Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenia że w dniu 20.03.2017r. na wniosek Pracowni Projektowo-Inwestycyjnej Inżynieria Sanitarna, mgr inż. Sławomir Matuszak z siedzibą przy ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak: OŚ.6220.18.2016.AS dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Pakowej, w Gniewkowie na działkach o numer

Komunikaty | 20 marca 2017 09:21 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 20.03.2017r. GNIEWKOWA OŚ.6220.18.2017.AS OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), zawiadamia że w dniu 20.03.2017r. na wniosek Pracowni Projektowo-Inwestycyjnej Inżynieria Sanitarna, mgr inż. Sławomir Matuszak z siedzibą przy ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno, została wydana i zamieszczona w publicznie... więcej...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji GR.6220.13.16.2016 z dnia 17 marca 2017 r.

Komunikaty | 20 marca 2017 09:21 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 17 marca 2017 r. GR.6220.13.16.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Burmistrz Woźnik podaje do publicznej wiadomości, że: 1. W dniu 16 marca 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr GR.6220.13.15.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania... więcej...

Obwieszczenie że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy decyzją z dnia 21 lutego 2017r. nr SKO-4220/14/2017 utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Gniewkowa z dnia 11.01.2017r. znak:OŚ.6220.12.2016.AS w przedmiocie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie studni głębinowej zlokalizowanej w miejscowości Szadłowice, na działce o numerze ewidencyjnym 217 w Szadłowicach”.

Komunikaty | 20 marca 2017 08:06 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 17.03.2017r. GNIEWKOWA OŚ.6220.12.2016.AS OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), zawiadamia że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy decyzją z dnia 21 lutego 2017r. nr SKO-4220/14/2017 utrzymało w mocy zaskarżoną... więcej...

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin...

Komunikaty | 17 marca 2017 15:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin, 2017.03.17 Nr 6220.2.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin, na podstawie art. 33 ust. 1 , w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz. U. z 2016r., poz.353/, zawiadamia, że w dniu 13.03.2017 r. wpłynął wniosek Pana Władysława Rutkowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa obiektów fermy trzody chlewnej, tuczu... więcej...

Informacja – „Małe Granty”

Komunikaty | 17 marca 2017 13:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Gmina Grodziec może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”. Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków Gminy Grodziec takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji... więcej...

posiedzenia komisji

Komunikaty | 17 marca 2017 12:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

dokument w załączeniu... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 marca 2017 r.

Komunikaty | 17 marca 2017 12:34 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6220.8.2016.HP2.77 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 marca 2017 r. Zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowis-ko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.1)) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Giżycka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowie nabrzeży Portu Śródlądowego Żeglugi Mazurskiej na dz. o nr ewid. 1-312/13, 1-312/4, 1-314/2, 1-312/18 w Giżycku.

Komunikaty | 17 marca 2017 11:58 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 01/2017 (nr sprawy: WPI.6733.01.2017.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie nabrzeży... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Giżycka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do inwestycji polegającej na: Przebudowie nabrzeża Międzyszkolnej Bazy sportów Wodnych na dz. o nr ewid. 1-311, 1-338/2, 1-1/27 przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku.

Komunikaty | 17 marca 2017 11:51 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 01/2017 (nr sprawy: WPI.6733.01.2017.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie nabrzeża... więcej...

Obwieszczenia że w dniu 15.03.2017r. na wniosek Pani Małgorzaty Łuczak, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak: OŚ.6220.9.2016.AS dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów mioceńskich - neogen, na działce o numerze ewidencyjnym 209/2 w Szadłowicach”.

Komunikaty | 17 marca 2017 11:46 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 15.03.2017r. GNIEWKOWA OŚ.6220.9.2016.AS OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353), zawiadamia że w dniu 15.03.2017r. na wniosek Pani Małgorzaty Łuczak, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak: OŚ.6220.9.2016.AS... więcej...

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Podaruj Dziecku Radość"

Komunikaty | 17 marca 2017 10:56 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

W dniu 14.03.2017 r. do Urzędu Miejskiego w Giżycku wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2017 r. w godzinach 11.00-14.00. Miejscem rozpoczęcia zgromadzenia jest Pasaż Portowy w Giżycku. Następnie uczestnicy przejdą chodnikami ulic: Kolejowa, Nadbrzeżna, Olsztyńska, Św. Brunona do Wzgórza św. Brunona, gdzie nastąpi jego zakończenie. Organizatorem jest: Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Podaruj Dziecku Radość". Przewidywana liczba uczestników - ok. 200 osób.... więcej...

ogłoszenie o sesji 24 marca 2017r

Komunikaty | 17 marca 2017 10:25 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument w załączeniu... więcej...