Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Komunikaty | 23 października 2017 08:21 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Rejon Energetyczny Bełchatów PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych w dniu 30.10.2017r. godz. 09 - 14 Miejscowości z nr stacji transformatorowych: ulice: Grójec Wielki Leśniczówka 7-1011 Złoczew 7-1011 Błaszkowska, Cegielniana, Leśna Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Bełchatów może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach. Zamieszczona... więcej...

Informacja o obradach XXIX Sesji Rady Gminy Szydłowo

Komunikaty | 23 października 2017 07:17 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 24 października 2017 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się o ady XXIX Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna ... więcej...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.9.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec-Ciechlin, Huta Jeżewska-Natalin, położonych w gm. Pniewy.

Komunikaty | 20 października 2017 15:05 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.9.2017 Pniewy, 2017-10-20 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.9.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec-Ciechlin, Huta Jeżewska-Natalin, położonych w gm. Pniewy. Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Pniewy informuje, co następuje: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: zad.... więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkół Podstawowych w miejscowościach : Wilkasy i Bystry.

Komunikaty | 20 października 2017 14:15 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkół Podstawowych w miejscowościach : Wilkasy i Bystry. Zadanie I : Szkoła Podstawowa w Wilkasach - opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, uzyskanie: decyzji warunków zabudowy i pozwolenia na budowę, oraz przygotowanie kompletu dokumentów do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie w/w zadanie. Zakres prac projektowych do wykonania obejmuje: Zamawiający na terenie Szkoły Podstawowej w Wilkasach położonej na dz. geod. nr 130/2 i 130/1, chce przeprowadzić rozbudowę... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Komunikaty | 20 października 2017 14:11 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 19 października 2017 roku IP.6733.3.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257), w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2017.1073) podaje się do publicznej wiadomości,... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 października 2017 r.

Komunikaty | 20 października 2017 13:17 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.22.2017.HP2.11 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 października 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 19/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym to jest budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN ze złączem kablowym, na działkach o nr ew.: 100/3, 101 i 104 w o ębie Niechodzin gmina Ciechanów. Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów,... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko

Komunikaty | 20 października 2017 10:17 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) (w zmieniu obowiązującym do dnia 21 października 2010r.) w związku z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy zdnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy... więcej...

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu w Płocku w dniu 25 października 2017r

Komunikaty | 20 października 2017 09:10 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Płock, dn. 17 października 2017 r. PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU w PŁOCKU OR-I.0002.8.2017 MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1868) zawiadamiam, że zwołuję XXVIII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 25 października 2017r. (tj. środa) o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Płocku, przy ul. Bielskiej 59, sala posiedzeń nr 4. Porządek o ad: 1. Otwarcie sesji. 2. Informacja nt. porządku o ad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Postulaty, interpelacje... więcej...

Obwieszczenie Nr 65/1/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal użytkowy ul. Armii Krajowej 8/1/

Komunikaty | 19 października 2017 17:10 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 65/1/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje dopublicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal użytkowy nr 1 znajdujący się wpodpiwniczeniu budynku wielorodzinnego położonego w Giżycku przy ul.ArmiiKrajowej8 o powierzchni 72,36 m2 wraz z udziałem 55/1000 w elementach wspólnych budynku oraz udziałem 55/1000 w działce gruntu o nr geod. 731 (o ęb 2 Giżycko) o... więcej...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 26 października (czwartek) 2017 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Komunikaty | 19 października 2017 15:11 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXVIII sesję Rady Miejskiej wZłoczewie, która odbędzie się w dniu 26 października (czwartek) 2017 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie o ad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku o ad XXXVIII sesji, - przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej. 2. Powołanie sekretarza o ad. 3. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami. 4. Interpelacje radnych. 5.Informacja dotycząca utrzymania, remontów ulic miejskich,... więcej...

Zapytanie ofertowe nr 17/2017

Komunikaty | 19 października 2017 15:03 | Publikujący: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Zakup pomp Amarex NF 50-220/042ULG-170 wraz z zestawem montażowym DN50 do montażu stacjonarnego z prowadnicą 2 rurową (kolano stopowe, górny uchwyt prowadnicy, śruby montażowe) oraz czujnikiem wilgoci szt. 4 Zakup pomp Amarex NF 50-170/022ULG-130 wraz z zestawem montażowym DN 50 do montażu stacjonarnego z prowadnicą 2 rurową (kolano stopowe, gorny uchwyt prowadnic, śruby montażowe) oraz czujnikiem wilgoci szt. 2... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa Centrum Zdrowia Seniora w obrębie geodezyjnym Kąp, gmina Giżycko.

Komunikaty | 19 października 2017 14:27 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 19.10.2017r. wpłynął wniosek Państwa Barbary i Stanisława Niemczyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy Centrum Zdrowia Seniora na działce o nr geodezyjnym 34/3... więcej...