Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert: „Przebudowa placu zabaw w Dmosinie na działce nr 63/3 obręb Dmosin Pierwszy”

Przetargi | 21 maja 2018 14:32 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dn. 21 maja 2018r. Z.P. 271.2.PN. 1.2018 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa placu zabaw w Dmosinie na działce nr 63/3 o ęb Dmosin Pierwszy”: Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa placu zabaw w Dmosinie na działce nr 63/3 o ęb Dmosin Pierwszy” Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza... więcej...

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 30.06.2019 r. /termin składania ofert - do 30 maja 2018 r. do godz. 10:00/.

Przetargi | 21 maja 2018 14:14 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Ogłoszenie nr 561202-N-2018 z dnia 2018-05-21 r. Gmina Miejska Giżycko:Konserwacja oświetlenia ulicznego na trenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 30.06.2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,... więcej...

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Cieśle Małe.

Przetargi | 21 maja 2018 13:58 | Publikujący: Gmina Kołaczkowo

Kołaczkowo, dnia 21 maja 2018 roku Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Cieśle Małe” wpłynęły 3 oferty: Nr oferty Nazwa Wykonawcy Oferowana cena utto Gwarancja 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. ul. Toruńska 200 62 – 600 Koło 805 891,20 zł 60 miesięcy 2. Firma Usługowo – Handlowa „Anna” Anna Biało... więcej...

Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki

Przetargi | 21 maja 2018 13:25 | Publikujący: Urząd Gminy Stupsk

Ogłoszenie nr 561432-N-2018 z dnia 2018-05-21 r. Gmina Stupsk: Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

Zakup i dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w ramach projektu „Szkoła bliżej nauki”

Przetargi | 21 maja 2018 13:17 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.21.2018 Aktualny termin składania ofert: 29 maja 2018 r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do szkół: 1) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej, ul. Jezuicka 1, 05-230 Kobyłka; 2) Zespół Szkół Publicznych Nr 2, ul. Elizy Orzeszkowej 3/5, 05-230 Kobyłka; 3) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły, ul. Załuskiego 57, 05-230 Kobyłka, w ramach projektu „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.2.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze

Przetargi | 21 maja 2018 12:55 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.2.2018 Pniewy, 2018-05-18 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.2.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie faktyczne: Nie złożono żadnej oferty. Uzasadnienie... więcej...

Przetarg nieograniczony na usługę pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Mirsk".

Przetargi | 21 maja 2018 11:28 | Publikujący: Gmina Mirsk

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, http://www.mirsk.pl/">www.mirsk.pl e:mail: ... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa dróg w miejscowościach Leszczyna i Mączewo

Przetargi | 21 maja 2018 10:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 21.05.2018 r. 271.12.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa dróg w miejscowościach Leszczyna i Mączewo prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 552716-N-2018 z dnia 2018-04-30 r. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Strzegowo... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.19.2018 pn: „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II” - „Remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. 403, 1322/4, 1321/1, 1319/2, 1318/2, 1317/2, 436/4 o łącznej długości 338m położonej na terenie Gminy Nisko - msc. Nisko”.

Przetargi | 21 maja 2018 10:20 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II” zadanie pn. - „Remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. 403, 1322/4, 1321/1, 1319/2, 1318/2, 1317/2, 436/4 o łącznej długości 338m położonej na terenie Gminy Nisko - msc. Nisko”.... więcej...

Zapytanie ofertowe "Remont świetlicy wiejskiej w Lipowcu Kościelnym"

Przetargi | 21 maja 2018 10:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

Lipowiec Kościelny , dnia 21.05.2018 roku (miejscowość i data) Znak sprawy: BGP.271.1.2.2018 WSZYSCY ZAINTERESOWANI NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny , 06-545 Lipowiec Kościelny, zaprasza do złożenia oferty na remont Świetlicy Wiejskiej w Lipowcu Kościelnym. Projekt finansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 2.Zakres robót obejmuje następujące roboty budowlane: 2.1.... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi | 18 maja 2018 15:10 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2018-05-18 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 07/18. Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ) ZADANIE 2: ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA W REGIMINIE NA CELE SPORTOWO – REKREACYJNE (BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO) Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t.... więcej...

Budowa drogi ul. Róży Wiatrów - etap I /termin składania ofert - do 05 czerwca 2018 r. do godz. 10:00

Przetargi | 18 maja 2018 15:08 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Ogłoszenie nr 560817-N-2018 z dnia 2018-05-18 r. Gmina Miejska Giżycko:Budowa drogi ul. Róży Wiatrów - etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...