Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2018 (nr sprawy: WPI.6733.1.2018.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego obejmującej swoim zakresem działki o nr ewid. 2-453, 2-452, 2-454, 2-442, 2-100/1.

Komunikaty | 01 marca 2018 15:13 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2018 (nr sprawy: WPI.6733.1.2018.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie Placu... więcej...

Ogłoszenie dotyczące zbycia drewna opałowego

Komunikaty | 01 marca 2018 13:47 | Publikujący: Gmina Ciasna

Gmina Ciasna ogłasza zbycie drewna pochodzącego z usunięcia drzew w terenów gminy Ciasna. Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe w ilości 33 m3 w cenie 60,00 zł netto za 1 m3. Termin zakończenia sprzedaży 6.03.2018 r. o godz. 9:00. Załączniki: Treść ogłoszenia [39.72KB] ... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - „WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 337/4, 337/5 OBRĘB WILKASY”

Komunikaty | 01 marca 2018 13:17 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Gmina Giżycko ul. Mickiewicza 22 11-500 Giżycko tel. 87429 99 60, fax. 87 429 99 76 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą: „WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 337/4, 337/5 OBRĘB WILKASY” II. Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać wpokoju nr 26 Urzędu Gminy Giżycko. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - "WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁCE O NR GEOD. 51/1, OBRĘB GAJEWO"

Komunikaty | 01 marca 2018 12:56 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Gmina Giżycko ul. Mickiewicza 33 11-500 Giżycko tel. 87429 99 60, fax. 87 429 99 76 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą: „WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁCE O NR GEOD. 51/1, OBRĘB GAJEWO” II. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać wpokoju nr 26 Urzędu Gminy Giżycko. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego

Komunikaty | 01 marca 2018 09:50 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego ... więcej...

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy oświetlenia ulicznego ul.Kopernika w Zarzeczu

Komunikaty | 28 lutego 2018 14:18 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 28 lutego 2018r. PPB.6733.1.12.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(t.j.Dz. U.2017.1267, z późn. zm.),w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 29.01.2018r.Gminy Nisko,w imieniu której występuje pełnomocnik Paweł Mateja z-ca kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego UGiM Nisko,w... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Komunikaty | 28 lutego 2018 14:16 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 217) i Zarządzenia Nr 27/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 01 marca 2018 r. do 22 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej http://www.nisko.pl/ można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. O G Ł O S Z E N I E Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. z... więcej...

OBJAZDOWA ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW SPOD POSESJI

Komunikaty | 28 lutego 2018 12:37 | Publikujący: Gmina Woźniki

WIELKOGABARYTY Harmonogram objazdowej zbiórki spod posesji data zbiórki miejsce 4 maja Pakuły, Huta Karola, Kamieńskie Młyny, Drogobycza, Okrąglik i Niwy, Górale, Skrzesówka, Kamienica, Babienica, Mzyki 7 maja Ligota Woźnicka, Lubsza, Czarny Las, Niegolewka, Woźniki ul. Cegielniana, Sulów, Dworcowa, Kolejowa, 3go Maja, O ony Narodowej, Florianek, Kawalerii, Ułanów, Strzelców, Piechoty, Wojskowa, Powstańców, Głazówka 8 maja Piasek, Psary, Dyrdy-Sośnica, Śliwa 9... więcej...

Przeznaczenie do sprzedaży na rzecz Najemcy komunalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2J m. 3

Komunikaty | 28 lutego 2018 12:36 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży na rzecz Najemcy z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Glinojeck, nieruchomość lokalową obejmującą komunalny lokal mieszkalny, znajdujący się w Glinojecku przy ul. Polnej 2J m.3, wraz z udziałem we współwłasności ułamkowej części gruntu przypadającego na zbywany lokal. Komunalny lokal mieszkalny, usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2J m. 3, jest lokalem typu M – 4 o powierzchni użytkowej 59,00 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości... więcej...

Przeznaczenie do sprzedaży na rzecz Najemcy komunalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2H m. 3

Komunikaty | 28 lutego 2018 12:32 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży na rzecz Najemcy z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Glinojeck, nieruchomość lokalową obejmującą komunalny lokal mieszkalny, znajdujący się w Glinojecku przy ul. Polnej 2H m. 3, z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przypadającego na zbywany lokal. Komunalny lokal mieszkalny, usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2H m. 3, jest lokalem typu M – 4 o powierzchni użytkowej 58,80 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych... więcej...

Przeznaczenie do sprzedaży na rzecz Najemcy komunalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2H m. 2

Komunikaty | 28 lutego 2018 12:29 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży na rzecz Najemcy z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Glinojeck, nieruchomość lokalową obejmującą komunalny lokal mieszkalny, znajdujący się w Glinojecku przy ul. Polnej 2H m. 2, z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przypadającego na zbywany lokal. Komunalny lokal mieszkalny, usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2H m. 2, jest lokalem typu M – 2 o powierzchni użytkowej 27,10 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych... więcej...