Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wójt Gminy Grodziec ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: "Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym"

Komunikaty | 18 kwietnia 2019 14:37 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr GKRPA.0050.25.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 18 kwietnia 2019 roku OGŁOSZENIE Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Grodziec w 2019 roku w formie wsparcia pn.: „Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym”. I. Rodzaj, cele i forma zadania objętego konkursem: Zadanie będzie polegać na wyrównywaniu... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Komunikaty | 18 kwietnia 2019 14:20 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

RIR.6730.4.2019 Domaniów, dnia 18 kwietnia 2019 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49, 49a i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem złożonym w dniu 19 marca 2019 r. przez Grupę DK Sp. z o.o. (działającą przez pełnomocnika Pana Jarosława Ciurko) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „rozbudowa zespołu silosów rolniczych o... więcej...

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Komunikaty | 18 kwietnia 2019 13:58 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Rodzaj zadania publicznego:"Kultura i sztuka – organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych" zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 688). Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nazwa oferenta: Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski w Giżycku Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): "Święto twórczości Dziecięcej - 2019" Termin realizacji... więcej...

Wezwanie do odbioru depozytu po zmarłej Alicji Marciniak

Komunikaty | 18 kwietnia 2019 09:39 | Publikujący: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Na podstawie art.6 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów ( dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm. ) Dom Pomocy Społecznej w Mirsku wzywa wszystkie osoby upoważnione, lub ich następców prawnych do odbioru depozytu pieniężnego, który wchodzi do masy spadkowej po: zmarłej Alicji Marciniak ( c. Witolda i Bronisławy ) ur. 13.05.1939 r. zm. 28.03.2019 r. W przypadku nieode ania depozytu w ciągu 3 lat od daty wezwania, nastąpi jego likwidacja zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych... więcej...

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie

Komunikaty | 18 kwietnia 2019 09:38 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Znak sprawy: N.HK-5201-3-10-2/19 Mogilno, dnia 17.04.2019r. (Za potwierdzeniem odbioru) DECYZJA Nr 98 /19 Działając na podstawie art. 154 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018, poz.2096 ze zm.), po zapoznaniu się z całością dokumentacji zgromadzonej w sprawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie z m i e n i a swoją decyzję Nr 60/19 z dnia 15.03.2019r. w ten sposób, że: 1. przedłuża termin trwania przekroczenia określony w punkcie 2.b) decyzji zmienionej do dnia 17.05.2019r., 2. przedłuża... więcej...

Przeznaczenie do wynajmu komunalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2H m. 4

Komunikaty | 17 kwietnia 2019 15:29 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz Uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck, zmienionej Uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 czerwca 2015 r. i Uchwałą Nr X/94/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 stycznia 2016 r., podaję do publicznej wiadomości, że został zwolniony komunalny... więcej...

Konkursy grantowe mPotęga

Komunikaty | 17 kwietnia 2019 14:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Ruszył nabór wniosków do mPotęgi: czekają granty na projekty edukacji matematycznej Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Do a Sieć już po raz szósty wesprze niestandardowe sposoby nauczania matematyki. W rozpoczętym właśnie programie mPotęga wnioskodawcy mogą ubiegać się o granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł. Celem Programu mPotęga jest promocja matematyki wśród dzieci i młodzieży i pokazanie im, jak bardzo potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia i logicznego myślenia. Program ma także zachęcić nauczycieli,... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Komunikaty | 17 kwietnia 2019 14:28 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

LI.6733.9.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że dnia 28 marca 2019r. zostało wszczęte na wniosek Pana Adama Kulenko postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy dwóch linii kablowych SN-15 KV o ębie Mieszki Różki i Bielin na działkach nr 21, 22, 23, 24, 25, 67, 40, 41, 43, 60, 61, 62, 63/2, i 64/1 o ęb Bielin oraz działkach nr 1, 178/24... więcej...