Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Komunikaty | 25 lutego 2009 19:57 | Publikujący: Gmina Ciasna

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 11.03.2009 r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki. Proponuję następujące tematy posiedzenia: Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Informacja Sekretarza Gminy nt. obsługi petentów w Urzędzie Gminy ( ile i jakie skargi wpłynęły) - jakie ustalono plany usprawnień w ramach hasła przyjazny urząd. Omówienie sprawozdań z działalności klubów sportowych za 2008 r. (ok. godz. 13:20) Sprawy różne. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Norbert Strzoda... więcej...

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przez Miasto i Gminę Glinojeck przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej relacji Huta - Budy Rumockie w miejscowości Sródborze nr G 12030 w km. od 0+050,62 do 1+959,57 na działce nr 270 obręb Środborze

Komunikaty | 25 lutego 2009 13:35 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Glinojeck dnia 23. 02. 2009 rok OŚ 7624-5/09 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.156 w związku z art. 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 65 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących... więcej...

Informacja o wyborze oferty

Komunikaty | 25 lutego 2009 11:57 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Kowale Oleckie dn.25.02.2009r. WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE IGPU.3410-1/1/08 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „ Integracja lokalnego systemu komunikacyjnego z krajowym i powiatowym układem komunikacyjnym – przebudowa ulicy Kolejowej i Sportowej w Kowalach Oleckich” Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami : Dz. U. z 2008 nr 171, poz. 1058 ) Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje , iż do... więcej...

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez Miasto i Gminę Glinojeck przedsięwzięcia polegającego na przebudowie grogi gminnej nr G 836 w km. 1+978,34 do 2+928,34 na działce nr 965 i 883 obręb Glinojeck ( od ul. Nadrzecznej do trasy E-7 )

Komunikaty | 25 lutego 2009 10:00 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Glinojeck dnia 20. 02. 2009 rok OŚ 7624-3/09 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.156 w związku z art. 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 65 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących... więcej...

Postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez Miasto i Gminę Glinojeck przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowościach Rumoka - Brody Młockie nr G 120308 w km. od 0+000 do km. 2+625,00 na działkach nr 202 obręb Rumoka i nr 18 i 19 obręb Brody Młockie, gm. Glinojeck.

Komunikaty | 24 lutego 2009 14:30 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Glinojeck dnia20. 02. 2009 rok OŚ 7624-2/09 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.156 w związku z art. 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 65 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących... więcej...

postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez Miasto i Gminę Glinojeck przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr G 120352 od km. 0+000 do km. 0+873,60 na działce nr 151 w miejscowości Dreglin, gm. Glinojeck.

Komunikaty | 24 lutego 2009 13:16 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Glinojeck dnia 20. 02. 2009 rok OŚ 7624-1/09 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.156 w związku z art. 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 65 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 24 lutego 2009r. o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dz. nr 770/5 w Gniewkowie)

Komunikaty | 24 lutego 2009 08:37 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Burmistrz Gniewkowa Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo ogłoszenie BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 24.02.2009 r. O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROJEKTu PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA miejscowego planu ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) informuję o przystąpieniu... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 24 lutego 2009r. o przystąpieniu do opracowania projektów prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dot. terenów przy ul.Zajeziernej i ul.Inowrocławskiej)

Komunikaty | 24 lutego 2009 08:34 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Burmistrz Gniewkowa Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo ogłoszenie BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 24.02.2009 r. O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROJEKTów PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA miejscowych planów ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) informuję... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 24 lutego 2009r. o przystąpieniu do opracowania projektów prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dot. działek przy ul.Ogrodowej i ul.Inowrocławskiej)

Komunikaty | 24 lutego 2009 08:29 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Burmistrz Gniewkowa Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo ogłoszenie BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 24.02.2009 r. O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROJEKTów PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA miejscowych planów ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) informuję... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 24 lutego 2009r. o przystąpieniu do opracowania projektów prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dot. terenów w Kaczkowie, Zajezierzu i w Gniewkowie)

Komunikaty | 24 lutego 2009 08:26 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Burmistrz Gniewkowa Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo ogłoszenie BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 24.02.2009 r. O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROJEKTów PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA miejscowych planów ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) informuję... więcej...