Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000 z przeznaczeniem na refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy

Przetargi | 17 października 2019 09:53 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących... więcej...

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Złoczew” - numer referencyjny: Zp.271.4.2019.

Przetargi | 16 października 2019 19:42 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Złoczew, dnia 16.10.2019 r. Zp.271.4.2019 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Złoczew” - numer referencyjny: Zp.271.4.2019. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono... więcej...

Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane -utwardzenie części działek o nr ewid. 46 i 304/2 obręb 4 w Gajewie k/Giżycka ( termin składania ofert 25.10.2019r.)

Przetargi | 16 października 2019 14:25 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO al. 1 Maja 14 11 – 500 GIŻYCKO ZAPRASZA do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 30,0tys. Euro, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zamówienia pn. Utwardzenie części działek o nr ewid. 46 i 304/2 o ęb 4 w Gajewie k/Giżycka Termin wykonania zamówienia - 2 m-ce od daty podpisania umowy Termin składania ofert upływa dnia 25.10.2019 r. o godz. 1200 Osoby do kontaktu w sprawie... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: ,,Przebudowa - modernizacja dróg powiatowych nr 2944W Radzanowo-Bodzanów, 2934W od drogi powiatowej nr 3059W-Daniszewo oraz 3059W Ilinek-Kucice-Bulkowo-Bodzanów

Przetargi | 16 października 2019 14:24 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

ZDP.T.2930/6/2019 Ogłoszenie nr 609953-N-2019 z dnia 2019-10-16 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa-modernizacja dróg powiatowych nr: 2944W Radzanowo - Bodzanów, 2934W od drogi powiatowej nr 3059W - Daniszewo oraz 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo – Bodzanów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub... więcej...

Przetarg nieograniczony pn.:"Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2020 roku"

Przetargi | 16 października 2019 13:10 | Publikujący: Gmina Dmosin

Ogłoszenie nr 610637-N-2019 z dnia 2019-10-16 r. Gmina Dmosin: Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2020 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie... więcej...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Karsin – edycja 2019

Przetargi | 16 października 2019 12:30 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Numer ogłszenia: 610761-N-2019, Data ogłoszenia: 16.10.2019 r. Termin składania ofert: 24.10.2019 r. do godz.: 11:00... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu ustnym nieograniczonym.

Przetargi | 16 października 2019 10:49 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Krzeszów Dolny i Łazów.... więcej...