Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Stały Rejestr Wyborców

Komunikaty | 07 września 2018 11:07 | Publikujący: Gmina Purda

Przyjdż i sprawdź czy jesteś wpisany do rejestru wyborców! Informacja dostępna w Urzędzie Gminy w Purdzie pok. 6 (parter) w godz. od poniedziałku do piątku 7:30-15:30.... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej w Zarzeczu ul.Ogrodowa

Komunikaty | 07 września 2018 09:11 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko,7.09.2018r. PPB.6733.1.38.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1253 z poźn.zm), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2017 poz.1073 z poźn.zm) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 6.09.2018r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp.z o.o. Zakład Gazowniczy wJaśle w imieniu, której działa pełnomocnik P. Grzegorz Adamczyk... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Giżycko o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Giżycko na lata 2009-2025 z perspektywą do 2033 roku”

Komunikaty | 07 września 2018 08:41 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Ogłoszenie Wójta Gminy Giżycko z dnia 07 września 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia wciepło, energię elektryczną ipaliwa gazowe dla gminy Giżycko na lata 2009-2025 z perspektywą do 2033 roku” Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2018 poz. 755 z późn. zm), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu " Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia wciepło, energię elektryczną ipaliwa gazowe dla gminy Giżycko na lata 2009-2025... więcej...

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) - Podprogram 2018

Komunikaty | 07 września 2018 08:23 | Publikujący: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Informujemy, że kolejny okres POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 obejmuje okres od września 2018 r. do czerwca 2019 r. Pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj.: - 1 268 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej, - 1 028 zł (netto) dla osoby w rodzinie. UWAGA: od 1 października 2018 r. wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej... więcej...

Ogłoszenie/obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej położonych w obrębie Stawiguda

Komunikaty | 06 września 2018 12:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej położonych w o ębie Stawiguda, gmina Stawiguda Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda uchwały nr XL/401/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej położonych w o ębie Stawiguda,... więcej...

Ogłoszenie/obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pluski

Komunikaty | 06 września 2018 12:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pluski w gminie Stawiguda Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda uchwały nr XXXI/318/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Pluski w gminie Stawiguda, obejmującego działki... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Komunikaty | 06 września 2018 09:34 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./ oraz art. 53 ust.1ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 28.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa linii SN 15 kV relacji Rudnik- Biłgoraj napowietrznej na kablową od słupa... więcej...

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Komunikaty | 06 września 2018 08:13 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego Starosta Wołomiński zawiadamia o wydaniu w dniu 10 sierpnia 2018 r. dla Burmistrza Miasta Kobyłka, decyzji Nr 34pz/2018 znak WAB.6740.14.23.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Norweskiej oraz budowa drogi gminnej ul. Żółtowskiego w Kobyłce".... więcej...

Obwieszczenie nr 106/2018 - dz. 229/19 ul. Jagiełły

Komunikaty | 05 września 2018 15:18 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 106/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na cel publiczny drogowy: Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: Nieruchomość o nr geod. 229/19 (o ęb 2 Miasta Giżycko) położona przy ul. Jagiełły znajdująca się w użytkowaniu wieczystym Powiatu Giżyckiego i stanowiąca drogę o pow. 15m2 . Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegajacego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Nisku- rejon ul. Małej

Komunikaty | 05 września 2018 14:50 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 05.09.2018r. PPB.6733.1.36.2018.MS OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 04.09.2018r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112,... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej ść w Racławicach ul.Kwiatów Polnych

Komunikaty | 05 września 2018 14:23 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko,5.09.2018r. PPB.6733.1.37.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1253 z poźn.zm), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2017 poz.1073 z poźn.zm) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 27.08.2018r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp.z o.o. Zakład Gazowniczy wJaśle w imieniu, której działa pełnomocnik P. Grzegorz Adamczyk... więcej...