Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty | 22 marca 2017 08:33 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm. ) zwołuję XVI Sesję Rady Miejskiej w Glinojecku z następującym porządkiem dziennym: Otwarcie, stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku dziennego. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. Powołanie Sekretarza Obrad. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck; 2) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck... więcej...

Obwieszczenie nr 4/1/2017 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia /Armii Krajowej 8A/5/

Komunikaty | 21 marca 2017 15:59 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 4/1/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ulicy Armii Krajowej 8A, pow. użytkowa lokalu 54,56 m2, objęty KW OL1G/00048816/6, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w działce nr 730/9 o pow. 760 m2, objętej KW OL1G/00028207/8. Cena lokalu... więcej...

Obwieszczenie nr 3/1/2017 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia /Al. 1 Maja i ul. Gdańska/

Komunikaty | 21 marca 2017 15:55 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 3/1/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2016. poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Giżycku przy al. 1 Maja oznaczona nr ewidencyjnym działki 500/3, o pow. 386 m2, KW: OL1G/00015755/0. Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Warszawską, Wodociągową,... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21.03.2017 r. znak: ROŚ.6341.8.2017

Komunikaty | 21 marca 2017 12:33 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz AS24 Polska Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 80/12a, 00-175 Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi (działka nr 1161/3 w obrębie Wykroty, gmina Nowogrodziec) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu stacji paliw AS24 w Wykrotach. Z dokumentami dołączonymi do wniosku w powyższej sprawie można... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - marzec 2017r.

Komunikaty | 21 marca 2017 11:03 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 28/2017 z dnia 01 marca 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 23 marca 2017 r. do 13 kwietnia 2017r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.... więcej...

INFORMACJA O WYNIKU NABORU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARGONINIE Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

MGOPS-121-02/2017 INFORMACJA O WYNIKU NABORU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARGONINIE Referent/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych (nazwa stanowiska pracy) Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Mirosława Fortuniak zamieszkała w Margońskiej Wsi. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Mirosława Fortuniak spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko, posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i predyspozycje, które mogą gwarantować prawidłowe... więcej...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Komunikaty | 20 marca 2017 16:44 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

EKS.524.1.20.2017 Bolesławiec, dnia 17 marca 2017 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania Kwota dofinansowania (zł) 1. Klub Biegacza Bolesławiec III MIĘDZYNARODOWY BIEG STRAŻAKA 1000,00 zł 2. Klub Biegacza Bolesławiec III... więcej...

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023”

Komunikaty | 20 marca 2017 14:56 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA z dnia 20 marca 2017 r. Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania naśrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA podaje do publicznej wiadomości Informację, iż odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023”,... więcej...

Prezesa KRUS do rolników

Komunikaty | 20 marca 2017 14:34 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

... więcej...