Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej w Nisku- rejon ul.Podoficerskiej i Tysiąclecia

Komunikaty | 19 września 2018 08:40 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 17 września 2018r. PPB.6730.110.2018.ED OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2017 poz. 1073, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 4.09.2018r. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 37-450 Stalowa Wola ul. Handlowa 11, w imieniu którego występują P.... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s ooś dot. instalacji do przetwarzania odpadów ...

Komunikaty | 18 września 2018 12:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin,2018.09.18 Nr 6220.2.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin Na podstawie art.6, art. 7, art.8, art.9 art.10, art.61 § 4, art.77 oraz art.79 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1257/ w związku z art. 33 ust.1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm./, Wójt Gminy Regimin podaje do publicznej wiadomości, że... więcej...

Komunikat w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Komunikaty | 18 września 2018 11:54 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

W związku z dużym odzewem i licznymi uwagami, które wpłynęły do projektu uchwały "w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej" Organ opracował nowy projekt uchwały i poddaje go konsultacjom. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/483/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego gminy Węgorzewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikaty | 18 września 2018 11:39 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

Domaniów, dnia 18 września 2018 r. RIR.6733.2.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, ze zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, ze zmianami) zawiadamiam, że wdniu 18 września 2018 r., po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, została wydana decyzja nr2/2018 oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „budowa linii napowietrznej SN 20kV... więcej...