Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE RI.6220.3.2018.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 13 kwietnia 2018r. o wszczęciu postępowania na wniosek p. Tomasza Żmuda, Łysaków 20, 20-258 Lublin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: przystosowaniu istniejącego zaniżenia terenu dla potrzeb wykonania stawu rybnego o powierzchni całkowitej 2,98ha na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2525 w miejscowości Łysaków, gmina Wólka

Komunikaty | 13 kwietnia 2018 17:48 | Publikujący: Gmina Wólka

OBWIESZCZENIE RI.6220.3.2018.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 13 kwietnia 2018r. Działając na podstawie: art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art.74 ust. 3, pkt 1 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405, ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek p. Tomasza... więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Komunikaty | 13 kwietnia 2018 14:12 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Ostrzeżenie meteorplogiczne nr 12 Zjawisko: burze Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwa kujawsko-pomorskie Ważność: od godz. 16:00 dnia 13.04.2018 do godz. 24:00 dnia 13.04.2018 Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10mm do 15 mm, lokalnie do 20 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %. Uwagi: ak Dyżurny synoptyk: Agnieszka Drwal-Tylmann Źródło informacji IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, ostrzeżenie meteorologiczne nr 12 ... więcej...

Obwieszczenie do stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki – Przerwanki – Sulimy w lokalizacji od km 8+418 do km 9+700 miejscowość Sulimy

Komunikaty | 13 kwietnia 2018 13:34 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY GIŻYCKO podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu: - w dniu 12.04.2018 r. postanowienia o odstąpieniu od obowiązku oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr... więcej...

Ostrzeżenie nr 12 - BURZE !

Komunikaty | 13 kwietnia 2018 13:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Ostrzeżenie znajduje się w załączniku.... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 4/2017 z dnia 30.06.2017 r. w zakresie zmiany zapisu dot. szerokości elewacji frontowej budynku na działce nr 447, obręb Orłowice o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa budynku zaplecza sportowego”.

Komunikaty | 13 kwietnia 2018 11:15 | Publikujący: Gmina Mirsk

Mirsk, dnia 13.04.2018 r. PP.6733.6.2017 PP.6733.1.2018.5 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) z a w i a d a m i a m, że w dniu 11.04.2018 r. została wydana decyzja w sprawie zmiany decyzji nr 4/2017 z dnia 30.06.2017 r. w zakresie zmiany zapisu dot. szerokości elewacji frontowej budynku na działce nr 447, o ęb Orłowice... więcej...

Wybory Sołtysa Sołectwa Patryki

Komunikaty | 13 kwietnia 2018 10:15 | Publikujący: Gmina Purda

... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Wykonanie utwardzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Bystry, Gajewo, Grajwo, Sterławki Średnie, Wilkaski, Wilkasy, Gorazdowo

Komunikaty | 13 kwietnia 2018 06:51 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie utwardzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Bystry, Gajewo, Grajwo, Sterławki Średnie, Wilkaski, Wilkasy, Gorazdowo Znak sprawy : RRG.271.5.2018.RC2 Zadanie I : utwardzenie terenu przy sklepie spożywczym "Alkohole Świata" 104 m2 (4m x26 m) m. Bystry: Zakres robót : - geodezyjne roboty pomiarowe, - roze anie kostki i ściągnięcie płyt betonowych 84m2 - wykopy pod konstrukcje gr. 36cm, 104 m2 z transportem na odkład. - profilowanie podłoża i zagęszczenie dna koryta... więcej...

Ogłoszenie dot. projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii

Komunikaty | 12 kwietnia 2018 20:33 | Publikujący: Gmina Ciasna

Gmina Ciasna planuje realizację projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii. Nabór wniosków prowadzony będzie od 13 kwietnia do 14 maja 2018 r. Szczegóły w ogłoszeniu oraz załącznikach poniżej.... więcej...