Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ UŻYWANEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU 9 OSÓB

Przetargi | 22 marca 2018 21:13 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego używanego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu 9 osób. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy..PZP... więcej...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Dańków – Byki – Pachy

Przetargi | 22 marca 2018 16:35 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 535435-N-2018 z dnia 2018-03-22 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Dańków – Byki – Pachy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 O zamówienie... więcej...

POSTĘPOWANIE PN: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku"

Przetargi | 22 marca 2018 15:44 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku" ogłoszonego w BZP pod numerem 535317-N-2018 w dniu 22.03.2018r.... więcej...

OBWIESZCZENIE nr 34/2018

Przetargi | 22 marca 2018 15:36 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE nr 34/2018 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. poz. 121 z 2018r. ze zmian.) Burmistrz Miasta Giżycka odwołuje (szczegółowo opisany w Ogłoszeniu z dnia 16.03.2018 r. przetarg na dzierżawę budynku przedpogrzebowego położonego w Giżycku na Cmentarzu Komunalnym przy al. 1 Maja. Nieruchomość zabudowana – wolnostojący budynek przedpogrzebowy położony przy alei 1 Maja w Giżycku na działce o nr geod. 101/8 położonej wo ębie nr 2 miasta Giżycka, opisana w KW OL1G/00010880/0 Przetarg... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/18. NAZWA ZADANIA:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH PO BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH TARGONIE – LEKOWO

Przetargi | 22 marca 2018 15:01 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Numer sprawy: 02/18 Miejscowość, 2018-03-22 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/18. Nazwa zadania: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH PO BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH TARGONIE – LEKOWO Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.12.2018: „Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego w 2018 roku”.

Przetargi | 22 marca 2018 14:03 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego w 2018 roku”. Termin składania ofert: 06.04.2018 r. godz. 11:30 ... więcej...

Zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku w ramach inwestycji pn.”Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca”

Przetargi | 22 marca 2018 12:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Ogłoszenie nr 535125-N-2018 z dnia 2018-03-22 r. Gmina Do zyca:Zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku w ramach inwestycji pn.”Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Do zyca” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze... więcej...

Przetarg Nieograniczony - Gmina Wólka: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci (przetarg trzeci)

Przetargi | 22 marca 2018 12:50 | Publikujący: Gmina Wólka

Ogłoszenie nr 535021-N-2018 z dnia 2018-03-22 r. Gmina Wólka:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci (przetarg trzeci) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej... więcej...

„Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie”. IP.271.1.3.2018

Przetargi | 22 marca 2018 12:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Ogłoszenie nr 534512-N-2018 z dnia 2018-03-22 r. Gmina Grodziec: Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,... więcej...