Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie o przetargu - obręb Cimochy dz. 427 - zmiana ogłoszenia

Komunikaty | 11 sierpnia 2017 10:15 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

WÓJT GMINY WIELICZKI zmienia ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczki oznaczonej jako działka nr ewid. 427, o powierzchni 0,1400 ha położonej w o ębie ewidencyjnym Cimochy, objętej księgą wieczystą nr OL1C/00039822/1 W treść ogłoszenia zmianie ulega zapis: Przetarg odbędzie się 28 sierpnia 2017r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53 (sala konferencyjna). *** Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Wieliczkach Bank Spółdzielczy Olecko o/Wieliczki 11 9339 0006... więcej...

Ogłoszenie o przetargu - obręb Cimochy dz. 253/1 - zmiana ogłoszenia

Komunikaty | 11 sierpnia 2017 10:13 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

WÓJT GMINY WIELICZKI zmienia ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczki oznaczonej jako działka nr ewid. 253/1, o powierzchni 0,0975 ha położonej w o ębie ewidencyjnym Cimochy, objętej księgą wieczystą nr OL1C/00039822/1 W treść ogłoszenia zmianie ulega zapis: Przetarg odbędzie się 28 sierpnia 2017r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53 (sala konferencyjna). *** Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Wieliczkach Bank Spółdzielczy Olecko o/Wieliczki 11 9339 0006... więcej...

Ogłoszenie

Komunikaty | 11 sierpnia 2017 09:41 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Starosty Mławskiego z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie Wspólnoty Grutowej wsi Bogurzyn, gm. Wiśniewo.... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Komunikaty | 11 sierpnia 2017 08:29 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6220.135.2016.HP2.35 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 sierpnia 2017 r. Zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowis-ko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.1)) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie portu w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich (COS-OPO) w Giżycku

Komunikaty | 10 sierpnia 2017 15:00 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje o wydaniu w dniu 10 sierpnia 2017 r. decyzji znak: RRG.6220.6.2017.9 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie portu w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich (COS-OPO) w Giżycku. Jednocześnie zawiadamiam o możliwości... więcej...

Ogłoszenie

Komunikaty | 10 sierpnia 2017 14:10 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

... więcej...

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko.

Komunikaty | 10 sierpnia 2017 09:11 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 07.08.2017r. wpłynął wniosek Pana Mirosława Rutkowskiego reprezentującego firmę Biuro Projektów Elektrycznych „EL-PRIMA” złożony w imieniu PGE Dystrybucja S.A. w sprawie ustalenia... więcej...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.5.2017. Nazwa zadania: Dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby gminy Pniewy

Komunikaty | 09 sierpnia 2017 15:26 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.5.2017 Pniewy, 2017-08-09 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.5.2017. Nazwa zadania: Dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby gminy Pniewy Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Pniewy informuje, co następuje: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 170149,16 zł. W terminie do dnia 2017-08-09 złożono następujące oferty: Złożone oferty --------------------------------------------------------------------------- Lp.:... więcej...