Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Wilkasy, gmina Giżycko.

Komunikaty | 17 października 2017 13:59 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 13.10.2017r. wpłynął wniosek Pana Antoniego Wróbla, Jana Giedziuszewicz, Aleksandra Grodzkiego działających jako wspólnicy spółki cywilnej Środowisko s. c. złożony w imieniu Gminy Giżycko... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, nN 0,4/0,23 kV w m. Piękna Góra, obr. Wrony, gmina Giżycko.

Komunikaty | 17 października 2017 13:21 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 16.10.2017r. wpłynął wniosek (skorygowany 17.10.2017r.) Pana Adama Filimoniuk reprezentującego firmę ADA VIT-EŁK Sp. z o.o. złożony w imieniu PGE Dystrybucja S.A. w sprawie ustalenia lokalizacji... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Komunikaty | 17 października 2017 10:26 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 12 listopada 2017r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Komunikaty | 17 października 2017 09:39 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997 z późn. zm.), Uchwały Nr XXX/182/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości - podaję do publicznej wiadomości wykaz... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Komunikaty | 17 października 2017 09:38 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997 z późn. zm.), Uchwały Nr XXX/183/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości - podaję do publicznej wiadomości wykaz... więcej...

Zaproszenie organizacji pozarządowych do wskazywania osoby wchodzącej w skład Zespołu Opiniującego

Komunikaty | 16 października 2017 15:42 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osoby wchodzącej w skład Zespołu Opiniującego. Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t. j.) oraz Programu Współpracy Gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego... więcej...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników Projektu

Komunikaty | 16 października 2017 15:37 | Publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający Powiat Płocki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników Projektu pt. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych... więcej...

Urząd Miejski informuje, iż na terenie Gminy Woźniki wprowadza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z Uchwałą Nr 281/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 02.10.2017r.

Komunikaty | 16 października 2017 13:34 | Publikujący: Gmina Woźniki

Urząd Miejski informuje, iż na terenie Gminy Woźniki wprowadza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z Uchwałą Nr 281/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 02.10.2017r. Wysokość cen za 1 m3odprowadzanych ścieków w okresie od 02.11.2017r. do 01.11.2018r. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Jednostka miary I Odbiorcy indywidualni, odbiorcy prowadzący działalność rolniczą oraz pozostali odbiorcy 4,52 zł/m3 II Odbiorcy przemysłowi (prowadzący działalność gospodarczą) 4,55 zł/m3 Do cen... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie oświetlenia parkowego wzdłuż Muru Carnot`a na odcinku od Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej (dz. nr ewid. 1-361/1, 1-360/1).

Komunikaty | 16 października 2017 10:39 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

WPI.6733.14.2017.PR Giżycko, dnia 16 października 2017r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/2017 (nr sprawy: WPI.6733.14.2017.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Sołdany

Komunikaty | 16 października 2017 08:26 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.6845.59.2.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Sołdany 76/6 1,3200 ha OL1G/00024652/4 uprawy rolne 27.XII.2017r. - 26.XII.2020r. 396,00 zł rocznie a) w terminie 14 dni od podpisania umowy Dzierżawca wpłaca jednorazowo czynsz w wysokości proporcjonalnej do końca roku kalendarzowego, b) następne opłaty roczne Dzierżawca wpłaca do dnia 15 stycznia każdego roku za rok bieżący,... więcej...