Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie nr 60/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Komunikaty | 30 maja 2018 17:10 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 60/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Daszyńskiego w Giżycku wydzielonej z działek o nr geod. 195/48 i 195/59 (ob. 2 Giżycko) o pow. odpowiednio 162m2 i 11192m2. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2018 (nr sprawy: WPI.6733.09.2018.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: oświetleniu placu zabaw przy ul. Kajki w Giżycku na dz. o nr ewid. 1-106/1 oraz 1-44.

Komunikaty | 30 maja 2018 14:43 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 149) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2018 (nr sprawy: WPI.6733.09.2018.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: oświetleniu placu zabaw przy ul.... więcej...

Ogłoszenie

Komunikaty | 30 maja 2018 14:20 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Podstawowa kwota dotacji... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wody i kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu rejon Krzeszowskiej

Komunikaty | 30 maja 2018 13:47 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 30 maja 2018r. PPB.6733.1.27.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257, z póżn.zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z póżn.zm) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu 29.05.2018r. Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp.z o.o. w Nisku ul. Szklarniowa 1, w imieniu której występuje P. Gazda Robert – Usługi Projektowo-Wykonawcze... więcej...

OBWIESZCZENIE NR 59/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Komunikaty | 30 maja 2018 12:44 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 59/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę: 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Turystycznej w Giżycku (Twierdza Boyen) wydzielonej z działki o nr geod. 363 (ob. 1 Giżycko) o powierzchni 9,5958 ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie... więcej...

Klauzula informacyjna w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Komunikaty | 30 maja 2018 11:59 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Klauzula informacyjna w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1000"... więcej...