Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18 w Giżycku wraz z budową oświetlenia i przebudową infrastruktury na dz. o nr ewid. 1-275/66, 1-275/83, 1-275/56, 1-275/59, 1-275/60, 1-275/100, 1-355/4.

Komunikaty | 25 kwietnia 2018 13:52 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 149) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18... więcej...

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie kultury, integracji społeczeństwa oraz rozwoju społeczności lokalnej pn.: „Lokalnie i Tradycyjnie”.

Komunikaty | 25 kwietnia 2018 13:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. wsprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań zwykonania tych zadań(Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w Sekretariacie Urzędu Gminy Grodziec w terminie do 17 maja 2018 r. (czwartek) do godziny 14.00. Oferty nie będą przyjmowane drogą elektroniczną... więcej...

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogacko, gmina Giżycko.

Komunikaty | 25 kwietnia 2018 12:49 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części o ębu geodezyjnego Bogacko, Gmina Giżycko I. Zamawiający: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, NIP 845 1981949 , tel. 87429 99, email: ugg@ugg.pl II. Tryb udzielenia zamówienia Działając w oparciu o Zarządzenie Nr 17.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Giżycko zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane zw. z Mazurską Pętlą Rowerową / Etap I, III i IV

Komunikaty | 24 kwietnia 2018 14:08 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Treść ogłoszenie na stronie:http://7cudowmazur.pl/299-ogloszenie-mpr-roboty-budowlane" target="_blank... więcej...

Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.04.2018 r., znak: RRG.6220.6.20018.6, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki-Przerwanki-Sulimy w lokalizacji od km 8+418 do km 9+700 miejscowość Sulimy

Komunikaty | 24 kwietnia 2018 10:02 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY GIŻYCKO podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 23.04.2018 r. postanowienia znak: RRG.6220.6.2018.7 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej z upoważnienia... więcej...