Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Nr 25/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /lokale mieszkalne ul. Dabrowskiego, ul. Wyzwolenia/

Komunikaty | 19 kwietnia 2017 11:04 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 25/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Lokal nr 7 o charakterze mieszkaniowym znajdujący się w budynku położonym przy ulicy Wyzwolenia 6 o pow. użytkowej 12,65 m2, wraz z przynależnym do tego lokalu wwymiarze 37/1000 części udziałem w nieruchomości wspólnej budynku oraz prawie własności... więcej...

Obwieszczenie Nr 26/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /ul. Gdańska/

Komunikaty | 19 kwietnia 2017 10:59 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 26/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość oznaczona nr geod. działki 969/2, o pow. 231 m2, niezabudowana, na której znajdują się m.in. elementy polbruku i ogrodzenia. 2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – obręb 2 miasta Giżycko, działka nr... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Komunikaty | 19 kwietnia 2017 09:47 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.9.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 06.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym (inwestycji planowanej przez Gminę Ciechanów) - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 87 i 101 w obrębie Niechodzin gmina Ciechanów. Informuję... więcej...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.1.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy

Komunikaty | 18 kwietnia 2017 15:24 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.1.2017 Pniewy, 2017-04-18 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.1.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Pniewy informuje, co następuje: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 738 066,93 zł W terminie do dnia 2017-04-18 złożono... więcej...

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Komunikaty | 18 kwietnia 2017 15:01 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 18 kwietnia 2017 r. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/ UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO DNIA 27 kwietnia 2017 ROKU /CZWARTEK/ GODZ. 13:00. Przewodnicząca Komisji /-/ Iwona Popieluch... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na: „Przebudowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ”.

Komunikaty | 18 kwietnia 2017 11:31 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 18.04.2017 r. OSK.6220.12.2016 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2016r., poz. 353), zawiadamiam, że w dniu 18.04.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dlaprzedsięwzięcia polegającego na:... więcej...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki -19 kwietnia 2017 r.

Komunikaty | 18 kwietnia 2017 11:01 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

KOMISJA ZOSTAŁA ODWOŁANA.NOWY TERMIN POSIEDZENIA WYZNACZONO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 R.... więcej...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Muzyczne powitanie lata”.

Komunikaty | 18 kwietnia 2017 10:49 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Stowarzyszenie „Koło Kobiet” z siedzibą w m. Biskupice 59, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Muzyczne powitanie lata” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zwanej w dalszej części „ustawą” (tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. „Małe Granty”).... więcej...