Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Białej Rawskiej

Komunikaty | 22 czerwca 2017 10:02 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Burmistrz Białej Rawskiej ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na lokal uzytkowy.... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 19.06.2017 r. o przystąpieniu do regulacji tytułow prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Sztutowo zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej w postaci ustanowienia służebności przesyłu

Komunikaty | 22 czerwca 2017 09:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO z dnia 19.06.2017 roku o przystąpieniu do regulacji tytułów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Sztutowo zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej w postaci ustanowienia służebności przesyłu. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 305 1 i art. 305 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm), Uchwały nr IX/89/2015 Rady Gminy Sztutowo... więcej...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP "Nowosielec produkcyjno-usługowy"

Komunikaty | 22 czerwca 2017 09:04 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

PPB.6721.1.6.2017 Nisko, dnia 22.06.2017r. O G Ł O S ZE N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Nowosielec produkcyjno-usługowy” gm.Nisko Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073) oraz art 39 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz . U. z 2016 poz.... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.4.35.2017

Komunikaty | 21 czerwca 2017 15:26 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 19.06.2017r. wydano decyzję Nr 449 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Warta Bolesławiecka 59-720 Raciborowice Górne, Warta Bolesławiecka nr 40C pozwolenia na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytnica, w trasie działek nr 5/33 i 408/58 w o ębie 0006 Szczytnica, w jednostce ewidencyjnej 020106_2 Warta Bolesławiecka. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.4.27.2017

Komunikaty | 21 czerwca 2017 15:23 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 19.06.2017r. wydano decyzję Nr 448 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Warta Bolesławiecka 59-720 Raciborowice Górne, Warta Bolesławiecka nr 40C pozwolenia na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka w trasie działek nr 734/8, 783/1 w o ębie 0008 Warta Bolesławiecka, w jednostce ewidencyjnej 020106_2 Warta Bolesławiecka. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.4.26.2017

Komunikaty | 21 czerwca 2017 15:17 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 19.06.2017r. wydano decyzję Nr 447 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Warta Bolesławiecka 59-720 Raciborowice Górne, Warta Bolesławiecka nr 40C pozwolenia na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczy Las w trasie działek nr 13/7, 13/8, 58, 69/1, 73, 97/1, 98 w o ębie 0010 Wilczy Las, w jednostce ewidencyjnej 020106_2 Warta Bolesławiecka. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.4.21.2017

Komunikaty | 21 czerwca 2017 15:11 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 31.05.2017r. wydano decyzję Nr 391 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Warta Bolesławiecka 59-720 Raciborowice Górne, Warta Bolesławiecka nr 40C pozwolenia na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Iwiny w trasie działek nr 219/2, 231/1 w o ębie 0001 Iwiny, w jednostce ewidencyjnej 020106_2 Warta Bolesławiecka. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.4.26.2017

Komunikaty | 21 czerwca 2017 15:06 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 21 kwietnia 2017r. Pana Bogdana Cybertowicza działającego z upoważnienia Gminy Warta Bolesławiecka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczy Las w trasie działek nr 13/7, 13/8, 58, 69/1, 73, 97/1, 98 w o ębie 0010 Wilczy Las, w jednostce ewidencyjnej 020106_2 Warta Bolesławiecka. Stosownie do treści art. 10 §... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w dniu 15.05.2017r. na wniosek LAPIS Artur Kamiński z siedzibą przy ul. Igrzyskowej 1/46, 85-796 Bydgoszcz, działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w przy ul. Poznańskiej 384c, 88-100 Inowrocław, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2533C Lipie -Modliborzyce”.

Komunikaty | 21 czerwca 2017 15:06 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Burmistrz Gniewkowa OŚ.6220.28.2017.AS ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21.06.2017r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w dniu 15.05.2017r. na wniosek... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.4.27.2017

Komunikaty | 21 czerwca 2017 15:02 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 21 kwietnia 2017r. Pana Bogdana Cybertowicza działającego z upoważnienia Gminy Warta Bolesławiecka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka w trasie działek nr 734/8, 783/1 w o ębie 0008 Warta Bolesławiecka, w jednostce ewidencyjnej 020106_2 Warta Bolesławiecka. Stosownie do treści art. 10 §... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.4.35.2017

Komunikaty | 21 czerwca 2017 14:59 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 25 maja 2017r. Pana Bogdana Cybertowicza działającego z upoważnienia Gminy Warta Bolesławiecka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytnica, w trasie działek nr 5/33 i 408/58 w o ębie 0006 Szczytnica, w jednostce ewidencyjnej 020106_2 Warta Bolesławiecka. Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 73 §... więcej...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Komunikaty | 21 czerwca 2017 14:54 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073) oraz w związku z uchwałą Nr XXVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko oraz na podstawie... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.4.21.2017

Komunikaty | 21 czerwca 2017 14:53 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 5 kwietnia 2017r. Pana Bogdana Cybertowicza działającego z upoważnienia Gminy Warta Bolesławiecka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Iwiny w trasie działek nr 219/2, 231/1 w o ębie 0001 Iwiny, w jednostce ewidencyjnej 020106_2 Warta Bolesławiecka. Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 Kodeksu... więcej...