Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Uwaga!!! Dzień 2 listopada 2017 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w UG Giżycko.

Komunikaty | 02 listopada 2017 10:19 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Wójt Gminy Giżycko informuje, że dzień 2 listopada 2017 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Giżycko, w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w listopadzie 2017 r. ze względu na to, iż Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada w 2017 roku przypada w sobotę.... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/2017 (nr sprawy: WPI.6733.16.2017.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie sieci wodociągowej w ul. Białostockiej od ul. Górnej do ul. Słowiańskiej w Giżycku (dz. nr ewid. 2-778/3, 2-778/5).

Komunikaty | 23 października 2017 15:36 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

WPI.6733.16.2017.PR Giżycko, dnia 23 października 2017r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/2017 (nr sprawy: WPI.6733.16.2017.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 października 2017 r.

Komunikaty | 23 października 2017 14:21 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.24.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 października 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam, że 16.10.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym (inwestycji planowanej przez Gminę Ciechanów) - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 7 i 8/2 w o ębie Śmiecin Stary gmina Ciechanów. Informuję o... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 października 2017 r.

Komunikaty | 23 października 2017 14:20 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.21.2017.HP2.13 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 października 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 20/2017 o ustaleniu loka-lizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym to jest budowy linii kablowej nN 0,4 kV, planowanej na działkach o nr ew.: 3/5, 9/8 i 162 w o ębie Chruszczewo gmina Ciechanów. Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, 06-400... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu XXXII Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

Komunikaty | 23 października 2017 13:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

OR.0002.32.2017 Grodziec, dnia 20 października 2017 r. Mieszkańcy Gminy Grodziec Na podstawie art. 20 ustawy ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) na wniosek Wójta Gminy Grodziec z w o ł u j ę XXXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 26 października 2017 roku /tj. czwartek/ o godz. 8.30 w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku o ad. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skarg do Wojewódzkiego... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Komunikaty | 23 października 2017 13:06 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257 / oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 09.10.2017 r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. o znaczeniu NIZ7001_A , w skład której wchodzą elementy: -... więcej...

Obwieszczenie że w dniu 18.10.2017r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Murzynno - Żyrosławice - Opoczki- Przybranowo” Postępowanie zostało wszczęte na wniosek LAPIS Artur Kamiński z siedzibą przy ul

Komunikaty | 23 października 2017 09:20 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 18.10.2017r. GNIEWKOWA OŚ.6220.27.2017.AS OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), zawiadamia że w dniu 18.10.2017r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia... więcej...

Obwieszenie iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Murzynno - Żyrosławice - Opoczki- Przybranowo”, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

Komunikaty | 23 października 2017 09:07 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 16.10.2017r. GNIEWKOWA OŚ.6220.27.2017.AS OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 36 §1, §2 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), zawiadamia iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej... więcej...

Ustawa o prowadzeniu kontroli przedsiębiorców

Komunikaty | 23 października 2017 08:56 | Publikujący: Gmina Czajków

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Art.78a. 1.Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny. 2.Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontroli: 1) w przypadku gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie: a) zagrożenia życia lub zdrowia, b)... więcej...