Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 07.12.2017 r., godz. 9.00

Komunikaty | 06 grudnia 2017 08:58 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 7 grudnia 2017 roku ogodzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Kontrola losowo wy anych przetargów. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. Zapoznanie z wynikami ostatnio przeprowadzonych kontroli zewnętrznych. Przyjęcie protokołu nr 29/17 z dnia 30 listopada 2017 r. Sprawy różne. Zakończenie... więcej...

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z DNIA 20 LISTOPADA 2017 ROKU

Komunikaty | 06 grudnia 2017 08:40 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Wleń

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego wymienionych w Obwieszczeniu z dnia 20 listopada 2017 roku uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią.... więcej...

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW m-c GRUDZIEŃ 2017 i I KWARTAŁ 2018

Komunikaty | 05 grudnia 2017 14:52 | Publikujący: Gmina Woźniki

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych: KOSZE i WORKI Rejon 2017 r. 2018 r. grudzień styczeń luty marzec 20 23 20 21 Pakuły, Huta Karola, Kamieńskie Młyny, Drogobycza, Okrąglik i Niwy, Górale, Czarny Las, Niegolewka, Skrzesówka 21 24 21 22 Kamienica, Ligota Woźnicka 22 25 22 23 Babienica, Mzyki 27 26 26 26 Piasek, Lubsza 28 29 26 27 Psary 28 30 27 28 Woźnikiul. Koziegłowska, Łakoty, Ogrodowa, Krakowska, Lompy, Krzyżowa, Tarnogórska,... więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej: podnoszenie aktywności społecznej podmiotów życia społecznego (doposażenie działalności zespołów folklorystycznych, lokalnych itp.)

Komunikaty | 05 grudnia 2017 14:49 | Publikujący: Urząd Gminy Stara Kamienica

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie: Nr ogłoszenia o naborze: 1/2017/G - Grantu : Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej: podnoszenie aktywności społecznej... więcej...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej, Brzozowej, Klonowej w m. Wilkasy, gmina Giżycko.

Komunikaty | 05 grudnia 2017 14:21 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1407) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji Publicznej, -... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Szczybały Giżyckie, gmina Giżycko.

Komunikaty | 05 grudnia 2017 13:21 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 01.12.2017r. wpłynął wniosek Pana Jerzego Marczuk reprezentującego Panią Joannę Danielczyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w granicach działek... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sulimy, gmina Giżycko.

Komunikaty | 05 grudnia 2017 13:06 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 28.11.2017r. wpłynął wniosek Pana Jana Kondak, reprezentującego firmę „Projekt”, złożony w imieniu Gminy Giżycko w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy... więcej...

Zapytanie ofertowe - Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Giżycko w okresie od 01.I.18r. do 31.XII.18r.

Komunikaty | 05 grudnia 2017 10:46 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.271.10.2017.RC.2 Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonywanie „Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Giżycko w roku 2018"- zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. OGŁOSZENIE Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr5 do zarządzenia nr 4.2017 Wójta Gminy Giżycko z dnia 10 stycznia 2017 roku, na wykonanie zamówienia pod nazwą: konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Giżycko w roku 2018 o wartości szacunkowej... więcej...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. sprawy WIR.I.7820.36.2017.AW

Komunikaty | 05 grudnia 2017 10:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Treść obwieszczenia w załączniku w formacie PDF... więcej...

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Komunikaty | 05 grudnia 2017 10:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23), dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 ze zm.)', zawiadamiam strony, że rozpatrzenie odwołania PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 10.03.2017 r. (WOO-II.4235.9.2015.WM.72) odmawiającej... więcej...