Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zamówienia pn. „Wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Górny”,

Przetargi | 21 września 2018 15:18 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Działając w oparciu o zapisy § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Górny”, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca : GRZEŚ – BUD” Usługi Remontowo Budowlane Piotr Kasprzyk Hucisko 61 „c” 37 –... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA: "Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A."

Przetargi | 21 września 2018 14:54 | Publikujący: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zamówieniu- dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.... więcej...

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 12/18. NAZWA ZADANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi | 21 września 2018 13:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Numer sprawy: 12/18 REGIMIN, 2018-09-21 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 12/18. NAZWA ZADANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO ORAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU „LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” ZADANIE 2: ZAKUP Z DOSTAWĄ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ... więcej...

Zapytanie ofertowe - Zakup systemu e-Sesja

Przetargi | 21 września 2018 13:17 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Kowale Oleckie, dn. 21.09.2018 r. Znak sprawy:IGKm.271.13.2018.mk Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego owartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą oprzedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego zadania pn.: ,,Zakup systemu e-Sesja” (opis przedmiotu zamówienia) Ofertę należy złożyć do dnia 28.09.2018 r. do godz. 12:00. Dopuszcza się złożenie oferty: –... więcej...

Informacja z otwarcia ofert - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem - Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w Okolu i Suminie poprzez budowe parkingów

Przetargi | 21 września 2018 11:51 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gd NIP 592207 98 28 tel: centrala (058) 562 50 67 fax:(058) 562 46 41 www.ugstarogard.pl e-mail: urzad@ugstarogard.pl GKI.271.16.6.2018 US Starogard Gdański dnia 21.09.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 21.09.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 613262-N-2018 z dnia 05.09.2018r. dla zadania pn. : Pełnienie... więcej...

Przetarg pisemny nieograniczony na „Dostawę do Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o.o. w Giżycku fabrycznie nowego autospamlera do poboru próbek ścieków w studzienkach kanalizacyjnych” (Termin składania ofert - do 28.09.2018 r. do godz. 12:00)

Przetargi | 21 września 2018 11:18 | Publikujący: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2017 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych na dostawy,... więcej...

2018-09-20 Przetarg na wymianę nawierzchni ul. Krzywej, miasto Węgorzewo

Przetargi | 20 września 2018 19:50 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Krzywej w Węgorzewie wraz z przebudową oświetlenia drogowego, sieci kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej, przełączenie i remont odcinka sieci wodociągowej. Ulica położona jest w centrum miasta i jej przebudowa rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. Plac Wolności i kończy na skrzyżowaniu z ul. Zamkową. Długość przebudowywanej drogi wynosi 211,16 m. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Węgorzewo, w o ębie 01, na dz. nr ewid. 661, 692/2, 689/15, 660/4, 689/14, 691/7, 689/26, 659/1, 664/1, 589,... więcej...

Ogłoszenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze o przetargu na dzierżawę działki nr 485/26 obręb II Mirsk.

Przetargi | 20 września 2018 15:21 | Publikujący: Gmina Mirsk

OGŁOSZENIE Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze 58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 a tel.: (+48 75) 645 20 30, fax: (+48 75) 645 20 33 jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze oraz działając na zlecenie Gminy Mirsk oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które... więcej...