Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego "Manifestacja w sprawie obrony porządku prawnego, praw i wolności obywatelskich" 22 sierpnia 2017

Komunikaty | 16 sierpnia 2017 15:15 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy o zgromadzeniach Urząd Miejski w Giżycku informuje, że w dniu 22 sierpnia 2017 r., w godzinach 18.30-21.30. odbędzie się zgromadzenie publiczne, którego cel opisano jako "Manifestacja w sprawie o ony porządku prawnego, praw i wolności obywatelskich". Miejscem zgromadzenia będzie chodnik i parking przed budynkiem Sądu Rejonowego w Giżycku ul. Warszawska 28.... więcej...

Ostrzeżenie - burze z gradem

Komunikaty | 16 sierpnia 2017 14:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo kujawsko-pomorskie Ważność: od godz. 16:00 dnia 16.08.2017 do godz. 2:00 dnia 17.08.2017 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% Uwagi: Brak. Dyżurny synoptyk: Agata Wojtkiewicz Źródło informacji: IMGW-PIB... więcej...

Obwieszczenie że w dniu 11.08.2017r. na wniosek Pana Mirosława Fołdy, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak: OŚ.6220.19.2017.AS dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i potrzebie włączenia do eksploatacji (nawadniania upraw) studni głębinowej, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 64 w Szadłowicach”

Komunikaty | 16 sierpnia 2017 14:40 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 11.08.2017r. GNIEWKOWA OŚ.6220.19.2017.AS OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), zawiadamia że w dniu 11.08.2017r. na wniosek Pana Mirosława Fołdy, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o aku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak:... więcej...

Wyprawka szkolna 2017

Komunikaty | 16 sierpnia 2017 14:24 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI Z DNIA 16 SIERPNIA 2017 ROKU O REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2017 ROKU „WYPRAWKA SZKOLNA” Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w Rządowym programie pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.07.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, Dz. U. z 2017 r. poz. 1457), pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia... więcej...

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nN 0,4/023 kV w obrębie geodezyjnym Gajewo, gmina Giżycko.

Komunikaty | 16 sierpnia 2017 14:21 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 07.08.2017r. wpłynął wniosek (skorygowany 16.08.2017r.) Pana Adama Filimoniuk reprezentującego firmę ADA WIT-EŁK Sp. z o.o. złożony w imieniu PGE Dystrybucja S.A. w sprawie ustalenia lokalizacji... więcej...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Przebudowa w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej nr 102410R w miejscowości Bystre od km 0+050 do km 1+997

Komunikaty | 16 sierpnia 2017 14:09 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - zawiadomienie o wszczęciu postępowania - "Przebudowa w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej nr 102410R w miejscowości Bystre od km 0+050 do km 1+997"... więcej...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.6.2017. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych trasach po zajęciach szkolnych - w ramach zamkniętych przewozów

Komunikaty | 16 sierpnia 2017 14:00 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.6.2017 Pniewy, 2017-08-16 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.6.2017. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych trasach po zajęciach szkolnych - w ramach zamkniętych przewozów Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Pniewy informuje, co następuje: Kwota, jaką Zamawiający zamierza... więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie ogłasza nabór na wolne stanowisko: referent w MGOPS w Janikowie szczegóły w załączniku ... więcej...

Obwieszczenie że w dniu 11.08.2017r. na wniosek Pana Mariusza Borowskiego, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak: OŚ.6220.7.2017.AS dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie studni głębinowej zlokalizowanej w miejscowości Wierzbiczany działka o numerze ewidencyjnym 261 obręb Wierzbiczany, gmina Gniewkowo”

Komunikaty | 16 sierpnia 2017 13:20 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 11.08.2017r. GNIEWKOWA OŚ.6220.7.2017.AS OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), zawiadamia że w dniu 11.08.2017r. na wniosek Pana Mariusza Borowskiego, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o aku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak:... więcej...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Komunikaty | 16 sierpnia 2017 12:13 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów". Załącznik treść obwieszczenia w formacie PDF.... więcej...

Komunikat - jakość wody z wodociągu sieciowego w Hadasikach

Komunikaty | 16 sierpnia 2017 11:08 | Publikujący: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Do odzień 16.08.2017r KOMUNIKAT Na podstawie §23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz.1989) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Do odzieniu informuje, iż w po anych próbkach z wodociągu sieciowego w Hadasikach stwierdzono ponadnormatywne stężenie manganu w punkcie "Stacja Uzdatniania Wody" – 81µg/l i 63µg/l przy dopuszczalnym stężeniu manganu 50µg/l. Wymienione steżenie manganu nie ma bezpośredniego odniesienia do bezpieczeństwa zdrowotnego,... więcej...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 14 sierpnia 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

Komunikaty | 14 sierpnia 2017 15:50 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z2016r., poz. 2147 zpóźn. zm.) o g ł a s z a m co następuje: Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następującą nieruchomość: -dz.nr1094opow.0,8758ha położona w o ębie: Huta Nowa Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w okresie od 16 sierpnia 2017r do 6 września 2017r. Podana w wykazie cena zbycia nieruchomości w trybie przetargowym ważna jest do dnia 27 września 2017r. WÓJT GMINY / - / Henryk BŹDZIUCH ... więcej...