Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2017. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy

Komunikaty | 22 grudnia 2017 14:47 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.11.2017 Pniewy, 2017-12-22 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2017. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Energa O ót SA, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wy... więcej...

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty | 22 grudnia 2017 13:05 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU PAN GRZEGORZ SIKORSKI UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 28 GRUDNIA 2017 ROKU O GODZ. 12.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GLINOJECKU ODBĘDZIE SIĘ NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GLINOJCKU zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Proponowany porządek o ad: Otwarcie, stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku o ad. Powołanie Sekretarza o ad. nterpelacje i zapytania Radnych. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie ustalenia wykazu wydatków... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Komunikaty | 22 grudnia 2017 12:51 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Załączniki do po ania: https://drive.google.com/open?id=1x1AQmKsnop9MqLjp8h6wqji2mObYtuv4... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji celu publicznego.......

Komunikaty | 22 grudnia 2017 12:23 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin,2017.12.22 Nr 6733.8.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art.10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. 2017,poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2016r., poz .778/- informuję, że zostało wszczęte postępowanie - dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowy sieci elektroenergetycznej wraz z demontażem istniejącej w m. Pniewo Wielkie . Akta sprawy do wglądu znajdują się w Urzędzie Gminy w Regiminie... więcej...

Zarządzenie Nr 131/2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 22grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych

Komunikaty | 22 grudnia 2017 11:59 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Zarządzenie Nr 131/2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 22grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych Na podstawie art.30 ust.2 pkt2ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art.5 ust.2 pkt 1,ust.4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz.1817 ze zm.)oraz Uchwały... więcej...

Zarządzenie Nr 283/2017 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Komunikaty | 22 grudnia 2017 11:52 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

Zarządzenie Nr 283/2017 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22 grudnia 2017r. wsprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w2018roku... więcej...

Ogłoszenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Komunikaty | 22 grudnia 2017 11:51 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bytnica wchodzą na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2017r. poz. 2180) z dniem 12.12.2017r. obowiązując od 01.01.2018r. Ceny za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 11) Grupa 22) Grupa 3 Grupa 4 Ceny zaopatrzenia w wodę... więcej...

INFORMACJA O WYNIKU postępowania „Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2018”

Komunikaty | 22 grudnia 2017 11:38 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

R.Oś.6232.12.2017 Pniewy, 22.12.2017 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: R.Oś.6232.12.2017, nazwa zadania: „Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2018”, Gmina Pniewy informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia... więcej...

INFORMACJA O WYNIKU postępowania „Wywóz odpadów stałych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2018”

Komunikaty | 22 grudnia 2017 11:36 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

R.Oś.6232.11.2017 Pniewy, 22.12.2017 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: R.Oś.6232.11.2017, nazwa zadania: „Wywóz odpadów stałych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2018”. Gmina Pniewy informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19/2017 (nr sprawy: WPI.6733.19.2017.PR) dla inwestycji polegającej na: Przebudowie nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych na dz. o nr ewid. 1-311, 1-338, 1-1/4 przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku.

Komunikaty | 22 grudnia 2017 10:00 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

WPI.6733.19.2017.PR Giżycko, dnia 22 grudnia 2017r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19/2017 (nr sprawy: WPI.6733.19.2017.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji... więcej...

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 287, 588, 521/3 położonych w Kończycach Gmina Nisko

Komunikaty | 22 grudnia 2017 09:35 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 22 grudnia 2017r. PPB.6733.1.15.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112, w imieniu której występuje P. Polek Monika,została wydana decyzja Nr 19/2017... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21.12.2017 r. znak: ROŚ.6341.62.2017

Komunikaty | 21 grudnia 2017 15:06 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę z ujęcia „NOWE” przy ul. Łasickiej w o ębie 13 miasta Bolesławiec - decyzja Starosty Bolesławieckiego z dnia 02.10.2006 r. znak: ROŚ.6223/13/06, zmieniona decyzją Starosty Bolesławieckiego z dnia 11.03.2008 r. znak: ROŚ.6223/7/08. Z... więcej...