Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej Giżycko

Komunikaty | 10 października 2017 08:51 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.6845.53.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej Lp. Miejscowość Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Giżycko 484/6 3,00 m2 OL1G/00014724/7 pod gablotę informacyjną 3 lata od dnia podpisania umowy 1300,00 zł utto rocznie do 15 marca każdego roku trwania umowy Uwagi: Czynsz dzierżawny ustala się na poziomie nie niższym niż Zarządzenia Wójta Gminy Giżycko Nr 10/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku. Dzierżawa w/w nieruchomości... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018”.

Komunikaty | 09 października 2017 13:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 09.10.2017 roku OGŁOSZENIE Wójta Gminy Grodziec O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018”. Na podstawie uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego,... więcej...

Ocena jakości wody, wrzesień 2017

Komunikaty | 09 października 2017 12:16 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

... więcej...

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4325/V/17 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastęuje spalanie paliw.

Komunikaty | 09 października 2017 08:44 | Publikujący: Gmina Mirsk

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4325/V/17 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastęuje spalanie paliw Załącznik nr 1: http://mirsk.pl/images/article/file/z1.pdf" target="_blank">Treść Uchwały Nr 4325/V/17 z dnia 29 września 2017r. Załącznik nr 2: Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego... więcej...

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA

Komunikaty | 06 października 2017 15:04 | Publikujący: Miasto Leżajsk

W związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji„PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ IM. WŁADYSŁAWA STASIAKA NA LATA 2016 i 2017”trwa realizacja projektu pn:„ Znak aktywny D-6 o wym. 900x900 z pulsatorami, podświetleniem przejścia dla pieszych ul. Św. Jana z Dukli w Leżajsku”. Zakres projektu obejmuje: - przeprowadzenie działań profilaktycznych w placówkach szkolnych szkół podstawowych w Leżajsku w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, - zamontowanie znaku aktywnego... więcej...

Obwieszczenie o udziale społecznym w procedurze oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie w obrębie Sulimy, gm. Giżycko elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym

Komunikaty | 06 października 2017 13:52 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJT GMINY GIŻYCKO działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j. ze zm.) zawiadamia, że w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w o ębie Sulimy, gm. Giżycko elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW,... więcej...

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Miejsc Obsługi Rowerowej w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej w m. Wilkasy, Strzelce, Bogacko, Świdry, gmina Giżycko.

Komunikaty | 06 października 2017 12:54 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji Publicznej, -... więcej...

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

Komunikaty | 06 października 2017 12:19 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Kościerzyna 1. Apteka 686-33-03 83-400 Kościerzyna ul. Staszica 2 pn-pt. 8.00-21.00 soboota 8.00-20.00 niedz. 10.00-16.00 2. Apteka „Centrum” 686-89-89 83-400 Kościerzyna ul. Staszica 13 pn-pt. 8.00-20.00 soboota 8.00-20.00 niedz. nieczynna 3. Apteka „Centuria” 686-35-65 83-400 Kościerzyna ul. Tetmajera 2A pn-pt. 8.00-19.00 soboota 8.00-14.00 niedz. nieczynna 4.Apteka im. Majkowskiego 686-30-21 83-400 Kościerzyna ul. Mickiewicza 4 pn-pt. 8.00-20.00 soboota 9.00-15.00 niedz. nieczynna 5.Apteka „Św. Michał” 686-74-67 83-400 Kościerzyna ul. Długa... więcej...

OTWARTY KONKURS OFERT

Komunikaty | 06 października 2017 12:18 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Karsin Działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), Uchwały Nr IX/56/07 Rady Gminy w Karsinie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na rok 2008. OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU W ZAKRESIE ORGANIZACJI SPORTU... więcej...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Karsinie

Komunikaty | 06 października 2017 12:18 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Karsinie z dnia 19 marca 2008 r. Informuje się, że na podstawie § 2 ust. 1 pkt 4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006r. Gminna Komisja Wyborcza w Karsinie powołała Obwodową Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w okręgu Nr 8 obejmującym sołectwa Osowo i Zamość w składzie : 1.Czapiewski Piotrzam. Osówko 2.Czapiewski Marekzam. Osowo 3.Hass Romanzam. Białe Błoto 4.Narloch Urszulazam. Osowo 5.Narloch Zdzisławzam. Osowo Wybory odbędą się w dniu 13 kwietnia... więcej...