Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E GR.6220.3.30.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. o wydaniu decyzji nr GR.6220.3.29..2015 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Woźniki_SLU_1_20003, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m, o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 173, 287 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 21 kwietnia 2017 14:17 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dn. 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.3.30.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Burmistrz Woźnik podaje do publicznej wiadomości, że: 1. W dniu 21 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr GR.6220.3.29..2015 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... więcej...

DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE GR.6220.3.29.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Woźniki_SLU_1_20003, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 173, 287 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 21 kwietnia 2017 14:10 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.3.29.2015 DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministraów... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E GR.6220.2.32.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. o wydaniu decyzji nr GR.6220.2.31.2015 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka_SLU_1_20004, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m, o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 97, 107, 101 (zjazd z drogi)

Komunikaty | 21 kwietnia 2017 13:58 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dn. 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.2.32.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Burmistrz Woźnik podaje do publicznej wiadomości, że: 1. W dniu 21 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr GR.6220.2.31.2015 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... więcej...

DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE GR.6220.2.31.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. dot. przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka_SLU_1_20004, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 97, 107, 101 (zjazd z drogi)

Komunikaty | 21 kwietnia 2017 13:48 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.2.31.2015 DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministraów... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego GK-6733.5.2017 z dnia 21.04.2017r

Komunikaty | 21 kwietnia 2017 11:07 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 21.04.2017r. GK-6733.5.2017 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778, z póżn. zm) oraz z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23, z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że na wniosek: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7 w Warszawie, w imieniu, której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Karolina Łapeta,... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową – kruszywa naturalnego ze złoża Spytkowo XIV, na części działek ozn. 307/2, 308/1, 309/1 w obrębie Spytkowo, gm. Giżycko

Komunikaty | 21 kwietnia 2017 08:40 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje o wydaniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. decyzji znak: RRG.6220.2.2017.7 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową – kruszywa naturalnego ze złoża Spytkowo XIV, na części działek ozn. 307/2, 308/1, 309/1 w obrębie Spytkowo,... więcej...

Obwieszczenie Nr 30/2017 w sprawie wykazu neiruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę /ul. Warszawska, ul. Nadbrzeżna, Plac Dworcowy, ul. Daszyńskiego, ul. 3 Maja/

Komunikaty | 20 kwietnia 2017 15:05 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 30/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016.2147 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Część nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Warszawskiej oznaczonej nr geod. działki 514/14,opisanej w KW OL1G/00012946/5; Powierzchnia działki o nr geod. 514/14: 146m2; Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część... więcej...