Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie że w dniu 17.08.2017r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2533C Lipie -Modliborzyce”. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek LAPIS Artur Kamiński z siedzibą przy ul. Igrzyskowej 1/46, 85-796

Komunikaty | 22 sierpnia 2017 15:32 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 17.08.2017r. GNIEWKOWA OŚ.6220.28.2017.AS OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), zawiadamia że w dniu 17.08.2017r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia... więcej...

Zaproszenia do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

Komunikaty | 22 sierpnia 2017 14:33 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXXV/369/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w związku z art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zapraszam do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Giżycko. Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji... więcej...

Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 209 DJP na dz. ozn. nr geod. 3/30, obręb Bogaczewo, gmina Giżycko

Komunikaty | 22 sierpnia 2017 13:01 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie budynku... więcej...

Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 209 DJP na dz. ozn. nr geod. 3/29, obręb Bogaczewo, gmina Giżycko

Komunikaty | 22 sierpnia 2017 12:58 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie budynku... więcej...

Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 209 DJP na dz. ozn. nr geod. 3/31, obręb Bogaczewo, gmina Giżycko

Komunikaty | 22 sierpnia 2017 12:53 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie budynku... więcej...

Zapytanie ofertowe nr 11/2017

Komunikaty | 22 sierpnia 2017 10:58 | Publikujący: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Remont mieszkania komunalnego nr 6/9 w miejscowości Świnino... więcej...