Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Kultura i sztuka – organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych"

Komunikaty | 30 kwietnia 2019 15:16 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Komunikat do oferty złożonej przez Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski w Giżycku, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w celu realizacji projektu zatytułowanego:"Święto twórczości dziecięcej - 2019", w wysokości: 1 000 zł (tysiąc złotych) ... więcej...

Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Komunikaty | 30 kwietnia 2019 13:54 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późń. zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jedną z tych zmian jest wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1, art. 272 ust. 22 oraz art. 298 pkt 2 cytowanej ustawy Prawo wodne, od 1 stycznia 2018r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: 1. właścicielami... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: Budowa linii kablowej nN oraz SN przy al. 1 Maja (dz. nr ewid. 2-156/8, 2-100/1) w Giżycku.

Komunikaty | 30 kwietnia 2019 13:40 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

WPI.6733.07.2019.PR Giżycko, dnia 30.04.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam owszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: Budowa linii kablowej nN oraz SN przy al. 1 Maja... więcej...

OBWIESZCZENIE NR 50/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Komunikaty | 30 kwietnia 2019 13:37 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 50/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: części nieruchomości niezabudowanej położonej w Giżycku przy ul. Unii Europejskiej wydzielonej z działek o nr geod. 624/13 o powierzchni 0,0290 ha oraz 624/21 o powierzchni 0,0377 ha (o ęb nr 2 miasta Giżycko).... więcej...

Zawiadomienie i zmianie godziny posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego

Komunikaty | 30 kwietnia 2019 13:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

GRODZIEC, DNIA 30 KWIETNIA 2019 R. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZMIANĘ GODZINY POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZADU, BUDŻETU I PORZADKU PUBLICZNEGO Z GODZINY 13.00 NA GODZINĘ 10.00 DNIA 8 MAJA /ŚRODA/ 2019 ROKU W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC. Przewodniczący Komisji /-/ Kazimierz Kaźmierski ... więcej...

Dzień 2 maja 2019 roku jest dniem wolnym od pracy

Komunikaty | 30 kwietnia 2019 13:01 | Publikujący: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Informuję, że dzień 2 maja 2019 r. (czwartek) dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu jest dniem wolnym od pracy. Kierownik /-/ Danuta Czerniawska ... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Komunikaty | 30 kwietnia 2019 12:50 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

LI.6733.11.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z 2019 r. poz. 60, 235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Józwika postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 90, 63, 40 w o ębie Ujazdówek gmina... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Komunikaty | 30 kwietnia 2019 12:48 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

LI.6220.3.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą ooś, art. 49 i art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.04.2019 r. wszczęte zostało, na wniosek Pani... więcej...

Obwieszczenie nr 46/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodrowania nieruchomości przyległej

Komunikaty | 30 kwietnia 2019 12:25 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 46/2019 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nrV/4/07 Rady Miejskiej wGiżycku z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych dozbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych: 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona... więcej...