Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi | 31 grudnia 2017 08:24 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro składanych przez Gminę Karsin w 2017 r.... więcej...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych.

Przetargi | 25 maja 2017 15:18 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, dnia 25.05.2017 r. 271.11.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Nazwa zamówienia: Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych. Numer ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 511002-N-2017 Data otwarcia ofert: 25.05.2017 r. Zamawiający: Gmina Strzegowo, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedstawia następujące informuje: 1) kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:... więcej...

Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie miasta Biała Rawska dla sześciu części

Przetargi | 25 maja 2017 14:49 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 517789-N-2017 z dnia 2017-05-25 r. Gmina Biała Rawska: Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie miasta Biała Rawska dla sześciu części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność... więcej...

Odpowiedzi nr 2 na pytania Wykonawców, dla postępowania (usługa) pn. " Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki VOLVO FM - 12"

Przetargi | 25 maja 2017 14:11 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postepowania pn." Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki VOLVO FM - 12" . Odpowiedzi w załączniku. Wójt Gminy Stanisław Połom ... więcej...

Remont drogi powiatowej nr 2525D w miejscowości Oleszna Podgróska na odcinku o długości 0,14 km

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postępowanie do 30.000 euro na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2525D w miejscowości Oleszna Podgórska na odcinku o długości 0,14 km. Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 29 maja 2017r. do godz. 8:15. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane - zostaną odrzucone. Szczegóły zamówienia w załączeniu.... więcej...

Przetarg nieograniczony dla zadania "Budowa budynku socjalno – administracyjnego w celu rozwoju kapitału społecznego w Lisowie" - IZ.271.2.2017

Przetargi | 25 maja 2017 12:34 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

Ogłoszenie wraz seiwz i załącznikami w załączeniu. Uwaga. Część dokumentów jest skompresowana w plikach .rar Przed ich otwarciem należy je najpierw zapisać na dysku twardym bądź nośniku.... więcej...

Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii Stacji Uzdatniania Wody w Upałtach, w gminie Giżycko

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://aglomeracja.bipfirma.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi" target="_blank Modernizacja technologii Stacji Uzdatniania Wody w Upałtach, w gminie Giżycko Znak sprawy: WiKAG.ZP.2.2017 Ogłoszenie nr 515681-N-2017 z dnia 2017-05-24 r. Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.:„Modernizacja technologii Stacji Uzdatniania Wody w Upałtach, w gminie Giżycko” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie... więcej...

Obwieszczenie Nr 39/2017 w sprawie przetargu na dzierżawę neiruchomości / lokal użytkowy Plac Grunwaldzki 1/

Przetargi | 25 maja 2017 10:30 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE NR 39/2017 z dnia 25 maja 2017 r. BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA ogłasza nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Giżycko, położonego w Giżycku przy Placu Grunwaldzkim 1 Podstawa prawna: art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXV/49/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. I. INFORMACJE OGÓLNE, PRZEDMIOT PRZETARGU, MIEJSCE... więcej...