Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikaty | 01 lipca 2009 09:58 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 30 czerwca 2009 roku GPNŚ 7331-82/04/2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wykazu dzierżawy gruntu położonego w miejscowości Wielowieś w trybie bezprzetargowyn

Komunikaty | 01 lipca 2009 07:43 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S TR Z A G N I E W K O W A Z dnia 26 czerwca 2009 r. W sprawie wykazu dzierżawy gruntu położonego w miejscowości Wielowieś w trybie bezprzetargowym. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz 2603, Nr 281, poz. 2782 z późn. zm.) o g ł a s z a m co, następuje: Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczona została do oddania w dzierżawę: - część działki o pow. 25 m², położonej w miejscowości Wielowieś, gm. Gniewkowo, nr geodezyjny... więcej...

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Komunikaty | 30 czerwca 2009 12:38 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004, Nr 261, poz.2603 z póżn zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2004, Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Rząśnik unieważnia przetarg ograniczony na sprzedaż: nieruchomości o pow.0,89 ha oznaczonej numerem 281/3 w msc. Wincentowo, gm.Rząśnik, nieruchomości o pow.0,70 ha oznaczonej numerem 279 i 0,0375... więcej...

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Glinojecku przy ulicy Torfa Załęskiego

Komunikaty | 30 czerwca 2009 11:09 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedażyz Zasobu Mienia Komunalnego nieruchomość gruntową oznaczoną Nr działki: 1422/9 o powierzchni 216m2 / Kw. Nr 28473 /, położonąw Glinojecku przy ulicy Torfa Załęskiego, stanowiącą teren usługi urządzonej zieleni publicznej / 104 U,ZP /, zgodnie z MiejscowymPlanem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Glinojeck. Nieruchomość ta jest w pełni uz ojona. Cena przedmiotowej nieruchomości zgodnie z wyceną i 22% VAT oraz kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynosi: 19.120,00zł / słownie:... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Komunikaty | 30 czerwca 2009 10:05 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo dnia 27.06.2009r. Nr 7624/10-6/09 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, Wójt Gminy Strzegowo podaje do publicznej wiadomości że w dniu... więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Komunikaty | 30 czerwca 2009 08:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 30.06.2009r WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I. Nr działki 681/2 o pow. 800 w m² Nr księgi wieczystej KW 57 544 Położenie nieruchomości: Strzegowo Osada Opis nieruchomości: Nie zabudowane działki położone w terenie przeznaczonym pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną i usługową . Działki przylegają krótszym bokiem do ul. Wyzwolenia ( droga krajowa nr 7 ) i posiadają zjazd z tej ulicy. Wzdłuż ulicy biegnie sieć kanalizacji sanitarnej. Na działce nr 681/2 znajdują się dwa słupy energetyczne... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty | 30 czerwca 2009 08:33 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Rząśnik, dnia 2009.06.30 Rząśnik, dnia 2009.06.30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1. Oznaczenie nieruchomości: a) nieruchomość o pow.1164 m2 oznaczona numerem 235/2 w msc. Rząśnik PGR, cena nieruchomości 34950,00 PLN, b) nieruchomość o pow. 2900 m2 oznaczona numerem 62/14 w msc. Rząśnik PGR, cena nieruchomości 63 800,00 PLN c) nieruchomość o pow. 4471 m2 oznaczona numerem 62/63 w msc Rząśnik PGR, cena nieruchomości 129900,00 PLN d) nieruchomość o pow. 0,32ha oznaczona numerem 62/36 w msc. Rząśnik PGR, cena nieruchomości 120500,00 PLN e) nieruchomość... więcej...

obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny o oddziaływaniu na środowisko planowanego do budowy rurociągu 2x4,5 km. Glinojeck - Kondrajec Pański

Komunikaty | 29 czerwca 2009 13:35 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Glinojeck dnia 24. 06. 2009 r OŚ 7624-18/09 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ), oraz § 3 ust. 1 pkt. 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć... więcej...

OBWIESZCZENIE

Komunikaty | 29 czerwca 2009 13:24 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA woj.wielkopolskie Do zyca,2009-06-29 GGiOŚ 7624-7/09 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) z a w i a d a m i a m że na wniosek PPH PŁOMYK z/s Koźminiec 109, 63 -330 Do zyca w dniu 29 czerwca 2009 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „budowie... więcej...

Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Komunikaty | 29 czerwca 2009 12:28 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie z a p r a s z a na XXXIV sesję Rady Miejskiej wZłoczewie, która odbędzie się w dniu 30 czerwca (wtorek) 2009 r. o godz.1000 w sali Pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie o ad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku o ad XXXIV sesji i protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej. 2. Powołanie sekretarza o ad. 3. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami. 4. Interpelacje radnych. 5. Zapytania. 6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej... więcej...

Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

Komunikaty | 29 czerwca 2009 11:06 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

DGA.7624 –16/09 Sztutowo, dnia 29.06.2009r. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania... więcej...

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia

Komunikaty | 26 czerwca 2009 14:45 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Glinojeck dnia 24.062009r OŚ. 7624-14/09 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98. poz. 1071 z późniejszymi zmianami ), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ) uprzejmie informuję, że wydana została decyzja... więcej...