Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Komunikat Wojskowego Komendanta Uzupełnień

Komunikaty | 06 października 2017 12:17 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Dotyczy możliwości podjęcia pracy w charakterze żołnierza zawodowego dla żołnierzy rezerwy.... więcej...

Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Karsinie.

Komunikaty | 06 października 2017 12:16 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

I. Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia wymagania zawarte w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.): Stanowisko dyrektora przedszkola może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce... więcej...

Sprzedaż używanego autobusu marki AUTOSAN H9-21

Komunikaty | 06 października 2017 12:14 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Gmina Karsin ogłasza pisemny przetarg ofertowy na: Sprzedaż używanego autobusu marki AUTOSAN H9-21, nr rej. GKS X193, rok produkcji 1993. Przebieg 589.000 tyś km. Badanie techniczne ważne do 25.02.2009. Autobus przeszedł remont w 2002 r. Cena wywoławcza 14.000 zł. utto Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 1.400 zł (słownie tysiąc czterysta złotych) w kasie Urzędu Gminy w Karsinie, najpóźniej na 1 godz. przed rozstrzygnięciem przetargu. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 listopada 2008 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy w Karsinie, ul... więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Komunikaty | 06 października 2017 12:14 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Wójt Gminy Karsin Działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), Uchwały Nr XIX/134/08 Rady Gminy w Karsinie z dnia 27.11.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na rok 2009. OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2009 ROKU W ZAKRESIE ORGANIZACJI SPORTU... więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2009 r.w zakresie organizacji sportu masowego i rek

Komunikaty | 06 października 2017 12:13 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Zarządzenie Nr II/123/2009 Wójta Gminy w Karsinie z dnia 18 lutego 2009 r. W sprawie:rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2009 r. w zakresie organizacji sportu masowego i rekreacji Na podstawie: art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIX/134/08 Rady Gminy w Karsinie z dnia 27... więcej...

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki stanowiącej własność komunalną Gminy Karsin

Komunikaty | 06 października 2017 12:13 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Wójt Gminy Karsin ul. Długa 222 tel. (058) 687 31 20 O G Ł A S Z A nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki stanowiącej własność komunalną Gminy Karsin Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 z 2000 roku poz. 543 z późniejszymi zmianami) przeznacza się do sprzedaży: Działkę nr 210 położoną w o ębie Osowo (Białe Błoto) o powierzchni 0,20 ha, zapisaną w KW 26527, Cena wywoławcza utto wynosi40 000,00 zł, postąpienie 2000,00 zł. Wadium w kwocie 2000,00 zł należy wpłacić do... więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2010 r. w zakresie realizacji sportu masowego i rekreacji

Komunikaty | 06 października 2017 12:12 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Karsin Działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), Uchwały Nr XXX/199/09 Rady Gminy w Karsinie z dnia 26.11.2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na rok 2010. OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2010 ROKU W ZAKRESIE... więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2010 r.w zakresie organizacji sportu masowego

Komunikaty | 06 października 2017 12:12 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Zarządzenie Nr II/181/2010 Wójta Gminy w Karsinie z dnia 8 lutego 2010 r. Wsprawie:rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2010 r. w zakresie organizacji sportu masowego i rekreacji Na podstawie: art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/199/09 Rady Gminy w Karsinie z dnia 26 listopada... więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Karsin w 2010 roku.

Komunikaty | 06 października 2017 12:10 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Karsin Działając na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym oraz Uchwały Nr XXII/148/09 Rady Gminy w Karsinie z dnia 4 marca 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Karsin. O G Ł A S Z A OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO NA TERENIE GMINY KARSIN W 2010 ROKU 1.Rodzaj zadań i wysokość środków: - Rozgrywki piłki nożnej drużyn seniorów i młodzieżowych. Kwota, jaką Wójt... więcej...

Wnioski o dofinansowanie usunięcia, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych.

Komunikaty | 06 października 2017 12:09 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Karsin informuje, że do 25.08. . przyjmuje wnioski o dofinansowanie usunięcia, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych.Wnioski mogą dotyczyć zarówno budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych. WÓJT GMINY /-/ mgr inż. Roman Brunke ... więcej...

Otwarty nabór partnera spoza finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu.

Komunikaty | 06 października 2017 12:09 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Gmina Karsin ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu „Z tańcem radośniej w życiu – remont i wyposażenie Domu Kultury w Wielu w celu aktywizacji i integracji społeczności lokalnej”. Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Do zadań i obowiązków Partnera należeć będzie współpraca z Gminą Karsin – Beneficjentem... więcej...

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu

Komunikaty | 06 października 2017 12:09 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Karsin, dnia 11.10.2010 roku ` O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Karsin będącej udziałowcem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014 – 2017, którego integralną częścią jest Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Karsin będącej udziałowcem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 -2021. Działając... więcej...

Komunikat w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej

Komunikaty | 06 października 2017 12:08 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Postanowieniem nr 12/10 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych powołana została Gminna Komisja Wyborcza w Karsinie dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21.X.2010 r.... więcej...

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Karsinie

Komunikaty | 06 października 2017 12:07 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

W sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Karsinie i kandydatów na wójta gminy.... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Komunikaty | 06 października 2017 12:06 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

W sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.... więcej...