Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbyciaWYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997 z późn. zm.), Uchwały Nr XX

Komunikaty | 22 sierpnia 2018 12:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVIII/232/2018 Rady Gminy Wieliczki z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zbycia nieruchomości - podaję do publicznej wiadomości... więcej...

Budowa zjazdów publicznych przy ul Świderskiej w Gajewie.

Komunikaty | 22 sierpnia 2018 12:55 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.271.27.2018.RC Giżycko, 22.08.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Budowa zjazdów publicznych przy ul Świderskiej w Gajewie. Zadanie I : Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1732N Giżycko – Świdry na działkę nr 49/3 w m Gajewo Zakres robót : - Wg/ załączonej dok. Technicznej i przedmiaru robót. Zadanie II : Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1732N... więcej...

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tomaszkowo, jednostka"G", gmina Stawiguda

Komunikaty | 22 sierpnia 2018 09:05 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w o ębie Tomaszkowo, jednostka „G”, gmina Stawiguda Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda uchwały nr XXXV/359/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w o ębie Tomaszkowo, jednostka „G”, gmina Stawiguda, obejmującego działki... więcej...

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki, gmina Stawiguda

Komunikaty | 22 sierpnia 2018 09:01 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części o ębu Rybaki, gmina Stawiguda Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda uchwały nr XXXV/361/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części o ębu Rybaki, gmina Stawiguda, obejmującego działki o numerach geod. 485/11, 485/16, 485/10, 485/17, 485/22,... więcej...

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu Bartąg, gmina Stawiguda

Komunikaty | 22 sierpnia 2018 08:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment o ębu Bartąg,gmina Stawiguda Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda uchwały nr XXVII/285/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment o ębu Bartąg, obejmującego działki... więcej...

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonej do sprzedaży.

Komunikaty | 22 sierpnia 2018 08:14 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Karsin, dnia 16.08.2018 r. Wójt Gminy Karsin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonej do sprzedaży Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 624, 820 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/297/18 Rady Gminy Karsin z dnia 30.05.2018 r. podaje się do publicznej wiadomości: Nieruchomość niezabudowana oznaczona geod. nr 603, położona w o ębie Wdzydze Tucholskie, gm. Karsin, o powierzchni 1258 m2, zapisana w KW GD1E/00026171/8... więcej...

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na L nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Komunikaty | 21 sierpnia 2018 15:44 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na L nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej wZłoczewie, która odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie o ad L sesji Rady Miejskiej w Złoczewie, stwierdzenie quorum. 2. Wystąpienie: - przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 3. Pytania radnych Rady Miejskiej do przedstawicieli PSG Sp. z o.o. i ich odpowiedzi. 4. Zamknięcie o ad L sesji Rady Miejskiej w Złoczewie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej / Henryk Kowalczyk... więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro - usługi hotelarskie

Komunikaty | 21 sierpnia 2018 15:00 | Publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Powiat Płocki- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia na usługi społeczne pn:Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu pt. "Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... więcej...

Obwieszczenie nr 101/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Komunikaty | 21 sierpnia 2018 13:58 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 101/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości gruntowej o nr ewid. 212/1 (o ęb 2 Miasta Giżycko) położona przy ul. w Giżycku o pow. 474 m2. Zastrzega się, żeprzedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, której szczegółowa... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Komunikaty | 21 sierpnia 2018 13:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego - sieci gazowej średniego ciśnienia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Dokument w załączeniu.... więcej...