Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Informacja o jakości wody z ujęcia firmy Joker

Komunikaty | 03 października 2017 12:41 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

W załączeniu komunikat... więcej...

Budowa zakładu produkcji ciastek

Komunikaty | 03 października 2017 12:22 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Opinia PPIS w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa zakładu produkcji ciastek o zdolności produkcyjnej około 7 tysięcy ton/rok na działkach nr 129 i 1287/2 w Białej Rawskiej... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 03 października 2017 r.

Komunikaty | 03 października 2017 10:11 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.23.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 03 października 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam, że w dniu 27.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym (inwestycji planowanej przez Gminę Ciechanów) - budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr ew.: 63, 68/13, 68/20, 68/31 i 68/48 w o ębie Niestum gmina Ciechanów. ... więcej...

obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego i zgromadzeniu materiału dowodowego wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla zamierzenia p.n. przebudowie i rozbudowie linii energetycznej 110 kV na działkach nr ew. 2376/2 i 2201/2 w m. Zarzecze, gm. Nisko- etap II

Komunikaty | 03 października 2017 09:44 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 2 października 2017r. PPB.6733.2.1.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U.2017.1257), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. 2017.1073),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 1.02.2017r. PGE Dystrybucja S. A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a, w imieniu której występuje pełnomocnik Tomasz Raciborski, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego... więcej...

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy linii energetycznej w Nisku ul.Górka

Komunikaty | 03 października 2017 08:27 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 3 października 2017r. PPB.6733.11.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn.zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 05.09.2017r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola, w imieniu których... więcej...

Obwieszczenie Nr 74/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem /garaż ul. Konarskiego/

Komunikaty | 02 października 2017 16:02 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 74/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Część nieruchomości zabudowanej – garaż nr 9 o powierzchni użytkowej 22,36m2 położony przy ul. Konarskiego 10 w Giżycku. Oznaczenie nieruchomości: według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – o ęb 2 miasta Giżycko, działka nr geod. 458/15; garaż nie posiada urządzonej księgi... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.8.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec-Ciechlin, Huta Jeżewska-Natalin, Pniewy, położonych w gm. Pniewy

Komunikaty | 02 października 2017 16:00 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.8.2017 Pniewy, 2017-10-02 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.8.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec-Ciechlin, Huta Jeżewska-Natalin, Pniewy, położonych w gm. Pniewy Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie... więcej...

Komisja Rewizyjna - dnia 04.10.2017 r., godz. 7.30

Komunikaty | 02 października 2017 14:59 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 4 października 2017 roku ogodzinie 730 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Kontrola prawidłowości pobierania opłaty targowej na targowiskach przy ul.15-go Grudnia w Białej Rawskiej i cmentarzu w Białej Rawskiej. Kontrola sprawdzająca zalecenia pokontrolne z dnia 21.11.2016 r. ZGKiM w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Analiza... więcej...