Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączem w obrębie geodezyjnym Świdry, gmina Giżycko.

Komunikaty | 21 marca 2019 14:38 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji Publicznej, -... więcej...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Komunikaty | 21 marca 2019 10:39 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Informacjao wszczęciupostępowania administracyjnegow sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi — rowu melioracyjnego R-D12 w km 0+000+240, położonego w granicach działki nr ewid. 227/8 o ęb Krzywonos, gm. Szydłowo, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, spływających z terenu zakładu Curtis Development Sp. z o.o. w m. Krzywonos, 06-515 Szydłowo.... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po wschodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

Komunikaty | 21 marca 2019 09:58 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części o ębu geodezyjnego Gajewo po wschodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 i art. 40 ustawy z dnia 3października 2008 r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie,... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 11 lutego 2019r. znak: WAB.6740.2.101.2017

Komunikaty | 20 marca 2019 14:07 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO z dnia 11 lutego 2019r. o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1496: zwanej dalej „ustawą”) oraz na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2018.2096), z a w i a d a m i a m że, na wniosek inwestora – Zarządu... więcej...

Informacja Wójta Gminy Regimin w sprawie przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej w Pawłowie

Komunikaty | 20 marca 2019 13:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Znak: 6220.5.2018.2019 Regimin, 18.03.2019 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY REGIMIN o opiniach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 615 od km 22+463,50 do km 24+074,00 w miejscowości Pawłowo", na terenie działek oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 45/5, 45/6, 45/7, 46/1, 46/3, 47/3, 47/4, 47/6, 5011, 87/1, 87/4, 88/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/3, 92/4, 93/5, 93/6, 9317, 94/1, 95/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 103/7, 103/9, 145/1, 146/7, 146/8, 223/3, 223/4, 223/5, 227/1, 228/1, 225/1, 229/3, 229/4, 230/1,231/1, 249/1, 250/1, 251/1, 252/1,... więcej...

Przeznaczenie do dzierżawy komunalnej nieruchomości gruntowej w obrębie 1-Glinojeck, Glinojeck-m.

Komunikaty | 20 marca 2019 12:42 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do dzierżawy na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy z Zasobu Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Glinojeck, nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 867/2 o powierzchni 0,0324 ha, położoną w o ębie 1-Glinojeck, Glinojeck-m., do wykorzystania jako ogródek przydomowy, zgodnie z aktualnym jej zagospodarowaniem. Roczna wysokość czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości gruntowej, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 162,60 zł netto (słownie: sto sześćdziesiąt dwa złote, 60/100 netto).... więcej...