Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Intensywne opady deszczu!

Komunikaty | 11 lipca 2018 23:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zjawisko: Intensywne opady deszczu z burzami Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo kujawsko-pomorskie powiaty: aleksandrowski, odnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-do zyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wą zeski, Włocławek, włocławski, żniński Ważność: od godz. 12:00 dnia 11.07.2018 do godz. 15:00 dnia 12.07.2018 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana... więcej...

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym-gminnym dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Zielonej w Racławicach

Komunikaty | 11 lipca 2018 10:47 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 11 lipca 2018r. PPB.6733.1.30.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.2017.1267, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 6.06.2018r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112w sprawie ustalenia lokalizacji... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 10 lipca 2018r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Komunikaty | 10 lipca 2018 15:49 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 10 lipca 2018r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. ... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stawiguda, z dnia 10.07.2018 r.

Komunikaty | 10 lipca 2018 13:58 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z a w i a d a m i a: w dniu 04.07.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach nr 591, 487, 477/5 w o... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa oświetlenia drogowego na działce o nr geodezyjnym 152/2, 78/8, 151/2 położonej w obrębie geodezyjnym Kozin, gmina Giżycko

Komunikaty | 10 lipca 2018 13:18 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.20.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej... więcej...

Środki finansowe na realizację zadania

Komunikaty | 10 lipca 2018 13:16 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Zapewnienienieokreślonejimiennierodzinierepatriantówzazjatyckiejczęści byłegoZSRR, lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych w m. Babsk, pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa Pomoc dla repatriantów i przekazane zostały przez Wojewodę Łódzkiego”.... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa budowie oświetlenia drogowego na działce o nr geodezyjnym 123 położonej w obrębie geodezyjnym Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko.

Komunikaty | 10 lipca 2018 12:57 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Giżycko, dnia 10.07.2018r. Nasz znak: RRG.6733.19.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa oświetlenia drogowego na działce o nr geodezyjnym 148 położonej w obrębie geodezyjnym Bogacko, gmina Giżycko

Komunikaty | 10 lipca 2018 12:42 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.17.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa oświetlenia drogowego na działce o nr geodezyjnym 134 położonej w obrębie geodezyjnym Bogacko, gmina Giżycko

Komunikaty | 10 lipca 2018 12:25 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.18.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej... więcej...