Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obowiązek informacyjny RODO

Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej typu rodzinnego nr 1 w Nowym Bronowie, Nowe Bronowo 24B 09-411 Stara Biała Można się znami kontaktować wnastępujący sposób: a) listownie: Nowe Bronowo 24B 09-411 Stara Biała, b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe, c) telefonicznie: 24 366-84-80 Inspektor ochrony danych Administrator... więcej...

Obowiązek informacyjny RODO

Komunikaty | 13 czerwca 2018 11:17 | Publikujący: Dom Pomocy Społecznej Nad jarem w Nowym Miszewie

Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie, Nowe Miszewo, ul. Pałacowa 2B, 09-470 Bodzanów Można się znami kontaktować wnastępujący sposób: a) listownie: Nowe Miszewo ul. Pałacowa 2B, 09-470 Bodzanów, b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe c) telefonicznie: 24 260-67-10 24 260-67-15. Inspektor... więcej...

Obowiązek informacyjny RODO

Komunikaty | 13 czerwca 2018 11:04 | Publikujący: Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie

Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, Koszelew 2, 09-530 Gąbin Można się znami kontaktować wnastępujący sposób: a) listownie: Koszelew 2, 09-530 Gąbin, b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe c) telefonicznie: 24 267-51-51, 24 277-10-08, 24 277-24-42. Inspektor ochrony danych Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych,... więcej...

Obowiązek informacyjny RODO

Komunikaty | 13 czerwca 2018 10:55 | Publikujący: Dom Pomocy Społecznej w Goślicach

Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, Goślice 66, 09-230 Bielsk. Można się znami kontaktować wnastępujący sposób: a) listownie: Goślice 66, 09-230 Bielsk, b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe c) telefonicznie: (24) 262-84-93. Inspektor ochrony danych Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, zktórym można... więcej...

Obowiązek informacyjny RODO

Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 5a, 09-450 Wyszogród. Można się znami kontaktować wnastępujący sposób: a) listownie: ul. Niepodległości 5a, 09 - 450 Wyszogród, b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe c) telefonicznie: 24 267-85-20 do 27. Inspektor ochrony danych Administrator... więcej...

Obowiązek informacyjny RODO

Komunikaty | 13 czerwca 2018 10:16 | Publikujący: Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie

Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Brwilnie, Brwilno, ul. Płocka 90, gmina Stara Biała, skr. pocztowa 212, 09-400 Płock. Można się znami kontaktować wnastępujący sposób: a) listownie: Brwilno, ul. Płocka 90, gmina Stara Biała, skr. pocztowa 212, 09-400 Płock, b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe c)... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 13 czerwca 2018r. znak: WAB.6740.3.52.2018

Komunikaty | 13 czerwca 2018 10:08 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 21 maja 2018r. Pana Bogdana Cybertowicza działającego z upoważnienia Gminy Nowogrodziec, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na: Rozbudowę oświetlenia drogowego na ulicach: Cisowa, Morelowa, Wiśniowa w miejscowości Milików w trasie działek nr 334/47, 334/60, 334/80, 334/86, 335/13, 335/22, 338/13, 338/24, 418/18, 418/22, 418/25, 418/37, 542, 626/2 w o ębie... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa budowie oświetlenia drogowego na działce o nr geodezyjnym 241 położonej w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko.

Komunikaty | 13 czerwca 2018 09:47 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu dla Nadleśnictwa Rudnik

Komunikaty | 13 czerwca 2018 08:50 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 8.06.2018r. PPB.6733.1.29.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1253 z poźn. zm), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2017 poz.1073 z poźn.zm) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 06.06.2018r. Nadleśnictwa Rudnik w imieniu, którego działa Nadleśniczy Ireneusz Hołodniak zostało wszczęte postępowanie zmierzające... więcej...

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Złoczewie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Złoczew

Komunikaty | 12 czerwca 2018 15:17 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 07.06.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Złoczewie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Złoczew Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/211/17 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Złoczew zarządza się, co następuje: § 1. Zarządzam... więcej...

ZAWIADOMIENIE o naborze wniosków na sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złoczew

Komunikaty | 12 czerwca 2018 15:12 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

ZAWIADOMIENIE o naborze wniosków na sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złoczew Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoczew. W pełnej wysokości będą finansowane koszty obejmujące: -przygotowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do transportu, -transport azbestu i wyrobów zawierających azbest, -unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest. O sfinansowanie... więcej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego

Komunikaty | 12 czerwca 2018 14:48 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 12 czerwca 2018 r. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU /WTOREK/ GODZ. 8.30 Przewodnicząca Komisji /-/ Iwona Popieluch... więcej...