Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetargi | 23 lipca 2009 13:11 | Publikujący: Urząd Gminy w Kochanowicach

Numer sprawy GIR/3054/K/1/09 Kochanowice, dnia 22.07.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR/3054/K/1/09, pn.: Udzielenie kredytu bankowego na zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Ogrodowej i ulicy Wolności w Kochanowicach”; „Przebudowa drogi gruntowej na utwardzoną, ulicy Leśnej w Jawornicy” i„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kochanowice - Jawornica” 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający ... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 20.07.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Murzynnie

Przetargi | 23 lipca 2009 09:11 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A G N I E W K O W A z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2004 r. .Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782 z późn. zm./. o g ł a s z a m, co następuje : Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczona została do sprzedaży nieruchomość rolna w trybie przetargu ustnego ograniczonego położona w miejscowości Murzynno , oznaczona nr ewidencyjnym 92 o powierzchni 6,3074... więcej...

Przetarg nieograniczony na: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I HALI SPORTOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 W GMINIE PAWONKÓW

Przetargi | 22 lipca 2009 14:35 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Pawonków: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I HALI SPORTOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 W GMINIE PAWONKÓW Numer ogłoszenia: 248782 - 2009; data zamieszczenia: 22.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków , ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, faks 0-34 3534105. Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawonkow.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA... więcej...

Przetarg nieograniczony na: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL UL. WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DRALINY

Przetargi | 22 lipca 2009 13:58 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Pawonków: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL UL. WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DRALINY Numer ogłoszenia: 248644 - 2009; data zamieszczenia: 22.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków , ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, faks 0-34 3534105. Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawonkow.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA... więcej...

Przetarg nieograniczony na: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ UL. SZKOLNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁAGIEWNIKI WIELKIE

Przetargi | 22 lipca 2009 13:45 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Pawonków: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ UL. SZKOLNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁAGIEWNIKI WIELKIE Numer ogłoszenia: 248592 - 2009; data zamieszczenia: 22.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków , ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, faks 0-34 3534105. Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawonkow.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT... więcej...

Pretarg nieograniczony na: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 3.549.522,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Przetargi | 22 lipca 2009 13:44 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków , ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, faks 0-34 3534105. · Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawonkow.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 3.549.522,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA FINANSOWANIE... więcej...

Budowę ulicy łączącej ul.Narutowicza z ul.Gęsią w Białej Rawskiej.

Przetargi | 22 lipca 2009 13:01 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę ulicy łączącej ul.Narutowicza z ul.Gęsią w Białej Rawskiej kod CPV 45 23 31 20-6 Zainteresowani mogą ode ać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 , pok. Nr 12 , lub na stronie internetowej www.bialarawska.pl. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest... więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ KRUSZYWA DROGOWEGO.

Przetargi | 22 lipca 2009 12:57 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Złoczew,dnia 2009 – 07 – 22 Znak: Zp – 341/4/2009 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ KRUSZYWA DROGOWEGO. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PHU Usługi Sprzętowo-Transportowe Dorota Krzak, Huta 49, 98-360 Lututów. Wy any Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia –133224,00 zł.. Podstawą... więcej...

Ogłoszenie

Przetargi | 22 lipca 2009 12:40 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Biała Rawska 22.07.2009 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę ulicy łączącej ul.Narutowicza z ul.Gęsią w Białej Rawskiej” odbytym w dniu 16.07.2009r. wpłynęły następujące oferty: 1)P.P.H.U. SINBUD Piotr Siniarski, 96-230 Biała Rawska ul.Mickiewicza 9 zceną 247223,15 zł utto. Oferta spełniła wszystkie warunki udziału wpostępowaniu, w ogólnej... więcej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „Przewóz uczniów do Zespołów Edukacyjnych w Bytnicy i w Budachowie”

Przetargi | 22 lipca 2009 09:11 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Numer sprawy: RR-MN-43-02/2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot zamówienia: „Przewóz uczniów do Zespołów Edukacyjnych w Bytnicy i w Budachowie” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z późn. zm.) Gmina Bytnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bytrnica Bytnica 52 66-630 Bytnica Strona www.bytnica.pl E-mail:... więcej...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA na przewóz uczniów do Zespołów Edukacyjnych w Bytnicy i w Budachowie

Przetargi | 22 lipca 2009 09:10 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Bytnica dnia, 20.07.2009r RR-MN-43-02/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na przewóz uczniów do Zespołów Edukacyjnych w Bytnicy i w Budachowie PRZEDMIOT: Przewóz uczniów do Zespołów Edukacyjnych w Bytnicy i w Budachowie. OPIS: I. Zamawiający: 1. Pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Bytnica 2. Adres: 66-630 Bytnica 52 3. REGON: 970770215 4. Internet: http: www.bytnica.pl, 5. Numer telefonu: fax/tel. : (068) 3915796 II. Pracownicy zamawiającego... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Wykonanie modernizacji istniejącej, osiedlowej kotłowni węglowej w Glinojecku wraz z finansowaniem zadania w okresie wynikającym z uzyskanej oszczędności

Przetargi | 22 lipca 2009 08:57 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Numer postępowania: 1/K/2009 Glinojeck, dn. 20.07. 2009 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na „Wykonanie modernizacji istniejącej, osiedlowej kotłowni węglowej w Glinojecku wraz z finansowaniem zadania w okresie wynikającym z uzyskanej oszczędności”. (zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniach od 20.07.2009 r. do 27.07.2009 r.) Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Ujednolicony... więcej...

Przetarg nieograniczony - Remont budynku Szkoły Podstawowej w Turce

Przetargi | 21 lipca 2009 18:06 | Publikujący: Gmina Wólka

Przetarg nieograniczony Remont budynku Szkoły Podstawowej w Turce Numer ogłoszenia: 117075 - 2009; data zamieszczenia: 21.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.lubelskie.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...