Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Komunikaty | 04 grudnia 2017 14:46 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z2017 r. , poz. 1073 ) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z2017 r. poz. 1257) Zawiadamiam że w dniu 04.12.2017 r. dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na realizację przedsięwzięcia pn.„ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. o znaczeniu NIZ7001_A , w skład której wchodzą elementy: Stalowa wieża kratowa o wysokości... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO O DYSKUSJI PUBLICZNEJ DOT. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GIŻYCKO.

Komunikaty | 04 grudnia 2017 14:29 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) (w zmieniu obowiązującym do dnia 21 października 2010 r.) w związku z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy zdnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowej nn 0,4kV w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko..

Komunikaty | 04 grudnia 2017 14:19 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1407) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji Publicznej, -... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i przepompowni ścieków w obrębie geodezyjnym Kozin, gmina Giżycko.

Komunikaty | 04 grudnia 2017 13:23 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1407) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji Publicznej, -... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 04 grudnia 2017 r.

Komunikaty | 04 grudnia 2017 12:34 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.24.2017.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 04 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 22/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym to jest budowy odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 7 i 8/2 w o ębie Śmiecin Stary gmina Ciechanów. Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój... więcej...

Obwieszczenie Nr 87/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych - lokale mieszkalne

Komunikaty | 01 grudnia 2017 15:45 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 87/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 2147ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: I. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 17 przy ul. Słowiańskiej w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 46,70 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi – piwnicami o pow. 13,00m2 i 1,10 m2 oraz udziałem... więcej...

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i wydzierżawienia

Komunikaty | 01 grudnia 2017 15:16 | Publikujący: Gmina Ciasna

Przeznacza się do użyczenia na działalność statutową Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciasnej, pomieszczenie o powierzchni użytkowej 32,00 m² znajdujące się w budynku położonym w Sierakowie Śląskim przy Alei Parkowej 2. Budynek usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 436/160 z k.m. 6 Sieraków o powierzchni 2,5480 ha. Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 343/22 z k.m. 1 o ębu Molna o powierzchni 0,8075 ha. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy... więcej...

Ogłoszenie o wszczeciu postępowania na budowę odcinka sieci gazowej w Racławicach

Komunikaty | 01 grudnia 2017 15:08 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 1 grudnia 2017r. PPB.6733.1.17.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. Poz. 1257), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 30.11.2017r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład Gazowniczy w Jaśle, w imieniu, której działa pełnomocnik Polek Monika zostało wszczęte postępowanie... więcej...