Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE BiZ.6733.9.2018 Stawiguda, 26.03.2018 r.

Komunikaty | 27 marca 2018 12:51 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z a w i a d a m i a: w dniu 14.03.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV na działce nr 185/1 w o ębie... więcej...

OBWIESZCZENIE BiZ.6733.7.2018 Stawiguda, 26.03.2018 r.

Komunikaty | 27 marca 2018 12:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z a w i a d a m i a: w dniu 2.03.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieciowej przepompowni wody wraz z podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej, odwodnieniem... więcej...

ZARZĄDZENIE NR IP.0050.269.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Komunikaty | 27 marca 2018 12:38 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), Wójt Gminy Grodziec podaje do publicznej wiadomości listę nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na okres 21 dni, tj. od dnia 27 marca 2018 r. do dnia 18 kwietnia 2018 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec pokój nr 11,... więcej...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

Komunikaty | 27 marca 2018 12:02 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 27.03.2018 r. do 18.04.2018 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec pokój nr 11, tel. 63 24 85 500 wew. 25. Wójt Gminy Grodziec /-/ Anna Andrzejewska... więcej...

Ogłoszenie "mały grant"

Komunikaty | 27 marca 2018 10:20 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

27 marca 2018r., ogłaszamy komunikat dot. publikacji oferty realizacji zadania publicznego wtrybie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego io wolontariacie. Nr oferty: 4695/2018 z dnia 22 marca 2018r. Tytuł zadania publicznego: Wypoczynek letni dla dzieci, młodzieży i dorosłych Nazwa oferenta: Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Wołominie Termin realizacji zadania: 31.07.2018r. do 4.08.2018r. Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego: 5 560 zł. Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do... więcej...

Zakończenie procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych.

Komunikaty | 27 marca 2018 10:03 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych została wy ana pani Hanna Nieszporek, zamieszkała w Świerklanach. UZASADNIENIE: Przedłożone przez kandydatkę dokumenty aplikacyjne spełniały wszystkie wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada wykształcenie i staż pracy, wymagane na ww. stanowisku. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że posiada predyspozycje, umiejętności oraz wiedzę niezbędną do wykonywania pracy na tymże stanowisku.... więcej...

Wodociąg Krynica

Komunikaty | 27 marca 2018 09:37 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

... więcej...

Ogłoszenie

Komunikaty | 27 marca 2018 09:09 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

OGŁOSZENIE w sprawie składania wniosków o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566) Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 017 poz.1566 ze zm.), wprowadzając istotne zmiany w zakresie organizacji i prowadzenia nadzoru nad kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli. Zgodnie z przepisami nowej ustawy (art.39.1) w przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, rada gminy może wyrazić,... więcej...