Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w obr. geod. Sołdany, Pieczonki, gmina Giżycko.

Komunikaty | 20 września 2018 12:23 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 18.09.2018r. wpłynął wniosek Pana Antoniego Wróbla, Jana Giedziuszewicz, Aleksandra Grodzkiego działających jako wspólnicy spółki cywilnej Środowisko s. c. złożony w imieniu... więcej...

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Komunikaty | 20 września 2018 11:35 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Informacja o planowanej w dniach 27 września - 6 października 2018 r. jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.... więcej...

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września 2018 r. upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2018 rok.

Komunikaty | 20 września 2018 11:19 | Publikujący: Gmina Woźniki

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że30 września 2018 r. upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychna 2018 rok. UWAGA!Mimo, że 30 września przypada w niedzielę, termin opłat nie podlega przesunięciu na poniedziałek, ponieważ jest to termin prawa materialnego. W takim przypadku nie obowiązują przepisy art. 57 KPA o przesunięciu terminu. Niedopełnienie w terminie opłat skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6.2018 z dnia 07.02.2018r. - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obr. geod. Szczybały Giżyckie, gmina Giżycko.

Komunikaty | 20 września 2018 10:56 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 17.09.2018r. wpłynął wniosek Pani Jolanty Kryba reprezentującej Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. wsprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Giżycko Nr 6.2018 z dnia 07.02.2018r. o... więcej...

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników

Komunikaty | 20 września 2018 10:45 | Publikujący: Gmina Woźniki

Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, tj. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, pracodawca zawiadamia burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego,a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec IP.6220.2.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w miejscowości Łagiewniki na działce numer ewidencyjny 250, obręb 0019 Łagiewniki, Gmina Grodziec

Komunikaty | 20 września 2018 08:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 17 września 2018 roku IP.6220.2.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 ze zm.) oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017.1405 ze zm.), Wójt Gminy Grodziec podaje... więcej...