Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 kwietnia 2017 r.

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 15:42 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.6.2017.HP2.9 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 6/2017 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - budowa odcinka sieci wodociągowej na działce o nr ew. 141 w obrębie Nużewo gmina Ciechanów. Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8,... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 04/2017 (nr sprawy: WPI.6733.04.2017.PR): Budowa trasy rowerowej wokół Twierdzy Boyen w Giżycku.

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 14:59 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 04/2017 (nr sprawy: WPI.6733.04.2017.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie trasy rowerowej... więcej...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 14:25 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

do oferty złożonej przez Fundację "Dziedzictwo Nasze", z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Wakacje na dworcu - 2017" w wysokości: 2 000 zł (dwa tysiące złotych). ... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E GR.6220.15.27.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. o wydaniu decyzji nr GR.6220.15.26.2015 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka_SLU_1_20009, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 4,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m, o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 330/47, 332/48, 276/42

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 12:11 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dn. 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.15.27.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Burmistrz Woźnik podaje do publicznej wiadomości, że: 1. W dniu 21 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr GR.6220.15.26.2015 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... więcej...

DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE GR.6220.15.26.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. dot. przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka_SLU_1_20009, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 4,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 330/47, 332/48, 276/42 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 11:58 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.15.26.2015 DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministraów... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E GR.6220.14.29.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. o wydaniu decyzji nr GR.6220.14.28.2015 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Woźniki_SLU_1_20005, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m, o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 641, 594 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 11:53 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dn. 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.14.29.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Burmistrz Woźnik podaje do publicznej wiadomości, że: 1. W dniu 21 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr GR.6220.14.28.2015 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... więcej...

DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE GR.6220.14.28.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. pn. Budowa elektrowni wiatrowej Woźniki_SLU_1_20005, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 641, 594 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 11:36 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.14.28.2015 DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministraów... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E GR.6220.13.30.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. o wydaniu decyzji nr GR.6220.13.29.2015 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka_SLU_1_20006, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 4,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m, o średnicy skrzydeł do 140 m na działkach nr 27, 32, 275/41 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 11:12 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dn. 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.13.30.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Burmistrz Woźnik podaje do publicznej wiadomości, że: 1. W dniu 21 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr GR.6220.13.29.2015 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 24 kwietnia 2017r. znak: WAB.6740.1.256.2016

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 11:06 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 27.03.2017r. wydano decyzję Nr 209 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Miejskiej Bolesławiec 59-700 Bolesławiec, ul. Rynek nr 41 pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Kosiby za jednostką wojskową, w trasie działek nr 554/4 i 205, obręb 13, m. Bolesławiec Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu,... więcej...

DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE GR.6220.13.29.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. dot. przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka_SLU_1_20006, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 4,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m o średnicy skrzydeł do 140 m na działkach nr 27, 32, 275/41 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 11:03 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.13.29.2015 DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministraów... więcej...