Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia

Komunikaty | 04 sierpnia 2017 11:21 | Publikujący: Gmina Ciasna

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargów ustnych nieograniczonych Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położone w Ciasnej, stanowiące własność Gminy Ciasna, oznaczone geodezyjnie jako działki: - Nr 1121/4 o powierzchni0,4696 haz k.m. 4 Ciasna, - Nr 1122/4 o powierzchni0,4638 haz k.m. 4 Ciasna. Nieruchomości zapisane są w KW CZ1L/00033992/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomości są niezabudowane, położone są w Ciasnej w pobliżu drogi krajowej Nr 11, łączącej miasto... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 03.08.2017 r. znak: ROŚ.6341.19.2017

Komunikaty | 04 sierpnia 2017 10:12 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego na rzecz Kopalni Gipsu i Anhydrytu „NOWY LĄD” Sp. z o.o. w Niwnicach na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do cieku Bo zyca w km 16+708 (działka nr 346 w o ębie Lubków, gmina Warta Bolesławiecka) wód pochodzących z odwodnienia Kopalni Anhydrytu „Lubichów” zlokalizowanej w Lubkowie, gmina Warta... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 02.08.2017 r. znak: ROŚ.6341.16.2017

Komunikaty | 04 sierpnia 2017 10:11 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji w Bolesławcu, ul. Zgorzelecka 52 59-700 Bolesławiec pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie zrzutu pompowanej wody pochodzącej z odwodnienia niecki basenowej ośrodka „Leśny Potok” przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu do istniejącej studni na zabudowanej rurociągiem części cieku Leśny Potok... więcej...

OBWIESZCZENIE NR 61/2017 -Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (ul.Jeziorna)

Komunikaty | 03 sierpnia 2017 16:47 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 61/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016.2147 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Część nieruchomości niezabudowanej o pow. 5,4870ha położonej w Giżycku przy ul. Jeziornej wydzielonej z działki o nr geod. 528 opisanej w KW OL1G/00010699/4; Powierzchnia działki o nr geod. 528: 5,7817ha; Przeznaczenie: dzierżawa gruntu z przeznaczeniem... więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Komunikaty | 03 sierpnia 2017 15:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Ostrzeżenie meteorologiczne Burze z gradem Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 2 Obszar: województwo kujawsko-pomorskie Ważność: od godz. 16:00 dnia 03.08.2017 do godz. 02:00 dnia 04.08.2017 Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm., lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. Lokalnie porywy wiatru do 100 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% Źródło informacji: IMGW-PIB ... więcej...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz elektroenergetyczną siecią kablową średniego i niskiego napięcia oraz szafki pomiarowej na działkach nr 652/18, 652/16, 652/22 w obrębie Gryźliny

Komunikaty | 03 sierpnia 2017 14:52 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Stawiguda, 3 sierpnia 2017 r. BiZ.6733.13.2017.TA O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z a w i a d a m i a: w dniu 12 lipca 2017 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz... więcej...

Zapraszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż ogrodzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Gajewo, Kamionki, Sterławki Małe, Sulimy, Szczybały Giżyckie, Upałty Małe, Wilkasy, Kalinowo, Spytkowo, Doba .

Komunikaty | 03 sierpnia 2017 14:47 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż ogrodzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Gajewo, Kamionki, Sterławki Małe, Sulimy, Szczybały Giżyckie, Upałty Małe, Wilkasy, Kalinowo, Spytkowo, Doba. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż w oparciu o typowe i dostępne na rynku materiały i urządzenia, które posiadają niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa dopuszczające do użytkowania. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Dostawa i montaż ogrodzeń ... więcej...

STYPENDIUM I ZASIŁKI SZKOLNE

Komunikaty | 03 sierpnia 2017 13:00 | Publikujący: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Stypendium szkolne jest przyznawane dla ucznia na wniosek m.in. rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia w nieprzekraczalnym terminie do 15 września każdego roku. Jeśli termin przypada w sobotę lub niedzielę, wniosek należy złożyć przed upływem tego terminu. Szczegółowe zasady i warunki przyznawania stypendium szkolnego zostały opisane w załączonym Regulaminie. Wnioski można po ać z załącznika poniżej lub w biurze SAPO Warlubie. Wnioski składa się w siedzibie SAPO Warlubie, przy ul. Dworcowej 15 w Warlubiu w godzinach pracy urzędu. Pracownikiem merytorycznym... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 03 sierpnia 2017 r.

Komunikaty | 03 sierpnia 2017 10:04 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.17.2017.HP2.13 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 03 sierpnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji umarzającej wszczęte, na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym to jest: - budowy linii napowietrznych SN 15 kV o długości około 380 m, planowanych na działkach o nr ew.: 26/49, 27/13, 32/2, 33/3,... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu XXIX Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

Komunikaty | 03 sierpnia 2017 07:41 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

OS.0002.29.2017 Grodziec, dnia 02.08.2017r. Mieszkańcy Gminy Grodziec Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm./ na wniosek radnych Gminy Grodziec z w o ł u j ę XXIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 04 sierpnia 2017 roku /tj. piątek/ o godz. 12.30 w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku o ad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017. Podjęcie uchwały w sprawie... więcej...