Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku /termin składania ofert - do 11 czerwca 2019 r. do godz. 10:00/

Przetargi | 27 maja 2019 13:38 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Ogłoszenie nr 552614-N-2019 z dnia 2019-05-27 r. Gmina Miejska Giżycko:Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

Przetarg pisemny, nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Dostosowanie kubatur Osadnika Imhoffa do funkcji retencyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Giżycku – I etap cd.” (Termin składania ofert - do 04.06.2019 r. do godz. 12:00)

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane... więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.18.2019 pn: Przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno - funkcjonalnej”

Przetargi | 27 maja 2019 11:18 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno - funkcjonalnej”.... więcej...

Dialog techniczny - Dowóz uczniów i wychowanków do placówek oświatowych od 01.09.2019r. do 30.06.2021.

Gmina Sianów informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) mający na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego pn.: Dowóz uczniów iwychowanków do placówek oświatowych od 01.09.2019r. do 30.06.2021.Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić wolę przystąpienia do dialogu technicznego w terminie07.06.2019 r. Gmina Sianów zastrzega możliwość przeprowadzenia dialogu technicznego również... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.26.2019: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Grądy w Nisku”

Przetargi | 24 maja 2019 15:05 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Grądy w Nisku". Dokumentacja do po ania : http://www.nisko.pl/bip/2019/2019_05_24_ZP.26%20Schetynowka%20Grady.zip">... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.22.2019: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko”

Przetargi | 24 maja 2019 14:28 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko". Adres ID Postępowania:e0d4f3fb-604a-4dbc-be21-358de081386b Termin składania ofert: 02.07.2019 r. godz. 09:30... więcej...

Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo

Przetargi | 24 maja 2019 14:24 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 547963-N-2019 z dnia 2019-05-24 r. Gmina Strzegowo: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,... więcej...

I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko – Etap I”.

Przetargi | 24 maja 2019 13:37 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Harasiuki, dnia 2019-05-24 Gmina Harasiuki 37-413 Harasiuki 112A RRG.III.271.3.2019 I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko – Etap I”. Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło... więcej...