Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Dzień 24 grudnia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu uprzejmie informuje, że dzień 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (zarządzenie nr 6/2018 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu z dnia 19 listopada 2018 r.).... więcej...

OBWIESZCZENIE NR 142/2018 wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę -infrastruktura techniczna

Komunikaty | 14 grudnia 2018 15:48 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 142/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018.2204 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości niezabudowanej położonej w Giżycku przy Al. Wojska Polskiego wydzielonej z działki o nr geod. 275/70 o pow. 23m2. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Komunikaty | 14 grudnia 2018 15:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 14.12.2018 r. OR.0002.3.2018 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./ z w o ł u j ę III sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji na dzień 21 grudnia 2018 roku /tj. piątek/ o godz. 11.00 w Sali Bankietowej przy ul. Zwierzynieckiej 8 w Grodźcu Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Zatwierdzenie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z o ad II sesji Rady Gminy Grodziec. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja... więcej...

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 19 GRUDNIA 2018 R.

Komunikaty | 14 grudnia 2018 15:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 14.12. 2018 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 19 GRUDNIA /ŚRODA/ 2018 ROKU O GODZ. 15:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: KOMISJA REWIZYJNA; KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH; KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO; KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec /-/ Zenon Olejniczak ... więcej...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w obr. geod. Sołdany i Pieczonki, gmina Giżycko.

Komunikaty | 14 grudnia 2018 14:57 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji... więcej...

Zapytanie ofertowe nr 14/2018

Komunikaty | 14 grudnia 2018 14:21 | Publikujący: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Dostawa materiałów instalacyjnych w roku 2019... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji nr 14/2018 (nr sprawy: WPI.6733.18.2018.AC) o umorzeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie siedziby Powiatowego Inspektoratu weterynarii tj. budynku biurowego wraz z zapleczem i garażami na dz. o nr ewid. 1-337/5.

Komunikaty | 14 grudnia 2018 13:37 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja nr 14/2018 (nr sprawy: WPI.6733.18.2018.AC) o umorzeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie siedziby Powiatowego Inspektoratu weterynarii tj. budynku... więcej...

Obwieszczenie nr 141/2018

Komunikaty | 14 grudnia 2018 09:40 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 141/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2204) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej wGiżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wbudynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: I. 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 7 położony na I piętrze... więcej...

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy sieci gazowej ść w Zarzeczu ul.Kręta

Komunikaty | 14 grudnia 2018 09:20 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 14.12. 2018r. PPB.6733.1.47.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(t.j.Dz.U. 2018, poz.2096),w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2018 poz.1945), w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 23.11.2018r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu... więcej...