Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA

Komunikaty | 18 maja 2018 10:22 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 149) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: oświetleniu placu zabaw przy ul. Kajki w Giżycku na dz. o nr ewid. 1-106/1 oraz 1-44. W związku z powyższym informuję, że z zakresem projektowanej inwestycji... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Komunikaty | 18 maja 2018 08:31 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN ____________________________________ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.1405 ze zm.), informuję o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wiele, gmina Karsin Uchwałą Nr XXX/290/18 Rady Gminy Karsin z dnia... więcej...

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kopaliny – piasku z terenu działek ewid. nr 388/1 i 372 w Nisku”.

Komunikaty | 17 maja 2018 10:51 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 17.05.2018 r. OSK.6220.10.2017.DG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy zdnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z2017r., poz. 1405), informuję, że w dniu 17.05.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dlaprzedsięwzięcia... więcej...