Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Komunikaty | 24 maja 2017 15:11 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej Bonus Pastor, na realizację zadania publicznego pod tytułem: ,,LETNIA KOLONIA WYPOCZYNKOWA”, wnioskowana kwota wynosi 1 650 zł. Uznając celowość realizacji ww. zadania zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, oraz na stronie internetowej www.wegorzewo.pl Zgodnie z art. 19a ust. 4... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Komunikaty | 24 maja 2017 14:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Chrostkowo, dnia 24.05.2017 r. GK.6733.02.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) Wójt Gminy Chrostkowo zawiadamia, że w dniu 24.05.2017 r. na wniosek Gminy Chrostkowo, 87-602 Chrostkowo 99, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E GR.6220.14.26.2016 z dnia 24 maja 2017 r. o wydaniu decyzji nr GR.6220.14.25.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w miejscowości Mzyki ul. Słoneczna oraz w miejscowości Babienica ul. Stawowa".

Komunikaty | 24 maja 2017 14:22 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dn. 24 maja 2017 r. GR.6220.14.26.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Burmistrz Woźnik podaje do publicznej wiadomości, że: 1. W dniu 24 maja 2017 r. została wydana decyzja nr GR.6220.14.25.2016 stwierdzająca ak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na "Budowie... więcej...

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GR.6220.14.25.2016 z dnia 24 maja 2017 r.

Komunikaty | 24 maja 2017 13:57 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 24 maja 2017 r. GR.6220.14.25.2016 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104, art. 107 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks Postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko... więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na: „zakup i dostawę sceny mobilnej wraz z osprzętem – oświetleniem scenicznym i sprzętem nagłośnieniowym”.

Komunikaty | 24 maja 2017 12:33 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Giżycko, dnia 24.05.2017 r. RRG.271.5.2017. RC.2 Zaproszenie do złożenia oferty na: „zakup i dostawę sceny mobilnej wraz z osprzętem – oświetleniem scenicznym i sprzętem nagłośnieniowym”. I.ZAMAWIAJĄCY: Gmina Giżycko, adres: ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko NIP 8451981949, REGON 790671225 Tel. 87/429 99 60, Fax. 87/429 99 76 http://www.ugg.pl/">... więcej...

Przeznaczenie do wynajmu komunalnego lokalu socjalnego w miejscowości Kondrajec Pański 31 m. 19, gmina Glinojeck.

Komunikaty | 23 maja 2017 15:22 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz Uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck, zmienionej Uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 czerwca 2015 r. i Uchwałą Nr X/94/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 stycznia 2016 r., podaję do publicznej wiadomości, że został zwolniony socjalny... więcej...

Przeznaczenie do wynajmu komunalnego lokalu socjalnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2A m. 18

Komunikaty | 23 maja 2017 15:13 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz Uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck, zmienionej Uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 czerwca 2015 r. i Uchwałą Nr X/94/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 stycznia 2016 r., podaję do publicznej wiadomości, że został zwolniony socjalny... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o zakwalifikowaniu osoby do uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomość zabudowanej rampą w granicach działki nr 169/17 obręb 2 Mirsk o pow. 0,0019 ha

Komunikaty | 23 maja 2017 12:10 | Publikujący: Gmina Mirsk

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż komisja przetargowa w składzie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk zarządzeniem nr 81/2016 z dnia 24.06.2016r. 1/ Jan Zaliwski – przewodniczący komisji 2/ Aneta Szabla – członek komisji 3/ Mariusz Pastuszek – członek komisji w dniu 22.05.2017r. zakwalifikowała do uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomość zabudowanej rampą w granicach działki nr 169/17 o ęb 2 Mirsk o pow. 0,0019 ha, który odbędzie się dnia 25. 05. 2017 r. o godz.... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 23.05.2017 r. znak: ROŚ.6341.14.2017

Komunikaty | 23 maja 2017 11:49 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią robót oraz czynności związanych z budową gazociągu średniego ciśnienia (działki nr: 74/1 i 75 w o ębie Tomisław oraz działki nr: 263/5 i 263/1 w o ębie Osieczów, gmina Osiecznica), wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Kwisy w km 44+970 gazociągiem średniego ciśnienia... więcej...