Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2019 r.

Komunikaty | 30 maja 2019 14:12 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

LI.6220.5.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2019 r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, art. 49 i art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 zpóźn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 24.05.2019r. wszczęte zostało, na wniosek Pana... więcej...

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego

Komunikaty | 30 maja 2019 08:33 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego - budynku gospodarczego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działce o nr ew. 71, Janowo, gm. Rząśnik. Zawiadomienie w załączeniu.... więcej...

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania

Komunikaty | 29 maja 2019 14:22 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) w związku z wszczęciem w dniu 4 marca 2019 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin - Grudusk - Ciechanów w m. Ciechanów odc. od km 45+413,00 do km 46+302,00”, zawiadamia się, że na podstawie art. 123... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/2019 (nr sprawy: WPI.6733.07.2019.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa linii kablowej nN oraz SN do zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy al. 1 Maja (dz. nr ewid. 2-156/8, 2-100/1) w Giżycku.

Komunikaty | 29 maja 2019 14:05 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

BURMISTRZ GIŻYCKA WPI.6733.07.2019.PR Giżycko, dnia 29.05.2019 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/2019 (nr sprawy: WPI.6733.07.2019.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji... więcej...

Przeznaczenie do dzierżawy komunalnej nieruchomości gruntowej w obrębie 12-Malużyn, Glinojeck-gm.

Komunikaty | 29 maja 2019 13:24 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do dzierżawy na rzecz dotychczasowych Dzierżawców z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Glinojeck, nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 130 o powierzchni 1,0651 ha, położoną w o ębie 12-Malużyn, Glinojeck-gm., do wykorzystania wyłącznie na cele mieszkalne, zgodnie z aktualnym jej zagospodarowaniem. Roczna wysokość czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości gruntowej, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 640,00 zł netto (słownie: sześćset czterdzieści złotych plus należny... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazu ść w Kończycach

Komunikaty | 29 maja 2019 11:19 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 29.05.2019 r. PPB.6733.1.16.2019 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 27.05.2019 r. (data wpływu 28.05.2019 r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Zakład Gazowniczy w Jaśle, w imieniu której... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci SN-15 Nisko ul.Gruntowa

Komunikaty | 29 maja 2019 11:17 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

PPB.6733.1.15.2019 29.05.2019r OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz.2096 z poźn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz.1945 z poźn.zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 9.05.2019r. (uzupełnionego dnia 27.05.2019r.) PGE Dystrybucja S.A z/s w Lublinie, w imieniu, której działa pełnomocnik P. Justyna Trawińska... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z kierunku byłej bazy PKS i Hydramet w Gajewie na działkach nr 208/6, 208/3, 212/11, 212/21, 212/22, 212/13 położonych w obrębie geodezyjnym Gajewo, gmina Giżycko”

Komunikaty | 29 maja 2019 10:13 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.26.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2018r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się iż w dniu 20.05.2019 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci... więcej...