Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr geod. 399, obręb Kruklin

Komunikaty | 15 czerwca 2018 10:10 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY GIŻYCKO podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia znak: RRG.6220.2.2018.7 z dnia 14.06.2018 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikaty | 14 czerwca 2018 14:51 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

Horyniec-Zdrój, dnia 14.06.2018 r. G.7021.2.2018 Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, według próbek po anych w dniu 10.05.2018 r. stwierdza, że woda w wodociągu w Horyńcu-Zdroju, Monasterzu i w Werchracie jest przydatna do spożycia przez ludzi. Wójt Gminy Horyniec-Zdrój Robert Serkis... więcej...

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady Gminy Giżycko

Komunikaty | 14 czerwca 2018 14:37 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: GMINA GIŻYCKO, UL. MICKIEWICZA 33, 11-500 GIŻYCKO NIP 8451981949 zaprasza do złożenia ofert na: Dostawę i wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady Gminy Giżycko Przedmiot zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do zaproszenia do składania ofert Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące. Kryteria ane pod uwagę przy ocenie ofert: 100 % cena Sposób przygotowania... więcej...

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW III KWARTAŁ 2018

Komunikaty | 14 czerwca 2018 13:46 | Publikujący: Gmina Woźniki

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych: KOSZE i WORKI Rejon lipiec sierpień wrzesień 19 22 19 Pakuły, Huta Karola, Kamieńskie Młyny, Drogobycza, Okrąglik i Niwy, Górale, Czarny Las, Niegolewka, Skrzesówka 20 23 20 Ligota Woźnicka, Lubsza 24 24 21 Kamienica, Babienica, Mzyki 25 28 25 Piasek, Psary 26 29 26 Woźnikiul. Cegielniana, Sulów, Dworcowa, Kolejowa, 3-go Maja, O ony Narodowej, Florianek, Kawalerii, Ułanów, Strzelców, Piechoty, Wojskowa,Dyrdy-Sośnica, Śliwa 27 30 27 Woźnikiul.... więcej...