Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na rozbudowę szkoły nr 5 w Nisku

Komunikaty | 13 lutego 2018 11:27 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 12.02.2018r. PPB.6733.1.16.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1253 z poźn. zm), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2017 poz.1073 z poźn.zm) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 9.02.2018r. Gminy Nisko w imieniu, której działa pełnomocnik P. Paweł Mateja zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania... więcej...

Komisja Rewizyjna - dnia 14.02.2018 r., godz. 9.00

Komunikaty | 13 lutego 2018 11:12 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 14 lutego 2018 roku ogodzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wizytacja Środowiskowego Domu Samopomocy oraz MGOPS w Białej Rawskiej. Wizytacja Białego Orlika Analiza realizacji uchwał za 2017 rok. Przyjęcie protokołu nr 30/17 z dnia 7 grudnia 2017 r. Sprawy różne. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji /-/ Andrzej Walczak ... więcej...

OBWIESZCZENIE BiZ.6733.4.2018 Wójt Gminy Stawiguda 12.02.2018 r.

Komunikaty | 13 lutego 2018 07:58 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z a w i a d a m i a: w dniu 22.01.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 591, 487, 477/6 w o ębie Stawiguda. Zgodnie... więcej...

WYKAZ OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO W 2018 R. W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ZAWIERAJĄCYCH BRAKI FORMALNE

Komunikaty | 12 lutego 2018 15:22 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

WYKAZ OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO W 2018 R. W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ZAWIERAJĄCYCH BRAKI FORMALNE... więcej...