Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Komunikaty | 26 kwietnia 2017 10:25 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.11.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.04.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek P4 spółki z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej z niezbędną infrastrukturą na działce o nr... więcej...

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty | 26 kwietnia 2017 08:09 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm. ) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Glinojecku z następującym porządkiem dziennym: 1. Otwarcie, stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku dziennego. 3. Powołanie Sekretarza Obrad. 4. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Glinojeck; 2) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej podjęcia czynności kontrolnych. 5. Zapytania... więcej...

„MEM Mazowieckie e-Możliwości – Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe„

Komunikaty | 25 kwietnia 2017 15:07 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych przez minimum 80% uczestników projektu z grupy 500 osób. Do projektu poszukujemy osób z terenów województwa mazowieckiego, posiadających wykształcenie nie wyższe niż średnie (ponadgimnazjalne) oraz w wieku powyżej 25 lat. ... więcej...

Poradnik „Biało-Czerwona” czyli jak czcić barwy narodowe - wydanie rozszerzone

Komunikaty | 25 kwietnia 2017 15:01 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Poradnik „Biało-Czerwona” czyli jak czcić barwy narodowe - wydanie rozszerzone Link do pobrania pod adresem http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15928,Poradnik-Bialo-Czerwona-czyli-jak-czcic-barwy-narodowe-wydanie-rozszerzone.html?search=925 http://www.mswia.gov.pl/download/1/30122/wyd2dodruku.pdf... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zamiarze wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikaty | 25 kwietnia 2017 13:51 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

Domaniów, dnia 25 kwietnia 2017 r. RIR.6733.5.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.z2016 r. poz. 23, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), w związku z wnioskiem TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, działającej przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Goncerz, złożonym w dniu 18 kwietnia 2017... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę oświetlenia boiska w Zarzeczu

Komunikaty | 25 kwietnia 2017 13:22 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 25 kwietnia 2017r. PPB.6733.1.1.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U.2016.23 z poźn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)niniejszym z a w i a d a m i a m, że na żądanie Gminy Nisko, w imieniu której występuje Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Stanisława Szymonik w dniu 25.04.2017r. zostało wszczęte postępowanie... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Kamionki

Komunikaty | 25 kwietnia 2017 12:18 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.6845.13.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Kamionki cz. 309/3 0,2748 ha (pow. całkowita 1,0940 ha) OL1G/00024648/3 ogródki przydomowe 3 lata od dnia podpisania umów 0,02 zł/m2 miesięcznie do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący Uwagi: Czynsz dzierżawny ustala się według Zarządzenia Wójta Gminy Giżycko Nr 10/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku. Dzierżawa... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Pieczonki

Komunikaty | 25 kwietnia 2017 12:12 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.6845.15.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Pieczonki 21 0,9400 ha OL1G/00024651/7 uprawy rolne 01.07.2017r. - 30.06.2020r. 453,00 zł rocznie a)w terminie 14 dni od podpisania umowy Dzierżawca wpłaca jednorazowo czynsz w wysokości proporcjonalnej do końca roku kalendarzowego, b) następne opłaty roczne Dzierżawca wpłaca do dnia 15 stycznia każdego roku za rok bieżący, lub c)w... więcej...

Unieważnienie postępowania

Komunikaty | 25 kwietnia 2017 09:25 | Publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Działając w oparciu o procedury określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, informuję, iż postępowanie w formie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjności na Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego... więcej...