Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie - znak sprawy GP.6733.2.2017

Komunikaty | 30 listopada 2017 13:10 | Publikujący: Gmina Dmosin

... więcej...

Obwieszczenie - znak sprawy GP.6733.3.2017

Komunikaty | 30 listopada 2017 13:09 | Publikujący: Gmina Dmosin

... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r.

Komunikaty | 30 listopada 2017 10:40 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6220.1.2016.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r. Zgodnie art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowis-ko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.1)) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach... więcej...

BURMISTRZ BIAŁEJ RAWSKIEJ ogłasza

Komunikaty | 30 listopada 2017 10:38 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

BURMISTRZ BIAŁEJ RAWSKIEJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanego lokalu użytkowego: 1. Lokal użytkowy położony w Białej Rawskiej przy Placu Wolności 34 Powierzchnia użytkowa lokalu - 53 m2 Uz ojenie lokalu - energia elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna Cena wywoławcza czynszu - 15,00 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT miesięcznie co stanowi kwotę 795zł+ obowiązujący podatek VAT miesięcznie Wadium - 200,00 zł Data pierwszego przetargu - 16.10.2017 r. Przetarg odbędzie się w dniu 03.01.2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej,... więcej...

Komunikaty METEOROLOGICZNE

Komunikaty | 30 listopada 2017 08:38 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Komunikat Biura Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB wWarszawie... więcej...

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 05 GRUDNIA 2017 ROKU

Komunikaty | 30 listopada 2017 07:58 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 29 listopada 2017 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 05 GRUDNIA /WTOREK/ 2017 ROKU O GODZ. 9:00 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: 1) KOMISJA REWIZYJNA; 2) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO; 3) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH; 4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec /-/ Mariusz Woźniak... więcej...

Zapytanie ofertowe nr 19/2017

Komunikaty | 29 listopada 2017 14:51 | Publikujący: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Dostawa artykułów biurowych oraz artykułów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w roku 2018.... więcej...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki

Komunikaty | 29 listopada 2017 14:07 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów o ębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy z dnia 3października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405) oraz Uchwały Nr XXXVIII/189/10... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Nisku rejon ul.Górnej

Komunikaty | 29 listopada 2017 12:28 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 29 listopada 2017r. PPB.6733.1.16.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. Poz. 1257), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 27.11.2017r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład Gazowniczy w Jaśle, w imieniu, której działa pełnomocnik Polek Monika zostało wszczęte postępowanie... więcej...

Obwieszczenie BiZ.6733.21.2017

Komunikaty | 29 listopada 2017 11:39 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

... więcej...

Komisja Rewizyjna - dnia 30.11.2017 r., godz. 9.00

Komunikaty | 29 listopada 2017 11:27 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2017 roku ogodzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Kontrola losowo wy anych przetargów. Informacja nt. sprzedaży mienia komunalnego za 2017 r. Przyjęcie protokołu nr 28/17 z dnia 18 października 2017 r. Sprawy różne. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji /-/ Andrzej Walczak... więcej...