Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

INFORMACJA O WYKAZIE LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Komunikaty | 10 grudnia 2018 11:34 | Publikujący: Gmina Dmosin

WÓJT GMINY DMOSIN na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204) informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dmosin został wywieszony wykaz lokali użytkowych, położonych w Nagawkach 16 przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Wykaz wymieszony jest przez 21 dni, tj. od dnia 10 grudnia 2018r. do 31 grudnia 2018r. ... więcej...

Zawiadomienie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji dla odcinka sieci gazowej Zarzecze ul.Stara

Komunikaty | 10 grudnia 2018 09:13 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 10.12. 2018r. PPB.6733.1.46.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(t.j.Dz.U. 2018, poz.2096 z poźn.zm.),w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2018 poz.1945), w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 9.11.2018r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego... więcej...

OGŁOSZENIE - REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Komunikaty | 10 grudnia 2018 09:05 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

O G Ł O S Z E N I E regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym Wójt Gminy Giżycko, zgodnie z art. 23 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy zdnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.) informuje o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Giżycko, w przewozach nie objętych komunikacją miejsko-gminną: nazwa i adres organizatora: Gmina Giżycko, adres: Urząd Gminy... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o polowaniach zbiorowych myśliwych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie "im. św. Huberta" w obwodzie łowieckim nr 258 w dniach od 11 do 12 grudnia 2018 r.

Komunikaty | 08 grudnia 2018 09:42 | Publikujący: Gmina Mirsk

ROŚ.6151.3.2018.1 Mirsk, dnia 08.12.2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych myśliwych planowanych do przeprowadzenia przez Koło łowieckie „im. św. Huberta” w obwodzie łowieckim nr 258 w dniach od 11 do 12 grudnia 2018 r. Zgodnie z art. 42 ab ust. 3 ww. ustawy Prawo łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem... więcej...

Dyżur przewoniczącego Rady Gminy

Komunikaty | 07 grudnia 2018 14:01 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

D Y Ż U R Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec Przewodniczący Rady Gminy Grodziec uprzejmie informuje, że przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach od 9.00 do 10.00 w pokoju nr 16 lub w miejscu umówionym z zainteresowanym poza Urzędem Gminy. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmuje Pani Krystyna Szynkiewicz w biurze Rady Gminy, pokój nr 14, tel. (63) 2485500 wew. 30. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec /-/ Zenon Olejniczak ... więcej...

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Wielołęczanki” w ramach tzw. „Małego grantu”.

Komunikaty | 07 grudnia 2018 12:51 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Gmina Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 07 grudnia 2018 r. IP.525.4.2018 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Grodziec informuje, iż uznając celowość oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Wielołęczanki” z siedzibą w m. Wielołęka 55, 62-580 Grodziec pn. „Wielołęczanki robią Mikołajki 2!” – spotkanie integracyjne dla dzieci z Gminy Grodziec przyznaje ww. Stowarzyszeniu kwotę dotacji... więcej...

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 14.12.2018 r., godz. 10.00

Komunikaty | 07 grudnia 2018 12:33 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349, poz. 1432/ zwołuję III sesję Rady Miejskiej wBiałej Rawskiej na dzień 14 grudnia 2018 roku o godzinie 1000 wsali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury wBiałej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek o ad: Otwarcie III sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu Nr I/18 z dnia 21.11.2018 roku oraz protokołu Nr II/18 z dnia 27.11.2018 roku. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami. Podjęcie uchwały... więcej...

Komisja Edukacji - dnia 12 grudnia 2018 r., godz 8:30

Komunikaty | 07 grudnia 2018 12:28 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że wdniu 12 grudnia 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska na fragmencie obszaru wsi, Julianów Lesiewski. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/15 Rady Miejskiej... więcej...

Komisja Budżetu - dnia 11 grudnia 2018 r., godz. 8.30

Komunikaty | 07 grudnia 2018 12:27 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia,że wdniu 11 grudnia 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska na fragmencie obszaru wsi, Julianów Lesiewski. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/15 Rady Miejskiej w Białej... więcej...

Komisja Rolnictwa - dnia 10 grudnia 2018 r., godz. 8:30

Komunikaty | 07 grudnia 2018 12:25 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że wdniu 10 grudnia 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska na fragmencie obszaru wsi, Julianów Lesiewski. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/15... więcej...