Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 24.03.2017 r., godz. 12.00

Komunikaty | 17 marca 2017 08:10 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948/ zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej wBiałej Rawskiej na dzień 24 marca 2017 roku o godzinie 1200 wsali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury wBiałej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek obrad: Otwarcie XXXII sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu Nr XXX/17 z dnia 10 lutego 2017 r. oraz protokołu Nr XXXI/17 z dnia 16 lutego 2017 r. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami. Podjęcie uchwały... więcej...

Komisja Edukacji - dnia 22 marca 2017 r., godz 10.00

Komunikaty | 17 marca 2017 08:05 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że wdniu 22 marca 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2017 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska. Wyrażenie... więcej...

Komisja Budżetu - dnia 21 marca 2017 r., godz. 8:30

Komunikaty | 17 marca 2017 08:00 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 21 marca 2017 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2017 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska. Wyrażenie... więcej...

Komisja Rolnictwa - dnia 20 marca 2017 r., godz. 8.30

Komunikaty | 17 marca 2017 07:56 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 20 marca 2017 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetui w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2017 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała... więcej...

Ogłoszenie wyników postępowania na wykonanie 4 tablic informacyjnych jednostronnych wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem

Komunikaty | 16 marca 2017 14:34 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyniki postępowania na wykonanie 4 tablic informacyjnych jednostronnych wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 30.000 euro (Zarządzenie Nr RGM/32/2014 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 22 kwietnia 2014r.), na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1020). Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – odchowalni kur niosek o maksymalnej obsadzie do 36000 szt. (144 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 30 w miejscowości Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko

Komunikaty | 16 marca 2017 13:48 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje o... więcej...

UWAGA !! Informacja dot. udziału w programie PONE Gminy Woźniki

Komunikaty | 16 marca 2017 13:42 | Publikujący: Gmina Woźniki

UWAGA !! Informacja dotyczy udziału w programie PONE Gminy Woźniki Informujemy, że piece i fotowoltaika mogą być montowane tylkopo wcześniejszym podpisaniu umowy trójstronnej pomiędzy Mieszkańcem/Inwestorem, Wykonawcą a Gminą. W imieniu Gminy Operator będzie podpisywał umowy. Prosimy mieszkańców o postępowania zgodnie z regulaminem. Poniżej przedstawiamy warunki uczestnictwa mieszkańca w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na podstawie § 6 regulaminu wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach indywidualnych, realizowanych... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Pierkunowo, gmina Giżycko.

Komunikaty | 16 marca 2017 13:32 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz.778 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2016r. poz. 23 ze zm.) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 13.03.2017r. wpłynął wniosek Pana Antoniego Wróbla, Jana Giedziuszewicz, Aleksandra Grodzkiego działających jako wspólnicy spółki cywilnej Środowisko s. c. złożony... więcej...

Gmina Woźniki informuje, że z dniem 01 kwietnia 2017 r. podstawowa kwota dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Woźniki przez inne niż Gmina Woźniki osoby prawne przekazywana jest w wysokości subwencji, w przeliczeniu na 1 ucznia

Komunikaty | 16 marca 2017 12:55 | Publikujący: Gmina Woźniki

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 78e ust. 1 i art. 89 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami ) Gmina Woźniki informuje, że z dniem 01 kwietnia 2017 r. podstawowa kwota dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Woźniki przez inne niż Gmina Woźniki osoby prawne przekazywana jest w wysokości subwencji, w przeliczeniu na 1 ucznia i wynosi : - w niepublicznej szkole podstawowej – 912,06 zł statystyczna liczba uczniów – 23 - w niepublicznym gimnazjum – 573,41 zł statystyczna... więcej...

Zawiadominie o korekcie i uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją.

Komunikaty | 16 marca 2017 12:03 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

Zawiadominie o korekcie i uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją.... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 marca 2017 r.

Komunikaty | 16 marca 2017 11:37 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.3.2017.HP2.8 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 marca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 3/2017 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - budowa sieci energetycz-nej kablowej nN 0,4 kV typu YAKXS 4x70 mm2 o długości trasy ok. 377 m ze złączami kablowo-pomiarowymi, planowanej na działkach o nr ew.: 60, 113/4, 113/6, 113/7, 113/11,... więcej...