Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie o zmianie wniosku w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku ul.Głowackiego

Komunikaty | 08 marca 2018 13:47 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 8 marca 2018r. PPB.6733.1.3.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(t.j.Dz.U. 2017, poz.1267, z późn. zm.),w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla terenu działek o nr ew.:3447/2, 3448/1, 3448/2, 3449, 3450, 3451/3, 3453, 3784/1, 3784/10, 3784/11... więcej...

Nabór na stanowisko - Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

Komunikaty | 08 marca 2018 13:42 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych. Nabór ofert potrwa do 19 marca . Szczegóły w załączniku.... więcej...

Zaproszenie Wójta Gminy Sztutowo do składania ofert

Komunikaty | 08 marca 2018 12:05 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Sztutowo, dnia 2018-03-07 Zaproszenie do składania ofert Wójt Gminy Sztutowo zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowania dot. ustalenia warunków wodnych w Gminie Sztutowo, w celu wyznaczenia lokalizacji cmentarza komunalnego. Opracowanie winno uwzględniać zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze. Opracowanie winno zostać sporządzone na podstawie informacji z baz danych geologicznych oraz innych materiałów pomocnych przy realizacji... więcej...

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH

Komunikaty | 08 marca 2018 11:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 08 marca 2018 r. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/ UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCHDNIA 15 MARCA 2018 ROKU /CZWARTEK/ GODZ. 10.00 Przewodnicząca Komisji /-/ Agata Różańska... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, Al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim

Komunikaty | 08 marca 2018 10:26 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, Al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 z późn. zm.) oraz art.39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz ocenach... więcej...

Obwieszczenie Nr 30/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę /ul. Polna/

Komunikaty | 08 marca 2018 10:02 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 30/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Polnej w Giżycku oznaczonej nr geod. 1008 (ob. 3 Giżycko) o powierzchni 232 m2. 2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 1008, położona w o ębie 03 Giżycko, posiada urządzoną... więcej...

Ogłoszenie konkursu ofert

Komunikaty | 08 marca 2018 10:00 | Publikujący: Urząd Gminy Świerklany z siedzibą w Jankowicach

Wójt Gminy Świerklanyogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację programu ”Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Świerklany'' http://swierklany.pl/documents/terapia/2018/zarz30.pdf" target="_blank http://swierklany.pl/documents/terapia/2018/zalacznik1.pdf" target="_blank http://swierklany.pl/documents/terapia/2018/zalacznik2.doc http://swierklany.pl/documents/terapia/2018/zalacznik3.pdf" target="_blank http://swierklany.pl/documents/terapia/2018/zalacznik4.pdf" target="_blank http://swierklany.pl/documents/terapia/2018/zalacznik5.pdf"... więcej...

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o nr ewid. 125/1 i 126 w obrębie Popień

Komunikaty | 08 marca 2018 09:10 | Publikujący: Urząd Gminy Rogów

Rogów, dnia 8 marca 2018 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o nr ewid. 125/1 i 126 w o ębie Popień wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz... więcej...

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci nN oświetlenia drogowego przy ul. Zapacz j w Zarzeczu i Hucie Deręgowskiej

Komunikaty | 08 marca 2018 08:16 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 8 marca 2018r. PPB.6733.1.13.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.2017.1267, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 29.01.2018r. Gminy Nisko, w imieniu której występuje pełnomocnik Paweł Mateja z-ca kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego UGiM... więcej...