Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-0,4kV oraz złącza kablowego w obrębie geodezyjnym Szczybały Giżyckie, gmina Giżycko

Komunikaty | 13 października 2017 14:10 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji Publicznej, -... więcej...

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Komunikaty | 13 października 2017 13:32 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu -zarządzenie Nr Or.0050.73.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 13 października 2017 r. Wykaz obejmuje działki o nr geodezyjnych: 462/9, 462/10 i 462/11, w o ębie Kowale Oleckie.... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie sieci wodociągowej w ul. Białostockiej od ul. Górnej do ul. Słowiańskiej w Giżycku (dz. nr ewid. 2-782/1).

Komunikaty | 13 października 2017 12:46 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

WPI.6733.20.2017.PR Giżycko, dnia 13.10.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) z a w i a d a m i a m o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie sieci wodociągowej w ul. Białostockiej od... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejących urządzeń wodnych w strefie brzegowej jez. Tajty przy dz. nr 43/1, obręb Wilkasy

Komunikaty | 13 października 2017 08:21 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje o wydaniu w dniu 13 października 2017 r. decyzji znak: RRG.6220.4.2017.8 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejących urządzeń wodnych w strefie zegowej jez. Tajty przy dz. nr 43/1, o ęb Wilkasy. Jednocześnie zawiadamiam... więcej...

Informacja o przeprowadzeniu zgromadzenia pn. "Marsz Entów przeciwko Szkodnikom"

Komunikaty | 12 października 2017 14:40 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) informuję, że w dniu 14 października 2017 r. o godz. 14:30 w Węgorzewie, na Placu Targowym przy ul. Zamkowej rozpocznie się zgromadzenie, pod hasłem "Marsz Entów przeciwko Szkodnikom" którego celem (jak podaje organizator) jest: „manifestacja poszanowania światowego dziedzictwa przyrodniczego oraz solidarność ze wszystkimi, którzy stają w ochronie naturalnego środowiska i jego wielowiekowej spuścizny”. Ok. godz.... więcej...

KOMUNIKAT - PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GIŻYCKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI NA 2018 ROK

Komunikaty | 12 października 2017 14:12 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Projekt Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok W związku z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przedstawiamy wszystkim organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Giżycko lub działającym na rzecz mieszkańców Gminy, Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok. Uwagi i wnioski dotyczące Programu należy składać na załączonym formularzu nie później... więcej...

Ogłoszenie

Komunikaty | 12 października 2017 13:05 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) podaje do publicznej wiadomości, że przez Fundację „GENERATOR KULTURY” w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II 2, został złożony wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie kultury, edukacji, ochrony dó kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą BIALSKI BLOK KULTURALNO ROZRYWKOWY 2017. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym... więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 61

Komunikaty | 12 października 2017 12:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

... więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

Komunikaty | 12 października 2017 12:09 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zjawisko: silny wiatr Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo kujawsko-pomorskie Ważność: od godz. 13:00 dnia 12.10.2017 do godz. 9:00 dnia 13.10.2017 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% Uwagi: Brak. Dyżurny synoptyk: Agnieszka Drwal-Tylmann Źródło informacji: IMGW-PIB ... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - październik 2017r.

Komunikaty | 12 października 2017 11:32 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 139/2017 z dnia 10 października 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 12 października 2017r. do 02 listopada 2017r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.... więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Komunikaty | 12 października 2017 08:50 | Publikujący: Gmina Woźniki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Burmistrz Woźnik informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wdrodze przetargu nieograniczonego obejmującego następujące nieruchomości: 1. działka nr 583/42 k. m. 2, o ęb Woźniki o powierzchni 0.0889 ha położona w Woźnikach, zapisana w KW CZ1L/00035605/6 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiąca grunty orne: RIVa-0.0889 ha. Przedmiotowa nieruchomość położona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr 404/XXXVIII/2010 z dnia 29 marca... więcej...