Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego "Manifestacja w sprawie niezawisłości sądów" 22-28 lipca 2017

Komunikaty | 21 lipca 2017 14:28 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy o zgromadzeniach Urząd Miejski w Giżycku informuje, że w dniach od 22 do 28 lipca 2017 r., w godzinach 20.30-22.30. odbywać się będą codzienne zgromadzenia publiczne, których cel opisano jako "Manifestacja w sprawie niezawisłości sądów". Miejscem zgromadzenia będzie chodnik i parking przed budynkiem Sądu Rejonowego w Giżycku ul. Warszawska 28. ... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 lipca 2017 r.

Komunikaty | 21 lipca 2017 13:51 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.16.2017.HP2.12 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 lipca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 13/2017 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 16/15 i 17/29 w o ębie Chruszczewo gmina Ciechanów. Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, 06-400... więcej...

Zmiany do zapytania ofertowego RGM.271.15.2017.BSz na dostawę mebli oraz innego wyposażenia do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gdański

Komunikaty | 21 lipca 2017 12:56 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański informuję, że Zamawiający dokonał zmian w treści ogłoszenia RGM.271.15.2017.BSz na dostawę mebli oraz innego wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w zakresie: 1. Terminu składania ofert: termin został wydłużony do dnia 31.07.2017 2. Wydłużono podstawowy termin realizacji zamówienia do dnia 15 września 2017r. 3. Kryteriów oceny i wyboru oferty: Zmniejszono wagę punktową kryterium ceny do 60 pkt; zmniejszono wagę punktową kryterium terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy do 10 pkt; dodano kryterium skrócenia terminu realizacji... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 209 DJP na dz. ozn. nr geod. 3/30, obręb Bogaczewo, gmina Giżycko

Komunikaty | 20 lipca 2017 12:42 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY GIŻYCKO podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego... więcej...

Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

Komunikaty | 20 lipca 2017 11:21 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Chrostkowo, dnia 12.07.2017 r. GK.6733.03.2017 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 j.t.) Wójt Gminy Chrostkowo zawiadamia, że w dniu 12.07.2017 r. Wójt Gminy w Chrostkowie wydał decyzję umarzającą postepowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego... więcej...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko

Komunikaty | 20 lipca 2017 10:37 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

PPB.6720.1.29.2016 O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko Na podstawie art. 11 pkt 10, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073), w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr XXIII/160/16 z dnia 23 czerwca 2016r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy... więcej...

Zapytanie ofertowe nr RGM.271.15.2017.BSz na Dostawę mebli oraz innego wyposażenia do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gdański

Komunikaty | 19 lipca 2017 15:44 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) – zwanej ustawą PZP, realizując zasadę konkurencyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na następujący przedmiot zamówienia: „DOSTAWA... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s zakończenia postęp. o lokaliz. inwest. celu publicznego

Komunikaty | 19 lipca 2017 10:14 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin,2017.07.18 Nr 6733.3.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2017 r. poz.1073/ oraz art.10 i art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2016r. , poz. 23 ze zm./, że zostało zakończone decyzją Wójta Gminy Regimin z dnia 18.07.2017 r. - postępowanie w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy kablowej sieci energetycznej w m. Karniewo. Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych... więcej...