Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu plaży miejskiej w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Komunikaty | 21 czerwca 2017 14:53 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu plaży miejskiej w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz iart.39 ust. 1 ustawy z dnia 3października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) ZAWIADAMIAM o... więcej...

Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku

Komunikaty | 21 czerwca 2017 14:50 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w następującej dziedzinie: I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych 1. Zadanie z zakresu – "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku" Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w budżecie na rok 2017wynosi 13 025 zł 2. Zlecanie realizacji w/w zadania publicznego może mieć formę: a) powierzenia wykonania... więcej...

Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictwa w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie

Komunikaty | 21 czerwca 2017 14:46 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.), Uchwały Nr XI/480/2010 (ze zmianami zawartymi w U. Nr XXXIV/271/2017 z dnia 26 kwietnia 2017) Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Węgorzewo, oraz art. 27 uat.2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, ogłasza konkurs ofert na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej w zakresie: I. Rodzaj zadania... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.4.20.2017

Komunikaty | 21 czerwca 2017 14:44 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 5 kwietnia 2017r. Pana Bogdana Cybertowicza działającego z upoważnienia Gminy Warta Bolesławiecka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Lubków w trasie działek nr 55, 56/1, 90, 145, 147, 195/1, 231, 239, 243/4, 280/1, 333, 342 w o ębie 0003 Lubków, w jednostce ewidencyjnej 020106_2 Warta Bolesławiecka. Stosownie... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 czerwca 2017 r.

Komunikaty | 21 czerwca 2017 14:42 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.12.2017.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 czerwca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 11/2017 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - budowy oświetlenia drogowego na działce o nr ew. 154/19 w o ębie Gąski gmina Ciechanów. Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, 06-400 Ciechanów,... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.4.36.2017

Komunikaty | 21 czerwca 2017 14:38 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 25 maja 2017r. Pana Bogdana Cybertowicza działającego z upoważnienia Gminy Warta Bolesławiecka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki, w jednostce ewidencyjnej 020106_2 Warta Bolesławiecka. Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.6.22.2017

Komunikaty | 21 czerwca 2017 13:51 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 29.05.2017r. wydano decyzję Nr 370 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Osiecznica 59-724 Osiecznica, ul. Lubańska nr 43 pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w trasie działek nr 379, 331, 245, 214, 233, 189, 180, 134, 133/7 w o ębie 0009 Przejęsław, w jednostce ewidencyjnej 020105_2 Osiecznica. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa... więcej...

Obwieszczenie zawiadamiam o wszczęciu postępowania w dniu 15.05.2017r. na wniosek LAPIS Artur Kamiński z siedzibą przy ul. Igrzyskowej 1/46, 85-796 Bydgoszcz, działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w przy ul. Poznańskiej 384c, 88-100 Inowrocław, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Murzynno - Żyrosławice - Opocz

Komunikaty | 21 czerwca 2017 13:48 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Burmistrz Gniewkowa OŚ.6220.27.2017.AS ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21.06.2017r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w dniu 15.05.2017r. na wniosek... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.6.21.2017

Komunikaty | 21 czerwca 2017 13:33 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 29.05.2017r. wydano decyzję Nr 369 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Osiecznica 59-724 Osiecznica, ul. Lubańska nr 43 pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w trasie działek nr 508 i 36/68 w o ębie 0002 Kliczków, w jednostce ewidencyjnej 020105_2 Osiecznica. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu,... więcej...

Decyzja - Hala w Żurominku

Komunikaty | 21 czerwca 2017 13:32 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Hala w miejscowości Żurominek, stwierdzam ak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.... więcej...

Zaproszenie

Komunikaty | 21 czerwca 2017 13:25 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Wleń

... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.6.20.2017

Komunikaty | 21 czerwca 2017 13:11 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 29.05.2017r. wydano decyzję Nr 368 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Osiecznica 59-724 Osiecznica, ul. Lubańska nr 43 pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w trasie działek nr 671 w o ębie 0005 Osiecznica, w jednostce ewidencyjnej 020105_2 Osiecznica. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.6.19.2017

Komunikaty | 21 czerwca 2017 12:30 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 29.05.2017r. wydano decyzję Nr 367 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Osiecznica 59-724 Osiecznica, ul. Lubańska nr 43 pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w trasie działek nr 104, 107/1, 281, 274 w o ębie 0011 Tomisław, w jednostce ewidencyjnej 020105_2 Osiecznica. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu,... więcej...