Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko

Komunikaty | 18 stycznia 2019 12:42 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

PPB.6720.1.20.2018 Nisko, dnia 18.01.2019r. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko Na podstawie art. 11 pkt 7, pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945), w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr LII/407/18 z dnia 10 sierpnia 2018r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IVzmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania... więcej...

Ogłoszenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Nisko II na działkach nr 1032/65, 1032/67, 1795 w miejscowości Nisko”.

Komunikaty | 18 stycznia 2019 12:33 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dn. 18.01.2019 r. OSK.6220.3.2018.gd OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Na podstawie art. 33 ust 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018.2096), informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym wsprawie wydania decyzji o środowiskowych... więcej...

spotkanie robocze radncyh - 24.01.2019 r

Komunikaty | 18 stycznia 2019 11:55 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

dokument w załączeniu... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku w rejonie ul. Wolności i ul. Willowej

Komunikaty | 18 stycznia 2019 10:57 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 18.01.2019r. PPB.6733.1.1.2019.MS OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 15.01.2019r. (data wpływu 16.01.2019r.) Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Nisku, w imieniu którego działa pełnomocnik P. Józef... więcej...

zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Nisku przy ul.Kościuszki gm. Nisko

Komunikaty | 18 stycznia 2019 10:24 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 18 stycznia 2019r. PPB.6733.1.48.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112została wydana decyzja Nr 2/2019 znak PPB.6733.1.48.2018 z dnia... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikaty | 18 stycznia 2019 09:24 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Pawonków, dnia 18.01.2019 r. GK.6733.1.2018.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 101 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam iż w dniu 18.01.2019 r. na wniosek z dnia 14.01.2019 r. (data wpływu... więcej...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Komunikaty | 18 stycznia 2019 08:01 | Publikujący: Gmina Mirsk

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI W związku z wejściem w życie z dniem 5 października 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca... więcej...

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują następujące uchwały podatkowe:

Komunikaty | 17 stycznia 2019 14:39 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązująnastępujące uchwały podatkowe: uchwała Nr XXVII/221/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Biała Rawska, uchwała Nr XXVII/222/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej dnia 09... więcej...

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert na realizacje w 2019r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Komunikaty | 17 stycznia 2019 13:28 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert na realizacje w 2019r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe... więcej...