Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Unieważnienie zapytania ofertowego na Projekt rozbudowy sieci wodociagowej w Brzeźnie Wielkim

Komunikaty | 26 lipca 2017 10:02 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański unieważnia postepowanie w sprawie zapytania ofertowego z dnia 26.07.2016r na opracowanie dokumentacji projektowej robudowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim. Powód unieważnienia: Zadanie zostało umieszczone w planie zamówienń pulicznych na 2017r ,zatem zostanie przeprowadzone postepowanie w przetargowe na w/w zadanie. Wójt Gminy Starogard Gdański... więcej...

Zapytanie ofertowe na projekt rozbudowy sieci wodociagowej w Brzeźnie Wielkim

Komunikaty | 26 lipca 2017 09:28 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim. Termin składania ofert 02.08.2017 r godz. 10.00 Szczegóły zapytania w załącznikach. Wójt Gminy Stanisław Połom... więcej...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Komunikaty | 26 lipca 2017 08:21 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Rejon Energetyczny Bełchatów PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych: w dniu 10.08.2017r. godz. 08-14 Miejscowości: Złoczew Szkoła 7-0774 Złoczew ulice Burzenińska, Parkowa, Spokojna, Spółdzielcza Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Bełchatów może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach. Zamieszczona informacja znajduje się również... więcej...

Obwieszczenie, że w dniu 25.07.2017r. na wniosek firmy PRO VENTO ENERGIA z siedzibą przy ul. Grobla 6, lok. 1, 85-305 Bydgoszcz, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak: OŚ.6220.6.2017.AS dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 4MW wraz z infrastrukturą techniczną, na działce o numerze ewidencyjnym 75/2 w obrębie Chrząstowo, gmin

Komunikaty | 25 lipca 2017 16:27 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 25.07.2017r. GNIEWKOWA OŚ.6220.6.2017.AS OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), zawiadamia że w dniu 25.07.2017r. na wniosek firmy PRO VENTO ENERGIA z siedzibą przy ul. Grobla 6, lok. 1, 85-305 Bydgoszcz, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o aku potrzeby... więcej...

Zmiany z dnia 25.07.2017 do zapytania ofertowego RGM.271.15.2017.BSz na dostawę mebli oraz innego wyposażenia do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gdański

Komunikaty | 25 lipca 2017 15:14 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański informuje, że Zamawiający dokonał (drugiej) zmiany ogłoszenia RGM.271.15.2017.BSz na dostawę mebli oraz innego wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w zakresie: 1. Terminu składania ofert: termin został wydłużony do dnia 01.08.2017 2. Wydłużono podstawowy termin realizacji zamówienia do dnia 13 października 2017r. 3. Kryteriów oceny i wyboru oferty: Zmniejszono wagę punktową kryterium ceny do 50 pkt; zmieniono kryterium skrócenia terminu realizacji zamówienia i wykonania go w całości do dnia 30 sierpnia 2017 roku,... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 lipca 2017 r.

Komunikaty | 25 lipca 2017 15:07 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.14.2017.HP2.12 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 lipca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 14/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym to jest: - przebudowy napowietrznej słupowej stacji transformatorowej SN/nN - 1 szt., - przebudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV na typ AsXSn o długości trasy ok. 543,0 m, - budowy linii napowietrznej nN 0,4 kV typ AsXSn o długości trasy ok. 531,0... więcej...

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 !!!

WNIOSKI NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY-ZASIŁKOWY 2017/2018 NA: - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+), - ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI, - FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, - SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY MOŻNA SKŁADAĆ OD 1 SIERPNIA 2017 R. (RÓWNIEŻ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ).... więcej...

Zmiany w świadczeniu wychowawczym od 1 października 2017 roku

Od nowego okresu świadczeniowego rozpoczynającego się 1 października 2017 r. obowiązują zmiany dotyczące ustalania prawa do świadczenia wychowawczego tj.: 1. Wprowadzenie wymogu posiadania zasądzonych alimentów na rzecz dziecka, w przypadku osób deklarujących samotne wychowywanie. Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że: drugi z rodziców... więcej...

Urząd Miejski w Woźnikach informuje, iż od 1 sierpnia 2017r. Radcy Prawni tut. Urzędu będą przyjmowali mieszkańców w każdy wtorek i czwartek w godzinach: 9.30-14.00

Komunikaty | 25 lipca 2017 10:37 | Publikujący: Gmina Woźniki

Urząd Miejski w Woźnikach informuje, iż od 1 sierpnia 2017 roku.Radcy Prawni tut. Urzędu będą przyjmowali mieszkańców: w każdy wtorek i czwartek w godzinach: 9.30 - 14.00, pokój nr 21 (obok kancelarii Burmistrza). Jednocześnie podkreślamy, że porady prawne świadczone przez w/w Radców są bezpłatne. Pod pojęciem "porada prawna" rozumieć należy wskazanie przez Radcę regulacji prawnych i możliwości rozwiązania danej sprawy, a nie przygotowanie - napisanie konkretnych pism, dokumentów, pozwów, itp. ... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 lipca 2017 r.

Komunikaty | 25 lipca 2017 09:57 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6220.5.2017.HP2.2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 lipca 2017 r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu infor-macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 335, z późn. zm.1)) zwanej dalej ustawą ooś, art. 49 i art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.2)) zawiadamiam, że w dniu 3.07.2017 r. wszczęte zostało,... więcej...