Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie "mały grant"

Komunikaty | 14 lutego 2018 15:18 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

14 lutego 2018 r., ogłaszamy komunikat dot. publikacji oferty realizacji zadania publicznego wtrybie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego io wolontariacie. Nr oferty: 2445/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. Tytuł zadania publicznego:Obóz narciarski w Bukowinie Tatrzańskiej – zimowy wypoczynek dzieci z Kobyłki Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych nr 1 wKobyłce „PRZYJACIELE JEDYNKI” Termin realizacji zadania: 26.02.2018r. do 2.04.2018r. Wysokość dofinansowania albo finansowania... więcej...

Zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Śródmieście”

Komunikaty | 14 lutego 2018 15:10 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa, informuje, że zamierza przystąpić do zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Śródmieście” uchwalonego przez Radę Miejską w Węgorzewie uchwałą Nr XVII/124/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 335 z dnia 25 stycznia 2012 r.) W celu określenia granic obszarów objętych zmianą planu zainteresowanych prosimy o składanie wniosków tej sprawie. Wnioski do planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia 23.03.2018... więcej...

Informacja nt. podziału środków finansowych na zadania publiczne Powiatu Lwóweckiego w 2018 roku realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej lp nazwa organizacji nazwa zadania przyznana kwota Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lwówku Śląskim Cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja imprez owymiarze powiatowym promujących Powiat oraz popularyzujących zdrowy styl życia. Uczestnictwo dzieci i młodzieży reprezentujących Powiat w imprezach strefowych, wojewódzkich i ogólnopolskich 14.000 zł Polskie Towarzystwo... więcej...

Zaproszenie na XXXII sesję Rady Powiatu w Płocku w dniu 21 lutego 2018r

Komunikaty | 14 lutego 2018 14:53 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Płock, dn. 12 lutego 2018 r. PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PŁOCKU OR-I.0002.2.2018 MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 21 lutego 2018r. (tj. środa) o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Płocku, przy ul. Bielskiej 59, sala posiedzeń nr 4. Porządek o ad: 1. Otwarcie sesji. 2. Informacja nt. porządku o ad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Postulaty,... więcej...

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Komunikaty | 14 lutego 2018 14:52 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) na realizację zadań publicznych w 2018 roku w następujących dziedzinach: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży Organizacja czasu wolnego Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku Propagowanie wśród dzieci, młodzieży... więcej...

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na dotacje celowe prowadzenia statutowej działalności sportowej w 2018 roku

Komunikaty | 14 lutego 2018 14:41 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.), Uchwały Nr. XI/480/2010 (ze zmianami zawartymi w U. Nr XXXIV/271/2017 z dnia 26 kwietnia 2017) Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Węgorzewo, oraz art. 27 uat.2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej. (Patrz załącznik)... więcej...

Przeznaczenie do sprzedaży na rzecz Najemcy komunalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ul. Południowej 18A m. 8

Komunikaty | 14 lutego 2018 14:23 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży na rzecz Najemcy z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Glinojeck, nieruchomość lokalową obejmującą komunalny lokal mieszkalny, znajdujący się w Glinojecku przy ul. Południowej 18A m. 8, z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przypadającego na zbywany lokal. Komunalny lokal mieszkalny, usytuowany na II piętrze budynku wielorodzinnego w Glinojecku przy ul. Południowej 18A m. 8, jest lokalem typu M – 2 o powierzchni użytkowej 27,10 m2 wraz z udziałem w częściach... więcej...

Przeznaczenia do wynajmu lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku komunalnym w miejscowości Płaciszewo 29B

Komunikaty | 14 lutego 2018 14:18 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do wynajmu z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Glinojeck, lokal użytkowy o łącznej powierzchni 28 m2, znajdujący się w budynku komunalnym w miejscowości Płaciszewo 29B, Glinojeck-gm., dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej tj. sklepu spożywczo-przemysłowego. Miesięczna wysokość czynszu najmu przedmiotowego lokalu użytkowego wynosi: 50,00 zł netto plus należny podatek VAT (słownie: pięćdziesiąt złotych plus należny podatek VAT) tj. kwota utto w wysokości: 61,50 zł (słownie: sześćdziesiąt... więcej...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Komunikaty | 14 lutego 2018 12:49 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z2018r., poz. 121) ogłaszam co następuje: Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następującą nieruchomość: - dz. nr 869/1 o pow. 0,0451 ha położona w o ębie: Łazory Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w okresie od 15 lutego 2018r do 8 marca 2018r. Podana w wykazie cena zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym ważna jest do dnia 29 marca 2018r. WÓJT GMINY / - / Henryk BŹDZIUCH... więcej...

Zmiana godziny rozpocżęcia Sesji Rady Gminy w dniu 16 lutego 2018 r.

Komunikaty | 14 lutego 2018 12:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Nastapiła zmiana godziny rozpoczęcia XXXV Sesji Rady Gminy w Wieliczkach. Sesja odbędzie się w dniu 16 lutego o godzinie 9.00 (miała rozpocząć się o godzinie 10.00).... więcej...

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile w Nowej Wsi Gmina Nisko

Komunikaty | 14 lutego 2018 09:59 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 14 lutego 2018r. PPB.6733.1.22.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 1073, późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek T-Mobile Polska S.A. 02-674 Warszawa ul. Marynarska 12 została wydana decyzja Nr 6/2018 znak PPB.6733.1.22.2017 z dnia 14.02.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji... więcej...

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę odcinka sieci gazowej ść w Nisku przy ul.Górnej

Komunikaty | 14 lutego 2018 09:40 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 14 luty 2018r. PPB.6733.1.16.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1257, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073, z późn.zm.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek PSG sp z o.o. O/ Zakład Gazowniczy w Jaśle w imieniu, której występuje P. Monika Polekdnia 14.02.2018r. została wydana decyzja Nr 7/2018 znak sprawy... więcej...