Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie rowów odwadniających wzdłuż drogi w Sterławkach Małych.

Komunikaty | 11 października 2017 15:17 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie: wykonanie rowów odwadniających wzdłuż drogi w Sterławkach Małych. Zakres robót : - geodezyjne roboty pomiarowe. - wykopy na odkład pod rowy o przekroju 0,6m2 o głębokości 70 cm dł. 320mb - wykonanie przepustów pod zjazdy z rur PVC karbowanych fi 400 o łącznej dł.55mb. z - wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa naturalnego 0-31,5mm C50/30 gr 30cm wraz z zagęszczeniem pow. 70m2. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15.11.2017 r. Sposób złożenia oferty Ofertę należy złożyć... więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na zadania: Ułożenie płyt drogowych w m. Sulimy, Bogacko, Wrony, Gajewo.

Komunikaty | 11 października 2017 15:05 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Ułożenie płyt drogowych w m. Sulimy, Bogacko, Wrony, Gajewo. Zadanie I : Wykonanie utwardzenia działki gminnej płytami drogowymi– 230m2 (używane płyty drogowe Zamawiającego) w m. Sulimy dz. nr 81/6: Zakres robót : - geodezyjne roboty pomiarowe. - wyrównanie terenu i profilowanie podłoża pod ułożenie płyt drogowych - wykonanie podsypki pod płyty drogowe gr.15cm z kruszywa naturalnego – 230,0m2 - załadunek i transport płyt drogowych do miejsca wbudowania ( miejsce składowania – teren... więcej...

Uwaga, Zmiana - Informacja o wyniku postępowania: Wybór personelu specjalistycznego na przeprowadzenie „Treningu umiejętności komunikacyjnych” dla uczestników Projektu

Komunikaty | 11 października 2017 15:01 | Publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Działając w oparciu o ust. 7 pkt 14 Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro z 28.09.2017 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: przeprowadzenie „Treningu umiejętności komunikacyjnych” dla uczestników Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1... więcej...

Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikaty | 11 października 2017 15:00 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

Horyniec-Zdrój, dnia 11.10.2017 r. G.7021.11.2017 Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, według próbek po anych w dniu 04.09.2017 r. stwierdza, że woda w wodociągu w Horyńcu-Zdroju jest przydatna do spożycia przez ludzi. Z-ca Wójt Gminy Horyniec-Zdrój Janusz Wużyński ... więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie utwardzenia ul. Radosnej w Antonowie

Komunikaty | 11 października 2017 14:10 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie:Wykonanie utwardzenia ul. Radosnej w Antonowie Zakres robót : - geodezyjne roboty pomiarowe. - wykopy pod konstrukcje gr. 46cm, szer. 4,0m x dł. 16,0m = 29,44m3 z transportem na odkład. - profilowanie podłoża i zagęszczenie dna koryta 4,0 x 16,0 + zjazd 7 m2 = 71m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 1,5Mpa z betoniarni gr 15cm wraz z zagęszczeniem – 71m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5mm C50/30 gr 20cm wraz z zagęszczeniem – 71m2 - nawierzchnia z ukowej... więcej...

Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikaty | 11 października 2017 13:51 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

Horyniec-Zdrój, dnia 11.10.2017 r. G.7021.10.2017 Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, według próbek po anych w dniu 20.09.2017 r. stwierdza, że woda z wodociągu w Dziewięcierzu jest przydatna do spożycia przez ludzi. Z-ca Wójt Gminy Horyniec-Zdrój Janusz Wużyński ... więcej...

Dyżury pracowników socjalnych

Komunikaty | 11 października 2017 13:06 | Publikujący: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu informuje, że pracownicy socjalni będą pełnili dyżury w świetlicach wiejskich w celu kwalifikowania mieszkańców do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2017". Pracownicy socjalni będą pełnili dyżury wg poniższego harmonogramu: świetlica w Hankach - 12.10.2017 r. godz. od 8.00 do 10.00; świetlica w Łowiczu Wałeckim - 12.10.2017 r. godz. od 10.30 do 12.30; świetlica w Mirosławcu Górnym - 13.10.2017 r. godz. od 9.00 do 11.00; świetlica w Jabłonowie... więcej...

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4/0,23 kV typu YAKXS wraz ze złączem kablowym w obrębie geodezyjnym Gajewo, gmina Giżycko.

Komunikaty | 11 października 2017 11:16 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: -... więcej...