Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę sieci gazowej ść w Nisku Centrum i Racławicach

Komunikaty | 09 sierpnia 2017 15:01 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 9 sierpnia 2017r. PPB.6733.1.8.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1257.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2017 poz. 1073) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112, w imieniu której występuje P. Mazur Józef została wydana... więcej...

Informacja - dwa wolne lokale mieszkalne do wynajęcia.

Komunikaty | 09 sierpnia 2017 14:18 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

INFORMACJA Gmina Kowale Oleckie informuje, że posiada do wynajęcia dwa wolne lokale mieszkalne o pow. użytkowej 28,60 m² i 39,90 m², w budynku wielorodzinnym nr 4 w Monetach. Lokale składają się z pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki. Ogrzewanie w lokalach- grzejniki elektryczne. O wynajęcie lokalu mogą ubiegać się osoby zamieszkujące na terenie Gminy Kowale Oleckie, nie posiadające samodzielnego lokalu mieszkalnego, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego mieści się w przedziale, określonym w uchwale Rady Gminy... więcej...

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Sołdany, gmina Giżycko

Komunikaty | 09 sierpnia 2017 13:54 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji Publicznej, -... więcej...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Senior dla Seniora” – spotkanie integracyjne dla Seniorów z Gminy Grodziec.

Komunikaty | 08 sierpnia 2017 15:14 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Stowarzyszenie Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki” z siedzibą w m. Grodziec, ul. Targowa 2a, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Senior dla Seniora” – spotkanie integracyjne dla Seniorów z Gminy Grodziec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zwanej w dalszej części „ustawą” (tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. „Małe Granty”). Wszelkie uwagi dotyczące... więcej...

obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n.budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem” przewidzianego do realizacji na działce nr ew. 420/7 w Nowosielcu

Komunikaty | 08 sierpnia 2017 15:01 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 8 sierpnia 2017r. PPB.6733.1.9.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.2017.1267), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 30.06.2017r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło , w imieniu której występuje pełnomocnik... więcej...