Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie nr 52/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:lokal mieszkalny Nowowiejska 12/1

Komunikaty | 16 maja 2018 09:19 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 52/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 1 położony wbudynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 12 przy ul. Nowowiejskiej wGiżycku, pow. użytkowa lokalu 54,69m2 wraz z przynależną piwnicą opow. 13,11m2 (wysokość: 1,87m) oraz przynależny do tego lokalu udział... więcej...

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu opisu inwentaryzacyjnego

Komunikaty | 16 maja 2018 08:49 | Publikujący: Gmina Ciasna

Wójt Gminy Ciasna, działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciasna przy ul. Nowej 1a na okres od 15.05.2018r. do 15.06.2018r. opisu inwentaryzacyjnego nieruchomości przeznaczonej do komunalizacji, stanowiącej ulicę Stasiową w Zborowskiem.... więcej...

Obwieszczenie nr 51/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: lokal mieszkalny Smętka 14/2

Komunikaty | 15 maja 2018 15:15 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 51/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje dopublicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 2 położony naI piętrze budynku mieszkalnego dwurodzinnego nr 14 przy ul. Smętka wGiżycku, pow. użytkowa lokalu 48,70m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicami opow. 6,50m2 oraz 3,80m2 oraz udziałem wynoszącym 516/1000 części wnieruchomości wspólnej,... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Oświetleniu placu zabaw przy ul. Kajki na dz. o nr ewid. 1-107/2.

Komunikaty | 15 maja 2018 13:58 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

BURMISTRZ GIŻYCKA WPI.6733.04.2018.AC Giżycko, dnia 15.05.2018 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 149) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2018 (nr sprawy: WPI.6733.04.2018.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego... więcej...

ZMIANA NAZWY ULICY

Komunikaty | 15 maja 2018 13:39 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na rozbudowę przepustu drogowego przy Dk19

Komunikaty | 15 maja 2018 12:04 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 14.05.2018r. PPB.6733.1.23.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1253 z poźn. zm), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2017 poz.1073 z poźn.zm) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 11.05.2018r. Gminy Nisko w imieniu, której działa pełnomocnik P. Stanisława Szymonik zostało wszczęte postępowanie zmierzające do... więcej...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy oświetlenia drogowego na dz. nr 123 w miejscowości Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko

Komunikaty | 15 maja 2018 11:24 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 07.05.2018 r. wpłynął wniosek Pana Dariusz Grygiencza złożony w imieniu Gminy Giżycko w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Kożuchy Wielkie,... więcej...