Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Informacja o obradach XXX Sesji Rady Gminy Szydłowo

Komunikaty | 23 listopada 2017 10:48 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 29 listopada 2017 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gmin Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się o ady XXX Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna ... więcej...

ogłoszenie o sesji -30listopad 2017 rok

Komunikaty | 23 listopada 2017 10:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument w załączeniu .... więcej...

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty | 23 listopada 2017 10:02 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU PAN GRZEGORZ SIKORSKI UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 30 LISTOPADA 2017 ROKU O GODZ. 14.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GLINOJECKU ODBĘDZIE SIĘ XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W GLINOJCKU zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Proponowany porządek o ad: Otwarcie, stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Powołanie Sekretarza o ad. Wystąpienia zaproszonych gości. Interpelacje i zapytania Radnych. Sprawozdanie... więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Komunikaty | 23 listopada 2017 09:43 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Wójt Gminy... więcej...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. sprawy WIR.I.7840.7.17.2017.AP

Komunikaty | 22 listopada 2017 13:47 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2017 r. Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec Pątnów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów - Jasiniec - Grudziądz" - odcinki dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów - województwo kujawsko - pomorskie - ETAP IV -treść OBWIESZCZENIA w załączniku w pliku PDF. ... więcej...

Ostrzeżenie - szkodliwe smoczki kauczukowe

Komunikaty | 22 listopada 2017 12:49 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

https://gis.gov.pl/zywnosc/ostrzezenia-publiczne-dot-zywnosci/aktualne... więcej...

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci gazowej ść w Racławicach ul.Kwiatów Polskich

Komunikaty | 22 listopada 2017 11:58 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 21 listopada 2017r. PPB.6733.1.13.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1257) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2017 poz. 1073) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112, w imieniu której występuje P. Polek Monika -dnia 21.11.2017r. została wydana... więcej...

Dokumenty Zastrzeżone

Komunikaty | 22 listopada 2017 11:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

... więcej...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 27 listopada (poniedziałek) 2017 r.

Komunikaty | 22 listopada 2017 11:26 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXIX sesję Rady Miejskiej wZłoczewie, która odbędzie się w dniu 27 listopada (poniedziałek) 2017 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie o ad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku o ad XXXIX sesji, - przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej. 2. Powołanie sekretarza o ad. 3. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami. 4. Interpelacje radnych. 5. Informacja Miejsko-Gminnego Komendanta OSP RP w Złoczewie z działalności... więcej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 22 listopada 2017r. znak: WAB.6740.1.249.2017

Komunikaty | 22 listopada 2017 11:19 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, dnia 22.11.2017r. wydano decyzję Nr 971 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Miejskiej Bolesławiec, Rynek nr 41, 59-700 Bolesławiec pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23 kV wraz z oświetleniem zewnętrznym w ramach zadania „Budowa oświetlenia ul. Jagiellonów” – na działkach nr 304, nr 316, nr 329 w o ębie 0014 Bolesławiec-14, w jednostce ewidencyjnej 020101_1 Bolesławiec Strony... więcej...