Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania o nazwie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego".

Przetargi | 16 marca 2018 11:46 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) dla zamówienia o nazwie: pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju... więcej...

informacje: - o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części trzeciej zamówienia: „Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 133/23 w m. Biskupie Kolonia ETAP I od km rob 0+007,63 do km rob. 0+112,49” i o unieważnieniu postępowania dla części czwartej zamówienia: „Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 133/23 w m. Biskupie Kolonia ETAP II od km rob. 0+112,49 do km rob. 0+206,00”.

Przetargi | 16 marca 2018 11:26 | Publikujący: Gmina Wólka

Wólka, dnia 16-03-2018 r. Numer sprawy: RI.271.5.2018 INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części zamówienia nr 3 i o unieważnieniu części postępowania dla części zamówienia nr 4. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 112458L (działka nr 180) klasy KDD-G w miejscowości Biskupie Kolonia (etap I) – ODCINEK I od km 0+000,00 do km 0+300,00 i ODCINEK II od km 0+300,00 do km 0+610,00 oraz przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 133/23 w m. Biskupie... więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej w ilości 100 Mg

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dostawę kationowej emulsji asfaltowej w ilości 100 Mg". Termin składania ofert upływa w dniu 28 marca 2018r. o godz. 8:45. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro, pok. nr 2. Otwarcie ofert o godz. 9:00.... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.10.2018 pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I.

Przetargi | 16 marca 2018 10:26 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania pn:Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I. w: - Części II: „Remont drogi gminnej nr 102556R ul. 3-go Maja w miejscowości Nisko” - Części III: „Remont wewnętrznej drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 4280 w miejscowości Nisko” - Części IV: „Remont drogi gminnej nr 102531R ul. Górna położonej na działce nr ewid 3785/3 w miejscowości Nisko” - Części V: „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid.... więcej...

Przetarg na dzierżawę budynku pogrzebowego położonego w Giżycku na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja

Przetargi | 16 marca 2018 09:57 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 16 marca 2018r. dzierżawa budynku przedpogrzebowego położonego w Giżycku na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja. Na podstawie art. 37 ust. 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przekraczających zwykły zarząd najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko. Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę... więcej...

Budowa sieci wodociągowej w m. Dańków – Rzeczków – Błażejewice

Przetargi | 16 marca 2018 07:15 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 532094-N-2018 z dnia 2018-03-16 r. Gmina Biała Rawska: Budowa sieci wodociągowej w m. Dańków – Rzeczków – Błażejewice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz... więcej...

2018-03-15 Wymiana nawierzchni ul. Teatralnej gm. Węgorzewo

Przetargi | 15 marca 2018 19:05 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni ul. Teatralnej z nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Długość wymienianej nawierzchni drogi wynosi około 440 m, szerokość 4,5 m. (Treść ogłoszenia w załączeniu)... więcej...

Przetarg na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych

Przetargi | 15 marca 2018 13:58 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Gmina Wiśniewo: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo.... więcej...