Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Komunikat nr „Budowę mostu na rzece Mławka, na gruntach położonych w obszarze miejscowości Rumoka, w ciągu istniejącej drogi gminnej”.

Komunikaty | 01 sierpnia 2008 09:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

Komunikat nr 1 Zamawiający wprowadza zmianę do umowy na „Budowę mostu na rzece Mławka, na gruntach położonych w obszarze miejscowości Rumoka, w ciągu istniejącej drogi gminnej”. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Rozliczenie odbędzie się fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całości robót i po dokonaniu odbioru ostatecznego Zamówienia. Dopuszcza się wystawienia faktury częściowej po wykonaniu 50% zamówienia. Wójt mgr Michał Danielewicz ... więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 341/2/08

Komunikaty | 01 sierpnia 2008 08:01 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Wiśniewo, dnia 31.07.2008 r. Urząd Gminy 06-521 Wiśniewo nr postępowania: Or.341/2-15/08 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Niniejszym zawiadamia się o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne nr ZP Or.341/2/08 na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniewo”. Unieważnienie postępowania nastąpiło z powodu obarczenia postępowania wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. (art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych... więcej...

Kolejne multimedialne nowości w ICEO w Złoczewie

Komunikaty | 31 lipca 2008 14:29 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Od kilku dni w Internetowym Centrum Edukacyjno Oświatowym w OSP Złoczew jest możliwość skorzystania z kilku multimedialnych programów: Multimedialny Słownik angielsko-polski polsko-angielski - COLLINS English Intensywna nauka języka angielskiego! - Reflex Angielski z Cambridge - Interaktywny kurs nauki języka - Euro Plus+ eduROM: Szkoła ponadgimnazjalna- Chemia; Biologia; Matematyka; Fizyka; Przedsiębiorczość Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. ... więcej...

Kolejne multimedialne nowości w ICEO w Złoczewie

Komunikaty | 31 lipca 2008 14:27 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Od kilku dni w Internetowym Centrum Edukacyjno Oświatowym w OSP Złoczew jest możliwość skorzystania z kilku multimedialnych programów: Multimedialny Słownik angielsko-polski polsko-angielski - COLLINS English Intensywna nauka języka angielskiego! - Reflex Angielski z Cambridge - Interaktywny kurs nauki języka - Euro Plus+ eduROM: Szkoła ponadgimnazjalna- Chemia; Biologia; Matematyka; Fizyka; Przedsiębiorczość Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.... więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Komunikaty | 30 lipca 2008 11:10 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

1.Wymagania niezbędne: Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania, niezbędne do zatrudnienia na powyższe stanowisko: 1)posiadać obywatelstwo polskie, 2)posiadać wykształcenie wyższe – preferowane administracyjne, prawnicze lub pokrewne, 3)posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w tym co najmniej 2-letni staż w jednostkach wymienionych w art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1593), a) na stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art. 1, lub b) w służbie... więcej...

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna

Komunikaty | 30 lipca 2008 08:10 | Publikujący: Gmina Ciasna

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna Na podstawie art.11pkt10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,póz. 717) oraz uchwały Rady Gminy w Ciasnej nr XVII/110/2008 z dnia 14. 02. 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna, w dniach od 18.08.2008r do 18.09.2008r. w siedzibie gminy Ciasna w godz. od... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wszczęciu postępowania.

Komunikaty | 29 lipca 2008 12:03 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. Zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawa zdnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam że: zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji oustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulic Ogrodowej, Warsztatowej oraz Tęczowej... więcej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - BUDOWA KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI NOWY GARWARZ WÓLKA GARWARSKA, ZALESIE, GMINA Glinojeck

Komunikaty | 28 lipca 2008 12:47 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 122887 - 2008. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck, ul. Płocka, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740017, fax 023 6740014. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu... więcej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa kostki brukowej na wykonanie chodników na ul. Kwiatowej w Glinojecku

Komunikaty | 28 lipca 2008 12:31 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

FORMULARZ ZP-403 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008Pozycja 138398 Nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck Adres pocztowy: ul. Płocka 12 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Glinojeck 06-450 mazowieckie Telefon: Fax: 023... więcej...

Ogłoszenie o pierwszych przetargach na sprzedaż nieruchomości w Bystrzycy i drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości w Turce.

Komunikaty | 25 lipca 2008 12:37 | Publikujący: Gmina Wólka

WÓJT GMINY WÓLKA ogłasza : 1)drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy dz. nr 1330 ,Turka , Kw LU1I/00103450/9 – 4900 m2 – nieruchomość niezabudowana, położona wśród pól ,przy nieutwardzonej drodze gminnej, wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich, niezagospodarowana przeznaczona pod uprawy polowe cena wywoławcza – 14.000,00 zł. wadium w wys. – 1.400,00zł. Ze względu na przeznaczenie rolne zwolniona z podatku VAT. W wyznaczonym terminie nie złożono wniosków... więcej...

Postanowienie - stacja paliw z zapleczem gastronomiczno

Komunikaty | 25 lipca 2008 11:25 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Glinojeck dnia 23. 07. 2008 r OŚ.7624/7/08 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071z późniejszymi zmianami ) oraz art. 51 ust. 1 pkt. 2, ust. 2, ust. 3 pkt. 1 i pkt. 2, art. 57 ust. 1, art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami ), p o s t a n a w i a m: określić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie, zgodnie z art. 52 wyżej powołanej ustawy... więcej...