Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Komunikaty | 25 kwietnia 2019 14:26 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

LI.6733.3.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235)) zawiadamiam, że 24.04.2019r. została wydana decyzja Nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN0,4kV oraz budowy linii kablowej wraz ze złączami kablowymi nN 0,4kV w gminie Ciechanów miejscowościach: - Rutki-Begny na działkach o nr ew.: 28/2,... więcej...

zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i sieci wodociągowej w Zarzeczu przy ul. Szoje gm. Nisko

Komunikaty | 25 kwietnia 2019 12:54 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 25.04.2019r. PPB.6733.1.7.2019 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doart. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(t.j.Dz. U. 2018,poz.2096,z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z2018poz. 1945,poz.2096,z późn.zm.)z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 27.02.2019r.MZK sp. z o.o.w Nisku z/s Nisko ul. Szklarniowa 1 została wydana decyzjaNr9/2019znak sprawy PPB.6733.1.7.2019o ustaleniu lokalizacji inwestycji... więcej...

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych

Komunikaty | 25 kwietnia 2019 09:15 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowo (Uchwała nr XXV/140/2017 Rady Gminy Szydłowo z dn. 24 maja 2017 r.): każda nieruchomość, która nie zostanie podłączona do sieci kanalizacyjnej, powinna być wyposażona w zbiornikbezodpływowydo gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych... więcej...