Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę dla inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Komunikaty | 24 sierpnia 2017 15:01 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

W załączeniu obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dotyczące wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: Budowa napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń w zakresie budowy stanowisk słupowych nr: 3, 6, 7, 8, 11, 14, 25, 34, 37, 50, 51, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 62.... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 24.08.2017 r. znak: ROŚ.6341.26.2017

Komunikaty | 24 sierpnia 2017 14:38 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Hydro-Tech Sp. z o.o. ul. Młyńska 3a w Nowogrodźcu pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku Iwnica siecią kanalizacji sanitarnej z rur PEHD225 mm pod dnem w km 3+505 w miejscowości Milików, gmina Nowogrodziec. Z dokumentami dołączonymi do wniosku w powyższej sprawie można zapoznać się w Wydziale Środowiska Starostwa Powiatowego wBolesławcu, pl.Piłsudskiego2 pok. 1, tel.... więcej...

Zawiadomienie

Komunikaty | 24 sierpnia 2017 12:30 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Komunikaty | 24 sierpnia 2017 11:28 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.18.2017.HP2.6 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 sierpnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 07.08.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Stryczyńskiego, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym to jest: - budowy linii kablowej SN 15 kV o długości około 380 m, planowanych... więcej...

Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających stosowną decyzję Marszałka Województwa zatwierdzającą program gospodarki odpadami, uprawniającą do prowadzenia działalności na terenie woj. śląskiego, polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw (azbest)

Komunikaty | 24 sierpnia 2017 09:59 | Publikujący: Gmina Woźniki

Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających stosowną decyzję Marszałka Województwa zatwierdzającą program gospodarki odpadami, uprawniającą do prowadzenia działalności na terenie woj. śląskiego, polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw (azbest) L.p. Nazwa firmy Adres Telefon Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami Zezwolenie na transport odpadów zawierają- cych azbest 1 BIREX Częstochowa ul.1-go... więcej...

ZAWIADOMIENIE

Komunikaty | 23 sierpnia 2017 20:11 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

ZAWIADOMIENIE W dniu 25 sierpnia 2017 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dzierzgowo. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Zamknięcie o ad. Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Kowalski... więcej...

Obwieszczenie iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Murzynno - Żyrosławice - Opoczki- Przybranowo nastąpi w terminie późniejszym tj. do dnia 14.09.2017r. z uwagi na oczekiwanie przesłania opinii o ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowis

Komunikaty | 23 sierpnia 2017 14:18 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 16.08.2017r. GNIEWKOWA OŚ.6220.27.2017.AS OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 36 §1, §2 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), zawiadamia iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej... więcej...

BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO 31.08.2017r.

Komunikaty | 23 sierpnia 2017 13:42 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY) W dniu: 31.08.2017 w Ośrodku Zdrowia w Chrostkowie 48 w godzinach od 11:00 do 13:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy. Zapisy telefonicznie (54)287-00-13. Koszt badania komputerowego 5 zł Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł(badanie dodatkowe) Zapisy prowadzone będą do dnia 31.08.2017 Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Wólka

Komunikaty | 23 sierpnia 2017 12:11 | Publikujący: Gmina Wólka

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Wólka 1) Oznaczenie nieruch. - dz.nr 2363 o ęb Turka przy ul. Wierzbowej Kw LU1I/00134163/6 Pow. nieruch. - 175m2 Opis nieruch. – nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych zabudową mieszkaniową jednorodzinną, ok 80m od drogi krajowej nr 82 Lublin -Włodawa. Działka stanowiąca ciąg pieszo jezdny z bezpośrednim dostępem do ul. Klonowej ze względu na usytuowanie oraz powierzchnię bez możliwości samoistnego zagospodarowania. Dziaka o szer. ok. 3m, położona... więcej...