Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.15.2019 pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu

Przetargi | 19 kwietnia 2019 13:11 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu"... więcej...

Ogloszenie o unieważnieniu II przetargu nieograniczonego na zadanie pn." Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy"

Przetargi | 19 kwietnia 2019 11:13 | Publikujący: Gmina Mirsk

Mirsk dnia 19.04.2019r. Nasz znak: IRI.271.02.2019.9 W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 21.03.2019r. na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 528209-N-2019 oraz stronie internetowej http//bip.mirsk.pl drugiego przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy” Zamawiający informuje o: u n i e w a ż n i e n i u postępowania przetargowego W postępowaniu przetargowym złożona została dwie oferty. Powodem unieważnienia postępowania jest cena najkorzystniejszej oferty, która przewyższa... więcej...

,,Flagowanie miasta Giżycka”

Przetargi | 19 kwietnia 2019 08:38 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euroz wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt 8 w/w ustawy proszę o złożenie oferty na: ,,Flagowanie miasta Giżycka” 1.Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel. 087 732 41 31, fax: 087428 52 41, urzad@gizycko.pl 2.Przedmiot zamówienia: „Flagowanie miasta Giżycka” : Flagi masztowe średnie – 8szt (Plac Grunwaldzki... więcej...

,,Dostawa materiału nasadzeniowego w postaci 9358 szt. sadzonek roślin do sezonowych nasadzeń letnich na terenie miasta Giżycka w 2019 r.”

Przetargi | 19 kwietnia 2019 08:17 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 500 Giżycko http://www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm. na wykonanie zadania: ,,Dostawa materiału nasadzeniowego w postaci 9358 szt. sadzonek roślin do sezonowych nasadzeń letnich na terenie miasta Giżycka w 2019 r.” I. Przedmiot zamówienia: „Dostawa materiału nasadzeniowego w postaci 9358 szt. sadzonek roślin do sezonowych nasadzeń letnich na terenie... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.6.2019. Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki

Przetargi | 19 kwietnia 2019 07:41 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.6.2019 Pniewy, 2019-04-18 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.6.2019. Nazwa zadania: Dostawa fa ycznie nowej koparko – ładowarki 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: ASbud Sp z o.o. ul. Lwowska 38, 40-397 Katowice Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wy ana została zgodnie... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ DESTRUKTU MINERALNO–BITUMICZNEGO

Przetargi | 18 kwietnia 2019 20:07 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym pn: Dostawa destruktu mineralno–bitumicznego. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP... więcej...