Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Regimin na lata 2009-2015

Komunikaty | 21 grudnia 2009 15:38 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie przedstawia do konsultacji społecznych projekt: "Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Regimin na lata 2009-2015". Uwagi lub wnioski dotyczące przedstawionego dokumentu można zgłaszać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie.... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu XXXI Sesji Rady Gminy Grodziec

Komunikaty | 21 grudnia 2009 14:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 18 grudnia 2009 r. OR. 0052/31/2009 Mieszkańcy Gminy Grodziec Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ z w o ł u j ę XXXI Sesję V kadencji Rady Gminy Grodziec na dzień 30 grudnia 2009 roku /tj. środa/ o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Grodźcu Porządek o ad: 1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 2.Przedstawienie porządku o ad. 3.Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji. 4.Sprawozdanie Wójta Gminy za 2009 rok. 5.Informacja Przewodniczącego Rady... więcej...

Zarządzenie nr SG.0152-17/09 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy Dobrzyca.

Komunikaty | 21 grudnia 2009 14:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

ZARZĄDZENIE NR SG.0152-17/09 Wójta Gminy Do zyca z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy Do zyca. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami) w związku z 42 ust1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz § 17 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Do zyca, zarządza się, co następuje: § 1 Dzień 24 grudnia 2009r. ustalam dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Do zyca, z zastrzeżeniem, że podlega on... więcej...

Obwieszczenie z dnia 18.12.2009r. o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak:7625-19/2009 polegającego na „Budowie budynku obserwatorium astronomicznego w miejscowości Gniewkowo na terenie działki oznaczonej nr ewidencyjnym: 566/3, obręb Gniewkowo”.

Komunikaty | 21 grudnia 2009 13:16 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 18.12.2009r. GNIEWKOWA Znak:7625-19/2009 OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamia że w dniu 7 grudnia 2009r. na wniosek Gminy Gniewkowo została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o aku potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko znak:7625-19/2009... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn Modernizacja kotłowni osiedlowej w Glinojecku przy ul. Południowej 18 B.

Komunikaty | 18 grudnia 2009 14:18 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Glinojeck dnia 16. 12. 2009 r OŚ 7624- 34 /09 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o zakończeniu postępowania dowodowego Uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja kotłowni Osiedlowej w Glinojecku „ przy ul. Południowej 18 na gruntach oznaczonych w ewidencji Nr działki 778/185 o pow. 0.1463 ha. zostało zakończone. Na podstawie art. 9, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z... więcej...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Komunikaty | 18 grudnia 2009 14:07 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Warszawa, 14.12.2009r. WOJEWODA MAZOWIECKI PI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa WIŚ.II.MS.7120-K/461/09 OBWIESZCZENIE Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9ac ust. la w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.) na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, którego reprezentuje pełnomocnik p. Zdzisław Wypych, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: przebudowa linii kolejowej E-65 Warszawa... więcej...

Postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn Modernizacja kotłowni osiedlowej w Glinojecku przy ul. Południowej 18

Komunikaty | 18 grudnia 2009 14:05 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Glinojeck dnia 16. 12. 2009 rok OŚ 7624-34 /09 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie z art. 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 65 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 78 ust. 1 pkt. 2, w związku art.156 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ) oraz § 3 ust. 1 pkt. 34 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących... więcej...

obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa obwodnicy miasta Biała Rawska...

Komunikaty | 18 grudnia 2009 13:28 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Biała Rawska dnia 18.12.2009 r. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.12.2009 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji projektu pn. „Budowa obwodnicy miasta Biała Rawska w ramach zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka – granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej”. Na... więcej...

OGŁOSZENIE o drugim etapie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury

Komunikaty | 17 grudnia 2009 11:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Komunikat Wójt Gminy Do zyca informuje, że do II etapu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury zostali zakwalifikowani: - Pan Wojciech Maniak zam. Strzyżew, - Pan Dariusz Szczotka zam. Ligota. Rozmowy kwalifikacyjne z wyżej wymienionymi osobami odbędą się w dniu 21 grudnia 2009r. w Urzędzie Gminy w Do zycy. Do zyca, dnia 17.12.2009r. Wójt Gminy mgr Jarosław Pietrzak... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Komunikaty | 17 grudnia 2009 08:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo dnia 15.12.2009r. Nr 7624/9-10/2009 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9, art. 38, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a m że w dniu 14.12.2009 roku została wydana... więcej...

Obwieszczenie z dnia 15.12.2009r. o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak:7625-11/2009 polegającego na „Rozbudowie hali produkcyjnej na terenie działki geodezyjnej 466/7 i budowie magazynu wysokiego składowania na terenie działek geodezyjnych: 429/5, 432/3, 433/10, 433/12 w Gniewkowie”.

Komunikaty | 16 grudnia 2009 16:00 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 15.12.2009r. GNIEWKOWA Znak:7625-11/2009 OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamia że w dniu 15 grudnia 2009r. na wniosek K.C.B. INTERLIGHT Spółka z o.o. z siedzibą w Gniewkowie przy ul. Inowrocławskiej 4 została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym... więcej...

Wzory deklaracji podatkowych na rok 2010

Komunikaty | 16 grudnia 2009 14:47 | Publikujący: Gmina Ciasna

... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Komunikaty | 16 grudnia 2009 14:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Chrostkowo, dn.: 16.12.2009 r. Nr UG.7331-19/09 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1690 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Wójt Gminy Chrostkowo zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2009 roku na wniosek Pana Ireneusza Puchalskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy... więcej...

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

Komunikaty | 16 grudnia 2009 11:47 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

MR.7624-1/09Sztutowo, 15.12.2009r. ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Sztutowo zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2009r. zostało wydane postanowienie znak: MR.7624-1/09... więcej...