Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia w Zarzeczu ul.Zapacz

Komunikaty | 30 marca 2018 08:45 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 30 marca 2018r. PPB.6733.1.13.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 1073, późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy i Miasta Nisko, w imieniu której występuje Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego- P. Mateja Paweł,została wydana decyzja Nr 18/2018 znak... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy: GRO.6220.7.2017.KN

Komunikaty | 30 marca 2018 07:37 | Publikujący: Urząd Miejski Rogoźno

GRO.6220.7.2017.KN Rogoźno, dnia 22.01.2018 r. OBWIESZCZENIE Burmistrz Rogoźna działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamia, że w dniu 15 stycznia 2018 roku wpłynął raport oddziaływania na środowisko inwestora: Sortechnik Sp. z o.o. Boguniewo 41, 64-610 Rogoźno, poprzedzony wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... więcej...

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego w dniu 15 lutego 2018 r.

Komunikaty | 29 marca 2018 15:33 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) na realizację zadań publicznych w 2018 roku w następujących dziedzinach: Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej. Kultura i sztuka – organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych. (Treść komunikatu w załączeniu)... więcej...

Regulamin korzystania z miejsc parkingowych o ustalonym standardzie technicznym przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj.

Komunikaty | 29 marca 2018 11:44 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. z dnia 07 marca 2018r. REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH O USTALONYM STANDARDZIE TECHNICZNYM PRZY POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W STRZELCACH KRAJ. § 1 Regulamin określa zasady korzystania z miejsc parkingowych znajdujących się przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Aleja Wolności 39. § 2 Parking zewnętrzny jest przede wszystkim przeznaczony do nieodpłatnego parkowania samochodów pracowników i klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Gajewo

Komunikaty | 29 marca 2018 10:29 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.6845.8.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Gajewo 202 0,1792 ha OL1G/00016906/1 działka ogrodowa (ogórek przydomowy) 01.09.2018r. - 31.08.2021r. 35,84 zł miesięcznie do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący Uwagi: Czynsz dzierżawy za grunt ustala się według Zarządzenia Wójta Gminy Giżycko Nr 133/2017 z dnia 08 grudnia 2017 roku. Dzierżawa w/w nieruchomości... więcej...

Obwieszczenie nr 38/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul.Unii Europejskiej/

Komunikaty | 29 marca 2018 08:58 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 38/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 121ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej wGiżycku nr XLVI/136/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomościBurmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 624/24 (o ęb 2 miasta Giżycko),... więcej...