Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po wschodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko.

Komunikaty | 16 marca 2017 07:54 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam oprzystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po wschodniej... więcej...

Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Organizacja czasu wolnego"

Komunikaty | 15 marca 2017 16:25 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Do oferty złożonej przez Węgorzewski Klub Karate Kyokushin, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Organizacja zajęć ogólnorozwojowych – cross fit dla osób dorosłych" w wysokości: 500 zł (pięćset złotych) ... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wniesienia odwołania od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Komunikaty | 15 marca 2017 16:05 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art.131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. ) Zawiadamiam że w dniu 8 marca 2017 r. wpłynęło odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nisko-Biłgoraj”. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 813/1, 818/1, 821, 824, 827, 830, 834, 37, 840, 844, 849/1, 854, 857, 860, 864, 867/1, 870, 873, 876, 881, 885, 890, 898/2, 903, 907, 911/2, 916, 922, 928,... więcej...

Ogłoszenie

Komunikaty | 15 marca 2017 14:50 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) podaje do publicznej wiadomości, żeprzez Fundację „GENERATOR KULTURY” w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II 2, został złożony wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie kultury, edukacji, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą BIALSKI BLOK KULTURALNO ROZRYWKOWY2017. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym... więcej...

Zarządzenie

Komunikaty | 15 marca 2017 14:25 | Publikujący: Gmina Garbatka-Letnisko

... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2017r.

Komunikaty | 15 marca 2017 12:37 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Na podstawie art. 89 d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r , poz. 1943) Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłasza: Podstawową kwotę dotacji obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017r w Gminie Nisko dla: niepublicznych przedszkoli - 7681,27,-zł niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 4696,40,-zł Statystyczną liczbę dzieci w placówkach prowadzonych przez Gminę Nisko ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016r dla : przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nisko... więcej...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 179/2 w obrębie Dorotowo

Komunikaty | 15 marca 2017 11:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Stawiguda, 15 marca 2017 r. BiZ.6733.7.2017.AT O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) z a w i a d a m i a: w dniu 1 marca 2017 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej... więcej...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 114/7, 114/3, 108/2, 107/2, 110/8, 108/1, 119/2, 119/1 w obrębie Bartąg

Komunikaty | 15 marca 2017 11:49 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Stawiguda, 15 marca 2017 r. BiZ.6733.5.2017.AT O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) z a w i a d a m i a: w dniu 23 lutego 2017 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach... więcej...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w obr. geod. Gajewo, Spytkowo, Świdry, gmina Giżycko.

Komunikaty | 15 marca 2017 11:14 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji Publicznej, -... więcej...

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty | 15 marca 2017 10:21 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm. ) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Glinojecku z następującym porządkiem dziennym: Otwarcie, stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku dziennego. Powołanie Sekretarza Obrad. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych wszkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę... więcej...

Urząd Gminy Woźniki wraz z Operatorem Programu zaprasza na prezentację: Dostawców i Wykonawców kotłów automatycznych V klasy, instalacji fotowoltaicznych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Woźniki.

Komunikaty | 15 marca 2017 09:58 | Publikujący: Gmina Woźniki

Urząd Gminy Woźniki wraz z Operatorem Programu zaprasza na prezentację: Dostawców i Wykonawców kotłów automatycznych V klasy, instalacji fotowoltaicznych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Woźniki. 25 marca 2017r. (sobota) 10.00 – 13.00 Plac przed budynkiem Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach ul. Górna 5 42-289 Woźniki http://www.niskaemisja.ekoscan.pl Ponadto informujemy, że o godzinie 12.00 na sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach, ul. Górna 5 odbędzie się szkolenie informacyjne... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E NR GR 6220.14.24.2015 z dnia 09 marca 2017r. o wydaniu postanowienia nr GR 6220.14.23.2015, o podjęciu postępowania dla inwestycji pn. budowa elektrowni wiatrowej Woźniki _SLU_1_20005, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW , zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m , o średnicy skrzydeł do 115 m , działkach nr 641, 594 ( zjazd z drogi) obejmując m.in. elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV,

Komunikaty | 15 marca 2017 08:52 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, 09 marca 2017r. NR GR 6220.14.24.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2016r. 353 ze zmianami) ,zawiadamia się , że w dniu 08 marca 2017 zostało wydane postanowienie nr GR 6220.14.23.2015, o podjęciu postępowania dla inwestycji pn. budowa elektrowni wiatrowej Woźniki _SLU_1_20005, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW , zainstalowanej na... więcej...