Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wody Polskie

Komunikaty | 23 kwietnia 2018 14:06 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wylotem do rowu melioracyjnego o nazwie R-C 18 w km 6+650, zlokalizowanym na działce nr ew. 279 o ęb 13 Wiśniewo, gmina Wiśniewo, powiat mławski, oczyszczonych wod popłucznych, powstających w wyniku eksploatacji stacji uzdatniania wody w Wiśniewie.... więcej...

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Komunikaty | 23 kwietnia 2018 11:19 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Karsin, dnia 16 kwietnia 2018 r. Rgś 6220.1.6.2018.RO O G Ł O S Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Stosownie do art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1406 ze zm.), Wójt Gminy Karsin podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 kwietnia 2018 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr Rgś 6220.1.5.2018.RO stwierdzająca ak potrzeby... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Komunikaty | 23 kwietnia 2018 11:15 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Karsin, dnia 29 marca 2018 r. Rgś 6220.5.22.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o przekazaniu akt dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 149 z późn. zm.); Zawiadamiam o przekazaniu akt dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji linia 110... więcej...

Ogniwa fotowoltaiczne

Komunikaty | 23 kwietnia 2018 07:40 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Wójt Gminy Karsin informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych ze środków Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w drugim lub trzecim kwartale bieżącego roku.... więcej...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku

Komunikaty | 20 kwietnia 2018 15:12 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

do oferty złożonej przez: ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFCA WĘGORZEWO, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Letni obóz szkoleniowy dla animatorów środowisk polskich w Mołdawii" w wysokości: 2 600 zł (dwa tysiące sześćset złotych) ... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: oświetleniu placu zabaw przy ul. Kajki w Giżycku na dz. o nr ewid. 1-107/2

Komunikaty | 20 kwietnia 2018 13:44 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

WPI.6733.04.2018.AC Giżycko, dnia 20.04.2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 149) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: oświetleniu placu zabaw przy ul. Kajki w Giżycku na dz. o nr... więcej...