Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Komunikaty | 15 września 2009 07:45 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GPK 7624/1/08-09 Starogard Gd. 2009-09-14 O B W I E S Z C Z E N I E o podaniu do publicznej wiadomości, informacji o postępowaniu w sprawie ochrony środowiska Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.nr 98 z 2000r., poz.1071 ze zmianami), w związku z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150) oraz art. 153,ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania... więcej...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Komunikaty | 14 września 2009 13:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.), informujemy, Ŝe na wniosek Zarządu PKP PLK S.A. w osobach p. Marka Pawlika i p. Pawła Dziwisza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: budowa dwupoziomowych skrzyżowań drogi z torami kolejowymi na linii kolejowej E-65 Warszawa-Gdynia (LCS Ciechanów) – czterech wiaduktów drogowych: w km 100,881 w ciągu drogi gminnej w Chruszczewie, w km 102,598 w ciągu... więcej...

Zawiadomienie

Komunikaty | 14 września 2009 08:42 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Urząd Gminy w Wiśniewie, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 27.08.2009 wpłynął wniosek Pana Mirosława Koźlakiewicza zam. Kunki 2, 06-550 Szreńsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do ściółkowego chowu ojlera o obsadzie 324000 sztuk/cykl... więcej...

WYNIKI POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE 6 TABLIC INFORMACYJNYCH WRAZ Z KONSTRUKCJĄ WOLNOSTOJĄCĄ ORAZ ICH MONTAŻ - POIiŚ

Komunikaty | 11 września 2009 14:37 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyniki postępowania na wykonanie 6 tablic informacyjnych z konstrukcją wolnostojącą oraz ich montaż na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 27 grudnia 2007r.), na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 ze zmianami). Przedmiot zamówienia związany jest... więcej...

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Komunikaty | 11 września 2009 14:09 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

DGA.7624-15/09Sztutowo, dnia 11.09.2009r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) z a w i a d a m i a m o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: “Rozbudowa portu w Kątach Rybackich”. 1. Postępowanie w niniejszej... więcej...

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Komunikaty | 11 września 2009 14:07 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

DGA.7624-13/09Sztutowo, dnia 11.09.2009r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) z a w i a d a m i a m o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Remont i przebudowa oraz budowa wałów przeciwsztormowych nad Zalewem Wiślanym... więcej...

Żywność z programu.

Komunikaty | 11 września 2009 11:55 | Publikujący: Gmina Wólka

INFORMACJA Gmina Wólka informuje, iż za pośrednictwem Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku Dużym Pierwszym oraz przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce realizuje w 2009 roku Program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”. W ramach programu dostępne będą produkty żywnościowe odbierane z Banku Żywności w Lublinie: mleko UHT, mleko w proszku, makaron świderki, krajanka, mąka, kasza jęczmienna, cukier, płatki kukurydziane, musli, ser podpuszczkowy, topiony, dania gotowe, dżem, herbatniki. Pomoc skierowana jest do osób najbardziej... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

Komunikaty | 11 września 2009 07:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

DGA.7624-17/09 Sztutowo, 11.09.2009r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam że dnia 11.09.2009r. wydana została decyzja znak DGA.7624-17/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : „Poprawa... więcej...

AGRO SHOW 2009

Komunikaty | 10 września 2009 15:25 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

REJONOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W SIERADZU organizuje 27 września 2009r. (niedziela) wyjazd do Bednar k. Poznania na XI Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2009. Wszystkich zainteresowanych wyjazdem proszę o kontakt pod nr tel. 0785-936-204 do 18 września. Informacje dotyczące kosztów zostaną określone po zweryfikowaniu stopniazainteresowania wyjazdem. W przypadku małej liczby osób wyjazd się nie odbędzie. Organizator - Izabela Olszewska ... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Komunikaty | 10 września 2009 14:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Dokument znajduje się w załączniku.... więcej...

Informacja Burmistrza Gniewkowa z dnia 10.09.2009 r. w sprawie zamieszczenia w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz o raporcie o oddziaływaniu przedięwzięcia na środowisko

Komunikaty | 10 września 2009 14:13 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Burmistrz Gniewkowa Znak: 7625-9/08 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo INFORMACJA BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 10.09.2009 r. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, iż dane o wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach... więcej...

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy miasta Biała Rawska w ramach zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka – granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej” oraz postanowienie o zawieszeniu postępowaniu w sprawie wydania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia

Komunikaty | 10 września 2009 14:10 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Biała Rawska, dnia 10.09.2009 r. OŚ. III. 7625/07/2009/06 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.), art. 59 ust.1 pkt 2, art. 63 ust. 1, art. 65, art. 64 ust. 1, art. 68 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Komunikaty | 10 września 2009 11:24 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Uprzejmie informujemy, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w postępowaniu Nr Or.341/5/09 na „Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkołach Podstawowych w Bogurzynie, w Głużku, w Starych Kosinach” jako najkorzystniejsza ofertę cenową wy ano ofertę Firma Techniczno – Handlowa SAN-BUD 09-200 Sierpc ul. Instalatarów 3. Cena realizacji zamówienia – 140.337,73 zł utto... więcej...