Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty | 27 czerwca 2017 15:55 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Wykonując Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 27 czerwca 2017 roku Nr DCI-7761-2/17 w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Glinojecku w celu złożenia ślubowania przez nowo wy anego burmistrza w przedterminowych wyborach burmistrza przeprowadzonych w dniu 11 czerwca 2017 r. i w ponownym głosowaniu w dniu 25 czerwca 2017r., zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Glinojecku, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Budynku Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, z następującym porządkiem dziennym: 1. Otwarcie sesji i... więcej...

Przyjmowanie wniosków o wpis do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Komunikaty | 27 czerwca 2017 10:53 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Szydłowo ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Szydłowo w terminie do 30 lipca 2017 roku. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Szydłowo (pokój nr 5) oraz na stronie internetowej http://www.szydlowo-maz.pl/">... więcej...

obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia - etap IVla w Nisku i Racławicach

Komunikaty | 27 czerwca 2017 09:58 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 27 czerwca 2017r. PPB.6733.1.7.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U.2016.23, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło , w imieniu której występuje pełnomocnik... więcej...

Ogłoszenie o przetragu ograniczonym - sprzedaż działki nr 427, obręb Cimochy

Komunikaty | 27 czerwca 2017 09:08 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490) WÓJT GMINY WIELICZKI ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w o ębie wsi Cimochy gm. Wieliczki - działka oznaczona nr geod. 253/1 o pow. 0,0975 ha Cena wywoławcza... więcej...

Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym - sprzedaż działki nr 427, obręb Cimochy

Komunikaty | 27 czerwca 2017 09:04 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490) WÓJT GMINY WIELICZKI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w o ębie wsi Cimochy gm. Wieliczki - działka oznaczona nr geod. 427 o pow. 0,1400 ha Cena... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Komunikaty | 27 czerwca 2017 08:58 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 33/2017 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 05 czerwca 2017r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi... więcej...

Urząd Miejski w Woźnikach przypomina, że dnia 31 sierpnia 2017 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie w 2018 roku dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków

Komunikaty | 27 czerwca 2017 08:04 | Publikujący: Gmina Woźniki

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Woźnikach przypomina, że dnia 31 sierpnia 2017 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie w 2018 roku dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków. Stosowne formularze można po ać w pokoju nr 13 tut. Urzędu lub na stronie internetowej http://www.bip.wozniki.pl ... więcej...

Ogłoszenie "mały grant" z 26 czerwca 2017r.

Komunikaty | 26 czerwca 2017 11:26 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

26 czerwca 2017 r., ogłaszamy komunikat dot. publikacji oferty realizacji zadania publicznego wtrybie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego io wolontariacie. Nr oferty: 8827/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. Tytuł zadania publicznego: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej Nazwa oferenta: Miejski Klub Sportowy „Wicher” Kobyłka Termin realizacji zadania: 15.07.2017 r. do 31.08.2017 r. Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego: 5 000 zł. Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty... więcej...