Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 11 kwietnia 2019r. znak: WAB.6740.2.18.2019

Komunikaty | 24 kwietnia 2019 09:51 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1496: zwanej dalej „ustawą”) zawiadamiam że, na wniosek z dnia 28 stycznia 2019r. Gminy Bolesławiec, reprezentowanej przez Wójta Gminy - działającej przez pełnomocnika – Pana Tomasza Nowaka, wydano decyzję nr 266... więcej...

ogłoszenie o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Nisko w rejonie ul. Modrzewiowej i Cichej

Komunikaty | 24 kwietnia 2019 09:34 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 24.04.2019r. PPB.6733.1.14.2019.MS OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 19.04.2019r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska... więcej...

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej w Nisku przy ul.Armii Krajowej gm. Nisko

Komunikaty | 24 kwietnia 2019 09:19 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 24 kwietnia 2019r. PPB.6733.1.9.2019.ED OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.2018.2096, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2018.1945, późn. zm.),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 4.04.2019r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112w sprawie ustalenia... więcej...

Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Komunikaty | 24 kwietnia 2019 08:51 | Publikujący: Gmina Purda

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Purda z dnia 23 kwietnia 2019 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 684), Wójt Gminy Purda podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Guty

Komunikaty | 24 kwietnia 2019 07:20 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.6845.18.2019 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Guty 44 0,3000 ha OL1G/00016908/5 rolne/wypasanie koników polskich trzy lat od dnia podpisania umowy 90,00 zł rocznie od podpisania umowy Dzierżawca wpłaca jednorazowo czynsz w wysokości proporcjonalnej do końca roku kalendarzowego, b) następne opłaty roczne Dzierżawca wpłaca do dnia 15 stycznia każdego roku za rok bieżący lub c)... więcej...

ZARZĄDZENIE NR 28.2019 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Komunikaty | 23 kwietnia 2019 14:53 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1260 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1 1. Ustalam dzień 2 maja 2019 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Giżycko. 2. Odpracowanie dnia wolnego, o którym mowa w ust. 1 ustala się na dzień 27 kwietnia 2019 roku (sobota) w godzinach... więcej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego

Komunikaty | 23 kwietnia 2019 13:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 23 kwietnia 2019 r. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62 - 580 GRODZIEC: - KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKUPUBLICZNEGO DNIA 08 MAJA 2019 ROKU /ŚRODA/ GODZ. 13.00. Przewodniczący Komisji Kazimierz Kaźmierski ... więcej...

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30.04.2019 r., godz. 13.00

Komunikaty | 23 kwietnia 2019 12:01 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ zwołuję IX sesję Rady Miejskiej wBiałej Rawskiej na dzień 30 kwietnia 2019 roku o godzinie 1300 wsali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury wBiałej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek o ad: Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu Nr VIII/19 z dnia 29.03.2019 roku. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z... więcej...

Komisja Budżetu - dnia 29 kwietna 2019 r., godz. 9.00

Komunikaty | 23 kwietnia 2019 11:59 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że wdniu 29 kwietnia 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 marca 2019 roku w spawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały... więcej...

Komisja Rolnictwa - dnia 26 kwietnia 2019 r., godz. 8:30

Komunikaty | 23 kwietnia 2019 11:57 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że wdniu 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 marca 2019 roku w spawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok. Wyrażenie opinii... więcej...