Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie "mały grant"

Komunikaty | 20 czerwca 2018 09:22 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

20 czerwca 2018 r., ogłaszamy komunikat dot. publikacji oferty realizacji zadania publicznego wtrybie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego io wolontariacie. Nr oferty: 9039/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. Tytuł zadania publicznego: Na wakacje po uśmiech i zdrowie Nazwa oferenta: Fundacja Promyk Słońca Dzieciom Termin realizacji zadania: 10.07.2018 r. do 31.08.2018 r. Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego: 1 000 zł. Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Oświaty iSpraw... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr 14.2018 z dnia 26.06.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa budynku szkoły w Wilkasach, gmina Giżycko.

Komunikaty | 20 czerwca 2018 09:13 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 18.06.2018r. wpłynął wniosek Pana Krzysztofa Barana reprezentującego Pracownię Projektowo-Wykonawczą wsprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Giżycko Nr 14.2018 z dnia 26.03.2018r.... więcej...

terminy posiedzeń komisji

Komunikaty | 20 czerwca 2018 07:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument w załączeniu... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii kablowej niskiego napięcia na dz. o nr ewid. 1-302/21 oraz 1-528.

Komunikaty | 19 czerwca 2018 14:43 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 149) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii kablowej niskiego napięcia na dz. o nr ewid. 1-302/21 oraz 1-528. W związku z powyższym informuję,... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 19 czerwca 2018r. znak: WAB.6740.2.99.2018

Komunikaty | 19 czerwca 2018 12:42 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 7 czerwca 2018r. Gminy Bolesławiec – działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Nowak – prowadzącego działalność gospodarczą pn.: Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych Tomasz Nowak zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na: „Przebudowa drogi gminnej nr 630 Kraśnik Górny” - na działkach nr... więcej...

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Komunikaty | 18 czerwca 2018 15:00 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

Informujemy, iż decyzją nr GL.RET.070.7.181.2018.EK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 maja 2018 r. , z dniem 10 czerwca b.r. wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków .... więcej...

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Komunikaty | 18 czerwca 2018 14:58 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

Informujemy, iż decyzją nr GL.RET.070.7.151.2018.EK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 maja 2018 r. , z dniem 9 czerwca b.r. wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia wwodę.... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2018 (nr sprawy: WPI.6733.05.2018.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18 w Giżycku wraz z budową oświetlenia i przebudową infrastruktury na dz. o nr ewid. 1-275/66, 1-275/83, 1-275/56, 1-275/59, 1-275/60, 1-275/100,

Komunikaty | 18 czerwca 2018 13:10 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 149) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2018 (nr sprawy: WPI.6733.05.2018.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi dojazdowej do budynków... więcej...