Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. Adaptacja świetlicy wiejskiej na punkt przedszkolny w Nowej Wsi Rzecznej

Przetargi | 24 maja 2017 15:28 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 87655 - 2017 z dnia 2017-05-24 r. Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 508333-N-2017 Data: 16/05/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail starogardgd@ug.pl, faks (058) 562 46 41. Adres strony internetowej (url): www.ugstarogard.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Przetargi | 24 maja 2017 15:23 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 516643-N-2017 z dnia 2017-05-24 r. Gmina Strzegowo: Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Strzegowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

Ogłoszenie na wykonanie modernizacji ujęcia wody w Suminie gm. Starogard Gd.

Przetargi | 24 maja 2017 15:19 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański: „Modernizacja ujęcia wody w Suminie gm. Starogard Gd." OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu nie dotyczy O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.17.2017 Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I - Remont wewnętrznej drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 4130, 4119/4, 4119/9 w Nisku.

Przetargi | 24 maja 2017 15:18 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I - Remont wewnętrznej drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 4130, 4119/4, 4119/9 w Nisku.... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Plac zabaw i siłownia zewnętrzna dla dorosłych – dostawa urządzeń

Przetargi | 24 maja 2017 15:08 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 24.05.2016 r. Wszyscy oferenci ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zadanie: Plac zabaw i siłownia zewnętrzna dla dorosłych – dostawa urządzeń Gmina Strzegowo zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na zadanie: Plac zabaw i siłownia zewnętrzna dla dorosłych – dostawa urządzeń, do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Magic Garden Sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 60... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH KOZICZYN I LIPA

Przetargi | 24 maja 2017 15:01 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2017-05-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 06/17. Nazwa zadania: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH KOZICZYN I LIPA: ZADANIE 1: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH W M. KOZICZYN NA CELE REKREACYJNO SPORTOWE ZADANIE 2: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH W M. LIPA NA CELE REKREACYJNO - SPORTOWE Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015... więcej...

Wykonanie projektu oznakowania poziomego drogi powiatowej nr 2491D Pławna-Łupki-Wleń-Nielestno-Pilchowice-Strzyżowiec

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postępowanie do 30.000 euro na wykonanie projektu oznakowania poziomego drogi powiatowej nr 2491D Pławna - Łupki - Wleń - Nielestno - Pilchowice - Strzyżowiec. Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 29 maja 2017r. do godz. 8:15. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, I piętro, pok. nr 2 faks 75-644-28-72, e-mail zdplwowek@rcs.pl Szczegóły zamówienia... więcej...

Odpowiedzi nr 1 na pytania Wykonawców, dla postępowania (usługa) pn. " Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki VOLVO FM - 12"

Przetargi | 24 maja 2017 13:46 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postepowania pn." Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki VOLVO FM - 12" . Odpowiedzi w załączniku. Wójt Gminy Stanisław Połom... więcej...

Ogłoszenie nr 4/2017

Przetargi | 24 maja 2017 13:35 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Wójt Gminy Bytnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Budachów, stanowiących własność gminy Bytnica... więcej...

Ogłoszenie nr 3/2017

Przetargi | 24 maja 2017 13:32 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Wójt Gminy Bytnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, połozonych w obrębie Bytnica, stanowiących własność gminy Bytnica... więcej...