Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie konkursu ofert

Komunikaty | 24 marca 2017 18:29 | Publikujący: Urząd Gminy Świerklany z siedzibą w Jankowicach

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację programu "Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Świerklany: http://swierklany.pl/bip/46.pdf" target="_blank ... więcej...

Otwarty Konkurs: ”Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Grodziec w roku 2017”

Komunikaty | 24 marca 2017 14:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki w tym wspierania rozwoju sportu w Gminie Grodziec pn. ”Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Grodziec w roku 2017”.... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty | 24 marca 2017 13:54 | Publikujący: Gmina Ciasna

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. Przedmiotowe nieruchomości położone w Sierakowie Śląskim, stanowią je grunty o kształtach zbliżonych do kwadratu z dostępem do ul. 22 Lipca poprzez drogę gruntową nieutwardzoną.... więcej...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn zasilającej system (instalację) fotowoltaiczny na działce nr 270/15 w obrębie Stawiguda

Komunikaty | 24 marca 2017 13:41 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Stawiguda, 24 marca 2017 r. BiZ.6733.8.2017.AT O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) z a w i a d a m i a: w dniu 22 marca 2017 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn zasilającej... więcej...

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nisko

Komunikaty | 24 marca 2017 12:51 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od 1.01.2016r do 31.12.2016r. Na dzień 01 stycznia 2016r Gmina Nisko była właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni łącznej 784.9065 ha a także 138 komunalnych lokali mieszkalnych (30 we wspólnotach, 33 socjalne, 28 w zasobie LWSM w Nisku i 47 w bloku przy Sandomierskiej). W trakcie 2016r ubyło 3 lokale socjalne położone w budynku przy ul. Wolności 12, który został przeznaczony do sprzedaży. Struktura Majątku Gminy. Lp Wyszczególnienie Stan na dzień 1.01.2016r Stan... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 24 marca 2017r. znak: WAB.6740.1.257.2016

Komunikaty | 24 marca 2017 12:05 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 02.03.2017r. wydano decyzję Nr 149 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Miejskiej Bolesławiec 59-700 Bolesławiec, ul. Rynek nr 41 pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosiby za jednostką wojskową, w trasie działek nr 554/4 i 205 w obrębie 13, miasta Bolesławiec oraz działek nr 186 i 187 w obrębie 14, miasta Bolesławiec. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 24 marca 2017r. znak: WAB.6740.1.261.2016

Komunikaty | 24 marca 2017 11:59 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 22.02.2017r. wydano decyzję Nr 127 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Miejskiej Bolesławiec 59-700 Bolesławiec, ul. Rynek nr 41 pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Kraszewskiego, w trasie działek nr 542, 544, 545, 318 i 530/3 w obrębie 2, miasta Bolesławiec. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu,... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 24 marca 2017r. znak: WAB.6740.1.260.2016

Komunikaty | 24 marca 2017 11:56 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 22.02.2017r. wydano decyzję Nr 126 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Miejskiej Bolesławiec 59-700 Bolesławiec, ul. Rynek nr 41 pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kraszewskiego, w trasie działek nr 542, 544, 545 i 530/3 w obrębie 2, miasta Bolesławiec. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu,... więcej...

Informacja na temat terminu obrad XXIV Sesji Rady Gminy Szydłowo

Komunikaty | 24 marca 2017 11:25 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 31 marca 2017 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XXIV Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna... więcej...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie przyjmuje zgłoszenia KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH I KURATORÓW DLA OSÓB CZĘŚCIOWO I CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Komunikaty | 24 marca 2017 11:06 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie przyjmuje zgłoszenia KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH I KURATORÓW DLA OSÓB CZĘŚCIOWO I CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 149 § 3, art. 175 i art. 178 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964r.... więcej...