Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

terminy posiedzeń komisji

Komunikaty | 19 października 2018 13:43 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument w załączeniu... więcej...

Ogłoszenie o sesji XLIII.2018 w dniu 26.10.2018

Komunikaty | 19 października 2018 11:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokumnet w załączeniu... więcej...

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŹNIKACH z dnia 19 października 2018 r. w sprawie pełnienia dyżurów

Komunikaty | 19 października 2018 10:08 | Publikujący: Gmina Woźniki

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŹNIKACH z dnia 19 października 2018 r. w sprawie pełnienia dyżurów Miejska Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 20 października 2018 r. od godz. 900 do godz. 1400 oraz w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach ul. Rynek 11 w sali posiedzeń nr 22 na I piętrze (tel. 34366 99 15), będzie pełniony dyżur w celu rozstrzygania spraw związanych z wyborami. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Woźnikach Grażyna Sośnica ... więcej...

Obwieszczenia, że zostały opracowane następujące projekty dokumentów: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2018 - 2021, z perspektywą na lata 2022 – 2025” „Prognoza oddziaływania na środowisko, dotycząca projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2018 - 2021, z perspektywą na lata 2022 – 2025”

Komunikaty | 18 października 2018 14:26 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 18.10.2018r. GNIEWKOWA OŚ.6130.10.2018.AS OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, iż zostały opracowane następujące projekty dokumentów: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2018 - 2021, z perspektywą na lata 2022 – 2025” „Prognoza oddziaływania... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie „stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp.z o.o. Nr „NIZ 7006 C” przewidzianej do realizacji na terenie działki o nr ew. 2363 (część działki) położonej w Zarzeczu gmina Nisko

Komunikaty | 18 października 2018 13:44 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 18 października 2018r. PPB.6733.1.39.2018.ED OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2017 poz. 1073, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 1.09.2018r. (data wpływu wniosku 7.09.2018r.), uzupełniony pismem z dnia 12.10.2018r., P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa,... więcej...