Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie - dodatkowa rekrutacja

Komunikaty | 19 kwietnia 2018 14:12 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Zgodnie z zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko w roku szkolnym 2018/2019 oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Nr 10/18 z dnia 31 stycznia 2018r.w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych i Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr XXXIV/264/ 17 z dnia 22 marca 2017r w sprawie określenia kryteriów naboru... więcej...

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy w Czajkowie

Komunikaty | 19 kwietnia 2018 14:09 | Publikujący: Gmina Czajków

Zawiadamiam, że XXX sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 roku, o godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czajkowie. Porządek o ad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokółu z o ad XXIX sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXIX sesji. 6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 7. Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii w... więcej...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Giżycko Nr 24.2017 z dnia 11.12.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Centrum Zdrowia Seniora na działce o nr geodezyjnym 34/3 położonej w obrębie geodezyjnym Kąp, gmina Giżycko

Komunikaty | 19 kwietnia 2018 07:14 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Giżycko dnia 17.04.2018r. Nasz znak: RRG.6733.9.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 04.04.2018 r. wpłynął wniosek Państwa Barbary i Stanisława Niemczyk wsprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Giżycko Nr 24.2017 z dnia 11.12.2017r.... więcej...

Informacja Gminy Zelów o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Komunikaty | 18 kwietnia 2018 20:41 | Publikujący: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 Informacja Gminy Zelów o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego TREŚĆ INFORMACJI W ZAŁĄCZNIKU Realizator projektu: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów tel. 516045260, e-mail: biuro@przystan.belchatow.pl ... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA „Budowę oświetlenia drogowego w Złoczewie, ul. Łąkowa”

Komunikaty | 18 kwietnia 2018 13:03 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA „Budowę oświetlenia drogowego w Złoczewie, ul.Łąkowa” Urząd Miejski w Złoczewie informuje, o zamiarze budowy linii napowietrznego oświetlenia drogowego w miejscowości Złoczew, ulica Łąkowa wzdłuż drogi nr geod. 30/1, 21, 20/1 o ęb 10, gm. Złoczew. W związku z powyższym przyjmujemy oferty na w/w zadanie. Oferty należy złożyć na załączonym formularzu wraz z kosztorysem ofertowym. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe realizowane jest bez... więcej...

Zaproszenie do złożenia ofert na "Aktualizacje Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Programu opieki nad zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Giżycko

Komunikaty | 18 kwietnia 2018 09:06 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.271.2.RC.1 WÓJT GMINY GIŻYCKO ogłasza, że przystępuje do zbierania ofert na realizację zadania: „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Programu opieki nad zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Giżycko”. Opis przedmiotu zamówienia: Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Giżycko przyjętej Zarządzeniem Wójta Gminy Giżycko Nr 83/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku. Wykaz przyjętych kart adresowych opracowany został na podstawie wykazu zabytków wpisanych do ewidencji zabytków przez Wojewódzki... więcej...