Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie GR.6220.5.48.2014 z dnia 14 czerwca 2017 r. o wydaniu decyzji nr GR.6220.5.47.2014

Komunikaty | 14 czerwca 2017 14:48 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, 14 czerwca 2017 r. GR.6220.5.48.2014 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Burmistrz Woźnik podaje do publicznej wiadomości, że: W dniu 14 czerwca 2017 r. została wydana decyzja nr GR.6220.5.47.2014 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... więcej...

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 21.06.2017 r., godz. 12.00

Komunikaty | 14 czerwca 2017 14:47 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935/ zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej wBiałej Rawskiej na dzień 21 czerwca 2017 roku o godzinie 1200 wsali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury wBiałej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek o ad: Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/17 z dnia 12.05.2017 roku. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia... więcej...

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie utwardzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Antonowo, Gajewo, Grajwo, Doba, Kąp, Kozin, Sterławki Małe, Sterławki Średnie.

Komunikaty | 14 czerwca 2017 14:27 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.271.6.2017.RC.2Gizycko 14.06.2016r ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie utwardzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Antonowo, Gajewo, Grajwo, Doba, Kąp, Kozin, Sterławki Małe, Sterławki Średnie. Zadanie I : Utwardzenie ulicy Radosnej 240m2 kostką betonową w m. Antonowo: Zakres robót : - geodezyjne roboty pomiarowe. - wykopy pod konstrukcje... więcej...

DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE GR.6220.5.47.2014 z dnia 14 czerwca 2017 r. dot. przedsięwzięcia pn.:"Modernizacji istniejącej elektrowni wiatrowej BABIENICA_SLU_1_20001, o łącznej mocy do 600 kW, polegającej na wymianie istniejącej elektrowni na turbinę o mocy do 2MW zainstalowanej na wieży o wysokości do 105m, o średnicy skrzydeł do 100 m wraz z infrastrukturą obejmującą m. in. elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV"

Komunikaty | 14 czerwca 2017 14:24 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 14 czerwca 2017 r. GR.6220.5.47.2014 DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministraów... więcej...

Petycja 14.06.2017

Komunikaty | 14 czerwca 2017 14:01 | Publikujący: Urząd Miejski w Janikowie

... więcej...

Komisja Edukacji - dnia 20 czerwca 2017 r., godz 10.00

Komunikaty | 14 czerwca 2017 12:22 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że wdniu 20 czerwca 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2016. a.omówienie w/w sprawozdań, b.przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy... więcej...

Komisja Rolnictwa - dnia 19 czerwca 2017 r., godz. 9.00

Komunikaty | 14 czerwca 2017 12:15 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że wdniu 19 czerwca 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2016. a.omówienie w/w sprawozdań, b.przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta... więcej...

Komisja Budżetu - dnia 16 czerwca 2017 r., godz. 9.00

Komunikaty | 14 czerwca 2017 12:08 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że wdniu 16 czerwca 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2016. a.omówienie w/w sprawozdań, b.przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Biała Rawska, c.przedstawienie... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Gajewo, gmina Giżycko.

Komunikaty | 14 czerwca 2017 11:32 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Giżycko, 14 czerwiec 2017 r. RRG.6840.31.2017 W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Lp Wieś Nr działki Powierzchnia w ha Udział KW Cena Przeznaczenie Uwagi 1 Gajewo 212/5 0,6281 - OL1G/00018586/5 310 000,00 zł Przeznaczona pod teren zabudowy mieszkalno-rzemieślniczej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr VIII/78/03 z dnia 14 maja 2003 roku, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 22 lipca... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Gajewo, Spytkowo, Szczybały Giżyckie, Bogaczewo, gmina Giżycko

Komunikaty | 14 czerwca 2017 09:57 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Giżycko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w o ębie geodezyjnym Gajewo, Spytkowo, Szczybały Giżyckie, Bogaczewo, gmina Giżycko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz w związku z art. 39 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt. 11 i pkt. 14, art. 54 ustawy z dnia 3października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania... więcej...

obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej w Zarzeczu w rejonie ul. Zielonej

Komunikaty | 14 czerwca 2017 08:41 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 14 czerwca 2017r. PPB.6733.1.2.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U.2016.23, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 5.05.2017r. (uzupełniony dnia 18.05.2017r.) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, w imieniu której występuje... więcej...