Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o złożonych ofertach i środkach finansowych przeznaczonych na usługę pn: "Dowóz i odwód uczniów do szkół z terenu Gminy Mirsk" - Zadanie nr 1

Przetargi | 18 sierpnia 2017 11:14 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk w załączeniu zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 18.08.2017r. oraz środkach przeznaczonych na sfinansowanie uzługi pn; "Dowóz i odwóz uczniów do szkół z terenu Gminy Mirsk" - Zadanie nr 1.... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.41.2017: Przebudowa dojścia do peronu kolejowego dla przystanku Nisko Osiedle

Przetargi | 18 sierpnia 2017 09:48 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieogranczonego pn: Przebudowa dojścia do peronu kolejowego dla przystanku Nisko Osiedle. Załączniki do po ania: http://www.nisko.pl/bip/2016/przetargi/2017-08-18%20ZP.41%20SIWZ%20+%20Ogłoszenie%20+%20Załączniki%20zp.41.zip Termin składania ofert: 04.09.2017 r. godz. 11:30 ... więcej...

Informacja o unieważnieniu postępowania. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+067,14

Przetargi | 18 sierpnia 2017 08:32 | Publikujący: Gmina Wólka

RI.271.10.2017 Jakubowice Murowane , dnia 18.08.2017 r. /Wykonawcy/ Informacja o unieważnieniu postępowania Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – dalej ustawa, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 5225 000 euro p.n.: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - na dostawę kostki brukowej i obrzeży betonowych.

Przetargi | 17 sierpnia 2017 18:18 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo dn. 17.08.2017 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy. Zamawiający - Gmina Strzegowo ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: dostawę kostki ukowej i o zeży betonowych. Nazwa oraz adres zamawiającego. Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, tel. 023 6794004, fax. 023 6794047 http://www.strzegowo.pl e-mail:... więcej...

POSTĘPOWANIE PN.: "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalewko Szyjki – poprawa infrastruktury"

Przetargi | 17 sierpnia 2017 14:47 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalewko Szyjki – poprawa infrastruktury" ogłoszonego w BZP pod numerem 573310-N-2017 w dniu 17.08.2017r.... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii

Przetargi | 17 sierpnia 2017 14:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 573266-N-2017 z dnia 2017-08-17 r. Gmina Strzegowo: Dostawa i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność... więcej...

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Dębowej w Łagiewnikach Wielkich

Przetargi | 17 sierpnia 2017 13:40 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Ogłoszenie nr 573146-N-2017 z dnia 2017-08-17r. Gmina Pawonków: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Dębowej w Łagiewnikach Wielkich OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,... więcej...