Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 czerwca 2017 r.

Komunikaty | 23 czerwca 2017 12:56 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.16.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 czerwca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 21.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym (inwestycji planowanej przez Gminę Ciechanów) - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 16/15 i 17/29 w o ębie Chruszczewo gmina Ciechanów. Informuję o uprawnieniach... więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty | 23 czerwca 2017 12:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Wilczyn, 2017 – 06 - 23 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. Z 2016 r., poz. 2147 ze zm./ sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Wilczyn, wykaz dotyczy działki: o nr ew. 209/3 położonej w o ębie Góry /grunt rolny/. Wykaz został wywieszony w dniu 23.06.2017 r. na tablicy informacyjnej w siedzibie tutejszego urzędu,... więcej...

obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej w Nisku _Malce w rejonie ul.Sandomierskiej

Komunikaty | 23 czerwca 2017 12:06 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 23 czerwca 2017r. PPB.6733.1.6.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U.2016.23, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 12.05.2017r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112, w imieniu której występuje P.... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Komunikaty | 23 czerwca 2017 09:10 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmodyfikowanego dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020”.... więcej...

Obwieszczenie o nowym terminie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4, obręb Antonowo, gm. Giżycko

Komunikaty | 23 czerwca 2017 08:29 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO podaje do publicznej wiadomości informację, że z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter prowadzonego postepowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4, o ęb Antonowo, gm. Giżycko (konieczność złożenia obszernych uzupełnień, ponownej analizy... więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Komunikaty | 22 czerwca 2017 14:36 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zjawisko: burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo kujawsko-pomorskie Ważność: od godz. 00:00 dnia 23.06.2017 do godz. 11:00 dnia 23.06.2017 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 15 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85% Uwagi: ak. Dyżurny synoptyk: Maria Poświata... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Wilkasy

Komunikaty | 22 czerwca 2017 11:53 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.6845.38.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Wilkasy cz. 21/6 0,0046 ha (pow. całkowita 0,0098 ha) OL1G/00016745/4 teren rekreacji i wypoczynku 3 lata od dnia podpisania umowy a) w okresie V – IX każdego roku 38,15 zł + VAT miesięcznie b) w okresie X – IV każdego roku 5,45 zł + VAT miesięcznie do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący 2. Wilkasy cz.... więcej...

zawiadomienie

Komunikaty | 22 czerwca 2017 11:40 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego zakładu przez Voster Sp. z o. o., Sp. K. w Zarzeczu ”.

Komunikaty | 22 czerwca 2017 11:21 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 22.06.2017 r. OSK.6220.3.2017.DG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2016r., poz. 353), zawiadamiam, że w dniu 22.06.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dlaprzedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa... więcej...