Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy - grudzień 2017r.

Komunikaty | 01 grudnia 2017 12:30 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. Z 2016 r poz.2147 z późn.zm.) i Zarządzenia Nr 171/2017 z dnia 29 listopada 2017r Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 07 grudnia 2017 do 29 grudnia 2017r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeńi na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Komunikaty | 01 grudnia 2017 09:42 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 30 listopada 2017 roku IP.6733.2.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada 2017 roku wydano decyzję znak IP.6733.2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie drogi w miejscowości Królików na działkach numer 255, 239, 256, 267, 269, 293, 294 obręb Królików do czasu rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie zażalenia na Postanowienie Starosty Konińskiego nr WN.6123.1245.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku.

Komunikaty | 01 grudnia 2017 09:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 30 listopada 2017 roku IP.6733.3.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257) ZAWIADAMIAM że w dniu 30 listopada 2017 roku zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Grodziec o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie drogi w miejscowości Królików na działkach... więcej...

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie -POSTANOWIENIE- "Przebudowa drogi gminnej nr 102410R (droga koło Łoja) w km 0+050- 1 +997 w miejscowości Bystre"

Komunikaty | 01 grudnia 2017 07:57 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie - "Przebudowa drogi gminnej nr 102410R (droga koło Łoja) w km 0+050- 1 +997 w miejscowości Bystre" POSTANOWIENIE znak WOOŚ.4260.12.4.2017.AH.15 z dnia 29.11.2017 r.... więcej...

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania- OBWIESZCZENIE - "Przebudowa drogi gminnej nr 102410R (droga koło Łoja) w km 0+050- 1 +997 w miejscowości Bystre"

Komunikaty | 01 grudnia 2017 07:54 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania - "Przebudowa drogi gminnej nr 102410R (droga koło Łoja) w km 0+050- 1 +997 w miejscowości Bystre" OBWIESZCZENIE znak WOOŚ.4260.12.4.2017.AH.16 z dnia 29.11.2017 r.... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Piękna Góra

Komunikaty | 01 grudnia 2017 07:43 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.6845.69.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Piękna Góra cz. 1/16 166,00 m2 (pow. całkowita 0,0541 ha) OL1G/00017008/3 ogródek przydomowy 3 lat od dnia podpisania umowy 3,32 zł miesięcznie do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący Uwagi: Czynsz dzierżawy gruntu ustala się na poziomie zgodnym z Zarządzeniem Wójta Gminy Giżycko Nr 10/2017... więcej...

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wydania decyzji stwierdzającej nabycie nieruchomości na własność skarbu państwa

Komunikaty | 30 listopada 2017 14:11 | Publikujący: Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji stwierdzającej nabycie nieruchomości na własność skarbu państw: - decyzja Nr 977/O/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w spawie nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (właściciel nieustalony), zajętej pod drogę publiczną Nr 18 - decyzja Nr 978/O/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w spawie nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (właściciel nieustalony), zajętej pod drogę publiczną Nr 18 - decyzja Nr 979/O/2017 z dnia 28 listopada... więcej...

Protokół z dnia 30 listopada 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Komunikaty | 30 listopada 2017 14:03 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Protokół z dnia 30 listopada 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 1. Wójt Gminy Starogard Gdański w dniu 23 listopada 2017 roku ogłosił konsultacje społeczne w sprawie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których... więcej...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.10.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec - Ciechlin, Huta Jeżewska-Natalin, położonych w gm. Pniewy.

Komunikaty | 30 listopada 2017 13:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.10.2017 Pniewy, 2017-11-30 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.10.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec - Ciechlin, Huta Jeżewska-Natalin, położonych w gm. Pniewy. Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Gmina Pniewy informuje, co następuje: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:... więcej...