Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mirsk na rok 2018.

Komunikaty | 09 lutego 2018 11:35 | Publikujący: Gmina Mirsk

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mirsk na rok 2018 Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk opracował projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mirsk na rok 2018” i zaprasza organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do zgłaszania opinii dotyczących jego zapisów. Wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na obszarze Gminy, których statutowym celem działania... więcej...

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy rozdzielczej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej w obrębie geodezyjnym Guty

Komunikaty | 09 lutego 2018 10:59 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) oraz art. 10 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). INFORMUJĘ... więcej...

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w Wilkasach

Komunikaty | 09 lutego 2018 10:29 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) oraz art. 10 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). INFORMUJĘ STRONY... więcej...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Woźniki w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów - Trzebinia wraz ze sporządzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (Prognozy oddziaływania na środowisko) do ww. miejscowego planu

Komunikaty | 09 lutego 2018 07:54 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dn. 09.02.2018 r. GK.6721.1.2017.2018 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Woźniki wkorytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów - Trzebinia wraz ze sporządzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (Prognozy oddziaływania na środowisko) do ww. miejscowego planu 1. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez... więcej...

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w Zarzeczu przy ul.Akacjowej lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci nN oświetlenia drogowego na słupach oświetleniowych

Komunikaty | 08 lutego 2018 13:10 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 8 lutego 2018r. PPB.6733.1.15.2018.ED OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2017 poz. 1073, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 29.01.2018r. Gminy Nisko, w imieniu której występuje pełnomocnik Paweł Mateja z-ca kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego UGiM Nisko... więcej...

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w Zarzeczu przy ul.Sosnowej lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci nN oświetlenia drogowego na słupach oświetleniowych

Komunikaty | 08 lutego 2018 13:07 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 8 lutego 2018r. PPB.6733.1.14.2018.ED OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2017 poz. 1073, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 29.01.2018r. Gminy Nisko, w imieniu której występuje pełnomocnik Paweł Mateja z-ca kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego UGiM Nisko... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę oświetlenia w Nisku w rejonie ul.Długiej

Komunikaty | 08 lutego 2018 12:59 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 8 lutego 2018r. PPB.6733.1.9.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257, z późn.zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn.zm) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 02.02.2018r.(uzupełnionego dnia 8.02.2018r.)Gminy i Miasta Nisko w imieniu, której występuje P. Mateja Paweł zostało wszczęte postępowanie... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę oświetlenia w Nisku ul.Wojska Polskiego

Komunikaty | 08 lutego 2018 12:58 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 8.02.2018r. PPB.6733.1.5.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1253 z poźn. zm), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2017 poz.1073 z poźn.zm) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 2.02.2018r. uzupełniony dnia 8.02.2018r Gminy Nisko w imieniu, której działa pełnomocnik P. Paweł Mateja zostało wszczęte postępowanie... więcej...

Ogłoszenie

Komunikaty | 08 lutego 2018 11:06 | Publikujący: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.... więcej...