Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia w obr. geod. Spytkowo, gmina Giżycko.

Komunikaty | 06 grudnia 2018 11:10 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z2017r. poz. 1257 ze zm.) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 05.12.2018r. wpłynął wniosek Pana Wojciecha Sekulaka złożony wimieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy gazociągu... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez Kanał Kula w ciągu drogi powiatowej nr 1289N

Komunikaty | 06 grudnia 2018 10:25 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje o wydaniu w dniu 5 grudnia 2018 r. decyzji znak: RRG.6220.12.2018.8 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez Kanał Kula w ciągu drogi powiatowej nr 1289N. Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z jej treścią i... więcej...

Zaproszenie na III sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 19 grudnia 2018r.

Komunikaty | 06 grudnia 2018 10:20 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Płock, dn. 5 grudnia 2018 r. PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PŁOCKU OR-I.0002.13.2018 MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) zawiadamiam, że zwołuję III sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 19 grudnia 2018r. (tj. środa) o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Płocku, przy ul. Bielskiej 59, sala posiedzeń nr 4. Porządek o ad: 1. Otwarcie sesji. 2. Informacja nt. porządku o ad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Sprawozdanie... więcej...

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie wsi Brzezimierz w gminie Domaniów - wyłożony do publicznego wglądu

Komunikaty | 05 grudnia 2018 16:10 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

W załaczeniu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w o ebie wsi Brzezimierz w gminie Domaniów wyłożony do publicznego wglądu.... więcej...

Informacja - wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (sprzedaż w drodze przetargu)

Komunikaty | 05 grudnia 2018 15:03 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (sprzedaż w drodze przetargu). Wykaz obejmuje działki niezabudowane o nr geodezyjnych 310/39-310/42, w o ębie Kowale Oleckie- zarządzenie Wójta nr Or.0050.87.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku.... więcej...

Burmistrz Leżajska ogłasza

Komunikaty | 05 grudnia 2018 14:50 | Publikujący: Miasto Leżajsk

Burmistrz Leżajska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Leżajska do Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Jarosławiu oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w roku 2019. Szczegóły w załączeniu.... więcej...