Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu dla Nadleśnictwa Rudnik

Komunikaty | 13 czerwca 2018 08:50 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 8.06.2018r. PPB.6733.1.29.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1253 z poźn. zm), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2017 poz.1073 z poźn.zm) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 06.06.2018r. Nadleśnictwa Rudnik w imieniu, którego działa Nadleśniczy Ireneusz Hołodniak zostało wszczęte postępowanie zmierzające... więcej...

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Złoczewie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Złoczew

Komunikaty | 12 czerwca 2018 15:17 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 07.06.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Złoczewie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Złoczew Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/211/17 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Złoczew zarządza się, co następuje: § 1. Zarządzam... więcej...

ZAWIADOMIENIE o naborze wniosków na sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złoczew

Komunikaty | 12 czerwca 2018 15:12 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

ZAWIADOMIENIE o naborze wniosków na sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złoczew Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoczew. W pełnej wysokości będą finansowane koszty obejmujące: -przygotowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do transportu, -transport azbestu i wyrobów zawierających azbest, -unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest. O sfinansowanie... więcej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego

Komunikaty | 12 czerwca 2018 14:48 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 12 czerwca 2018 r. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU /WTOREK/ GODZ. 8.30 Przewodnicząca Komisji /-/ Iwona Popieluch... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla ZUOK Stary Las

Komunikaty | 12 czerwca 2018 13:14 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

PPN.6220.11.2017.2018.MA Starogard Gdański, 12.06.2018 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Stosownie do art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Urząd Gminy w Starogardzie Gd. zawiadamia, że: 08.06.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji do zagospodarowania gazu składowiskowego... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej poprzez wykonanie odcinka o długości 475 m na działkach o nr geodezyjnych 44, 47, 41/7 w obrębie geodezyjnym Wilkaski, gmina Giżycko

Komunikaty | 12 czerwca 2018 10:20 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnych 331/9, 331/2, 331/3, 331/4 w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko

Komunikaty | 12 czerwca 2018 10:04 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie... więcej...

Protokół z dyskusji publicznej dot.mpzp

Komunikaty | 12 czerwca 2018 09:18 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami Protokół sporządzono w dniu 8.06.2018r., w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku przez Monikę Biało-Gajda Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 poz.1073, z późn. zm.) w dniu 8 czerwca 2018r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie... więcej...