Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zaprojektowanie, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią

Przetargi | 17 sierpnia 2018 09:17 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

17/08/2018 S157 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:359725-2018:TEXT:PL:HTML#id0-I.">I. II. III. IV. ... więcej...

„Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w miejscowości Mokre”, sygnatura akt: IP.271.1.12.2018

Przetargi | 16 sierpnia 2018 15:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Ogłoszenie nr 604052-N-2018 z dnia 2018-08-16 r. Gmina Grodziec:„Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w miejscowości Mokre” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

Budowa otwartej strefy aktywności w Rozogach

Przetargi | 16 sierpnia 2018 14:42 | Publikujący: Urząd Gminy Rozogi

współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018... więcej...

UWAGA!!! : ZMIANA W TREŚCI I ZAŁĄCZNIKU DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:" LEPSZA EDUKACJA - LEPSZA PRZYSZŁÓŚĆ".

Przetargi | 16 sierpnia 2018 14:09 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Informujemy, iż w treści ogłoszenia została zmienion zmienie punktu 4 ( tekst zaznaczony na czerwono - usunięto) z: Kryterium nr 4: liczba godzin zajęć ukierunkowanych na rozwój kreatywności, innowacyjności, wykształcenie postaw: współpracy, otwartości, szacunku dla innych, rozwiązywania problemów, dla uczniów szkół podstawowych i/lub gimnazjów z zakresu programowania lub robotyki realizowanymi lub zrealizowanymi przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – waga kryterium 15%. na: Kryterium nr 4: liczba... więcej...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przetargi | 16 sierpnia 2018 12:59 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 16.08.2018 r. Numer sprawy: RG.271.6.K.RPO.2018 Przetarg nieograniczony"Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"... więcej...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

Przetargi | 16 sierpnia 2018 12:56 | Publikujący: Gmina Krzeszów

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.6.K.RPO.2018 Nazwa zadania:"Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"... więcej...

Odpowiedź nr 2 na pytania do zamówienia na wyk. roboty pn: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach”

Przetargi | 16 sierpnia 2018 11:39 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański dnia 16.08.2018r Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach” ogłoszenie w Biuletynie zamówień publicznych nr 601997-N-2018 z 08.08.2018r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gd ul. Sikorskiego 9. informuje, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w robót wpłynęły pytania, na które udzielamy odpowiedzi i wyjaśnień. Pyt.... więcej...

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania o nazwie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego".

Przetargi | 16 sierpnia 2018 10:26 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz.1579 ze zm.) dla zamówienia o nazwie: pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego... więcej...

Przebudowa drogi gminnej Wiele-Robaczkowo

Przetargi | 14 sierpnia 2018 16:20 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Numer ogłoszenia: 604708-N-2018 Data ogłoszenia przetargu: 14.08.2018 r. Termin składania ofert: 29.08.2018 r. do godz.: 1000... więcej...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie

Przetargi | 14 sierpnia 2018 15:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 14.08.2018 r. 271.18.2018 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie – zakupy prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 599434-N-2018 z dnia 2018-08-03 r. Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej – dostawa urządzeń

Przetargi | 14 sierpnia 2018 15:23 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 14.08.2018 r. Nazwa zamawiającego: Gmina Strzegowo Adres zamawiającego: Plac Wolności 32 Kod Miejscowość: 06-445 Strzegowo Telefon: 23 6794004 Faks: 23 6794047 Adres strony internetowej: www.strzegowo.pl Godziny urzędowania: pomiędzy 08.00 a 16.00 ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Nazwa zamówienia: Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej – dostawa urządzeń. Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia... więcej...