Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetargi | 11 sierpnia 2009 11:21 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki zabudowanej budynkiem mieszkalno- gospodarczy o ogólnej pow. użytkowej 128 m2 wraz z działką gruntu oznaczona według danych ewidencji gruntów jako działka nr 359 o pow. 2000 m2, położonej w o ębie RZĄSINY. ... więcej...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Hadrze

Przetargi | 11 sierpnia 2009 11:09 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości. l.p. Nr działki Nr księgi wieczystej Położenie Karta mapy Opis nieruchomości ha Przeznaczenie... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony pn. „Dostawa węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2009/2010

Przetargi | 11 sierpnia 2009 08:24 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

Nr sprawy ZP/PN/8/1/09 Herby, dnia 2009-08-10 Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa węgla do kotłowni osiedlowej... więcej...

2009-08-10, Remont nawierzchni drogi dojazdowej i parkingów oraz sieci wod. - kan. przy Szkole w msc. Węgielsztyn

Przetargi | 10 sierpnia 2009 17:06 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP. 29 / 12 /2009 Zgodnie z art. 93 ust.3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający gmina Węgorzewo w imieniu , której działa Burmistrz Węgorzewa, zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn:"Remont nawierzchni drogi dojazdowej i parkingów oraz sieci wod. – kan. przy Szkole w msc. Węgielsztyn"ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego , w BZP nr 130781 - 2009 z data zamieszczenia... więcej...

Remont schodów i chodnika na boisku szkolnym w Kruszewie.

Przetargi | 10 sierpnia 2009 14:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In-2213/40/2009 Pniewy, 2009-08-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/40/2009. Nazwa zadania: Remont schodów i chodnika na boisku szkolnym w Kruszewie Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy www.pniewy.pl ... więcej...

I N F O R M A C J A - WYKAZ NR 03/09 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY w miejscowości Kromnów, Stara Kamienica i Wojcieszyce

Przetargi | 10 sierpnia 2009 12:40 | Publikujący: Urząd Gminy Stara Kamienica

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA10 SIERPNIA 2009 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 03/09 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY OBEJMUJĄCY: 1. lokal mieszkalny nr 5 w Kromnowie 47 (działka nr 251/2 o pow. 0,1256 ha) działka nr 325/1 o pow. 0,0907 ha w Starej Kamienicy (zabudowana budynkiem użytkowym w Starej Kamienicy działka nr 44/5 o pow. 0,0018 ha w Wojcieszycach (niezabudowana). Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje... więcej...

Odpowiedź na zapytanie do przetargu.

Przetargi | 10 sierpnia 2009 10:54 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Biała Rawska 10.08.2009 W związku z zapytaniem do przetargu na „Przebudowę Alpinarium na potrzeby corocznych spotkań z muzyką Chopina” zawiadamiam: Pytanie : co należy rozumieć pod określeniem „Roboty ziemne – etap 1 prac” Odpowiedź: W ramach robót zielonych należy rozumieć zgodnie ze specyfikacją techniczna Etap I który zawierał będzie roboty budowlano-montażowe wg kosztorysu pozycje od 2 do11,13,16 oraz 18. Natomiast w ramach robót: „Nawodnienie i zasilanie elektryczne” oraz w zakresie robót „Chodniki,... więcej...

ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO

Przetargi | 10 sierpnia 2009 10:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

sprawa numer 011A/2008 REGIMIN, 2009-08-10 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Numer ogłoszenia: 272152 - 2009 Przedmiot zamówienia: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Koziczyn gmina Regimin (powiat ciechanowski, województwo mazowieckie) 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: WÓJT GMINY REGIMIN 06-461 REGIMIN www.regimin.bazagmin.pl Email regimin@bazagmin.pl Godziny urzędowania 8.00 - 16.00 2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony 3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: w... więcej...

OGŁOSZENIE O UNIEAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Przetargi | 10 sierpnia 2009 09:52 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin 10.08.2009r. Sprawa Nr 08/2009 OGŁOSZENIE O UNIEAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GASNICZEGO DLA OSP KOZICZYN 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie: - przetargu nieograniczonego 2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ( art. 93, pkt. 1, p.pkt. 4 – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania) ... więcej...

Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej w miejscowości Giednia

Przetargi | 10 sierpnia 2009 08:00 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Giednia Numer ogłoszenia BZP: 271738 - 2009 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo , ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6554019, faks 023 6549328. · Adres strony internetowej zamawiającego: http://bazagmin.pl/bip_szydlowo/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1)... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 04.08.2009r. w sprawie przetargu na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Gąski .

Przetargi | 07 sierpnia 2009 14:32 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a III przetarg ustny ograniczony dla osób fizycznych spełniających warunki określone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego zamierzające powiększyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów, które są rolnikami posiadającymi gospodarstwo rolne w gminie Gniewkowo z adresem zameldowania na terenie gminy Gniewkowo oraz zamierzają powiększyć to gospodarstwo do powierzchni nie przekraczającej 300 ha użytków rolnych , na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w miejscowości... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Usługi transportowe w zakresie dowozu (przywóz i odwóz) dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Glinojeck w roku szkolnym 2009/2010.

Przetargi | 07 sierpnia 2009 13:31 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Glinojeck: Usługi transportowe w zakresie dowozu (przywóz i odwóz) dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Glinojeck w roku szkolnym 2009/2010. Numer ogłoszenia: 129897 - 2009; data zamieszczenia: 07.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck , ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740017, faks 023 6740014. Adres strony internetowej zamawiającego: www.glinojeck.pl I.... więcej...

Wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Cychry

Przetargi | 07 sierpnia 2009 12:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

D.K.7041/4/09 Pniewy, 2009-08-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.K.7041/4/09. Nazwa zadania: Wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Cychry. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z 2008 r. Nr 171 poz.1058) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy www.pniewy-maz.bazagmin.pl ... więcej...

Wykonanie modernizacji drogi w miejscowości Michrów

Przetargi | 07 sierpnia 2009 12:52 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

D.K.7041/3/09 Pniewy, 2009-08-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.K.7041/3/09. Nazwa zadania: Wykonanie modernizacji drogi w miejscowości Michrów Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z 2008 r. Nr 171 poz.1058) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy www.pniewy-maz.bazagmin.pl ... więcej...