Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.100.000 złotych”.

Przetargi | 15 września 2008 09:19 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Burmistrz Gniewkowa Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo Gniewkowo, dnia 15.09.2008r. Znak 341-25/08 Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.100.000 złotych”. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) w imieniu Zamawiającego informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do SIWZ-u... więcej...

Budowa sieci wodociągowej z przyłąłczami w miejscowości stożne - zmiana SIWZ

Przetargi | 14 września 2008 12:17 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Stożne , gm. Kowale Oleckie 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia 2004r – Dz. U. Nr 19 z 9 lutego 2004r. , poz. 177) 3. Określenie sposobu uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia : Siwz można nabyć w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w Kowalach... więcej...

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie

Przetargi | 12 września 2008 15:33 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Złoczew, dn. 12 września 2008 r. Zank: Zp - 314/14/1/08 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie ogłoszonego w BZP pod. Nr 200905 - 2008 w dniu 27. 08. 2008 r. Burmistrz Miasta Złoczewa działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji... więcej...

Odpowiedzi na pytania (2)

Przetargi | 12 września 2008 13:16 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

... więcej...

Ogłoszenie o wyborze najkorzytniejszej oferty.

Przetargi | 12 września 2008 13:12 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Biała Rawska 12.09.2008 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) Burmistrz Biała Rawska zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę zespołu boisk sportowych przy Szkole podstawowej i gimnazjum w Białej Rawskiej ul.Mickiewicza 22 i 24 w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012”odbytym w dniu 05.09.2008 r. wpłynęła jedna oferta. Za najkorzystniejszą została... więcej...

DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO KOTŁOWNIA GLINOJECK SEZON 2008/2009

Przetargi | 12 września 2008 12:08 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Glinojeck: DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO KOTŁOWNIA GLINOJECK SEZON 2008/2009 Numer ogłoszenia: 220480 - 2008; data zamieszczenia: 12.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck , ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740017, fax. 023 6740014. Adres strony internetowej zamawiającego: www.glinojeck.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

2008-09-12, ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości poł. we wsi Kal pod zabudowę pensjonatową

Przetargi | 12 września 2008 11:54 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonych we wsi Kal: Nieruchomość nr 1 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: wieś Kal, gmina Węgorzewo 2. Numer działki: 90/16 i 91/10 3. Powierzchnia działki: 3753 m2 4. Numer KW: 10658 5. Opis nieruchomości: Teren jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Jezioro Święcajty”. Na podstawie w/w planu przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem MP2 – tereny wskazane do zagospodarowania zabudowa pensjonatową 6.... więcej...

Drugi Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wturek, gmina Wilczyn

Przetargi | 12 września 2008 10:18 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Wilczyn, 08.09.2008 r. Wójt Gminy Wilczyn ogłasza Drugi Przetarg Ustny Nieograniczony Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wturek, gmina Wilczyn. 1. Przedmiot przetargu: nr ew. działki 26/7 o pow. 1,4797 ha położona we wsi Wturek, nr księgi wieczystej KN1N/00054408/7 - bez obciążeń, opis nieruchomości - działka rolna niezabudowana/ grunty orne RII - 0,87 ha, grunty orne RIIIa - 0,2297 ha, nieużytki N - 0,3800 ha /około 4 km od miejscowości Wilczyn/, przeznaczenie w planie: w oparciu o ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego... więcej...

Drugi Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Ościsłowo, gmina Wilczyn

Przetargi | 12 września 2008 10:06 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Wilczyn, 08.09.2008 r. Wójt Gminy Wilczyn ogłasza Drugi Przetarg Ustny Nieograniczony Na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Ościsłowo, gmina Wilczyn. 1. Przedmiot przetargu: nr ew. działki 73 o pow. 0,82 ha położona we wsi Ościsłowo, nr księgi wieczystej KN1N/00063004/1 - bez obciążeń, opis nieruchomości - zabudowana /budynek po byłej szkole podstawowej/ budynki na roli IVa - 0,38 ha, pozostałe grunty orne RV - 0,44ha, /około 10 km od miejscowości Wilczyn/, przeznaczenie w planie: w części od strony południowej-wschodniej na szerokości... więcej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przetargi | 12 września 2008 09:09 | Publikujący: Urząd Gminy w Kochanowicach

Kochanowice, dnia 2008-09-12 GIR/3054/Ch/W/1/08 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu bankowego na zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Parkowej w Kochcicach” i „Przebudowa odcinka wodociągu tranzytowego Dz 160mm oraz budowa wodociągu Dz 110mm w Lubecku – droga gminna” (dokumentacja i roboty budowlane) 1. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 1.Gmina Kochanowice 1.ul. Wolności 5 1.42-713 Kochanowice 1.www.kochanowice.pl 1.e-mail: gmina@kochanowice.pl 1.Godziny urzędowania:... więcej...

2008-09-11, Budowa ulic na osiedlu POŁUDNIE - ulice Akacjowa i Brzozowa

Przetargi | 11 września 2008 11:59 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Węgorzewo: Budowa ulic na osiedlu POŁUDNIE - ulice Akacjowa i Brzozowa w Węgorzewie. Numer ogłoszenia: 232022 - 2008; data zamieszczenia: 13.10.2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 219730 - 2008r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzewo, ul. Zamkowa 3, Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4275424, fax 087 4275401. I.... więcej...

2008-09-11, Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Węgorzewie

Przetargi | 11 września 2008 11:54 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Węgorzewo: Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Węgorzewie Numer ogłoszenia: 220120 - 2008; data zamieszczenia: 11.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzewo , ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4275424, fax. 087 4275401. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegorzewo.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Pustkowiu i Hadrze

Przetargi | 11 września 2008 11:52 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości. l.p. Nr nieruchomości Nr księgi wieczystej Położenie Karta mapy Opis nieruchomości Przeznaczenie... więcej...