Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o prace taksacyjnych przez taksatorów firmy LAS-R z Krakowa.

Komunikaty | 03 października 2017 13:48 | Publikujący: Gmina Mirsk

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że od 29 września 2017 r. na zlecenie i koszt Starosty Lwóweckiego będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R z Krakowa. Dokładne terminy wykonywania prac w poszczególnych o ębach ewidencyjnych na terenie gminy Mirsk uzależnione będą od warunków pogodowych. Prace prowadzone będą na gruntach osób fizycznych i wspólnot gruntowych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, wyłącznie na użytkach leśnych (Ls), na działkach wskazanych przez Starostę Lwóweckiego... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Komunikaty | 03 października 2017 13:08 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 29 września 2017 roku IP.6733.2.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2017.1257), w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2017.1073) podaje się do publicznej wiadomości,... więcej...

Informacja o jakości wody z ujęcia firmy Joker

Komunikaty | 03 października 2017 12:41 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

W załączeniu komunikat... więcej...

Budowa zakładu produkcji ciastek

Komunikaty | 03 października 2017 12:22 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Opinia PPIS w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa zakładu produkcji ciastek o zdolności produkcyjnej około 7 tysięcy ton/rok na działkach nr 129 i 1287/2 w Białej Rawskiej... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 03 października 2017 r.

Komunikaty | 03 października 2017 10:11 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.23.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 03 października 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam, że w dniu 27.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym (inwestycji planowanej przez Gminę Ciechanów) - budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr ew.: 63, 68/13, 68/20, 68/31 i 68/48 w o ębie Niestum gmina Ciechanów. ... więcej...

obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego i zgromadzeniu materiału dowodowego wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla zamierzenia p.n. przebudowie i rozbudowie linii energetycznej 110 kV na działkach nr ew. 2376/2 i 2201/2 w m. Zarzecze, gm. Nisko- etap II

Komunikaty | 03 października 2017 09:44 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 2 października 2017r. PPB.6733.2.1.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U.2017.1257), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. 2017.1073),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 1.02.2017r. PGE Dystrybucja S. A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a, w imieniu której występuje pełnomocnik Tomasz Raciborski, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego... więcej...

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy linii energetycznej w Nisku ul.Górka

Komunikaty | 03 października 2017 08:27 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 3 października 2017r. PPB.6733.11.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn.zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 05.09.2017r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola, w imieniu których... więcej...