Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o VII przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Ciasnej

Przetargi | 23 lutego 2018 14:58 | Publikujący: Gmina Ciasna

Wójt Gminy Ciasna ogłasza VII przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działki: Nr 1118/4 o powierzchni 0,4522 ha i Nr 1119/4 o powierzchni 0,4522 ha z k.m. 4 Ciasna oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 1120/4 o powierzchni 0,4539 ha z k.m. 4 Ciasna. Pierwsze przetargi, zakończone wynikiem negatywnym, odbyły się w dniu 27.10.2016r.Drugie przetargi, zakończone wynikiem negatywnym, odbyły się w dniu 10.01.2017r.Trzecie przetargi, zakończone wynikiem negatywnym,... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.5.2018 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 47 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7 przy ul. Sandomierskiej 18 i przy ul. Sandomierskiej 47 w Nisku.”

Przetargi | 23 lutego 2018 13:55 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 47 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7 przy ul. Sandomierskiej 18 i przy ul. Sandomierskiej 47 w Nisku.”... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa magazynu na sprzęt

Przetargi | 23 lutego 2018 13:52 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 522593-N-2018 z dnia 2018-02-23 r. Gmina Strzegowo: Budowa magazynu na sprzęt OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie "Przebudowy - utwardzenia nawierzchni dróg, dojazdowych do pól na terenie Gminy Kuślin

Przetargi | 23 lutego 2018 13:43 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

Kuślin, 2018-02-20 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.2.2018 Nazwa zadania: Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg gminnych, dojazdowych do pól na terenie gminy Kuślin. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Gmina Kuślin zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Gmina Kuślin Adres zamawiającego... więcej...

Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego

Przetargi | 23 lutego 2018 13:42 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 23 lutego 2018 r. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobui trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego,który odbył się w dniu 23 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie Forma przetargu -ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. ptarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem zadania pn. Rozbudowa oczyszczlni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudowąą sieci kan. sanit. w miejscowości Dąbrówka Rokocin Koteże w cz. 2 zamówienia

Przetargi | 23 lutego 2018 13:20 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI7013.29i.9.2018.MF Starogard Gdański 23.02.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w post. przetargowym nr 513884-N-2017 z dnia 05.02.2017r. pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dą ówka, Rokocin, Koteże” w części 2 dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem „Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokocin, Koteże Dą ówka, Jabłowo” I. Zamawiający: Gmina... więcej...

Imformacja z otwarcia ofert ZP.271.8.2018 Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2018 roku

Przetargi | 23 lutego 2018 13:06 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn:Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2018 roku.... więcej...

Rozeznanie rynku na wykonanie zamówienia pn. „Wykonanie i montaż 6 sztuk pergoli ” (do 2.03.2018 r.)

Przetargi | 23 lutego 2018 12:20 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, dnia 22 lutego 2018 roku. WGK.7021.1.8.2018.DD Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt. 8 w/w ustawy proszę o złożenie oferty na zadanie pn. ,,Wykonanie i montaż 6 szt. pergoli ” 1. Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Tel. 087 732 41 31 Fax: 087428 52 41 E mail: jacek.stankiewicz@gizycko.pl Przedmiot zamówienia pn.... więcej...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie .

Przetargi | 23 lutego 2018 11:07 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.7013.29.i.10.2018MF Starogard Gdański dnia 23.02.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 23.02.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 518888-N-2018 z dnia 15.02.2018r. na ; pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie” Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę... więcej...

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko" część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe - Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. 3 Maja 21 w Giżycku

Przetargi | 23 lutego 2018 08:56 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Termin składania ofert - do 12.03.2018 r. Ogłoszenie nr 522426-N-2018 z dnia 2018-02-23 r. Gmina Miejska Giżycko:"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko" część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe - Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. 3 Maja 21 w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego... więcej...

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie (Stolarka okienna i drzwiowa; Docieplenie stropów i połaci dachowych, kotłownia, instalacja c.o. oraz malowanie ścian i sufitów). Tremin składania ofert 12.03.2018 r. do godz. 11.00

Przetargi | 22 lutego 2018 15:57 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 522110-N-2018 z dnia 2018-02-22 r. Gmina Wojcieszów: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie (Stolarka okienna i drzwiowa; Docieplenie stropów i połaci dachowych, kotłownia, instalacja c.o. oraz malowanie ścian i sufitów) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie... więcej...