Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

ZUS pracuje dłużej

Komunikaty | 27 listopada 2018 11:49 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Już w najbliższą sobotę e-zwolnienia stają się jedyną możliwą formą zwolnień lekarskich. ZUS robi kolejny krok by ułatwić lekarzom przejście od formy papierowej do e-ZLA. Dłużej otwarte będą sale obsługi klienta i Centrum Obsługi Telefonicznej. Od początku grudnia papierowe zwolnienia lekarskie odchodzą do przeszłości. Obowiązkowe stają się zwolnienia elektroniczne, czyli e-ZLA. Mimo że większość lekarzy zostało już przez pracowników ZUS przeszkolonych z obsługi systemu do wystawiania e-zwolnień i wyposażeni zostali we własne profile na Platformie Usług... więcej...

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Nowa, gmina Harasiuki"

Komunikaty | 27 listopada 2018 09:29 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o wydaniu postanowienia w sprawie aku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Nowa, gmina Harasiuki" ... więcej...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na II sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r.

Komunikaty | 27 listopada 2018 09:18 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na II sesję Rady Miejskiej wZłoczewie, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie o ad II sesji Rady Miejskiej w Złoczewie: - przyjęcie porządku o ad II sesji Rady Miejskiej w Złoczewie 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 3. Interpelacje radnych. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: - obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów... więcej...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej pn. ,,Prowadzenie na terenie Powiatu Lwóweckiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców”

OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej pn. ,,Prowadzenie na terenie Powiatu Lwóweckiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców” skierowany do: organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, działających na podstawie... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2018 r.

Komunikaty | 26 listopada 2018 15:25 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.26.2018.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2018 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Roberta Liberadzkiego postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej SN 15 kV, napowietrznej stacji transformatorowej SN/nn oraz linii kablowej nn wraz ze złączami kablowymi nn w miejscowości Ropele na działkach... więcej...

Obwieszczenie nr 136/2018

Komunikaty | 26 listopada 2018 15:11 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 136/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej wGiżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zbycia sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: I 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Lokal mieszkalny nr 28 położony... więcej...

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 27.11.2018 r., godz. 14.00

Komunikaty | 26 listopada 2018 14:59 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 17 pkt 2 i 4 Statutu Gminy Biała Rawska (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16grudnia 2013 r. poz. 5613) zwołuję II nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 27 listopada 2018roku ogodzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej. Proponowany porządek o ad: Otwarcie II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Przedstawienie porządku o ad. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin z dnia 26.11.2018r.

Komunikaty | 26 listopada 2018 13:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin, 2018.11.26 Nr 6220.2.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin, na podstawie art. 36 i z art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2081/ oraz w związku z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 /, zawiadamia wszystkich zainteresowanych, że planowana na dzień 30 listopada... więcej...

Postanowienie -Novago

Komunikaty | 26 listopada 2018 13:10 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

... więcej...