Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim w Giżycku /termin składania ofert do 11 grudnia 2017 r. do godz. 10:00/.

Przetargi | 24 listopada 2017 13:17 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Ogłoszenie nr 621628-N-2017 z dnia 2017-11-24 r. Gmina Miejska Giżycko:Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

„Dowóz dzieci z terenu Gminy Pozezdrze do szkół oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku 2018.”

Przetargi | 24 listopada 2017 12:38 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DLA ZAMÓWIENIA O NAZWIE„Dowóz dzieci z terenu Gminy Pozezdrze do szkół oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku 2018.” ... więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.56.2017 pn: Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi.

Przetargi | 24 listopada 2017 10:34 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: "Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi".... więcej...

Informacja z otwarcia ofert: ZP.271.61.2017 pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie i w Nowej Wsi”

Przetargi | 24 listopada 2017 10:26 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn:„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie i w Nowej Wsi”. ... więcej...

Ogłoszenie wyników zapytania oferowego na wybór wykonawcy usługi pn: "Dostawa sprzetu multimedialnego wraz z montażem i szkoleniem w ramach programu "Aktywna Tablica".".

Przetargi | 24 listopada 2017 10:12 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmiana Mirsk informuję, iż w wyniku rozstrzygnięcia zaptania ofertowego na usługę pn: "Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z montażem i szkoleniem w ramach programu "Aktywna Tablica" jako najkorzystniejszą wy ano ofertę GRUPY MAC S. A. z siedzibą przy ul. Witosa 76, 25-561 Kielce za cenę 13.999,34 zł. utto. W załączeniu: Protokół z wyboru... więcej...

„Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem i przyczepą”. IP.271.1.13.2017

Przetargi | 23 listopada 2017 15:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Ogłoszenie nr 620960-N-2017 z dnia 2017-11-23 r. Gmina Grodziec: Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem i przyczepą OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.67.2017: Budowa budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Racławicach gm. Nisko

Przetargi | 23 listopada 2017 15:04 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Budowa budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Racławicach gm. Nisko. Termin składania ofert: 08.12.2017 r. godz. 11:30 ... więcej...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych

Przetargi | 23 listopada 2017 13:41 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub aku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum... więcej...