006r. poz.. 177 z póź. zm.) Wycofuje się zapisy w SIWZ: - w załączniku nr 6 – wycofuje się kolumnę 4 o nazwie „szacunkowa wartość powierzonej części zamówienia (kwotowo lub procentowo)” - w SIWZ rozdział 9 pkt 14– wycofuje się słowa „wraz z wartościami” w postępowaniu prowadzonym na podstawie... więcej...

Ogłoszenie o zawarciu umowy, zamówienie WE.3411-8/08 przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej ulica Zalewowa w Sztutowie

Przetargi | 31 lipca 2008 08:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

WE.3411-8/08Sztutowo, dnia 31.07.2008r. Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej ulica Zalewowa w Sztutowie numer postępowania WE.3411-8/08 Umowa została zawarta w dniu 30.07.2008r. z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Drogowe „Bazalt” Cena ofertowa utto: 835.124,31 zł Kryteria oceny ofert: cena – 100% Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Oferta najkorzystniejsza cenowo nie podlegająca odrzuceniu. Z up. Wójta Gminy Barbara Modzelewska Sekretarz Gminy /podpis nieczytelny/ ... więcej...

Ogłoszenie o wyborze oferty

Przetargi | 31 lipca 2008 08:13 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Ogłoszenie o wynikach postępowania na: „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grogi gruntowej Nr 341 Makówiec-Chodorążek emulsją asfaltową i grysami. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Urząd Gminy w Chrostkowie informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UG-341-06/08 na „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grogi gruntowej Nr 341 Makówiec-Chodorążek... więcej...

Przetarg ograniczony - Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 82 na ulicę Bukową, budowa ulicy Brzozowej i chodnika przy ul. Dębowej w osiedlu Borek w miejscowości Turka

Przetargi | 30 lipca 2008 15:29 | Publikujący: Gmina Wólka

Przetarg ograniczony Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 82 na ulicę Bukową, budowa ulicy Brzozowej i chodnika przy ul. Dębowej w osiedlu Borek w miejscowości Turka Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 176366 - 2008; data zamieszczenia: 30.07.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, fax 081 7465001. Adres strony internetowej... więcej...