Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 4/2017 z dnia 30.06.2017 r. w zakresie zmiany zapisu dot. szerokości elewacji frontowej budynku na działce nr 447, obręb Orłowice o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa budynku zaplecza sportowego”.

Komunikaty | 13 kwietnia 2018 11:15 | Publikujący: Gmina Mirsk

Mirsk, dnia 13.04.2018 r. PP.6733.6.2017 PP.6733.1.2018.5 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) z a w i a d a m i a m, że w dniu 11.04.2018 r. została wydana decyzja w sprawie zmiany decyzji nr 4/2017 z dnia 30.06.2017 r. w zakresie zmiany zapisu dot. szerokości elewacji frontowej budynku na działce nr 447, o ęb Orłowice... więcej...

Wybory Sołtysa Sołectwa Patryki

Komunikaty | 13 kwietnia 2018 10:15 | Publikujący: Gmina Purda

... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Wykonanie utwardzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Bystry, Gajewo, Grajwo, Sterławki Średnie, Wilkaski, Wilkasy, Gorazdowo

Komunikaty | 13 kwietnia 2018 06:51 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie utwardzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Bystry, Gajewo, Grajwo, Sterławki Średnie, Wilkaski, Wilkasy, Gorazdowo Znak sprawy : RRG.271.5.2018.RC2 Zadanie I : utwardzenie terenu przy sklepie spożywczym "Alkohole Świata" 104 m2 (4m x26 m) m. Bystry: Zakres robót : - geodezyjne roboty pomiarowe, - roze anie kostki i ściągnięcie płyt betonowych 84m2 - wykopy pod konstrukcje gr. 36cm, 104 m2 z transportem na odkład. - profilowanie podłoża i zagęszczenie dna koryta... więcej...

Ogłoszenie dot. projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii

Komunikaty | 12 kwietnia 2018 20:33 | Publikujący: Gmina Ciasna

Gmina Ciasna planuje realizację projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii. Nabór wniosków prowadzony będzie od 13 kwietnia do 14 maja 2018 r. Szczegóły w ogłoszeniu oraz załącznikach poniżej.... więcej...

Zaproszenie

Komunikaty | 12 kwietnia 2018 15:48 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Zaproszenie Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” serdecznie zaprasza Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne na cykl szkoleń Poświęconych naborowi wniosków w ramach programu Działaj Lokalnie X 2018 Spotkania odbędą się: ... 18.04.2018 godz. 10:00 – Rząśnik Urząd Gminy ul. Jesionowa 3 ... ... więcej...

Sprawozdanie Wójta Gminy Dzierzgowo z realizacji Programu Współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017 roku

Komunikaty | 12 kwietnia 2018 13:19 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

Dzierzgowo, 11.04.2018 r. Sprawozdanie Wójta Gminy Dzierzgowo z realizacji Programu Współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017 roku Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), oraz Rocznego programu współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.... więcej...