Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w Zarzeczu przy ul. Zapacz i Hucie Deregowskiej lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci nN oświetlenia drogowego na słupach oświetleniowych

Komunikaty | 07 lutego 2018 14:10 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 7 lutego 2018r. PPB.6733.1.13.2018.ED OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2017 poz. 1073, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 29.01.2018r. Gminy Nisko, w imieniu której występuje pełnomocnik Paweł Mateja z-ca kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego UGiM Nisko... więcej...

Wyniki z otwarcia ofert na projekty rozbudowy sieci wodociągowej w Rokocinie,Koteżach i Rywałdzie.

Komunikaty | 07 lutego 2018 12:13 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański informuje o wynikach z otwarcia ofert projekty rozbudowy sieci wodociagowej w Rokocinie , Koteżach i Rywałdzie. Plik w załączeniu. ... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę oświetlenia w Nisku ul.Daszyńskiego

Komunikaty | 07 lutego 2018 11:57 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 7 lutego 2018r. PPB.6733.1.8.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z póżn.zm) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 02.02.2018r.(uzupełnionego dnia 7.02.2018r.)Gminy i Miasta Nisko w imieniu, której występuje P. Mateja Paweł zostało wszczęte postępowanie zmierzające... więcej...

Obwieszczenie że w dniu 05.02.2018r. na wniosek LAPIS Artur Kamiński z siedzibą przy ul. Igrzyskowej 1/46, 85-796 Bydgoszcz, działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w przy ul. Poznańskiej 384c, 88-100 Inowrocław, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak: OŚ.6220.27.2017.AS dla przeds

Komunikaty | 07 lutego 2018 09:23 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 05.02.2018r. GNIEWKOWA OŚ.6220.27.2017.AS OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamia że w dniu 05.02.2018r. na wniosek LAPIS Artur Kamiński z siedzibą przy ul. Igrzyskowej 1/46, 85-796 Bydgoszcz, działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą... więcej...

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Komunikaty | 07 lutego 2018 09:08 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czyności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłowo. ... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem w miejscowości Wilkasy

Komunikaty | 07 lutego 2018 08:40 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.27.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: -... więcej...