Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zbiórka wielkogabarytowych odpadów komunalnych

Komunikaty | 17 września 2018 09:18 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Komunikat w załączniku.... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej w Nisku- rejon ul. Rzeszowskiej i PCK

Komunikaty | 14 września 2018 11:52 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 13 września 2018r. PPB.6730.111.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2017 poz. 1073, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek datą wpływu dnia 12.09.2018r. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. z/s w Stalowej Woli przy ul. Handlowej 11 w imieniu, której... więcej...

OBWIESZCZENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia warunków zabudowy na przebudowę istniejącego budynku wraz z adaptacją na budynek letniskowy na działce o nr 58/186 położonej w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe, gmina Giżycko.

Komunikaty | 14 września 2018 10:58 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6730.124.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) oraz art. 10 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.... więcej...

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020” - sierpień 2018

Komunikaty | 13 września 2018 14:43 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020” - sierpień 2018 Pismo do po ania poniżej:... więcej...

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Powiatu w dniu 19 września 2018 r.

Komunikaty | 13 września 2018 13:40 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Płock, dn. 12 września 2018 r. Przewodniczący Rady Powiatu wPłocku OR-I.0002.8.2018 MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXVIII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 19 września 2018r. (tj. środa) o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Płocku, przy ul. Bielskiej 59, sala posiedzeń nr 4. Porządek o ad: 1. Otwarcie sesji. 2. Informacja nt. porządku o ad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Postulaty,... więcej...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wilkaskach, Gmina Giżycko o długości ok. 500 m.

Komunikaty | 13 września 2018 11:24 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.38.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 31.08.2018 r. wpłynął wniosek Pana Antoniego Wróbla reprezentującego ‘ŚRODOWISKO” s.c. złożony w imieniu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrym... więcej...