Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Pana Macieja Domina, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na działkach nr 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 206/15, 206/16, 206/17, 209 obręb Mroczkowice, gmina Mirsk dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej.”

Komunikaty | 21 maja 2018 08:15 | Publikujący: Gmina Mirsk

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) z a w i a d a m i a m, że w dniu 15.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Macieja Domina, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na działkach nr 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 206/15,... więcej...

O g ł o s z e n i e „Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy, położone w obr. 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej.

Komunikaty | 18 maja 2018 15:28 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

O g ł o s z e n i e „Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy, położone w o . 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej. 1)Dz.nr 292/51 o pow. 0,0051 ha cena wywoławcza – 1 669,- zł wadium – 200,-zł minimalne postąpienie w przetargu – 50,-zł 2)Dz.nr 292/52 o pow. 0,0051 ha cena wywoławcza – 1669,- zł wadium – 200,- zł minimalne postąpienie w przetargu – 50,- zł 3)Dz.nr 292/53 o pow. 0,0051 ha cena wywoławcza – 1669,- zł wadium – 200,- zł minimalne... więcej...

Uchwała Nr 1/2018 Kapituły Medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” z dnia 27 kwietnia 2018r.

Komunikaty | 18 maja 2018 13:27 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Uchwała Nr 1/2018 Kapituły Medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”. Działając na podstawie § 3 uchwały nr 262/XXX/2006 Rady Powiatu wPłocku zdnia 25stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” zmienionej uchwałą nr 199/XXIV/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2009 roku oraz uchwałą nr 253/XXXI/ 2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 18 listopada 2009 r. uchwala się, co następuje: § 1 Przyznaje się 32... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA

Komunikaty | 18 maja 2018 10:22 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 149) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: oświetleniu placu zabaw przy ul. Kajki w Giżycku na dz. o nr ewid. 1-106/1 oraz 1-44. W związku z powyższym informuję, że z zakresem projektowanej inwestycji... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Komunikaty | 18 maja 2018 08:31 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN ____________________________________ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.1405 ze zm.), informuję o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wiele, gmina Karsin Uchwałą Nr XXX/290/18 Rady Gminy Karsin z dnia... więcej...