Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:Zp.271.2.2017. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej odcinek przez miejscowość Uników”.

Komunikaty | 21 sierpnia 2017 16:13 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Numer sprawy: Zp. 271.8.2017 Złoczew, dnia 18.08.2017 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:Zp.271.2.2017. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej odcinek przez miejscowość Uników”. Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Złoczew informuje, co następuje: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 305 000,00 zł. Zamówienie musi zostać... więcej...

Informacja o wyniku postępowania

Komunikaty | 21 sierpnia 2017 15:17 | Publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Działając w oparciu o procedury określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, informuję, iż w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjności na Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu XXX Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

Komunikaty | 21 sierpnia 2017 14:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

OR.0002.30.2017 Grodziec, dnia 21.08.2017 r. Mieszkańcy Gminy Grodziec Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm./ z w o ł u j ę XXX sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 29 sierpnia 2017 roku /tj. wtorek/ o godz. 13.00 w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Zatwierdzenie porządku o ad. Przyjęcie protokołów XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy Grodziec. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja... więcej...

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 28 SIERPNIA 2017 ROKU

Komunikaty | 21 sierpnia 2017 14:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 21 sierpnia 2017 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28 SIERPNIA /PONIEDZIAŁEK/ 2017 ROKU O GODZ. 08.30 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: 1) KOMISJA REWIZYJNA; 2) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO; 3) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH; 4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec /-/ Mariusz Woźniak... więcej...

Wspólne posiedzene stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 24.08.2017 r., godz. 10.00

Komunikaty | 21 sierpnia 2017 10:25 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamiają, że w dniu 24 sierpnia 2017 roku ogodzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Omówienie bieżących i planowanych inwestycji. Przyjęcie protokołu nr 8/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz protokołu nr 9/16 z dnia 27... więcej...

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem w m. Wilkasy, ul. Lipowa, gmina Giżycko

Komunikaty | 21 sierpnia 2017 10:06 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z2017r. poz. 1257) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 18.08.2017r. wpłynął wniosek Pana Stanisława Ciborowskiego złożony wimieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o ustaleniu kandydata na nabywcę udziału w nieruchomości położonej w Giebułtówku nr 48

Komunikaty | 21 sierpnia 2017 09:33 | Publikujący: Gmina Mirsk

Mirsk dnia 21.08.2017 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIRSK OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż komisja przetargowa w składzie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk zarządzeniem nr 81/2016 z dnia 24.06.2016r. 1/ Jan Zaliwski – przewodniczący komisji 2/ Andrzej Domin – członek komisji 3/ Aneta Szabla – członek komisji w dniu 16.08.2017r. przeprowadziła drugie rokowania na zbycie udziału w nieruchomości położonej w Giebułtówku 48 w granicach działki nr 643/1 o ęb Giebułtów o pow. 0,0570... więcej...

Ogłoszenie

Komunikaty | 21 sierpnia 2017 09:29 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

... więcej...

INWENTARYZACJA AZBESTU

Komunikaty | 21 sierpnia 2017 08:57 | Publikujący: Gmina Woźniki

INWENTARYZACJA AZBESTU Urząd Miejski w Woźnikach informuje, iż w dniach od 17.08.2017 r. do 17.09.2017 r. na terenie miasta i gminy Woźniki przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o udzielenie pomocy pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji. Istnieje możliwość podania informacji na temat lokalizacji wyrobów azbestowych poprzez... więcej...

Obwieszczenie Nr 64/2017 w sprawie wykazu neiruchomości przeznaczonych do sprzedaży /ul. Traugutta, ul. Przemysłowa/

Komunikaty | 18 sierpnia 2017 15:03 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 64/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 3 przy ul Traugutta, pow. użytkowa lokalu - 94,92m2, lokal nie jest wyodrębniony i tym samym nie jest objęty księgą wieczystą; do lokalu przynależy udział 728/10000 części w nieruchomości wspólnej i w prawie współwłasności... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Komunikaty | 18 sierpnia 2017 14:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 36/2017 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 15 czerwca 2017r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi... więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko - remont cząstkowy.

Komunikaty | 18 sierpnia 2017 12:35 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko - remont cząstkowy. Zadanie obejmować będzie remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko. Zamawiający przewiduje do wykonania naprawę remontu cząstkowego o powierzchni około 300 m2, prace mają polegać na: - frezowanie, - warstwa wiążąca o grubości około 4cm, - warstwa ścieralna o grubości nie mniejszej niż 3 cm. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. Wykonawca... więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remont elewacji w budynku socjalno – mieszkalnym w m Upałty Małe 5

Komunikaty | 18 sierpnia 2017 12:21 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont elewacji w budynku socjalno – mieszkalnym w m Upałty Małe 5 Zakres robót do wykonania : Roze anie blendy z płyt eternitowych oraz podbitki drewnianej. Utylizacja roze anego eternitu ( należy przedstawić Zamawiającemu odpowiednie dokumenty z utylizacji ). Wykonanie ścianek kolankowych z suporeksu na zaprawie cementowo wapiennej gr. 24cm. Wykonanie tynku zewnętrznego ścianek kolankowych. Wstawienie kratek wejtylacyjnych. Wykonanie izolacji częściowej fundamentów. Skucie starej i wykonanie nowej okładziny... więcej...

Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2017/2018

Komunikaty | 18 sierpnia 2017 11:47 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

KOMUNIKAT W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim informuje, że do 15 września 2017 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego. Pomoc udzielana uczniom ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji i umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Pomoc materialna przysługuje: 1) uczniom http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-08-2013&qplikid=1#P1A6" target="ostatnia">szkół... więcej...