Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2017 r.

Komunikaty | 14 grudnia 2017 11:06 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.28.2017.HP2.12 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 25/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym to jest budowy oświetlenia drogowego na działkach o nr ew.: 243/2 i 243/23 w o ębie Niestum gmina Ciechanów. Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój... więcej...

Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Gminy Giżycko i gminnych jednostek organizacyjnych

Komunikaty | 14 grudnia 2017 08:57 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

I. Zamawiający: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, NIP 8451981949, zaprasza do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Gminy Giżycko i jednostek organizacyjnych gminy. Postępowanie o wartości poniżej 30.000 EUR. Oferentami mogą być radcowie prawni bądź adwokaci, świadczący usługi prawnicze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. II. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna wyznaczonych referatów Urzędu Gminy Giżycko, w tym m.in. Referatu Spraw Społecznych i Organizacyjnych i jednostek organizacyjnych... więcej...

Komunikat w sprawie wprowadzenia taryf

Komunikaty | 14 grudnia 2017 08:26 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Na podstawie USTAWY z dnia 27 października 2017 r. poz. 2180 o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw art. 9 poz. 3 Jeżeli rada gminy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie podjęła uchwały w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, i nie upłynął termin 70 dni, o którym mowa w art. 24 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1 – przyjmuje się, że taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie z dniem wejścia... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2017 r.

Komunikaty | 13 grudnia 2017 11:16 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.30.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 30.12.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 250... więcej...

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty | 13 grudnia 2017 09:29 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU PAN GRZEGORZ SIKORSKI UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 21 GRUDNIA 2017 ROKU O GODZ. 10.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GLINOJECKU ODBĘDZIE SIĘ XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W GLINOJCKU zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Proponowany porządek o ad: Otwarcie, stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Powołanie Sekretarza o ad. Wystąpienia zaproszonych gości. Interpelacje i zapytania Radnych. Sprawozdanie... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 grudnia 2017 r.

Komunikaty | 12 grudnia 2017 14:11 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6220.8.2016.HP2.107 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-wania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.1)) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 paździe-rnika 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wiesława Wydry, zam. ul. Willowa 8, 59-800 Lubań w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świeradów, ul. 11- Listopada 1, 59-850 Świeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:„Odbudowa zniszczonego mostu pod drogą leśną w obrębie ewidencyjnym Izera, gmina Mirsk, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie, nr działki 25..

Komunikaty | 12 grudnia 2017 12:55 | Publikujący: Gmina Mirsk

PP.6733.9.2017 Mirsk, dnia 08.12.2017 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) z a w i a d a m i a m, że w dniu 07.12.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wiesława Wydry, zam. ul. Willowa 8, 59-800 Lubań w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świeradów,... więcej...