Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na uszycie i dostarczenie strojów ludowych dla zespołu ludowego

Komunikaty | 21 czerwca 2017 11:00 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty cenowej na uszycie i dostarczenie strojów ludowych dla zespołu ludowego. W załączeniu znajdują się: 1. Zaproszenie do złożenia oferty, 2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 oraz kosztorys ofertowy - załacznik nr 2. ... więcej...

Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

Koleżanki i Koledzy! Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok". Dziękujemy za każdą wpłatę. Link do strony akcji: https://dorastajznami.org/pomoz_dzieciom_strazakow_z_bialegostoku/ ... więcej...

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE

Komunikaty | 20 czerwca 2017 17:04 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) zwołuje XXIV Sesję Rady Gminy w Dzierzgowie z następującym porządkiem o ad: 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2.Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII sesji Rady Gminy. 3.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok 4.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierzgowo za 2016 rok a)Przedłożenie... więcej...

ogłoszenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla przebudowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w nisku przy ul. Szklarniowej

Komunikaty | 20 czerwca 2017 14:50 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 20 czerwca 2017r. PPB.6733.1.3.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016. 23, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Gminy i Miasta Nisko, w imieniu której występuje pełnomocnik P. Obarski Sławomir reprezentujący SKAR CENTRUM Sp. zo.o. 25-015 Kielce ul. Złota 23 PGE Dystrybucja S. A. 20-340 Lublin... więcej...

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii oświetlenia nn 0,4kV, szafki SOU oraz 3 słupów oświetleniowych, w miejscowości Bystry, w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko

Komunikaty | 20 czerwca 2017 14:02 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji Publicznej, -... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 20 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.5.24.2017

Komunikaty | 20 czerwca 2017 12:30 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 5 czerwca 2017r. Gminy Gromadka, z/s ul. Wł. Sikorskiego nr 9, 59-706 Gromadka – działającej przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Dynowskiego, Pracownia Projektowa Bartłomiej Dynowski, ul. Zofii Kossak nr 3a, 59-220 Legnica - wszczęto postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji pn.: „przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na terenie LSSE Podstrefa Krzywa... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 20 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.6.28.2017

Komunikaty | 20 czerwca 2017 12:23 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 31 maja 2017r. Pani Beaty Janik, działającej na podstawie pełnomocnictwa Wspólnoty Mieszkaniowej Husarska 17 A-E w Świętoszowie - zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Husarskiej 17A-E w Świętoszowie, na działce nr 180/23, w o ębie 0010 Świętoszów, w jednostce... więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie ogłasza nabór na wolne stanowisko Instruktor terapii zajęciowej szczegóły w załączniku ... więcej...

Kolejne zmiany w zakresie wycinki drzew

Komunikaty | 20 czerwca 2017 09:58 | Publikujący: Gmina Woźniki

Kolejne zmiany w zakresie wycinki drzew Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz.1074 ) od 17 czerwca 2017 r. zmianie uległy zasady dotyczące usuwania drzew z nieruchomości należących do osób fizycznych I. OBOWIĄZKI OSÓB FIZYCZNYCH - ZGŁOSZENIE Osoba fizyczna, która planuje usunięcie drzew, rosnących na należącej do niej nieruchomości na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie musiała dokonać zgłoszenia... więcej...