Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 28.06.2018 r., godz. 12.00

Komunikaty | 21 czerwca 2018 12:01 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000/ zwołuję XLVII sesję Rady Miejskiej wBiałej Rawskiej na dzień 28 czerwca 2018 roku o godzinie 1200 wsali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury wBiałej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek o ad: Otwarcie XLVII sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu Nr XLVI/18 z dnia 12.06.2018 roku. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania... więcej...

Komisja Budżetu - dnia 27 czerwca 2018 r., godz. 8.30

Komunikaty | 21 czerwca 2018 11:32 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że wdniu 27 czerwca 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2017. omówienie w/w sprawozdań, przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Biała Rawska, przedstawienie... więcej...

Komisja Rolnictwa - dnia 26 czerwca 2018 r., godz. 9:00

Komunikaty | 21 czerwca 2018 11:22 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że wdniu 26 czerwca 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2017. a.omówienie w/w sprawozdań, b.przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta... więcej...

Komisja Edukacji - dnia 25 czerwca 2018 r., godz 8.00

Komunikaty | 21 czerwca 2018 11:19 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że wdniu 25 czerwca 2018 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2017. a. omówienie w/w sprawozdań, b. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Kamionki

Komunikaty | 21 czerwca 2018 10:16 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.6845.41.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Kamionki 277/2 0,1700 ha OL1G/00016751/9 uprawy rolne 01.08.2018r. - 31.07.2021r. 51,00 zł rocznie od podpisania umowy Dzierżawca wpłaca jednorazowo czynsz w wysokości proporcjonalnej do końca roku kalendarzowego, b) następne opłaty roczne Dzierżawca wpłaca do dnia 15 stycznia każdego roku za rok bieżący Uwagi: Czynsz... więcej...

Informacja o obradach XXXVI Sesji Rady Gminy Szydłowo

Komunikaty | 20 czerwca 2018 15:52 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu27 czerwca 2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo odbędą się o ady XXXVI Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna ... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły – Kazimierza Wielkiego – Przemysłowej wraz z przebudową infrastruktury na dz. o nr ewid. 2-220.

Komunikaty | 20 czerwca 2018 15:09 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 149) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły – Kazimierza Wielkiego – Przemysłowej wraz z przebudową... więcej...

Oferta realizacji zadania publicznego

Komunikaty | 20 czerwca 2018 14:25 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Zgodnie z art. 19a pkt 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaje się do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie "Bezpieczny Konin" na zadanie publiczne z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiem społecznym pn.: "Razem dla bezpieczeństwa". Treść oferty dostępna jest na: - stronie gminy Wilczyn; - tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Uwagi go złożonej oferty można składać w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty (liczy się data wpływu do urzędu) w Sekretariacie... więcej...