Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie nr 84/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Komunikaty | 13 lipca 2018 15:00 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 84/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy Al. 1 Maja w Giżycku wydzielonej z działek o nr geod. 500/4 i nr geod. 500/3 (ob. 2 Giżycko) o łącznej powierzchni 1,2502 ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt... więcej...

Intensywne opady deszczu, burze

Komunikaty | 13 lipca 2018 14:09 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zjawisko: intensywne opady deszczu z burzami Stopień zagrożenia: 1 Obszar: powiaty: aleksandrowski, odnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-do zyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wą zeski, Włocławek, włocławski, żniński Ważność: od godz. 10:00 dnia 13.07.2018 do godz. 02:30 dnia 14.07.2018 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności... więcej...

Obwieszczenie nr 83/2018 - wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

Komunikaty | 13 lipca 2018 13:50 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 83/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Generała Józefa Zajączka w Giżycku oznaczonej nr geod. 647/8 (ob. 2 Giżycko) o powierzchni 485 m2. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia... więcej...

Zapytanie ofertowe nr RGM.271.12.2018 na "Dostawę rolet wewnętrznych w kasecie"

Komunikaty | 13 lipca 2018 12:27 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Starogard Gdański, działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla zamówień o wartości poniżej 20 tys. PLN, zaprasza do złożenia oferty na następujący przedmiot zamówienia: DOSTAWA ROLET WEWNĘTRZYCH W KASECIE Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją... więcej...

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazory"

Komunikaty | 13 lipca 2018 11:20 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazory" ... więcej...

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Komunikaty | 13 lipca 2018 11:15 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd" ... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym-gminnym dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nisku przy ul.Wolności, Polna, Grądy,Kochanowskiego, Szarych Szeregów) i w Racławicach przy ul. Grądy

Komunikaty | 13 lipca 2018 10:49 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 13 lipca 2018r. PPB.6733.1.31.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. Poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z póżn.zm) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 19.06.2018r., uzupełniony pismem z dnia 10.07.2018r. (z datą wpływu dnia 12.07.2018r.) Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Nisku ul. Szklarniowa... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu w dniu 10.07.2018 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LBA3103 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem w energię elektryczną” na działce nr 206/4, obręb Mroczkowice, gmina Mirsk.

Komunikaty | 13 lipca 2018 10:45 | Publikujący: Gmina Mirsk

PP.6733.2.2018.19 Mirsk, dnia 10.07.2018 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) z a w i a d a m i a m, że w dniu 10.07.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LBA3103 wraz z niezbędną... więcej...

Obwieszczenie nr 81/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Komunikaty | 13 lipca 2018 09:54 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 81/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje dopublicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal użytkowy nr 1 znajdujący się wpodpiwniczeniu budynku wielorodzinnego położonego w Giżycku przy ul.ArmiiKrajowej8 o powierzchni 72,36 m2 wraz z udziałem 55/1000 w elementach wspólnych budynku oraz udziałem 55/1000 w działce gruntu o nr geod. 731 (o ęb 2 Giżycko)... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O ZMIANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - rozbudowa istniejącej szkoły o część dydaktyczną i salę gimnastyczną na działkach o nr geod. 130/1, 130/2, 128/9 w obrębie geod. Wilkasy, gmina Giżycko.

Komunikaty | 13 lipca 2018 09:40 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Giżycko, dnia 13 lipca 2018r. Nasz znak: RRG.6733.27.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Komunikaty | 13 lipca 2018 08:31 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Karsin, dnia 12 lipca 2018 r. Rgś 6220.5.30.2017/2018 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY KARSIN o podaniu do publicznej wiadomości Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 29, 33 ust. 1 iart. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn zm.), Wójt Gminy... więcej...

Intensywne opady deszczu, burze

Komunikaty | 12 lipca 2018 14:25 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zjawisko: intensywne opady deszczu z burzami Stopień zagrożenia: 1 Obszar: powiaty: aleksandrowski, odnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-do zyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wą zeski, Włocławek, włocławski, żniński Ważność: od godz. 14:00 dnia 12.07.2018 do godz. 24:00 dnia 12.07.2018 Przebieg: prognozuje się wystąpienie przelotnych opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów... więcej...