Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Bezpieczne pozyskiwanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego.

Komunikaty | 11 października 2017 08:58 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Prace związane zpozyskiwaniem drewna wgospodarstwie rolnym są niebezpieczne idla własnego do a warto zachować przy ich wykonywaniu szczególną ostrożność. Zapraszam Państwado zapoznania się z informacją KRUS odnosnie sposobu pozyskiwania drewna...... więcej...

Informacja o wyniku postępowania:Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu podczas „Treningu umiejętności komunikacyjnych”

Komunikaty | 10 października 2017 14:42 | Publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

W postępowaniu w formie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjnościnaUsługi hotelarskie dla uczestników Projektupt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachOsi Priorytetowej IX „Wspieranie włączeniaspołecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowaosób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata2014-2020, część... więcej...

Informacja o wyniku postępowania: Wybór personelu specjalistycznego na przeprowadzenie „Treningu umiejętności komunikacyjnych” dla uczestników Projektu

Komunikaty | 10 października 2017 14:36 | Publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

W postępowaniu na wybór personelu specjalistycznego na przeprowadzenie „Treningu umiejętności komunikacyjnych” dla uczestników Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... więcej...

PIERWSZE USTNE PRZETARGI OGRANICZONE DLA WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA

Komunikaty | 10 października 2017 14:22 | Publikujący: Gmina Wólka

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA PIERWSZE USTNE PRZETARGI OGRANICZONE DLA WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA I. Działka oferowana w przetargu nr 2363 o pow.175m2, położona jest w o ębie ewidencyjnym Turka gm. Wólka przy ul. Wierzbowej, V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00134163/6, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren ciągów pieszych. Działka o szer. 3 m... więcej...

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA ROKOWANIA PO DRUGIM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W TURCE

Komunikaty | 10 października 2017 14:20 | Publikujący: Gmina Wólka

Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków o ębu Turka nr 1749/3 o pow.3881m2. V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00117953/6. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren mieszkalnictwa rolniczego –MR, tereny przemysłowe –P oraz zieleń izolacyjną –ZI. Działka położona jest w niedalekiej odległości od drogi krajowej Lublin-Łęczna w otoczeniu terenów niezabudowanych przy utwardzonej drodze gminnej. Działka wolna od obciążeń... więcej...

INFORMACJA dot. zgłoszenia zmiany w powierzchni użytkowej budynku

Komunikaty | 10 października 2017 12:57 | Publikujący: Gmina Woźniki

INFORMACJA Mieszkańcu Miasta i Gminy Woźniki jeżeli dokonałeś zmiany w powierzchni użytkowej twojego budynku poprzez rozbudowę, dobudowę, zaadaptowałeś strych na cele mieszkalne lub dokonałeś wyburzenia bądź rozbiórki jakichkolwiek zabudowań na posesji zgłoś to niezwłocznie do Urzędu Miejskiego w Woźnikach, pokój numer 26 na odpowiednim formularzu informacji w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1 dostępnym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://www.bip.wozniki.pl lub do po ania w Urzędzie Miejskim.... więcej...

Oferta realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 235).

Komunikaty | 10 października 2017 12:23 | Publikujący: Gmina Mirsk

Oferta realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 235). http://mirsk.pl/images/article/file/oferta%283%29.pdf" target="_blank... więcej...

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na sieć wody i kan.san. w Nisku ul.Kościuszki

Komunikaty | 10 października 2017 09:56 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 10 października 2017r. PPB.6733.1.10.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1257.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2017 poz. 1073) z a w i a d a m i a m, że na wniosek P. Otto Krzysztofadnia 10.10.2017r. została wydana decyzja Nr 15/2017 znak sprawy PPB.6733.1.10.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia... więcej...