Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2017 r.

Komunikaty | 18 lipca 2017 15:31 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.17.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 04.07.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Stryczyńskiego, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym to jest: - budowy linii napowietrznych SN 15 kV o długości około 380 m, planowanych... więcej...

Komunikat o posiedzeniu zespołu opiniującego

Komunikaty | 18 lipca 2017 14:09 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

W dniu 20.07.2017 r. o godzinie 10:00 w SaliKonferencyjnej Urzędu Miejskiego (II piętro) odbędzie się posiedzenie Zespołu Opiniującego w celu otwarcia i oceny ofert które wpłynęły w związku z ogłoszonymi przez Burmistrza konkursami na zadania: "Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie”, oraz "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku" ... więcej...

obwieszczenie w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej po Podgórskiej Helenie ( Władysław, Antonina) z domu SUS

Komunikaty | 18 lipca 2017 13:13 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NISKO z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej W nawiązaniu do przepisów art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U.2017.1257) w z y w a m do udziału w postępowaniu administracyjnym znak PPB.6733.2.1.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym-wojewódzkim dla zamierzenia polegającego na przebudowie... więcej...

Obwieszczenie iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Murzynno - Żyrosławice - Opoczki- Przybranowo nastąpi w terminie późniejszym tj. do dnia 14.08.2017r. z uwagi na oczekiwanie przesłania opinii o ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowis

Komunikaty | 18 lipca 2017 11:39 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 14.07.2017r. GNIEWKOWA OŚ.6220.27.2017.AS OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 36 §1, §2 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), zawiadamia iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej... więcej...

Obwieszczenie iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2533C Lipie - Modliborzyce” nastąpi w terminie późniejszym tj. do dnia 14.08.2017r. z uwagi na oczekiwanie przesłania opinii o ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Komunikaty | 18 lipca 2017 11:37 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 14.07.2017r. GNIEWKOWA OŚ.6220.28.2017.AS OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 36 §1, §2 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), zawiadamia iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej... więcej...

ogłoszenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Sandomierskiej w Nisku -Malcach

Komunikaty | 18 lipca 2017 09:15 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 17 lipca 2017r. PPB.6733.1.6.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016. 23, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112, w imieniu której występuje P. Polek Monika,została wydana decyzja... więcej...

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 24.07.2017 r., godz. 13.00

Komunikaty | 17 lipca 2017 15:37 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935/ zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej wBiałej Rawskiej na dzień 24 lipca 2017 roku o godzinie 1300 wsali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury wBiałej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek o ad: Otwarcie XXXVI sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia... więcej...

Komisja Rolnictwa - dnia 21 lipca 2017 r., godz. 8.30

Komunikaty | 17 lipca 2017 15:36 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że wdniu 21 lipca 2017 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2017 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała... więcej...

Komisja Budżetu - dnia 20 lipca 2017 r., godz. 8.00

Komunikaty | 17 lipca 2017 15:34 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że wdniu 20 lipca 2017 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2017 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska. Wyrażenie... więcej...

Komisja Edukacji - dnia 19 czerwca 2017 r., godz 10.00

Komunikaty | 17 lipca 2017 15:31 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że wdniu 19 lipca 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2017 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska. Wyrażenie... więcej...