Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Plan działań krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej - projekt

Komunikaty | 06 lutego 2018 14:56 | Publikujący: Urząd Gminy Wągrowiec

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej został on przekazany do zaopiniowania. Projekt załączony jest poniżej - opinie i uwagi można zgłaszać na piśmie w terminie do 23 lutego 2018 r. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec lub elektronicznie na adres: wagrow@wokiss.pl... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WPI. 6733.19.2017.PR z dnia 22 grudnia 2017 r. dla inwestycji polegającej na: Przebudowie nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych na dz. o nr ewid. 1-311, 1-338/2, 1-1/27 przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku

Komunikaty | 06 lutego 2018 14:24 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) z a w i a d a m i a m, że tut. organ wydał postanowienie nr 19/2017 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WPI. 6733.19.2017.PR z dnia 22 grudnia 2017 r. dla inwestycji polegającej na: Przebudowie... więcej...

Obwieszczenie nr 19/2018 - lokal mieszkalny Armii Krajowej 8A/5

Komunikaty | 06 lutego 2018 13:34 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 19/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 5 położony wbudynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 8A przy ul. Armii Krajowej wGiżycku, pow. użytkowa lokalu 54,56 m2 wraz z przynależnymi dwoma piwnicami opow. łącznej 10,89m2 oraz przynależny do tego lokalu udział... więcej...

Ogłoszenie o posiedzeniu komisji rolnictwa Rady MiG w lutym 2018

Komunikaty | 06 lutego 2018 13:27 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Ogłoszenie o posiedzeniu komisji rolnictwa Rady MiG w styczniu 2018... więcej...

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

Komunikaty | 06 lutego 2018 13:14 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wyznaczeniu nowego terminu wykonania obowiązku uzupełnienia nieprawidłowości i aków w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Nadarzyńska w mieście Kobyłka) na odcinku od km 26+000,00 do km 26+837,50"... więcej...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

Komunikaty | 06 lutego 2018 09:48 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 06.02.2018 r. do 27.02.2018 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec pokój nr 11, tel. 63 24 85 500 wew. 25. Wójt Gminy Grodziec /-/ Anna Andrzejewska... więcej...

Narodowy Dzień Świni 2018

Komunikaty | 06 lutego 2018 09:02 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Szanowni Państwo, W związku z organizacją II edycji specjalistycznej konferencji dla hodowców i producentów trzody chlewnej „Narodowy Dzień Świni” oraz prośbą firmy InConventus Group o poinformowanie hodowców trzody chlewnej z woj. mazowieckiego o możliwości udziału w ww. wydarzeniu, prosi się o umieszczenie w do ze widocznym dla interesantów miejscu, program tego wydarzenia oraz informowanie rolników o możliwości wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Dzień Świni odbędzie się dnia 6 marca 2018 roku na terenie Hotelu 500, ul. Poznańska... więcej...

Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów dokumentów pn. „Uproszczone plany urządzenia lasu” dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenach 12 obrębów ewidencyjnych powiatu płockiego

Komunikaty | 05 lutego 2018 14:59 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

INFORMACJA z dnia 5 lutego 2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów dokumentów pn. „Uproszczone plany urządzenia lasu” Na podstawie art. 30, art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405), STAROSTA PŁOCKI - informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów... więcej...

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Giżycko na rok 2018

Komunikaty | 05 lutego 2018 14:57 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJT GMINY GIŻYCKO działając na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Giżycko na rok 2018. W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z projektem uchwały, składania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej, w terminie 21 dni (tj. od 6 lutego 2018 r. do 26 lutego 2018 r.), w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko,... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę oświetlenia w Nisku ul.Rzeszowska

Komunikaty | 05 lutego 2018 13:50 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 5.02.2018r. PPB.6733.1.7.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1253 z poźn. zm), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2017 poz.1073 z poźn.zm) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 2.02.2018r. Gminy Nisko w imieniu, której działa pełnomocnik P. Paweł Mateja zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę oświetlenia w Nisku ul.Wilcza

Komunikaty | 05 lutego 2018 13:48 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 5.02.2018r. PPB.6733.1.6.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1253 z poźn. zm), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2017 poz.1073 z poźn.zm) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 2.02.2018r. Gminy Nisko w imieniu, której działa pełnomocnik P. Paweł Mateja zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie oświetlenia drogowego ulSopocka w Nisku

Komunikaty | 05 lutego 2018 13:45 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 5 lutego 2018r. PPB.6733.1.10.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. Poz. 1257, późn.zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z póżn.zm) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 02.02.2018r.Gminy i Miasta Nisko w imieniu, której występuje P. Mateja Paweł zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania... więcej...