Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2017 r.

Komunikaty | 13 grudnia 2017 11:16 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.30.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 30.12.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 250... więcej...

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty | 13 grudnia 2017 09:29 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU PAN GRZEGORZ SIKORSKI UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 21 GRUDNIA 2017 ROKU O GODZ. 10.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GLINOJECKU ODBĘDZIE SIĘ XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W GLINOJCKU zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Proponowany porządek o ad: Otwarcie, stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Powołanie Sekretarza o ad. Wystąpienia zaproszonych gości. Interpelacje i zapytania Radnych. Sprawozdanie... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV ze złączem kablowym SN w m. Sulimy, gmina Giżycko.

Komunikaty | 12 grudnia 2017 14:38 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 11.12.2017r. wpłynął wniosek Pana Ryszarda Fa ykowskiego reprezentującego firmę Elektro-Tech-Projekt złożony w imieniu PGE Dystrybucja S.A. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 grudnia 2017 r.

Komunikaty | 12 grudnia 2017 14:11 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6220.8.2016.HP2.107 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-wania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.1)) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 paździe-rnika 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach... więcej...

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogaczewo, gmina Giżycko.

Komunikaty | 12 grudnia 2017 13:21 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części o ębu geodezyjnego Bogaczewo, Gmina Giżycko I. Zamawiający: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, NIP 845 1981949 , tel. 87429 99, email: ugg@ugg.pl II. Tryb udzielenia zamówienia Działając w oparciu o Zarządzenie Nr 4.2017 Wójta Gminy Giżycko z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Giżycko zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wiesława Wydry, zam. ul. Willowa 8, 59-800 Lubań w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świeradów, ul. 11- Listopada 1, 59-850 Świeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:„Odbudowa zniszczonego mostu pod drogą leśną w obrębie ewidencyjnym Izera, gmina Mirsk, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie, nr działki 25..

Komunikaty | 12 grudnia 2017 12:55 | Publikujący: Gmina Mirsk

PP.6733.9.2017 Mirsk, dnia 08.12.2017 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) z a w i a d a m i a m, że w dniu 07.12.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wiesława Wydry, zam. ul. Willowa 8, 59-800 Lubań w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świeradów,... więcej...

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 19.12.2017 r., godz. 12.00

Komunikaty | 12 grudnia 2017 08:26 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232/ zwołuję XL sesję Rady Miejskiej wBiałej Rawskiej na dzień 19 grudnia 2017 roku o godzinie 1200 wsali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury wBiałej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek o ad: Otwarcie XL sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/17 z dnia 24 listopada 2017 r. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i... więcej...

Komisja Rolnictwa - dnia 15 grudnia 2017 r., godz. 8.30

Komunikaty | 12 grudnia 2017 08:21 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że wdniu 15 grudnia 2017 r. roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2017 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy... więcej...