Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Komunikaty | 08 sierpnia 2017 10:22 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

W załączeniu owieszczenie dotyczące wszczęcia postęowania administracyjnego przez Wojewodę Pomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokaliacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń"... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej w obrębie geodezyjnym Świdry, Wilkasy, Bogaczewo, Bogacko gmina Giżycko.

Komunikaty | 08 sierpnia 2017 10:15 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 04.08.2017r. wpłynął wniosek Jakuba Słoneckiego złożony w imieniu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy Miejsc Obsługi... więcej...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2017 r.

Komunikaty | 08 sierpnia 2017 09:11 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów". Załącznik treść obwieszczenia w formacie PDF.... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 7 sierpnia 2017r. znak: WAB.6740.5.24.2017

Komunikaty | 07 sierpnia 2017 13:54 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, dnia 14.07.2017r.wydano decyzję Nr 573 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Gromadka 59-706 Gromadka ul. Wł. Sikorskiego nr 9 pozwolenia na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na terenie LSSE Podstrefa Krzywa w trasie działek nr 256/83 i 256/64, w o ębie 0006 Osła, w jednostce ewidencyjnej 020103_2 Gromadka. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa... więcej...

Informacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świerklany zamieszczane będą pod adresem:

Komunikaty | 07 sierpnia 2017 09:59 | Publikujący: Urząd Gminy Świerklany z siedzibą w Jankowicach

http://swierklany.pl/43-uncategorised/2137-gminny-program-rewitalizacji2017... więcej...

Obwieszczenie Nr 60/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Sybiraków/

Komunikaty | 07 sierpnia 2017 09:33 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 60/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016.2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość gruntowa położona w Giżycku przy ul. Sybiraków oznaczona nr geodezyjnymi działek: 1219/1 o pow. 5060m2 i 1220/1 o pow. 4789m2, o łącznej pow. 9849m2, opisana w KW OL1G/00012929/0; Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy... więcej...

Obwieszczenie w sprawie dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku

Komunikaty | 04 sierpnia 2017 13:14 | Publikujący: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Dnia 1 sierpnia 2017 r. weszło w życie obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20170000766.... więcej...

ogłoszenie Zarządu Województwa Łódzkiego - projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Komunikaty | 04 sierpnia 2017 12:35 | Publikujący: Gmina Dmosin

W załączeniu ogłoszenie Zarządu Województwa Łódzkiego o udostępnieniu społeczeństwu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw... więcej...