Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

ZAPYTANIE CENOWE na usługi obejmujące odłowienie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Komunikaty | 12 grudnia 2018 15:03 | Publikujący: Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka

Opis przedmiotu zamówienia 1. Przyjmowanie bezdomnych zwierząt, w szczególności psów do schroniska dla zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka oraz utrzymywanie tych zwierząt na zasadach określonych w regulaminie schroniska oraz zgodnych z kryteriami zawartymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840). 2. Zakup pożywienia, karmienie i zapewnienie zwierzętom stałego dostępu do wody, pielęgnowanie bezdomnych zwierząt zgodnie z wymogami i normami żywienia, zapewnienie opieki weterynaryjnej przez lekarza weterynarii. 3.... więcej...

Konsultacje społeczne w sprawie projektu statutów sołectw Gminy Rogów

Komunikaty | 12 grudnia 2018 14:29 | Publikujący: Urząd Gminy Rogów

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Wójt Gminy Rogów ogłasza konsultacje społeczne w sprawie statutu sołectw Gminy Rogów. Projekt statutu jest dostępny na stronie: bip.rogow.eu, u sołtysów Gminy Rogów, a także w Urzędzie Gminy Rogów, pok. nr 30. Uwagi można zgłaszać do 27 grudnia 2018 r. u sołtysów, osobiście w pokoju nr 30 Urzędu Gminy lub na piśmie (w tym formie elektronicznej na adres: rada@rogow.eu).... więcej...

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. Budowa oraz dobudowa zespołu garaży ul. Topolowa w Janikowie

Komunikaty | 12 grudnia 2018 14:23 | Publikujący: Urząd Miejski w Janikowie

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa oraz dobudowa zespołu garaży w zabudowie szeregowej - etap I od numeru 43 do 54 na terenie działki o numerze ewidencyjnym 80/23 połozonej przy ulicy Topolowej w Janikowie, o ęb 4". - Pełen tekst w załączeniu.... więcej...

Zawiadoienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Komunikaty | 12 grudnia 2018 14:04 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Decyzja dla istniejącego przedsięwzięcia: stacji bazowej operatora Orange Polska S.A. zlokalizowanej juz na działce o nr ewid. 305 o ęb 31 Ossa, w miejscowości Ossa, gm. Biała Rawska.... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 grudnia 2018 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Komunikaty | 12 grudnia 2018 13:53 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z2018 r. poz. 2096 ), wzwiązku zart. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV Harasiuki- Janów od słupa nr 18 do słupa nr 44 na linię kablową ziemną SN 15 kV wrazzdemontażem oraz wymianą słupa SN nr 42 w o ębie miejscowości Huta Nowa, Huta Stara,... więcej...

dyżur klubu radnych Lepsze Jutro

Komunikaty | 12 grudnia 2018 12:21 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Klub radnych Lepsze Jutro będzie dyżurował na sali nr 4 w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 10-11.... więcej...

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości 505m na działkach nr 28, 43, 48/4, 48/5, 47, 26, 27, 69, 21, 9/2, 7/3, 11, 13/1, 14 położonych w obrębie geodezyjnym Wilkaski, gmina Giżycko

Komunikaty | 12 grudnia 2018 08:29 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.38.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) oraz art. 10 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r.... więcej...