Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2019 r.

Komunikaty | 17 lipca 2019 13:56 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

LI.6733.35.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam że dnia 16 lipca 2019r. zostało wszczęte na wniosek Pana Eugeniusza Olszewskiego postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla planowanej przez Gminę Ciechanów inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej w o ębach Ujazdowo, Niechodzin i Ujazdówek... więcej...

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wolności w Nisku gm. Nisko

Komunikaty | 17 lipca 2019 13:10 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 17 lipca 2019r. PPB.6733.1.1.2019.ED OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.2018.2096, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2018.1945),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 15.01.2019r. z późniejszymi zmianami, Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 37-400 Nisko ul. Szklarniowa 1 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty | 17 lipca 2019 10:21 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje, że dnia 17 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 129 o powierzchni 0,0700 ha położona w miejscowości Ruda. Kontakt: tel. 23653 30 15 Wójt Gminy Dzierzgowo Rafał Kuciński... więcej...

OBWIESZCZENIE NR 82/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Komunikaty | 16 lipca 2019 15:35 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 82/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość położona w Giżycku przy ul. Moniuszki, stanowiąca działkę o nr geod. 356 o powierzchni 3,6019 ha. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna... więcej...

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu na stronie internetowej gminawojcieszow.bipgmina.pl wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty | 16 lipca 2019 14:56 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu na stronie internetowej gminawojcieszow.bipgmina.pl wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Wojcieszów Nr 0050.95.2019 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu na stronie internetowej gminawojcieszow.bipgmina.pl wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Wojcieszów Nr 0050.94.2019 Informacja... więcej...

Wnioski o szacowanie strat - susza

Komunikaty | 16 lipca 2019 14:21 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, że rolnicy, których gospodarstwa poniosły szkody powstałe w wyniku suszy w zbożach jarych, ozimych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, rzepaku, rzepiku, roślin strączkowych oraz krzewach owocowych na glebach Kategorii I (bardzo podatnych na suszę) i zbożach jarych, rzepaku, rzepiku oraz krzewów owocowych na glebach Kategorii II, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych od 17.07.2019 r. do 24.07.2019 r. Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika. Do... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa sieci preizolowanej wysokotemperaturowej wraz z przyłączami na dz. o nr 2-437/19, 2-437/18, 2-437/17, 2-440 przy ul. Okrzei w Giżycku.

Komunikaty | 16 lipca 2019 13:42 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

WPI.6733.08.2019.PR Giżycko, dnia 16.07.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam owszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa sieci preizolowanej... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 lipca 2019 r.

Komunikaty | 16 lipca 2019 12:45 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

LI.6733.34.2019.BP.2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 lipca 2019r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam że dnia 15 lipca 2019r. zostało wszczęte na wniosek Pana Pawła Chrapczyńskiego pełnomocnika Energa-Operator Oddział w Gdańsku postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV w miejscowości Rutki-Begny i Rutki-Głowice o ęb Rutki Begny dz.... więcej...

Obwieszczenie

Komunikaty | 16 lipca 2019 12:39 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

... więcej...