Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o.: kompleks budynków Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego

Przetargi | 29 marca 2017 15:30 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bialarawska.pl" target="_blank Ogłoszenie nr 54471 - 2017 z dnia 2017-03-29 r. Biała Rawska: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o.: kompleks budynków Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie... więcej...

ZAWIADONIENIE (OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Przetargi | 29 marca 2017 15:24 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2017-03-29 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. (ROBOTY DROGOWE) 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: PRZEDSIĘBIORSTWO... więcej...

„Aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowegona na okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku”

Przetargi | 29 marca 2017 13:49 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie zadania: „Aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowegona na okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miejskiego wGiżycku” I. Przedmiotem zamówienia jest: „Aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku w lokalizacji Giżycko, al. 1 Maja 14” II.... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi Drogiszka - Pokrytki

Przetargi | 29 marca 2017 13:05 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 29.03.2017 r. 271.1.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi Drogiszka – Pokrytki prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 34193 - 2017 z dnia 2017-03-01 r. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Strzegowo informuje, że w... więcej...

Wybór najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę środków czystości i art. biurowych do szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Miejskiej Tczew

Przetargi | 29 marca 2017 12:37 | Publikujący: Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew

Wybrane oferty: Pakiet nr 1 - 100 punktów - SIMBHP sp.j. Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki , Słupsk ul. Borhardta 35 Pakiet nr 2 - 100 punktów - SIMBHP sp.j. Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki, Słupsk ul. Borhardta 35 Pakiet nr 3 - 100 punktów - DABEX - Bydgoszcz sp zoo o/ Grudziądz ul. Bema 39 Pakiet nr 4 - 100 punktów - SIMBHP sp.j. Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki, Słupsk ul. Borhardta 35 Pakiet nr 5 - 60 punktów - Hurtownia Papiernicza ELBO Bogusława, Mirosław, Łukasz Dzikowscy Kwidzyn ul. 3-go Maja 8 Pakiet nr 6 - 100 punktów - Dabex... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu -Usługa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem adaptacji przedszkola w Kokoszkowach

Przetargi | 29 marca 2017 12:23 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nr 54030 z dnia 29.03.2017r Termin składania ofert 07.04.2017r ... więcej...

Zaproszenie do składania ofert: na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, Al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim.

Przetargi | 29 marca 2017 11:10 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). GMINA MIEJSKA GIŻYCKO Zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, Al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim. 1.... więcej...

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr 41855 na "Adaptację przedszkola w Kokoszkowach"

Przetargi | 29 marca 2017 10:59 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.7013.27.2017 Starogard Gdański dnia 29.03.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 29.03.2017 r. o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 41855 z dnia 2017-03-13 r. dla zadania pn. „Adaptacja przedszkola w Kokoszkowach” Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 718 318,00 zł. brutto Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną... więcej...

Wójt Gminy Purda ogłasza III przetarg nieograniczony na zbycie elementów aktywnych sieci WiFI

Przetargi | 29 marca 2017 09:59 | Publikujący: Gmina Purda

Wójt Gminy Purda ogłasza III przetarg nieograniczony na zbycie elementów aktywnych sieci WiFI... więcej...

WIZ.272.1.6.2017 „Przebudowa drogi Nr 2499D - odcinek Ocice”

Przetargi | 29 marca 2017 09:26 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 13 kwietnia 2017 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 13 kwietnia 2017 r. w sali nr 101 o godz. 11:15. Otwarcie ofert jest jawne. Ogłoszenie nr 53637 - 2017 z dnia 2017-03-29 r. Bolesławiec: Przebudowa drogi Nr 2499D - odcinek Ocice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie... więcej...