Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

ogłoszenie o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Zarzeczu gm. Nisko przy ul. Ługowej.

Komunikaty | 21 stycznia 2019 13:59 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 21.01.2019 r. PPB.6733.1.2.2019 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 10.01.2019 r. (data wpływu 18.01.2019 r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Zakład Gazowniczy w Jaśle, w imieniu której działa pełnomocnik... więcej...

ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie „stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp z o.o. nr „NIZ 7007 A” na terenie działki o nr ew. 3272/9 w Nisku- teren byłej tuczarni.

Komunikaty | 21 stycznia 2019 11:53 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 21.01.2019r. PPB.6733.1.3.2019.MS OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 16.01.2019r. (data wpływu 18.01.2019r.)P4 sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Taśmowa 7, w imieniu której działa pełnomocnik P. Ruszała Anna zam.... więcej...

Plan polowań zbiorowych

Komunikaty | 21 stycznia 2019 11:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

Komunikaty | 21 stycznia 2019 08:36 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.6845.2.2019 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Doba (Kamionki) cz. 16/101 (oznaczona jako G) 65,00 m2 (pow. całkowita 0,5607 ha) OL1G/00016751/9 ogródek przydomowy na potrzeby gospodarstwa domowego 01.03.2019r. - 31.12.2021r. 1,30 zł miesięcznie do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący Uwagi: Czynsz dzierżawy za grunt ustala się na podstawie Zarządzenia Wójta... więcej...

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia

Komunikaty | 18 stycznia 2019 15:44 | Publikujący: Gmina Ciasna

6840.10.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 488/58 z k.m. 5-I o ębu Ciasna o pow. 0,0444 ha [LsIV], zapisaną w KW CZ1L/00018678/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Ze względu na oznaczenie przedmiotowego gruntu w ewidencji gruntów i budynków jako las, zgodnie... więcej...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt. "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"

Komunikaty | 18 stycznia 2019 14:36 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

"Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku" do oferty złożonej przez Mazurską Fundację Edukacyjną "Bonus Pastor" z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Zimowy biwak edukacyjny" w wysokości: 5 000 zł (pięć tysięcy złotych)... więcej...

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu

Komunikaty | 18 stycznia 2019 14:32 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 18.01.2019r. PPB.6733.1.49.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz.2096, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945) z a w i a d a m i a m, że na wniosek MZK sp. z o.o. w imieniu, której występuje P. Marcin Kuźmadnia 19.01.2019r. została wydana decyzja Nr 3/2019 znak sprawy PPB.6733.1.49.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji... więcej...