Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

Komunikaty | 24 lipca 2018 11:41 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Regimin – etap 1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie z termomodernizacją budynku po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Grodźcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania tego obiektu na obiekt o funkcjach użyteczności publicznej oraz kulturalno- oświatowych na działce numer 417 obręb Grodziec Gmina Grodziec.

Komunikaty | 24 lipca 2018 11:08 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Wójt 62-580 Grodziec Gminy Grodziec ul. Główna 17 Grodziec, 24 lipca 2018 roku IP.6733.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017.1073 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24 lipca 2018 roku wydano decyzję znak IP.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, przebudowie... więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Komunikaty | 24 lipca 2018 11:02 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Poznań, 19-07-2018 w Poznaniu WOO-II.4260.182.2017.DZ.17 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 16.07.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

Komunikaty | 23 lipca 2018 14:26 | Publikujący: Miasto Leżajsk

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 24 lipca 2018 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący lokal nr 34 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 55, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy. Szczegółowe informacje dotyczące ww. lokalu zostały zawarte w wywieszonym wykazie. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 2 – Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Tel. 17 242 73 33 wewn.115 lub 116.... więcej...

Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na "Dostawę rolet wewnętrznych w kasecie" nr RGM.271.12.2018

Komunikaty | 23 lipca 2018 13:50 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ocena ofert złożonych w dniu 23.07.2018r. i wybór najkorzystniejszej oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr RGM.271.12.2018 na dostawę rolet wewnętrznych w kasecie, wpłynęła 1 oferta. Ocena ofert: Nr oferty data wpływu, godzina Nazwa i adres Oferenta Cenna utto zamówienia /zł/ Ocena ofert: 1 23.07.2018r. 9:30 PPHU NIKROL Anna Okroj Al. Wojska Polskiego 3/1 83-200 Starogard Gdański 750,00 Kryterium A cena: 70 pkt Kryterium B okres realizacji zamówienia – do 5 dni roboczych: 10 pkt Kryterium C okres gwarancji – 36... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy lini kablowej Sn15 w Nisku ul. Sadowa

Komunikaty | 23 lipca 2018 13:08 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 23 lipca 2018r. PPB.6733.1.33.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. Poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z póżn.zm) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 19.07.2018r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Stalowa Wola z/s w 37-450 Stalowa Wola ul. KEN 18, w imieniu których... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec w sprawie zakończenia postępowania wszczętego na wniosek Pana Łukasza Szczepankiewicza zam. Stare Grądy 24, 62-580 Grodziec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 150 DJP na działce numer ewidencyjny 319/4obręb Grady Stare, Gmina Grodziec.

Komunikaty | 23 lipca 2018 12:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 20 lipca 2018 roku IP.6220.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 ze zm.), oraz art. 33 stawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017.1405 ze zm.), ZAWIADAMIAM iż zostało zakończone postępowanie... więcej...

Wyniki postępowania na wykonanie i dostawę 16 tablic informacyjnych wraz ze stelażami i słupkami

Komunikaty | 23 lipca 2018 11:48 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

WYNIKI postępowania na wykonanie i dostawę 16 tablic informacyjnych wraz ze stelażami i słupkami na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 30.000 euro (Zarządzenie Nr RGM/32/2014 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 22 kwietnia 2014r.), na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1020). Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu... więcej...

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4 obręb Antonowo, Gm. Giżycko.

Komunikaty | 23 lipca 2018 09:44 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 810 ze zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Giżycko z dnia 25 czerwca 2018 r. znak: RRG.6220.4.2015.41 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...