Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 23.02.2018 r., godz. 12.00

Komunikaty | 16 lutego 2018 13:57 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130/ zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej wBiałej Rawskiej na dzień 23 lutego 2018 roku o godzinie 1200 wsali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury wBiałej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek o ad: Otwarcie XLII sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu Nr XLI/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej... więcej...

Komisja Budżetu - dnia 21 lutego 2018 r., godz. 8.30

Komunikaty | 16 lutego 2018 13:56 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że wdniu 21 lutego 2018 r. roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy położonej w o ębie wsi Ossa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 291/4 o pow. 0,05 ha. Wyrażenie opinii do projektu uchwały... więcej...

Komisja Rolnictwa - dnia 20 lutego 2018 r., godz. 8.30

Komunikaty | 16 lutego 2018 13:54 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że wdniu 20 lutego 2018 r. roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy położonej w o ębie wsi Ossa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 291/4 o pow. 0,05 ha. Wyrażenie opinii... więcej...

Komisja Edukacji - dnia 19 lutego 2018 r., godz 10.00

Komunikaty | 16 lutego 2018 13:52 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że wdniu 19 lutego 2018 r. roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy położonej w o ębie wsi Ossa oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 291/4 o pow. 0,05 ha. Wyrażenie opinii do projektu... więcej...

Zawiadomienie o materiale dowodowym dla wydania decyzji na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w Nisku ul.Głowackiego

Komunikaty | 16 lutego 2018 13:35 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 16 luty 2018r. PPB.6733.1.3.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257, późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073, z późn.zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z datą wpływu dnia 19.01.2018r.Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Nisku ul. Szklarniowa 1, w imieniu której występuje prezes Zarządu mgr inż.... więcej...

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia w Zarzeczu przy ul.Kopernika lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci nN oświetlenia drogowego na słupach oświetleniowych

Komunikaty | 16 lutego 2018 12:07 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 16 lutego 2018r. PPB.6733.1.12.2018.ED OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 7 do 11 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2017 poz. 1073, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że pismem z dnia 15.02.2018r. Gmina Nisko, w imieniu której występuje pełnomocnik Paweł Mateja z-ca kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego UGiM Nisko wystąpił... więcej...

Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych

Komunikaty | 16 lutego 2018 09:17 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Zgodnie z art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim.... więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Komunikaty | 15 lutego 2018 15:09 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w następujących dziedzinach: I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych Zadanie z zakresu – Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w projekcie budżetu na rok 2018 wynosi 14 000 zł Zadanie z zakresu – Świadczenie usług opiekuńczych... więcej...

Informacja - terminy posiedzeń Komisji

Komunikaty | 15 lutego 2018 14:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument w załączeniu... więcej...

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 23 LUTEGO 2018 ROKU

Komunikaty | 15 lutego 2018 14:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 15 lutego 2018 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 23 LUTEGO /PIATEK/ 2018 ROKU O GODZ. 8:30 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: KOMISJA REWIZYJNA; KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO; KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH; KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec /-/ Mariusz Woźniak ... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

Komunikaty | 15 lutego 2018 14:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

OR.0002.37.2018 Grodziec, dnia 15.02.2018 r. Mieszkańcy Gminy Grodziec Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.). z w o ł u j ę XXXVII sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 23 lutego 2018 roku / tj. piątek / o godz. 13.30 w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Zatwierdzenie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z o ad poprzedniej sesji. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja Przewodniczącego... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E o podjęciu czynności w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GR 6220.10.34.2011 z dnia 14.02.2018

Komunikaty | 15 lutego 2018 14:29 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki , 14 luty 2018r. Nr GR 6220.10.34.2011 O B W I E S Z C Z E N I E o podjęciu czynności w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania an środowisko (t.j. Dz. U z 2016r. poz.353 ze zm.) , w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U z 2016r. poz.23 ze zm.) zawiadamia się o wydaniu postanowienia Nr GR 6220.10.33.2011... więcej...