Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH - KIS - sposób na aktywizację zawodową na wsi.

Komunikaty | 26 kwietnia 2010 08:17 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Zmianie ulega ilość godzin określona w pkt 2 lit. c zapytania ofertowego: było 25 godzin/grupę, powinno być 30 godzin/grupę oraz w § 4 wzoru umowy ust. 1 pkt 1) j.w. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

Komunikaty | 23 kwietnia 2010 13:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

DGA.7624-21/09 Sztutowo, 23.04.2010r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawyz dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.04.2010r. zostało wydane postanowienie znak: DGA.7624-21/09 w sprawie aku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania... więcej...

Zdrowym być… to zdrowo żyć, czyli „Trzymaj formę!”

Komunikaty | 23 kwietnia 2010 12:23 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

W załączeniu przekazujemy komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku.... więcej...

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie robót dodatkowych w zad.: Rewitalizacja zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Brzeźnie Wielkim

Komunikaty | 23 kwietnia 2010 10:41 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie zadania: "Rewitalizacja zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Brzeźnie Wielkim - roboty dodatkowe" Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia prowadzone było w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 5 b ustawy - Prawo Zamówień Publicznych Zamawijacy rozstrzygnął postepowanie na podstawie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. dziennik ustaw nr 223 z 2007 poz. 1655 z póź. zm. W postepowaniu została złozona jedna oferta. Zamawiający wy ał ofertę złozona... więcej...

Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

Komunikaty | 23 kwietnia 2010 10:15 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Obwieszczenie znajduje się w załączniku.... więcej...

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Regimin

Komunikaty | 22 kwietnia 2010 15:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

WYKAZ miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Regimin Lp. Nazwa miejscowości Miejsce umieszczania obwieszczeń i plakatów 1. Regimin Sołecka tablica ogłoszeń 2. Lekówiec Sołecka tablica ogłoszeń 3. Targonie Sołecka tablica ogłoszeń Strażnica OSP 4. Szulmierz Sołecka tablica ogłoszeń Świetlica wiejska 5. Mościce Sołecka tablica ogłoszeń 6. Przybyszewo Sołecka tablica ogłoszeń 7. Jarluty ... więcej...

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko

Komunikaty | 22 kwietnia 2010 14:08 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1) i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spoleczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz realizując... więcej...

Spotkanie z poezją Miłosza Kamila Manastreskiego

Komunikaty | 22 kwietnia 2010 13:52 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna oraz Towarzystwo Przyjaciół Złoczewa zapraszają na spotkanie z poezją Miłosza Kamila Manasterskiego, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2010 r. o godz. 18.00 w złoczewskim pałacu. Miłosz Kamil Manasterski urodzony 23.06.1977 r. w Kaliszu. Poeta i prozaik, animator kultury. Laureat wielu konkursów literackich. Członek Związku Literatów Polskich, Société Européene de Culture, Związku Zawodowego Twórców Kultury i Stowarzyszenia "Kaliszanie w Warszawie". Współzałożyciel i szef... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH - PO KL

Komunikaty | 22 kwietnia 2010 13:06 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina StarogardGdańskizwracasięz zapytaniem ofertowym na wykonanie usług szkoleniowych. Przedmiot zamówieniazwiązanyjest z realizacją projektu ,,KIS - sposób na aktywizację zawodowa na wsi" (Umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.01-22-084/08-00), który jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje znajdująsięw załączniku.... więcej...

Z A P R O S Z E N I E

Komunikaty | 22 kwietnia 2010 11:12 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, 21.04.2010r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2010 r. /czwartek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy wPniewach. Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokółu Nr XLV/10 z dnia 17 marca 2010r. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. 5. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta. 6. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok. ... więcej...

SESJA RADY GMINY

Komunikaty | 22 kwietnia 2010 11:06 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polskiej Telefonii Cyfrowej „ERA” GSM nr 49271.01, przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie jako nr 690/1 obręb Płóczki Górne

Komunikaty | 22 kwietnia 2010 08:39 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 20 kwietnia 2010 roku GPNŚ 7331-53/08/09/2010 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, którego przedmiotem jest wydanie decyzji... więcej...

WYNIKI POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE 2 TABLIC INFORMACYJNYCH WRAZ Z KONSTRUKCJĄ WOLNOSTOJĄCĄ ORAZ ICH MONTAŻ - RPO WP

Komunikaty | 21 kwietnia 2010 08:48 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyniki postępowania na wykonanie 2 tablic informacyjnych z konstrukcją wolnostojącą oraz ich montażem na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 27 grudnia 2007r.), na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 ze zmianami). Przedmiot zamówienia związany... więcej...