Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie o materiale dowodowym na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nisku

Komunikaty | 19 września 2017 12:37 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 19 września 2017r. PPB.6733.1.10.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z datą wpływu dnia 25.08.2017r. P. Otto Krzysztofa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci... więcej...

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Komunikaty | 19 września 2017 12:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 18 września 2017 r. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/ UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: 1) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA DNIA 22 WRZEŚNIA 2017 ROKU /PIATEK/ GODZ. 14.30 Przewodniczący Komisji /-/ Piotr Andrzejewski... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 września 2017 r.

Komunikaty | 19 września 2017 10:31 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.22.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 września 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam, że 14.09.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku działającej przez pełnomocnika Pana Jacka Kińskiego, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym to jest budowy kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV ze złączem... więcej...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Komunikaty | 19 września 2017 09:20 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 19.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec pokój nr 11, tel. 63 24 85 500 wew. 25. Wójt Gminy Grodziec /-/ Anna Andrzejewska... więcej...

Komunikat o zebraniu przedstawicieli organizacji pozarządowych

Komunikaty | 18 września 2017 15:39 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. ,1817) na spotkanie, które odbędzie się dnia 19 października 2017 roku o godz.15:00 (czwartek),w sali konferencyjnej (na II piętrze) Urzędu Miejskiego w Węgorzewie. Celem spotkania będzie umówienie spraw bieżących, oraz współpracy Gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi. ... więcej...

Komunikat w sprawie konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Komunikaty | 18 września 2017 15:31 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/483/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego gminy Węgorzewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Węgorzewa zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie, w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Węgorzewo z organizacjami... więcej...

Obwieszczenie że w dniu 18.09.2017r. na wniosek LAPIS Artur Kamiński z siedzibą przy ul. Igrzyskowej 1/46, 85-796 Bydgoszcz, działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w przy ul. Poznańskiej 384c, 88-100 Inowrocław, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak: OŚ.6220.28.2017.AS dla przeds

Komunikaty | 18 września 2017 13:34 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 18.09.2017r. GNIEWKOWA OŚ.6220.28.2017.AS OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), zawiadamia że w dniu 18.09.2017r. na wniosek LAPIS Artur Kamiński z siedzibą przy ul. Igrzyskowej 1/46, 85-796 Bydgoszcz, działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą... więcej...

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przywracaniu funkcji obszarom mokradłowym na terenie Leśnictwa Pogoń”.

Komunikaty | 18 września 2017 13:27 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 18.09.2017 r. OSK.6220.7.2017.DG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy zdnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2017r., poz. 1405), zawiadamiam, że w dniu 18.09.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dlaprzedsięwzięcia polegającego... więcej...