Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin z dnia 26.11.2018r.

Komunikaty | 26 listopada 2018 13:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin, 2018.11.26 Nr 6220.2.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin, na podstawie art. 36 i z art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2081/ oraz w związku z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 /, zawiadamia wszystkich zainteresowanych, że planowana na dzień 30 listopada... więcej...

Postanowienie -Novago

Komunikaty | 26 listopada 2018 13:10 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej w Zarzeczu ul.Kręta

Komunikaty | 26 listopada 2018 10:09 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 26.11.2018r. PPB.6733.1.47.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz.2096 z poźn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz.1945) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 23.11.2018r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp.z o.o. Zakład Gazowniczy wJaśle w imieniu, której działa pełnomocnik P. Grzegorz Adamczyk... więcej...

Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy w Czajkoiwe

Komunikaty | 26 listopada 2018 10:02 | Publikujący: Gmina Czajków

Z A W I A D O M I E N I E Zawiadamiam, że II sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 roku, o godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czajkowie. Porządek o ad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokółu z o ad I sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na I sesji. 6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 7. Informacja o realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii... więcej...

Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Rozogi – 28 listopada 2018 r.

Komunikaty | 25 listopada 2018 18:18 | Publikujący: Urząd Gminy Rozogi

II Sesja Rady Gminy Rozogi – 28 listopada 2018 r. Transmisja z sesji - godzina 12:00 na kanale Gminy Rozogi pod linkiem https://www.youtube.com/channel/UC6WDNhu9eB1pDt9WewQQ02A... więcej...