Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 grudnia 2017 r.

Komunikaty | 08 grudnia 2017 14:38 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.27.2017.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 24/2017 o ustaleniu lokalizacji inwes-tycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym to jest budowy oświetlenia drogowego na działkach o nr ew.: 92/2, 92/7, 92/8 i 92/13 w o ębie Mieszki-Różki gmina Ciechanów. Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, 06-400 Ciechanów,... więcej...

Zapytanie ofertowe nr 20/2017

Komunikaty | 08 grudnia 2017 13:51 | Publikujący: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz sprzętu silnikowego w roku 2018... więcej...

OGŁOSZENIE O SESJI -19.12.2017 R

Komunikaty | 08 grudnia 2017 11:47 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

DOKUMENT W ZAŁĄCZENIU... więcej...

Ogłoszenie o uchwaleniu III zmiany studium

Komunikaty | 08 grudnia 2017 11:37 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

PPB.6720.1. 37. 2016 INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO dot. uchwalenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i miasta Nisko Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1405, z późn. zm.) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości że: 1. została podjęta Uchwała Nr XL/315/17 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 22 października 2017r. w sprawie uchwalenia... więcej...

Obwieszczenie Nr 89/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych - lokal mieszkalny Łuczańska 2/12

Komunikaty | 07 grudnia 2017 15:51 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 89/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 2147ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 12 położony napoddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 przy ul. Łuczańskiej wGiżycku, pow. użytkowa lokalu 48,20 m2 oraz pomieszczenia przynależne: pomieszczenie nr 12 na poddaszu opow. 6,80m2 i piwnica o... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 07.12.2017 r. znak: ROŚ.6341.54.2017

Komunikaty | 07 grudnia 2017 14:48 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę z ujęcia „Stare” w Bolesławcu, działka nr 106 w o ębie 13 miasta Bolesławiec - decyzja Starosty Bolesławieckiego z dnia 02.09.2008 r. znak: ROŚ.6223/29/08. Z dokumentami dołączonymi do wniosku w powyższej sprawie można zapoznać... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 06.12.2017 r. znak: ROŚ.6341.52.2017

Komunikaty | 07 grudnia 2017 14:35 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód z ujęcia wody podziemnej RAKOWICE z utworów czwartorzędowych doliny rzeki Bó w miejscowości Rakowice, gmina Bolesławiec, zasilanego ze studni nr: 1b, 2b, 3b, 4b, 5, 6, 9r, 10r, 11r, 12r, 13r, 14r i 15r - decyzja Starosty Bolesławieckiego Nr 99/2014 z dnia 22.05.2014 r. znak: ROŚ.6341.16.2014. Z... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 06.12.2017 r. znak: ROŚ.6341.51.2017

Komunikaty | 07 grudnia 2017 14:34 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych na cele socjalno-bytowe z ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni nr I i nr II zlokalizowanych na działce nr 117 w o ębie 4 miasta Bolesławiec - decyzja Starosty Bolesławieckiego z dnia 28.06.2010 r. znak: ROŚ.6223/10/10. Z dokumentami dołączonymi do wniosku... więcej...

OBWIESZCZENIE BiZ.6733.22.2017 07.12.2017 r.

Komunikaty | 07 grudnia 2017 14:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Stawiguda, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia: w dniu 15 listopada 2017 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 40/3 i 18/5 w o ębie Tomaszkowo. Zgodnie z art. 10 § 1 kpa przed wydaniem... więcej...

OBWIESZCZENIE BiZ.6733.23.2017 05.12.2017

Komunikaty | 07 grudnia 2017 14:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Stawiguda, 05.12.2017 r. BiZ.6733.23.2017 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Stawiguda, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia: w dniu 23 listopada 2017 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia na działce nr 525/7 w o ębie... więcej...