Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Odbudowa zniszczonego mostu pod drogą leśną w obrębie ewidencyjnym Izera, gmina Mirsk” na działkach nr 257/1, 258/2.

Komunikaty | 12 lutego 2018 13:08 | Publikujący: Gmina Mirsk

PP.6733.9.2017.10 Mirsk, dnia 09.02.2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że w dniu 08.02.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Odbudowa zniszczonego mostu pod drogą leśną w o ębie ewidencyjnym Izera,... więcej...

Wyniki z otwarcia ofert na projekty rozbudowy sieci kan. sanitarnej w Dąbrówce i w Koteżach

Komunikaty | 12 lutego 2018 10:51 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański informuje o wynikach z otwarcia ofert na projekty rozbudowy sieci kanmalizacji sanitarnej w Dą ówce i w Koteżach. Plikz wynikami w załączeniu.... więcej...

Informacja o kwalifikacji wojskowej w Powiecie Lwóweckim

Zgodnie z zatwierdzonym Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2018r. na terenie Województwa Dolnośląskiego, kwalifikacja wojskowa w Powiecie Lwóweckim odbędzie się w dniach od 26 lutego do 12 marca 2018 roku. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lwówku Śląskim będzie: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim przy ul. H. Brodatego 1 (I piętro). Powiatowa Komisja Lekarska w Lwówku Śląskim pracuje od dnia 26 lutego do dnia 12 marca 2018 r. w godzinach od godz. 1100 – 1500. tel. 75782... więcej...

Obwieszczenie nr 20/2018 - garaż nr 4 ul. Białostocka 21

Komunikaty | 09 lutego 2018 16:48 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 20/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Część nieruchomości zabudowanej – garaż nr 4 o powierzchni użytkowej 13,20m2 położony przy ul. Białostockiej 21 w Giżycku. Oznaczenie nieruchomości: według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – o ęb 2 miasta Giżycko, działka nr geod. 968/1; garaż nie posiada urządzonej księgi wieczystej.... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Komunikaty | 09 lutego 2018 15:39 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m że w dniu 8 lutego 2018 r. dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. o znaczeniu NIZ7001_A”, w skład której... więcej...

O g ł o s z e n i e Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w obr. 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym.

Komunikaty | 09 lutego 2018 15:11 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Złoczew, 7 lutego 2018r. O g ł o s z e n i e Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w o . 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym: 1)dz.nr 292/51 o pow. 0,0051 ha, cena wywoławcza – 1357,- zł 2)dz.nr 292/52 o pow. 0,0051 ha, cena wywoławcza – 1357,- zł 3)dz.nr 292/53 o pow. 0,0051 ha, cena wywoławcza – 1357,- zł 4)dz.nr 292/54 o pow. 0,0051 ha, cena wywoławcza – 1357,- zł 5)dz.nr 292/55 o pow. 0,0051 ha, cena wywoławcza –... więcej...

Wykazy nieruchomości

Komunikaty | 09 lutego 2018 14:37 | Publikujący: Gmina Ciasna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Glinicy, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 195/8 o powierzchni 0,3304 ha z k.m. 9 o ębu Glinica. Nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, posiada urządzoną księgę wieczystą CZ1L/00035798/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, stanowi teren porośnięty zielenią niską. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości... więcej...

Obwieszczenie Nr 22/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Komunikaty | 09 lutego 2018 13:01 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 22/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej w Giżycku oznaczonej nr geod. 323 (ob. 1 Giżycko) o powierzchni 210 m2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 323, położona w o ębie 01 Giżycko, posiada urządzoną... więcej...

Obwieszczenie Nr 23/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul. Królowej Jadwigi/

Komunikaty | 09 lutego 2018 12:43 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 23/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geodezyjnym działek 201/15 o pow. 0,2165 ha i 202/28 o pow. 0,0357 ha – łączna pow. 0,2522 ha, położona przy ul. Królowej Jadwigi w Giżycku. 2. Oznaczenie nieruchomości... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowanie administracyjnego na wniosek Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk w sprawie zmiany decyzji nr 1/2017 z dnia 28.04.2017 r. w zakresie zmiany numeru działki (w wyniku podziału działki nr 174/4 na działki 174/8 i 174/9, obręb Krobica) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy.”.

Komunikaty | 09 lutego 2018 12:30 | Publikujący: Gmina Mirsk

Mirsk, dnia 08.02.2018 r. PP.6733.2.2017.16 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) z a w i a d a m i a m, że w dniu 08.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk w sprawie zmiany decyzji nr 1/2017 z dnia 28.04.2017 r. w zakresie zmiany numeru działki... więcej...