Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w 2018 r.

Komunikaty | 16 marca 2018 20:12 | Publikujący: Gmina Wólka

Na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.) ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.... więcej...

Obwieszczenie nr 33/2018-wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia ul. Daszyńskiego

Komunikaty | 16 marca 2018 15:32 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 33/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych nr ewidencyjnym 212/36, 212/38 oraz 219/2 o łącznej pow. 1021m2 położone w o ębie 2-Giżycko przy ul.Daszyńskiego wGiżycku. 2. Oznaczenie nieruchomości... więcej...

Obwieszczenie nr 32/2018-wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - ul. Szarych Szeregów

Komunikaty | 16 marca 2018 15:17 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 32/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje dopublicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa składająca się zzabudowanej budynkiem magazynowym i budynkiem sklasyfikowanym jako produkcyjny (łączna pow. użytkowa budynków 69,10m2) działki gruntu o nr ewid. 1205 o pow. 1172m2 oraz niezabudowanej działki gruntu onrewid. 1206 o pow. 2052m2, położonych... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 16 marca 2018 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Komunikaty | 16 marca 2018 13:56 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. o znaczeniu NIZ7002_C”, w skład której wchodzą elementy ; 1/- stalowa wieża kratowa o wysokości... więcej...

OBWIESZCZENIE BiZ.6733.8.2018 Stawiguda, 16.03.2018 r.

Komunikaty | 16 marca 2018 13:39 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Stawiguda, 16.03.2018 r. BiZ.6733.8.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z a w i a d a m i a: w dniu 7.03.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia... więcej...

Zawiadomienie o materiale dowodowym dla wydania decyzji na budowę odcinka sieci gazowej w Nisku ul.Piaskowa

Komunikaty | 16 marca 2018 11:56 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 16 marca 2018r. PPB.6733.1.18.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257, późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073, z późn.zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 22.02.2018r.Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Jaśle, w imieniu, której działa pełnomocnik Polek Monika w sprawie... więcej...

WGN. Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego o wpis do rejestru zabytków

Komunikaty | 16 marca 2018 09:58 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na podstawie art. 9 ust. 3b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w dniu 27.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków wieży ciśnień położonej w miejscowości Świętoszów, gm. Osiecznica, pow. bolesławiecki.... więcej...

WGN. Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego o wpis do rejestru zabytków

Komunikaty | 16 marca 2018 09:55 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na podstawie art. 9 ust. 3b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w dniu 27.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków parku przy dawnym pałacu Pucklera położonym w Bolesławcu... więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty | 16 marca 2018 09:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Wilczyn, 2018 – 03 - 16 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm./ sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Wilczyn, wykaz dotyczy działek: o nr ew. 209/6 o ęb Góry, 23/3 i 23/4 o ęb Gogolina. Wykaz został wywieszony w dniu 16.03.2018 r. na tablicy informacyjnej w siedzibie tutejszego urzędu,... więcej...

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty | 15 marca 2018 14:57 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU PAN GRZEGORZ SIKORSKI UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 21 MARCA 2018 ROKU O GODZ. 14.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GLINOJECKU ODBĘDZIE SIĘ XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU zwołaną na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Proponowany porządek o ad: Otwarcie, stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Powołanie Sekretarza O ad. Wystąpienia zaproszonych gości. Interpelacje i zapytania Radnych. Sprawozdanie... więcej...