Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 10 lipca 2018r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Komunikaty | 10 lipca 2018 15:49 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 10 lipca 2018r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. ... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stawiguda, z dnia 10.07.2018 r.

Komunikaty | 10 lipca 2018 13:58 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z a w i a d a m i a: w dniu 04.07.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach nr 591, 487, 477/5 w o... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa oświetlenia drogowego na działce o nr geodezyjnym 152/2, 78/8, 151/2 położonej w obrębie geodezyjnym Kozin, gmina Giżycko

Komunikaty | 10 lipca 2018 13:18 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.20.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej... więcej...

Środki finansowe na realizację zadania

Komunikaty | 10 lipca 2018 13:16 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Zapewnienienieokreślonejimiennierodzinierepatriantówzazjatyckiejczęści byłegoZSRR, lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych w m. Babsk, pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa Pomoc dla repatriantów i przekazane zostały przez Wojewodę Łódzkiego”.... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa budowie oświetlenia drogowego na działce o nr geodezyjnym 123 położonej w obrębie geodezyjnym Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko.

Komunikaty | 10 lipca 2018 12:57 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Giżycko, dnia 10.07.2018r. Nasz znak: RRG.6733.19.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa oświetlenia drogowego na działce o nr geodezyjnym 148 położonej w obrębie geodezyjnym Bogacko, gmina Giżycko

Komunikaty | 10 lipca 2018 12:42 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.17.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa oświetlenia drogowego na działce o nr geodezyjnym 134 położonej w obrębie geodezyjnym Bogacko, gmina Giżycko

Komunikaty | 10 lipca 2018 12:25 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.18.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej... więcej...

ZAPYTANIE O SZACUNKOWY KOSZT wykonania i dostawy 16 tablic informacyjnych wraz ze stelażami i słupkami.

Komunikaty | 10 lipca 2018 12:04 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem o szacunkowy koszt wykonania i dostawy 16 tablic informacyjnych wraz ze stelażami i słupkami. Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu partnerskiego „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia” (Umowa o dofinansowanie nr RPPM.08.04.00-22-0018/16-00), który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.... więcej...

Obwieszczenie nr 79/2018 -wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Komunikaty | 10 lipca 2018 12:00 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 79/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Część nieruchomości zabudowanej – garaż o powierzchni użytkowej 18,00m2 położony przy ul. Wilanowskiej 4 w Giżycku. Oznaczenie nieruchomości: według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – o ęb 2 miasta Giżycko, działka nr geod. 142/17; garaż nie posiada urządzonej księgi wieczystej.... więcej...