Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie nr 86/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Komunikaty | 19 lipca 2018 09:13 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 86/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Część nieruchomości zabudowanej – garaż o powierzchni użytkowej 16,24m2 położony przy ul. Sikorskiego 4 w Giżycku. Oznaczenie nieruchomości: według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – o ęb 2 miasta Giżycko, działka nr geod. 1367; garaż nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Dla... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Komunikaty | 19 lipca 2018 07:52 | Publikujący: Gmina Mirsk

Mirsk, dnia 17 lipca 2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2017.1073 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXI/132/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 31 maja 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego... więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Komunikaty | 18 lipca 2018 13:13 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Ostrzeżenie meteorologiczne Burze z gradem 1 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Obszar: powiaty: aleksandrowski, odnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-do zyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wą zeski, Włocławek, włocławski, żniński. Ważność: od godz. 10:00 dnia 18.07.2018 do godz. 22:00 dnia 18.07.2018 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do... więcej...

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r. Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to: dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł (wzrost o 11%), dla osoby w rodzinie - 528 zł (wzrost o 3%). Nowe kryteria dochodowe wpłyną na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych: maksymalnej kwoty zasiłku stałego - do wysokości 645 zł (wzrost o 7%), maksymalnej... więcej...

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty | 18 lipca 2018 10:42 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU PAN GRZEGORZ SIKORSKI UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 25 LIPCA 2018 ROKU O GODZ. 13.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GLINOJECKU ODBĘDZIE SIĘ XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) Proponowany porządek o ad: Otwarcie, stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Powołanie Sekretarza O ad. Wystąpienia zaproszonych gości. Interpelacje i zapytania... więcej...

OBWIESZCZENIE NR 87/2018 wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę ul. Traugutta i Plac Grunwaldzki

Komunikaty | 18 lipca 2018 10:30 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 87/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Traugutta w Giżycku wydzielonej z działek o nr geod. 482/12 i nr geod. 482/11 (ob. 2 Giżycko) o łącznej powierzchni 662 m2. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt... więcej...

Ogłoszenie "mały grant"

Komunikaty | 18 lipca 2018 09:18 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

18 lipca 2018 r., ogłaszamy komunikat dot. publikacji oferty realizacji zadania publicznego wtrybie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego io wolontariacie. Nr oferty: 10605/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. Tytuł zadania publicznego: Obóz sportowy Nazwa oferenta: Miejski Klub Sportowy „WICHER” Termin realizacji zadania: 02.08.2018 r. do 31.08.2018 r. Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego: 3 500 zł. Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Oświaty iSpraw Społecznych... więcej...

Projekt Liderzy Kooperacji

Komunikaty | 17 lipca 2018 21:27 | Publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

W dniu 29 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej a Powiatem Płockim w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Celem projektu „Liderzy kooperacji” jest opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punku widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich. Projekt uwzględnia konieczność stworzenia modelu współpracy... więcej...

Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikaty | 17 lipca 2018 13:26 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

Horyniec-Zdrój, dnia 17.07.2018 r. G.7021.5.2018 Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, według próbek po anych w dniu 06.07.2018 r. z wodociągu sieciowego w Podemszczyźnie (punkt poboru SUW Puchacze, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia na okres 30 dni, licząc od dnia otrzymania wyników... więcej...