Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wybór wykonawców świadczących usługi psychologiczne i doradztwa zawodowego

Komunikaty | 28 kwietnia 2017 15:14 | Publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, iż w postępowaniu w formie rozeznania rynku na Wybór wykonawców świadczących usługi psychologiczne i doradztwa zawodowego w celu przeprowadzenia „Warsztatów podnoszących kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe” dla uczestników Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,... więcej...

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu z udziałem społeczeństwa

Komunikaty | 28 kwietnia 2017 15:07 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 28.04.2017 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu z udziałem społeczeństwa Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Zawiadamiam O przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu w przedmiocie podjęcia uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie nie stosowania na terenie gminy Grodziec przepisów art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Z dokumentami... więcej...

Konsultacje społeczne projektu zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020

Komunikaty | 28 kwietnia 2017 14:25 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W dniach od 28 kwietnia 2017 r. do 19 maja 2017 r. prowadzone będą konsultacje projektu zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020 (planowane do wprowadzenia zmiany zaznaczono w treści dokumentu kolorem czerwonym). Obejmuje ona swoim zakresem Gminę Stalowa Wola, Gminę i Miasto Nisko,... więcej...

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia

Komunikaty | 28 kwietnia 2017 12:05 | Publikujący: Gmina Ciasna

1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia. Przeznacza się do wynajęcia w trybie bezprzetargowym pomieszczenie gospodarcze Nr 8 o powierzchni użytkowej 6,15 m² , znajdujące się w budynku gospodarczym usytuowanym na nieruchomości położonej w miejscowości Wędzina przy ul. Lompy. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, oznaczona jest geodezyjnie jako działka Nr 338/65 z k.m. 2 Wędzina o pow. 0,1974 ha, zapisana w KW CZ1L/00034283/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. http://bip-files.idcom-web.pl/sites/3069/wiadomosci/372218/files/wykaz_15.pdf"... więcej...

OBWIESZCZENIE NR 34/2017 -Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (ul. Olsztyńska, Pomorska, Daszyńskiego, Jeziorna))

Komunikaty | 28 kwietnia 2017 11:34 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 34/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016.2147 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Nieruchomość o pow. 57m2 położona w Giżycku przy ul. Olsztyńskiej oznaczona nr geod. działki 1376,opisana w KW OL1G/00003606/4; Przeznaczenie: zaplecze budowy; Stawka czynszu: 8zł za 1m2 +23%VAT nie mniej niż 200zł netto /rocznie; Terminy wnoszenia czynszu:... więcej...

Zawiadomienie

Komunikaty | 28 kwietnia 2017 11:29 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 18 kwietnia 2017 r., znak: DOOS-OAII.4200.14.2016.ew.]Sz.25, zmienił decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2011 r., znak: WOOS-II.4200.8.2011.]I, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi krajowej Nr 7 do parametrow drogi ekspresowej na odcinku od km 225+100 do poczqtku obwodnicy Płońska (km 295+700) wedłóg wariantu 4/R, zreformowaną w części decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony środowiska z dnia 6 kwietnia 2012 r., znak:... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 27.04.2017 r. znak: ROŚ.6341.10.2017

Komunikaty | 28 kwietnia 2017 10:44 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi (działka nr 256/85 w obrębie Osła, gmina Gromadka), za pomocą zbiornika retencyjno-rozsączającego, ścieków: wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Inwestycji – hala magazynowa Panattoni Park Krzywa, wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,... więcej...