Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągów pieszo-jezdnych i parkingów w rejonie zbiornika wodnego w Nisku-Podwolinie

Komunikaty | 13 czerwca 2017 13:23 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 13 czerwca 2017r. PPB.6733.1.4.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U.2016.23, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 15.05.2017r. Gminy i Miasta Nisko 37-400 Nisko Pl. Wolności 14, w imieniu której występuje P. Szymonik Stanisława Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 czerwca 2017 r.

Komunikaty | 13 czerwca 2017 12:45 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6220.135.2015.HP2.27 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 czerwca 2017 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.1)) w związku z art. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w och-ronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 czerwca 2017 r.

Komunikaty | 13 czerwca 2017 12:30 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6220.2.2017.HP2.18 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 czerwca 2017 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.1)) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegają-cego na rozbudowie o III etap przyzakładowej oczyszczalni... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji z dnia 12.06.2017 r.

Komunikaty | 13 czerwca 2017 12:26 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 12.06.2017r. GK-6733.5.2017 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) Burmistrz Woźnik wydał w dniu 08.06.2017r. decyzję na wniosek: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7 w Warszawie, w imieniu, której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Karolina Łapeta, zam. ul. Skłodowskiej... więcej...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

Komunikaty | 13 czerwca 2017 11:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 13.06.2017 r. do 04.07.2017 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec pokój nr 11, tel. 63 24 85 500 wew. 25. Wójt Gminy Grodziec /-/ Anna Andrzejewska... więcej...

OGŁOSZENIE

Komunikaty | 13 czerwca 2017 11:13 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Podstawowa kwota dotacji.... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Komunikaty | 13 czerwca 2017 08:56 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

„Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz informuje, że dnia 12 czerwca 2017 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. dr Piotra Kowalika 2 w Gołańczy, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie przetargowej – działki numer 154 ul. Margonińska w Gołańczy”.... więcej...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego komunalizowanych gruntów.

Komunikaty | 13 czerwca 2017 08:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Ogłoszenie Wójt Gminy Wieliczki informuje, że zgodnie z art. 17 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.), że w okresie od dnia 08 czerwca 2017 r. do dnia 07 lipca 2017r., w Urzędzie Gminy w Wieliczkach, ul. Lipowa 53, pokój nr 7, w godzinach pracy urzędu, wyłożony jest do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny komunalizowanych gruntów niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, tj.: Lp. Nr... więcej...