Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 01/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

Przetargi | 21 marca 2018 15:06 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Numer sprawy: 01/18 REGIMIN, 2018-03-21 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 01/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE - Termin wykonania: 30.11.2018 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia (w poniższą wartość wchodzą wszystkie koszty związane z wykonaniem inwestycji tj. roboty budowlane oraz nadzór inwestorski): 350 000,00 zł URZĄD GMINY REGIMIN informuje, że w dniu 2018-03-21 o... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego

Przetargi | 21 marca 2018 14:40 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Gmina Ciechanów:Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń

Przetargi | 21 marca 2018 14:06 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Wleń

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ee095c52-fe23-4062-b47c-a0d73de4764b Ogłoszenie nr 531379-N-2018 z dnia 2018-03-21 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak Nazwa projektu lub programu: RPO WD 2014-2014 - 3.1 AProdukcja idystrybucja energii zeźródeł odnawialnych - konkurs horyzontalny O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których... więcej...

Modernizacja stacji Transformatorowej T-5373

Przetargi | 21 marca 2018 14:05 | Publikujący: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji

Szczegóły w plikach dostępnych poniżej (spakowane, zip)... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z budową parkingu w miejscowości Chrostkowo"

Przetargi | 21 marca 2018 14:05 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej wraz z budową parkingu w miejscowości Chrostkowo" Numer sprawy: Z.271.06.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublokowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2018 r. pod numerem 534667-N-2018.... więcej...

System nawadniania płyty boiska przy ul. Ceglarskiej

Przetargi | 21 marca 2018 14:03 | Publikujący: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji

Szczegóły w załączniku.... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin"

Przetargi | 21 marca 2018 13:49 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność... więcej...

ZAGOSPODAROWANIE KWARTAŁU ULIC MICKIEWICZA, 1 MAJA, KONARSKIEGO

Przetargi | 21 marca 2018 12:52 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Termin składania ofert - do 05.04.2018r.godz. 10.00 Załączniki nr 5-12 do SIWZ do po ania pod linkiem: http://gizycko.pl/dokumentacja_publiczna/Zalaczniki_do_SIWZ_od_nr5_do_nr12.rar Ogłoszenie nr 533586-N-2018 z dnia 2018-03-21 r. Gmina Miejska Giżycko: Zagospodarowanie kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej... więcej...

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 523248 Z DNIA 2018.02.26 r w Części I zamówienia na „Termomodernizację budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie”.

Przetargi | 21 marca 2018 12:08 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 523248 Z DNIA 2018-02-26 r. w Części I zamówienia na „Termomodernizację budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia-przetarg nieograniczony. Postepowanie prowadzone z zastosowaniem przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r poz. 1579 z późn.... więcej...

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci (drugi przetarg).

Przetargi | 21 marca 2018 11:50 | Publikujący: Gmina Wólka

Wólka, 21-03-2018r. Numer sprawy: RI.271.6.2018.TM INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci (drugi przetarg). Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia ounieważnieniu postępowania oudzielenie zamówienia publicznego prowadzonego wtrybie przetargu nieograniczonego podnazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojno gm. Chrostkowo"

Przetargi | 21 marca 2018 11:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojno gm. Chrostkowo" Nr sprawy: Z.271.05.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2018 r. pod numerem 534315-N-2018. ... więcej...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 523248 z dnia 26.02.2018r na "Termomodernizację budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynkyu świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie"

Przetargi | 21 marca 2018 10:52 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.2.2018 Starogard Gdański dnia 21.03.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 21.03.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 523248-N-2018 z dnia 2018-02-26 r. dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie” Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę utto: a)... więcej...

Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, projektu budowlanego - wykonawczego

Lwówek Śląski, dnia 21 marca 2018r. OR.272.19.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski II. Tryb udzielania zamówienia Zamówienie będzie udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt. 8. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji: kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projektu budowlanego... więcej...

Informacja z otwarcia ofert - dowóz dzieci do szkół i na basen od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Przetargi | 21 marca 2018 09:28 | Publikujący: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie

Janikowo, 21 marca 2018r. Numer sprawy: MGZO.261.1.5.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT art.86 ust.5 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Dowóz dzieci do szkół i na basen od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21 marca 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janikowie pok. nr 119 Gmina Janikowo-Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 470.966,40 zł utto (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset... więcej...