Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kopaliny – piasku z terenu działek ewid. nr 388/1 i 372 w Nisku”.

Komunikaty | 17 maja 2018 10:51 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 17.05.2018 r. OSK.6220.10.2017.DG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy zdnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z2017r., poz. 1405), informuję, że w dniu 17.05.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dlaprzedsięwzięcia... więcej...

Aktualizacja kwot dotacji i wskaźnika zwiększającego.

Komunikaty | 16 maja 2018 14:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203) Gmina Stawiguda ogłasza: Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 565,62zł miesięcznie ( kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych) Na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części subwencji ogólnej dla gminy. Statystyczna liczba dzieci wynosi: 224 Podstawowa kwota na dziecko dla publicznych oddziałów przedszkolnych wynosi: 329,35zł.... więcej...

Konsultacje społeczne na tamat projektu modernizacji linii kolejowych PKP

Komunikaty | 16 maja 2018 12:50 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

PKP Polskie Linie Kolejowe SA planuje przeprowadzenie prac na linii kolejowej przebiegającej przez teren naszej gminy w ramach projektu pn. Prace na pozostałych liniach kolejowych należących do alternatywnego ciągu transportowego Bydgoszcz-Trójmiasto i liniach stycznych oraz Chojnickim Węźle Kolejowym” w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wy anych projektów”. W związku z tym, w celu określenia potrzeb społecznych mieszkańców prowadzone jest badanie ankietowe. Ankieta dostępna jest tutaj: https://goo.gl/forms/zmOYU7AM9jjnYglc2 oraz w Urzędzie... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - obręb Cimochy

Komunikaty | 16 maja 2018 11:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997 z późn. zm.), Uchwały Nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Wieliczki z dnia 06 maja 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości - podaję do publicznej wiadomości... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - obręb Cimochy

Komunikaty | 16 maja 2018 11:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997 z późn. zm.), Uchwały Nr XVIII/106/2016 Rady Gminy Wieliczki z dnia 06 maja 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości - podaję do publicznej wiadomości... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - obręb Cimochy

Komunikaty | 16 maja 2018 11:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997 z późn. zm.), Uchwały Nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Wieliczki z dnia 06 maja 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości - podaję do publicznej wiadomości... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - obręb Wieliczki

Komunikaty | 16 maja 2018 11:39 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

WYKAZ Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 36/2017 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży udziału... więcej...