Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

wykaz nieruchomości przeznaczonuch do sprzedaży - dz. nr 372 o pow. 0,1759 ha położona w Lwówku Śląskim, której Powiat Lwówecki jest właścicielem w udziale 4270/10000

Lwówek Śląski, dnia 7.12.2009 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona do sprzedaży część nieruchomości w udziale 2565/10000, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 372 opow. 0,1759 ha, położona przy ul. Ogrodowej w o ębie 2 Lwówka Śląskiego, zabudowana obiektami administracyjno... więcej...

Zmiana SIWZ - Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Taninie”

Przetargi | 14 grudnia 2009 14:26 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

Herby dnia 2009-12-14 Nr sprawy: ZP/PN/18/5/09 Informacja dla Wykonawców którzy po ali SIWZ Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający niniejszym zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Taninie” , a w szczególności załącznik nr 2 „Przedmiar robót – roboty budowlane” Nowy przedmiar... więcej...

2009-12-14, Dostawa paliw płynnych oraz produktów ropopochodnych dla ZUK Sp. z.o.o. w Węgorzewie

Przetargi | 14 grudnia 2009 13:41 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Nr sprawy: 946/2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 946/2009. Nazwa zadania: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH ORAZ PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH sp. z o.o. w Węgorzewie Działając na podstawie art. 40 ust 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.) Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Spółka... więcej...

2009-12-14, Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki w Węgorzewie

Przetargi | 14 grudnia 2009 13:40 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa ogłaszaprzetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr geod. 484 o powierzchni całkowitej 1,3602 ha, położonej w Węgorzewie przy ul. Reymonta, z przeznaczeniem na cele rolne. Oznaczenie nieruchomości – o ęb 01 m. Węgorzewo. Nr geod. działki – 484. Powierzchni działki – 1,3602 ha. Opis przedmiotu dzierżawy – działka nr geod. 484 o powierzchni 1,3602 ha, z przeznaczeniem na cele rolne. Klasy użytków rolnych – R IV a – 0,2288 ha; Lz – 1,1314 ha. Cena wywoławcza czynszu w stosunku rocznym... więcej...

dostawa nabiału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim.

Lwówek Śląski, dnia 14 grudnia 2009 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim ul. Parkowa 9, 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 45 25, fax (075) 782 35 77 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim z siedzibą przy ul. Parkowej 9 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach publicznych na dostawę nabiału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim. 1 .1. Przedmiot zamówienia: Artykuły Ilość 1 MLEKO... więcej...

Dostawa pieczywa do ZPEW w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 14 grudnia 2009 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim ul. Parkowa 9, 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 45 25, fax (075) 782 35 77 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim z siedzibą przy ul. Parkowej 9 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach publicznych na dostawę pieczywa na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim. 1 .1. Przedmiot zamówienia: a. chleb z mąki mieszanej pszennej i żytniej... więcej...

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

Przetargi | 14 grudnia 2009 11:10 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Gryfów Śląski, 14.12.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655. z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na: REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI Nr rej WT/RSO/09 Komisja Przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 1 złożonej przez: Zakład Ochrony Środowiska... więcej...

Przetarg nieograniczony - Remont ul. Nadrzecznej i Polnej w miejscowości Hadra gmina Herby

Przetargi | 11 grudnia 2009 09:11 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

PRZETARG DATA PUBLIKACJI: 11 grudnia 2009 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Remont ul. Nadrzecznej i Polnej w miejscowości Hadra gmina Herby ZAKRES PRZETARGU: Roboty RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/19/09 Herby, dnia 11.12.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nazwa zamówienia: Remont ul. Nadrzecznej i Polnej w miejscowości Hadra gmina Herby 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: GMINA HERBY ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby www.bazagmin.pl/bip_herby E-mail: gmina@herby.pl Godziny urzędowania:... więcej...

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budachów oraz budowa rurociągu tłocznego przesyłowego z m. Budachów oraz m. Głębokie do Oczyszczalni Ścieków w Bytnicy

Przetargi | 10 grudnia 2009 18:21 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 1. Zamawiający: Gmina Bytnica, 66-630 Bytnica 52, 2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony. Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwaną dalej Pzp. 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bytnica.pl/ Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami uzyskać można w Sekretariacie ... więcej...

2009-12-10, Wykonanie prac konserwacyjno - naprawczych obiektów w zakresie ogólnobudowlanym z pełnieniem całodobowego pogotowia technicznego w zasobach komunalnych na terenie miasta i Gminy Węgorzewo

Przetargi | 10 grudnia 2009 16:33 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Węgorzewo: Wykonanie prac konserwacyjno - naprawczych obiektów w zakresie ogólnobudowlanym z pełnieniem całodobowego pogotowia technicznego w zasobach komunalnych na terenie miasta i Gminy Węgorzewo. Numer ogłoszenia: 240027 - 2009; data zamieszczenia: 10.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzewo , ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4275424, faks 087 4275401. Adres strony internetowej... więcej...

Ogłoszenie o przetargu - Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010

Przetargi | 10 grudnia 2009 14:43 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

  Biała Rawska: Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010 Numer ogłoszenia: 424928 - 2009; data zamieszczenia: 10.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska , ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. (046) 8159377, faks 0-46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Ogłoszenie o unieważnieniu.

Przetargi | 10 grudnia 2009 11:53 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Biała Rawska 07.12.2009 r. OGŁOSZENIE Działając zgodnie z art. 93 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w związku z uchylaniem się wykonawcy DAMO sp.j Dałkowska-Modzelewski , 99-400 Łowicz ul.Małszyce 2d/2e od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010” na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych unieważniam postępowanie. Jednocześnie... więcej...

WÓJT GMINY BYTNICA ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Gryżyna, stanowiącej własność Gminy Bytnica.

Przetargi | 09 grudnia 2009 18:30 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

WÓJT GMINY BYTNICA ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Gryżyna, stanowiącej własność Gminy Bytnica. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w o ębie wsi Gryżyna, gmina Bytnica, oznaczona według ewidencji gruntów i budynków działką nr 283/31o powierzchni 0,0245 ha. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą Nr ZG1K/00031987/0 i jest wolna od zobowiązań i obciążeń. Cena wywoławcza - 5.246,00 zł Wadium - 550,00 zł Działka gruntowa niezabudowana ma kształt trójkąta.... więcej...

W Ó J T G M I N Y B Y T N I C A o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Dobrosułów, stanowiącej własność Gminy Bytnica

Przetargi | 09 grudnia 2009 18:27 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

W Ó J T G M I N Y B Y T N I C A o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Do osułów, stanowiącej własność Gminy Bytnica. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w o ębie wsi Do osułów, oznaczona numerem ewidencyjnym 271/6 o powierzchni 0,2768 ha. Cena wywoławcza - 8.600,00 zł Wadium - 900,00 zł Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr ZG1K/00022383/0 i jest wolna od zobowiązań i obciążeń. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego... więcej...

Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A

Lwówek Śląski, dnia 9 grudnia 2009 r. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 i 52 fax (075) 782 36 54 Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach publicznych na wykonanie zadania : Dostawa tablic rejestracyjnych: a) do 4000 kompletów samochodowych, b) do 200 szt. motocyklowych, c) do 200 szt. motocyklowych z przeznaczeniem na ciągniki, d) do 300 szt. motorowerowych, e)... więcej...