Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

POSTĘPOWANIE PN: „Zakup środków trwałych i oprogramowania koniecznego do uruchomienia e-usług” w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz w jednostkach podległych”

Przetargi | 19 stycznia 2019 13:03 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup środków trwałych i oprogramowania koniecznego do uruchomienia e-usług” ogłoszonego w BZP pod numerem 505328-N-2019 z dnia 19.01.2019 r.... więcej...

POSTĘPOWANIE PN: „Połączenie jednostek podległych siecią” w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz w jednostkach podległych”

Przetargi | 19 stycznia 2019 13:00 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Połączenie jednostek podległych siecią” ogłoszonego w BZP pod numerem 505315-N-2019 z dnia 19.01.2019 r.... więcej...

Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego w ramach projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck”.

Przetargi | 18 stycznia 2019 15:25 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego w ramach projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck”, ogłoszonego w BZP pod numerem 505292-N-2019 w dniu 18.01.2019r.... więcej...

2019-01-18 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek gruntu poł. w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada (II przetarg)

Przetargi | 18 stycznia 2019 14:51 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek gruntu poł. w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada. Poprzedni przetarg został przeprowadzony 04 września 2018 r. Nieruchomość nr 1: Nr ewidencyjny: 270/1 Powierzchnia: 23 m2 Numer księgi wieczystej: OL2G/00009555/0, Opis i przeznaczenie: Niezabudowana działka gruntu przeznaczona pod budowę garażu murowanego, w zabudowie szeregowej. Cena wywoławcza netto: 4.200,- zł Wysokość wadium: 800,- zł Wysokość postąpienia- minimum: 50,-zł Nieruchomość nr 2: Nr ewidencyjny: 270/2 Powierzchnia:... więcej...

Plan zamówień publicznych na rok 2019

Przetargi | 18 stycznia 2019 14:43 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Plan zamówień publicznych na rok 2019... więcej...

Budowa drogi w ulicy Sikorskiego w Kobyłce

Przetargi | 18 stycznia 2019 12:59 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.5.2019 Aktualny termin składania ofert: 5 luty 2019 r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi w ulicy Sikorskiego w Kobyłce. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przygotowanie terenu budowy; 2) wykonanie objazdów tymczasowych (w miarę potrzeb); 3) roboty pomiarowe; 4) usunięcie drzew i krzewów; 5) roboty rozbiórkowe; 6) przebudowę ogrodzeń (przestawienie do projektowanej granicy pasa drogowego); 7) budowę odwodnienia drogi wraz z budową przepompowni; 8) budowę odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz akujących... więcej...

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM – CZĘŚĆ OSADOWA

Przetargi | 18 stycznia 2019 11:45 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 3 - 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT AJ Nr naboru RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16 - ZIT AJ... więcej...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2019”

Przetargi | 17 stycznia 2019 15:24 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Pniewy, 17.01.2019 r. Znak sprawy: R.Oś.6230.1.2019 Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2019” I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odbiór wraz z załadunkiem oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych: płyt azbestowo-cementowych oraz rur azbestowo-cementowych. Cena... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Numer sprawy: In.271.22.2018. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno -kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy

Przetargi | 17 stycznia 2019 15:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.22.2018 Pniewy, 2019-01-17 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.22.2018. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno -kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,... więcej...

Przetarg na Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich

Przetargi | 17 stycznia 2019 14:21 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Ogłoszenie nr 504672-N-2019 z dnia 2019-01-17 r. Gmina Jeziora Wielkie: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

Budowa wieży widokowej i budynku edukacji ekologiczneuj w Przytarni

Przetargi | 17 stycznia 2019 13:39 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Numer ogłoszenia: 504737-N-2019 Data ogłoszenia: 17.01.2019 r. Termin składania ofert: 01.02.2019 r. do godz.: 11:00... więcej...