Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

2018-07-20 Budowa łącznika nowopowstałej ul. Targowej i ul. B. Prusa (II postępowanie)

Przetargi | 20 lipca 2018 16:30 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie łącznika nowopowstałej ul. Targowej ( DW nr 650) i ul. B. Prusa w Węgorzewie. Budowa rozpoczyna się od krawędzi istniejącego skrzyżowania typu T z DW nr 650, a kończy się na istniejącym skrzyżowaniu typu T starej ul. Targowej i ul. B. Prusa, które po przebudowie zmieni układ na 4-wlotowy. Łączna długość odcinków objętych opracowaniem wynosi 141,57 m, tj. odcinek łącznika wraz z częścią ul. B. Prusa 96,32 m i odcinek istniejącego skrzyżowania starej ul. Targowej i ul. B. Prusa. (Treść ogłoszenia w załączeniu)... więcej...

Zapytanie ofertowe: ZP.271.1.28.2018 Dostosowanie istniejących pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Zarzeczu do potrzeb Przedszkola w Zarzeczu

Przetargi | 20 lipca 2018 15:12 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Zapytanie ofertowe na zadanie pn:Dostosowanie istniejących pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Zarzeczu do potrzeb Przedszkola w Zarzeczu. Dokumentacja do po ania: http://www.nisko.pl/bip/2016/przetargi/2018-07-20%20ZP.1.27%20Zapytanie%2028%20Szkoła%20zarzecze%20powt..zip">... więcej...

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet

Przetargi | 20 lipca 2018 15:03 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 na: „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet” I. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego dostępu do sieci Internet w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do31grudnia 2018 r.” II. Zakres przedmiotowy zamówienia: Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego... więcej...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Wilanów w Giżycku

Przetargi | 20 lipca 2018 14:19 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). GMINA MIEJSKA GIŻYCKO Zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Wilanów w Giżycku 1. Przedmiotem zamówienia jest: Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.27.2018 pn: „Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy i Miasta Nisko - etap II”

Przetargi | 20 lipca 2018 11:55 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn:Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy i Miasta Nisko - etap II dla: Części 1: Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na Placu Polskiego Sierpnia w Nisku – Podwolinie. Części 2: Wykonanie utwardzenia terenu przy Zespole Szkolno – przedszkolnym nr 1 w Nisku. Części 3: Poprawa bezpieczeństwa i ochrona mienia publicznego na placu sportowo rekreacyjnym na osiedlu Malce w Nisku. ... więcej...

Wzrost aktywności sportowo-rekreacyjnej i integracji mieszkańców Gminy Harasiuki poprzez budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności

Przetargi | 20 lipca 2018 11:32 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób... więcej...

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.NUMER SPRAWY: 08/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW)

Przetargi | 20 lipca 2018 11:14 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA Numer sprawy: 08/18 REGIMIN, 2018-07-20 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 08/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW) - Termin wykonania: 30.09.2018 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia (w poniższą wartość wchodzą wszystkie koszty związane z wykonaniem inwestycji tj. roboty budowlane oraz nadzór... więcej...