Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zaproszenie na XLIX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Komunikaty | 26 lipca 2018 14:42 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XLIX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej wZłoczewie, która odbędzie się w dniu 31 lipca (wtorek) 2018 r. o godz. 900 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie o ad XLIX sesji Rady Miejskiej w Złoczewie, stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie proponowanego porządku o ad. 3. Wystąpienie Burmistrz Miasta Złoczewa na temat toczącego się postępowania dotyczącego Biogazowni. 4. Wystąpienia gości. 5. Dyskusja radnych. 6. Zamknięcie o ad XLIX sesji Rady Miejskiej w Złoczewie. Przewodniczący... więcej...

Obwieszczenie nr 89/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Komunikaty | 26 lipca 2018 13:44 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 89/1//2018 Zmienia się pkt 2 Uwag Obwieszczenia nr 89/2018 w zakresie terminu na składanie wniosków i zastrzeżeń dotyczących wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości na następujący: 2. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości można składać w terminie do dnia 24.08.2018 r. (włącznie). Giżycko, dnia 09.08.2018 r. OBWIESZCZENIE NR 89/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz... więcej...

Zawiadomienie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji dla odcinka sieci energetycznej Nisko Racłwice

Komunikaty | 26 lipca 2018 12:52 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 27 czerwca 2018r. PPB.6733.1.25.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257, późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073, z późn.zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 24.05.2018r.PGE Dystrybucja S. A. Oddz. Rzeszów, 35-065 Rzeszów ul. 8-go Marca 8, w imieniu której występuje pełnomocnik P. Paweł... więcej...

NABÓR NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO.

Komunikaty | 26 lipca 2018 07:47 | Publikujący: Gmina Mirsk

NABÓR NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO Informacje dla kandydatów na urzędników wyborczych dostępne są http://jelenia-gora.kbw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/25410_Trwa_nabor_kandydatow_na_urzednikow_wyborczych" target="_blank">tutaj. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy ... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Stawiguda z dnia 25.07.2018 r.

Komunikaty | 25 lipca 2018 13:48 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z a w i a d a m i a: w dniu 11.07.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na demontażu odcinka istniejącej linii napowietrznej elektroenergetycznej niskiego napięcia i budowie sieci... więcej...