Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zapytanie ofertowe nr 22/2017

Komunikaty | 19 grudnia 2017 14:39 | Publikujący: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Dostawa materiałów instalacyjnych w 2018 r.... więcej...

INFORMACJA o cenach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 12 grudnia 2017r. do 09 czerwca 2018r.

Komunikaty | 19 grudnia 2017 14:31 | Publikujący: Urząd Gminy Stara Kamienica

INFORMACJA Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, iż w dniu 12.12.2017r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2180). W związku z powyższym działając na podstawie art. 9 ust. 1 i 3 w/w ustawy informujemy, iż na terenie Gminy Stara Kamienica w okresie od 12.12.2017r. do 09.06.2018r. będą obowiązywać nowe ceny taryfowe za wodę i ścieki. Ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 12 grudnia 2017r.... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 18.12.2017 r. znak: ROŚ.6341.56.2017

Komunikaty | 19 grudnia 2017 13:05 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do rzeki Bó w kilometrze 142+008 ścieków komunalnych oczyszczonych w mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków (RLM = 90000) zlokalizowanej w Bolesławcu przy ul. Granicznej 48 - decyzja Starosty Bolesławieckiego z dnia 17.03.2011 r. znak: ROŚ.6341.5.2011. Zmiana dot. zmniejszenia... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 grudnia 2017 r.

Komunikaty | 19 grudnia 2017 12:40 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.29.2017.HP2.13 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 26/2017 o ustaleniu lokalizacji inwes-tycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym to jest budowy linii kablowej SN 15 kV, na działkach o nr ew.: - 90 w o ębie Szczurzyn i 427 w o ębie Niechodzin-Bielin gmina miejska Ciechanów, - 6 w o ębie Niechodzin, 47 w o ębie Pęchcin, 216 w o ębie Ujazdówek , 95 i 3318/1... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w ponownie rozpatrywanej sprawie dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej w technologii rur preizolowanych od kotłowni przy ul. Batorego do kotłowni przy ul. Nowowiejskiej 35 wraz z przyłączami do kompleksów wojskowych przy ul. Nowowiejskiej z jednoczesnym podłączeniem do istniejącej siec

Komunikaty | 19 grudnia 2017 12:27 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

WPI.6733.12.2017.PR Giżycko, dnia 19 grudnia 2017r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) z a w i a d a m i a m, że działając zgodnie z Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 20 listopada 2017r. ponownie rozpatrzono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... więcej...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XLI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 grudnia (czwartek) 2017 r.

Komunikaty | 18 grudnia 2017 14:30 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XLI sesję Rady Miejskiej wZłoczewie, która odbędzie się w dniu 28 grudnia (czwartek) 2017 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie o ad XLI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku o ad XLI sesji, - przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej, - przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej. 2. Powołanie sekretarza o ad. 3. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami. 4. Interpelacje radnych. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.10.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec-Ciechlin, Huta Jeżewska-Natalin, położonych w gm. Pniewy.

Komunikaty | 18 grudnia 2017 14:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.10.2017 Pniewy, 2017-12-18 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.10.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec-Ciechlin, Huta Jeżewska-Natalin, położonych w gm. Pniewy 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia: Lista... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznacoznej do zbycia

Komunikaty | 18 grudnia 2017 08:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

WYKAZ Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 36/2017 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży udziału... więcej...